Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

ПерелІк рекомендованоЇ лІтератури

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учеб.-метод. пособие. - М.: Финансы и стат., 2000. - 248 с.

Бєлов М.А., Антонець О.В., Шевчук І.А., Кухта А.А. Управління виробничою інфраструктурою. - К.: КНЕУ, 1997. - 210 с.

Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. На-вч. посібник. - Львів: "Сполом", 2000. - 212 с.

Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 60 с.

Гаврилюк Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 152 с.

Глухов В.В. Экономика малого предприятия. - М.: Смолин плюс, 2000. - 270 с.

Горбунов А. Дочерние компании, филиалы, холдинги. - М.: Ан-кил, 1997. - 150 с.

Горошко М.Ф., Коваль В.Т., Кулішов В.В. Економіка підприємств. Методичні вказівки щодо вивчення курсу. - Кривий Ріг: КЕІ, 2000. - 70 с.

Горфинкель В.Я. и др. Экономика предприятия. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 742 с.

Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С. Коцюба; за ред. М.Г. Грещака. - К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.

Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швидоненко, О.С. Федонін та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропившого. - К.: КНЕУ, 2000. - 328 с.

Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О. Швидоненко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 248 с.

Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І - ІУ рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене. - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропив-ного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. -СПб: Бизнес-пресса, 1998. - 216 с.

Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. 3-е изд. - М.: ИНФРА - М.: 2000. - 358 с.

Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20.

Закон України "Про підприємства в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24.

Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.

Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10.

Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 31.

Закон України "Про оплату праці" // Галицькі контракти. - 1995.

№ 21.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами, внесеними Законами України № 607/97 - ВР від 04.11.97 р. та № 639/97 - ВР від 18.11.97 р. // Галицькі контракти. - 1998. -

№ 1 - 2.

Закон України "Про лізинг" // Баланс. - 1998. - № 3 (180). - 13 січня.

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" // Голос України. - 1999. - 30 липня.

Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" // Голос України. - 2000. - 05 травня.

Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". - К.: Парламентське видання, 2000.

Зубовський В.М. Економіка підприємства: Опорний курс лекцій.

К.: Видавництво Європейського університету, 2000. - 61 с.

Киперман Г. Экономика предприятия. Словарь. - М.: Юрист,

2000. - 272 с.

Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. - К.: КНЕУ, 1998. - 224 с.

Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. - К.: Ніка-Центр, 2002. - 216 с.

Минх Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. -Львів: "Армія України", 2000. - 240 с.

Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Крупка М.І., Залога З.М. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. - Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене. - К.: Атіка, Ельга - Н, 2000. - 592 с.

Пелих А.С. Экономика предприятия. 100 экзаменационных советов. - М.: Март, 2000. - 362 с.

Підприємницька діяльність: стратегія економічного розвитку / За ред. А.В. Чупіса. - Суми: Довкілля, 2001. - 336 с.

Подсолонко В.А. Підприємництво. Навчальний посібник, К.: ЦУЛ, 2003. - 510 с.

Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.

Предприятие: стратегия, структура, положение об отделах и службах, должностные инструкции / К.А. Волкова и др. - М.: ОАО "Экономика, НОРМА", 1997. - 526 с.

Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.:

Вікар, 2001. - 178 с.

Сідун В.А. Економіка підприємства. Навчальний посібник, К.:

ЦУЛ, 2003.-350 с.

Стоянова Е.С. Управление оборотным капиталом. - М.: Перспектива, 1998. - 127 с.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 412 с.

Ткаченко В.А. Економіка підприємства. Навчальний посібник, К.: ЦУЛ, 2003.-288 с.

Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. - К.: Лібра, 2003.-280 с.

Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. -316 с.

Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник / І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, О.І. Мозіль, І.Г. Ткачук. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 128 с.

Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: МАУП, 2003. - 240 с.

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 495 с.

Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. Экономика предприятия. Уч.пособие Запорожье: Из-во ЗГИА, 2003. - 250 с.

Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навч.посібнк. К.: Ітака. 2004.

Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. Економіка підприємства: Навч.пос. -2-ге вид., випр. і доп. К.: Видав-во ЦУЛ. 2005. - 336 с.

Семенов Г.А., Ткаченко А.М. Организация управления активами предприятия и их источниками: Монография. - Запорожье: Издательство ЗГИА, 2004. - 346 с.

Семенов Г.А., Семенов А.Г., Станчевський В.К. Техніко-економічні розрахунки на підприємстві. Навч.посіб. - К.: Вид-во ЦУЛ. 2005. - 198 с.

Дипломне проектування. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів спеціальності «Економіка підприємства» / укл. Семенов Г.А., Семенов А.Г. - Запоріжжя: - ГУ «ЗІДМУ», 2004 - 36 с.