Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

1.2. організація і керівництво практикою студентів

Відповідальність за організацію і проведення практики, а також за навчально-методичне забезпечення і контроль проходження практики згідно з програмою і конкретним завданням покладається на керівництво кафедри економіки підприємства.

Загальну організацію практики студентів та контроль за її проведенням на кафедрі економіки підприємства здійснює керівник практики, який визначається завідуючим кафедрою і має погодинне навантаження згідно з діючими нормативами.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі, за яким проводиться практика.

Вид практики на кожного студента визначається умовами договору (контракту) на її проведення, що укладається з представниками бази практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності), за формою, визначеною в додатку 1. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами на період конкретного виду практики.

За наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики окремі договори можуть не укладатися. Зміст практики за видом визначається в договорі (контракті) на проходження практики.

Студентам магістратури видається за погодженням з науковим керівником напрямок і зміст наукових досліджень, їх кінцевий результат та методично-календарний план їх проведення.

Термін практики за їх видом може бути для магістрів - від 80 робочих днів.

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою спільно з деканатом з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання, а також побажання студентів і їх замовників.

Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, передбачається практика за програмою до 1 -го місяця за місцем роботи. Витрати на практику студентів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку магістрів. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляється деканатом і погоджується з базами практики.

Керівник практики від кафедри зобов'язаний:

-           перед початком практики контролювати підготовленість баз практики та керувати процесом укладення договорів і підготовкою робочих програм практики;

-           забезпечувати проведення всіх організаційних заходів перед відправленням студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки; надання студентам-практикантам необхідних документів: направлення, робочої програми, індивідуального завдання, щоденника і календарного плану проходження практики, теми випускної і дипломної роботи, методику проведення наукових досліджень, інші методичні рекомендації;

повідомляти студентів про систему звітності щодо виконання програми практики та визначеного завдання; подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи; оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовку доповіді, повідомлення, виступу тощо;

подавати завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення процесів проходження практики студентів;

-у складі робочої комісії приймати залік у студентів після закінчення того чи іншого виду практики.

Студенти-практиканти при проходженні практики зобов'язані:

до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

своєчасно прибути на базу практики і визначити своє місце і порядок проходження практики;

ознайомитись і виконувати внутрішній розпорядок на підприємстві (фірмі), в організації чи установі;

у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою практики і вказівками її керівників;

вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці і техніки безпеки та виробничої санітарії;

нести відповідальність за виконану роботу;

своєчасно підготувати звіт про проходження практики та скласти залік з практики.