Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

Вступ

Значення економіки підприємств, де створюються продукти життєзабезпечення - необхідна умова розуміння соціально-економічних процесів, що відбуваються, і розв'язання будь-яких господарських завдань. Економіка - це сукупність засобів, законів і правил ведення господарства. Вона включає широкий спектр матеріальних і нематеріальних об'єктів, процесів і засобів створення та розподілу матеріальних і духовних благ, без яких не може обходитись як окремий індивід, так і суспільство в цілому. Економіка являє собою фундамент, на якому знаходяться усі без винятку компоненти системи життєзабезпечення людей.

З ростом масштабів виробництва, розширенням асортименту продукції, що випускається, підвищується складність управління економікою.

Економістам необхідно орієнтуватися в управлінні фінансами, обліку, маркетингу, організації оплати праці та ін.

Завдання економістів, незалежно від того, у якій сфері управління економікою вони зайняті, зводяться, кінець кінцем, до організації виробництва і його інтенсифікації відповідно до змінного попиту і зросту вимог до продукції, що випускається.

Особливе місце приділяється питанням підприємництва, його значенню в сфері виробництва, включаючи індивідуальні і колективні, приватні і функціонально-управлінські форми. Докладно освітлюються методи економічного регулювання виробництва відповідно до вимог ринків збуту продукції і ринків забезпечення підприємства компонентами виробництва.

Дипломне проектування завершує підготовку магістрів і відіграє важливу роль у їхньому формуванні як спеціалістів вищої категорії, спроможних вирішувати практичні завдання підвищення, ефективності виробництва.

Головним завданням розробки дипломних робіт є вивчення конкретних шляхів і методів удосконалювання виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємств і їх підрозділів, певного регіону, галузі, підгалузі на основі глибокого аналізу і виявлення резервів підвищення ефективності стосовно до теми дипломної роботи.

Основним завданням дипломування з економіки підприємства є встановлення необхідного єдиного зразка в керівництві дипломним проектуванням і вимог до магістрів. Вміла регламентація вимог повинна стимулювати творчу розробку теми дипломної роботи і прояву максимуму ініціативи в рамках чітко визначених загальнообов'язкових вимог.

Навчальна допомога з дипломування магістрів підприємства охоплює такі питання:

Вимоги і терміни проходження практики студентів - магістрів.

Послідовність   проходження   практики,   вивчення   і збір необхідних матеріалів, прийняття звіту і підведення підсумків.

Тести для перевірки рівня одержуваних знань.

Вибір теми роботи і її затвердження.

Розширений план кожної теми, що рекомендується.

Порядок оформлення, рецензування і захисту роботи.

Загальна методика наукової творчості.

Глосарій.

Додаток: нормативні документи, положення, баланси, форми, бланки і т.д.

Всі методичні питання, викладені в даному посібнику, призначені як для магістрантів, так і для керівників магістерської програми і керівника теми.

Навчальний посібник являє собою сукупність практичних правил, основних теоретичних положень щодо змісту проходження цільової практики та засобів тестового контролю фахових умінь для магістрів зі спеціальності "Економіка підприємства", за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр з економіки; може бути також використаний викладачами та методистами університету під час розробки засобів діагностики підготовленості навчання.

Комплекс методичних матеріалів розроблено з урахуванням вимог "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року №93, як невід'ємна складова частина процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.

У посібнику розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків практики студентів спеціальності "Економіка підприємства" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр з економіки.

У посібнику викладено концепцію авторів щодо практичної підготовки студентів відповідно до методики організації навчального процесу ГУ "ЗІДМУ", а також подається конкретна інформація та мето

дичні вказівки про регламент організації практики студентів (семестр, тривалість, мета практики та вимоги до кінцевого результату) з позиції їхньої корисності для формування у студентів практичних навичок професійної діяльності з обраного фаху.

Навчальний посібник надає інформацію про конкретні дії та напрямки усвідомлення знань, отриманих під час аудиторних занять і закріплених під час проходження практики на конкретному підприємстві. Зміст і послідовність практики визначається у наступних розділах посібника, де викладені конкретні рекомендації для практики і види, форми, програма, тести перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти за час проходження практики.