Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами - Навчальний посібник (Писаревська Т. А.)

2. блок навчально-методичного забезпечення

 

Òåìà 1. Âñòóï

Ìåòà çàíÿòü

Ознайомлення з видами інформаційних технологій та основними напрямами створення і розвитку сучасних інформаційних технологій управління трудовими ресурсами країни.

Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè

Для вивчення теми необхідно ознайомитися з матеріалами лекції та рекомендованими навчальними посібниками. Особливу увагу слід приділити проблемі застосування різноманітних информаційних технологій у практиці управління народним господарством у цілому та трудовими ресурсами зокрема.

Ïëàí ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü

Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління трудовими ресурсами на сучасному етапі розвитку народного господарства України.

Перспективи й основні концепції розвитку і створення сучасних інформаційних технологій (ІТ) управління.

Напрями створення і розвитку сучасних технологій управління трудовими ресурсами країни.

Предмет та зміст курсу. Взаємозв’язки курсу з іншими дис­циплінами навчального плану та його значення для підготовки висококваліфікованого фахівця з економіки праці.

˳òåðàòóðà

Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г. А. Титаренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.

Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 140 с.

Глушков В. М. Автоматизированные системы управления сегодня и завтра. — М.: Мысль, 1976. — 64 с.

Информационные системы в экономике / Под ред. В. В. Дика. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 272 с.

Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях / В. Ф. Сытник, Х. Срока, Н. В. Еремина и др. — К.: Техника; Катовице: Экон. акад. им. Короля Адамецкого, 1991. — 215 с.

Компьютерная технология обработки информации / Под ред. С. В. Назарова. — М.: Финансы и статистика. 1995. — 248 с.

Научные основы организации управления и построения АСУ / Под ред. В. Л. Брайдо, В. С. Крылова. 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1990. — 192 с.

Писаревська Т. А. Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

Попель Г., Гоулстмайн Б. Информационная технология — миллионные прибыли: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. В. В. Симонова. — М.: Экономика, 1990. — 238 с.

Ситник В. Ф. Розвиток і застосування інформаційних систем в економіці. — К.: Знання, 1993. — 16 с.

Сытник В. Ф., Еремина Н. В. Многоуровневые интегрированные автоматизированные системы управления в народном хозяйстве. — К.: Знание, 1987. — 16 с.

Ситник В. Ф., Писаревська Т. А., Єрьоміна Н. В., Краєва О. С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê

АРМ — професійно орієнтований комплекс технічних, інформаційних і програмних засобів, призначених для автоматизації функцій спеціаліста, що виконуються на його робочому місці.

Інформаційна технологія — сукупність методів і процедур, які реалізують функції збирання, передавання, обробки, зберігання та доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінсь­ких системах з використанням обраного комплексу технічних за- собів.

Нова ІТ — інформаційна технологія, якій притаманна персоналізація використання засобів обчислювальної техніки, створення локальних мереж ЕОМ і багаторівневих розподільних систем обробки даних, організація автоматизованих робочих місць (АРМ) спеціалістів з праці.

Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ

Çàâäàííÿ 1.1. Підготувати реферат на тему «Розвиток технічної бази інформатизації процесів управління трудовими ресурсами країни».

Çàâäàííÿ 1.2. Підготувати реферат на тему «Способи впровадження нової інформаційної технології в управління трудовими ресурсами країни».

Çàâäàííÿ 1.3. Підготувати реферат на тему «Організація управління трудовими ресурсами країни в умовах автоматизації управління».

Çàâäàííÿ 1.4. Підготувати реферат на тему «Напрями створення і розвитку сучасних технологій управління трудовими ресурсами країни».

Çàâäàííÿ 1.5. Підготувати реферат на тему «Основні концепції вдосконалення процесів управління трудовими ресурсами країни».

Çàâäàííÿ 1.6. Підготувати реферат на тему «Інформаційні процеси в управлінні трудовими ресурсами країни і необхідність їх автоматизації».

Çàâäàííÿ 1.7. Підготувати реферат на тему «Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами країни: сьогодні і завтра».

Çàâäàííÿ 1.8. Підготувати реферат на тему «Нові інформаційні технології в управлінні трудовими ресурсами країни: набутки і втрати».

Çàâäàííÿ 1.9. Підготувати реферат на тему «Впровадження сучасних технологічних засобів обробки економічної інформації з праці».

Çàâäàííÿ 1.10. Підготувати реферат на тему «Створення АРМ фахівців з праці як один з напрямів удосконалення управління нею».

Çàâäàííÿ 1.11. Підготувати реферат на тему «Комп’ютерні технології обробки інформації з праці».

Òåìà 2. Óïðàâë³íñüê³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè

Ìåòà çàíÿòü

Ознайомлення з різновидами і призначенням діючих у сучасних умовах управлінських інформаційних систем.

Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè

Для вивчення теми необхідно ознайомитися з матеріалами лекції та рекомендованими навчальними посібниками. Слід звернути увагу на проблеми створення і впровадження в практику управління трудовими ресурсами країни таких інформаційних управлінських систем, як системи підтримки прийняття рішень (СППР), інформаційно-пошукові системи (ІПС), експертні системи (ЕС). Студент повинен знати структуру названих систем, фази їх проектування та їх відмінності за функціональною структурою, процесом формування інформаційного фонду, складом технічного та програмного забезпечення тощо.

Робочим планом вивчення цієї теми передбачене виконання двох лабораторних робіт у комп’ютерному центрі університету. Щодо кожної роботи студент складає і захищає звіт. Звіт з лабораторної роботи вміщує титульний аркуш, текстову частину і надрукований на ПЕОМ матеріал (таблиці, результати аналізу залежностей, графіки тощо). На титульному аркуші зазначають назву лабораторної роботи, номер навчального завдання, прізвище студента та номер групи. Текстова частина містить письмові відповіді на завдання та опис процесу виконання роботи на ПЕОМ. Для підтвердження висновків у тексті мають бути посилання на додатки або надрукований на ПЕОМ матеріал.

Перша лабораторна робота проводиться з метою ознайомлення студентів з організацією процесу прийняття рішень у сфері управління працею з використанням навчальної СППР (пакет PLUS­PROB). Вона виконується в такій послідовності:

отримання індивідуального цифрового матеріалу для нав­чального завдання, знайомство з ним та інструкцією щодо роботи з пакетом;

обробка отриманого до навчального завдання цифрового матеріалу на ПЕОМ за допомогою режимів електронної таблиці, аналізу й виводу графіка пакета PLUSPROB;

друк початкового цифрового й отриманого графічного матеріалу з використанням можливостей друку пакета PLUSPROB;

оформлення звіту з лабораторної роботи та його захист.

Інструкція до роботи з пакетом PLUSPROB

Пакет PLUSPROB — це початкова СППР для вирішення проблем насамперед у сфері маркетингу і зокрема в управлінні персоналом. Він уможливлює роботу з 22 навчальними завданнями. Для кожного навчального завдання створюється електронна таблиця, що заповнюється цифровим матеріалом, який частково можна змінювати в процесі розв’язування проблеми (виконання завдання). Для дослідження проблеми доцільно використовувати режими аналізу типу «Що — Якщо?» і побудови графіків.

Запуск пакета здійснюється шляхом виклику програмного модуля D:MARKPLUS.COM.

Після успішного запуску програми в нижній частині екрана відео­терміналу з’являєтья прямокутник «меню». Він містить інформацію про можливі дії користувача. Потрібна команда вибирається за допомогою клавіш-літер, що висвітлюються в командних фразах.

Маленькі вертикальні стрілки на екрані означають, що за межами екрана існує інформація, яку можна вивести на екран клавішами: PgDn, PgUp або клавішами-стрілками.

Порядок роботи з основними режимами пакета

1. Вибір проблемної навчальної задачі

Виконання лабораторної роботи починається з режиму вибору проблеми. Для вибору проблеми в переліку проблем, наведеного на екрані відеотерміналу, слід підвести світлову відмітку до потрібного завдання за допомогою клавіш-стрілок або клавіш D («Highlight Down» — вниз), U («Highlight Up» — угору) і натиснути на клавішу P («Work Highlighted Problem») або RETURN.

Якшо необхідно повернутися до завдання, з яким працювали раніше, натискують клавішу C («Continue with last problem»).

Після цього на екран виводиться короткий опис проблеми. Для переходу до режиму роботи з електронною таблицею натисніть на клавішу C («Continue to spreadsheet»).

2. Робота з електронною таблицею

Показчики таблиці, які можуть бути змінені користувачем, позначені знаком *. Для введення нових значень треба підвести світлову відмітку до числа, яке необхідно змінити і, набравши нове значення, натиснути на клавішу RETURN. Звуковий сигнал при вводі значення вказує на те, що введене число виходить за межі допустимого діапазону, який одночасно висвітлюється в нижній частині екрану відеотреміналу. У такому разі необхідно повторити введення, набравши інше значення.

Перехід до режиму «Що — Якщо?» здійснюється шляхом натискання на клавішу W («Do What if»), до режиму «вибір проблеми» — P («Select Another Problem»), до режиму друку — O («Output to printer»).

3. Режим аналізу «Що — Якщо?»

Вибір показника, що варіюватиметься, здійснюється з переліку показників, які в режимі електронної таблиці були помічені знаком *, а вибір залежних показників — з решти.

Вибирають показник, який варіюватиметься за допомогою клавіш-стрілок або клавіш D («Highlight Down» — вниз), U («High­light Up» — угору), L («Left» — вліво), R («Right» — вправо) і натискують на клавішу пропуску («SpaceBar»); поряд із числом висвітлюється літера V. Одночасно на екрані відеотерміналу виникає запрошення на введення мінімального значення діапазону варіації, а потім — максимального. Мінімальне й максимальне значення діапазону для такого показника вводять за схемою: число, RETURN. Або за допомогою клавіші RETURN підтверджують значення мінімуму і максимуму, запропоновані програмою. Звуковий сигнал указує на те, що число виходить за межі допустимого діапазону і його слід замінити іншим.

Вихідні показники, для яких буде спостерігатись вплив цього параметра, вибирають, підводячи світлову відмітку клавішами-стрілками і натискаючи на клавішу-пропуск. Поряд із вибраним показником висвітлюється літера D. Якщо ж потрібно анулювати вибір, натискають на клавішу-пропуск. При цьому кількість вхідних показників обмежується трьома.

Якщо потрібно анулювати вибір параметрів, натискають на клавішу C («Clear Selections»).

Для здійснення аналізу і виводу його результатів натискають на клавішу A («Annlyze & display data»).

Натисканням клавіші S — «Return to Spreadsheet» здійснюється повернення до режиму електронної таблиці.

4. Демонстрація результатів аналізу «Що — Якщо?»

Перша колонка таблиці, яка виводиться на екран відеотерміналу, містить значення показника, що варіюється від мінімуму до максимуму. Інші колонки демонструють одержані результати для залежних параметрів. Результати базуються на тих значеннях, які були на екрані електронної таблиці на початку процесу аналізу «Що — Якщо?» за винятком того параметра, що варіюється.

Для формування й виведення на екран відеотерміналу графіка даних натискають на клавішу G («Graph Data»). На графіку буде виявлена форма залежності між показниками першої колонки і тієї колонки, що світиться у момент виклику режиму графіка. Змінити другу колонку можна за допомогою клавіш-стрілок.

Повернення до режиму електронної таблиці здійснюється за допомогою клавіші S — «Return to Spreadsheet», до режиму «Що — Якщо?» — C — «Continue with What if», до режиму друк — O — «Output to printer», повернення до режиму вибору проблеми — P — «Select another Problem».

5. Виведення графіків результатів аналізу «Що — Якщо?»

На горизонтальній осі графіка в деякому масштабі відкладається діапазон значень параметра, що варіюється, а на вертикальній — діапазон значень одного із залежних параметрів.

Для побудови нового графіка, перебуваючи в режимі його збереження, натискають на клавішу G («New Graph») і повертаються до режиму демонстрації результатів аналізу «Що — Якщо?» з тим, щоб вибрати нову колонку.

Повернення до режиму електронної таблиці здійснюється за допомогою клавіші S — «Return to Spreadsheet», до режиму аналізу «Що — Якщо?» — W — «Return to What if Menu», до режиму друк — O — «Output to printer», повернення до режиму вибору проблеми — P — «Select another Problem».

6. Друк

Перед початком друку документа у відповідь на запрошення необхідно ввести ідентифікатор документа у вигляді набору літер, але не більше 30.

7. Вихід із пакета

Вихід з пакета PLUSPROB може здійснюватись у будь-якому режимі натисканням клавіші Q («Quit»).

 

Друга лабораторна робота проводиться з метою ознайомлення студентів з інформаційно-пошуковими системами (ІПС).

Інформаційно-пошукові системи є одним з різновидів інтелектуальних інформаційних систем. Головна мета ІПС — це вибір із сукупності даних, відомостей, документів, що належать до системи тих, які найбільше задовольняють інформаційні потреби користувача. ІПС розрізняють за тематикою; за змістом інформації, що в ній зберігається; за режимом функціонування та іншими ознаками. Основною операцією в ІПС є операція інформаційного пошуку, тобто операція ідентифікації відомостей (даних, документів), що зберігаються в системі, з інформаційним запитом. Найефективніший засіб пошуку інформації — це перегляд кожного документа (відомості тощо) і перевірка його на відповідність інформаційному запиту. Але цей засіб пошуку дуже трудомісткий і дорогий. Тому в комп’ю­терних інформаційно-пошукових системах, як правило, пошук виконується не за текстами самих документів, а за їх стислими характеристиками, які називаються пошуковими образами.

У процесі підготовки до лабораторної роботи та її виконання студенти мають ознайомитися з організаційною структурою певної ІПС і змістом її інформаційної бази. Вони повинні знати спосіб формування інформаційного запиту, методику здійснення пошуку, які види пошуку можна здійснювати, уміти розробити пошуковий образ документа тощо. Робота проводиться за допомогою використання засобів доступу до інформаційної системи INTRNET, демонстраційного ролика інформаційної системи OKO-LIBRA, комп’ю­терної правової бібліотеки WinLaw або інших систем за вибором викладача.

У звіті щодо цієї лабораторної роботи необхідно описати структуру ІПС, структуру та стислий зміст її бази даних, порядок здійснення пошуку, формування запиту та ведення папки документів.

Лабораторна робота виконується в такій послідовності:

отримання індивідуального завдання, знайомство з ним та інструкцією щодо роботи з пакетом (видається викладачем разом із завданням);

розробка інформаційного запиту;

здійснення пошуку та друк результатів (робота в комп’ютер­ному класі на ПЕОМ);

оформлення звіту та його захист.

Ïëàí ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò

Основні етапи створення інформаційних систем.

Класифікація управлінських інформаційних систем.

СППР: призначення, структура, особливості створення і впровадження.

Характеристика інтелектуальних ІС.

Експертні інформаційні системи, особливості функціону- вання.

Призначення і структура інформаційно-пошукових систем.

˳òåðàòóðà

Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 140 с.

Интеллектуализация ЭВМ / Е. С. Кузин, А. И. Ройтман, И. Б. Фоми­ных, Г. К. Хахалин. — М.: Высш. шк., 1989. — 159 с.

Информационные системы в экономике / Под ред. В.В.Дика. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 272 с.

Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях. — В. Ф. Сытник, Х. Срока, Н. В. Ерёмина и др. — К.: Техника; Катовице: Экон. акад. им. Короля Адамецкого, 1991. — 215 с.

Компьютерные информационные системы управленческой деятельности / Под ред. проф. Г. А. Титаренко— М.: Экономическое образование, 1993. — 313 с.

Научные основы организации управления и построения АСУ / Под ред. В. Л. Брайдо, В. С. Крылова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1990. — 192 с.

Писаревська Т. А. Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

Попов Э. В. и др. Статистические и динамические экспертные системы. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 336 с.

Поспелов Г. С. Искусственный интеллект — основа новой информационной технологии. — М.: Наука, 1998. — 280 с.

Системы управления базами данных и знаний / Под ред. А. Н. Нау­мова. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 351 с.

Ситник В. Ф. Розвиток і застосування інформаційних систем в економіці. — К.: Знання, 1993. — 16 с.

Сытник В. Ф., Ерёмина Н. В. Автоматизированные рабочие места на предприятиях. — К.: Знание, 1990. — 16 с.

Сытник В. Ф., Ерёмина Н. В. Многоуровневые интегрированные автоматизированные системы управления в народном хозяйстве. — К.: Знание, 1987. — 16 с.

Ситник В. Ф. Олексюк О. С., Гужва В. М. та ін. Системи підтримки прийняття рішень. — К.: Техніка, 1995. — 162 с.

Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê

Експертна система (функціональний погляд) — обчислювальна система, яка використовує знання фахівців з деякої конкретної вузькоспеціалізованої предметної області й у межах цієї області здатна приймати рішення на рівні експертів-професіоналів.

Інтегрована ІС — ієрархічно організований комплекс організаційних методів, технічних, програмних, алгоритмічних і інформаційних засобів, які мають модульну структуру і забезпечують наскрізне узгоджене управління ресурсами та інформаційними потоками об’єкта управління.

Інтелектуальна ІС — інформаційно-програмні вироби, які тією чи іншою мірою виконують три основні функції інтелектуальності: подання та обробку знань, міркування, спілкування.

Інформаційний пошук — сукупність операцій, необхідних для пошуку в системі документів, текстів, відомостей, фактів та даних, які відповідають на запит користувача.

Інформаційно-пошукова мова — спеціалізована штучна мова, призначена для опису центральних тем чи предметів і формальних характеристик документів, а також для опису інформаційних запитів і подальшого виконання пошуку.

Інформаційно-пошукова система — сукупність методів і засобів, призначених для зберігання та пошуку документів, відомостей про них чи певних фактів.

Інформаційна система в УТР — система, яка складається з персоналу та комплексу засобів автоматизації його діяльності і реалізує інформаційну технологію виконання установлених функцій.

Пошукове розпорядження — інформаційний запит, перекладений на інформаційно-пошукову мову і доповнений допоміжною інформацією (типу: рік видання, серія і т. ін.).

Пошуковий образ — виражений у термінах інформаційно-пошуко­вої мови основний зміст документа, який підлягає зберіганню в ІПС.

СППР — інтерактивна комп’ютерна система, призначена для підтримки різноманітних видів діяльності при прийнятті рішень щодо слабоструктурованих та неструктурованих проблем.

Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ

Çàâäàííÿ 2.1. Лабораторна робота № 1. Фірма STYLCO INC виробляє одяг для дітей та дорослих. Більшість фасонів для дорослих розраховано на людей віком від 45 до 64 років. Дитячі розміри відповідають віку від 5 до 17 років. Однак через те, що кількість дітей відповідного віку зменшується, то зменшуються також і обсяги продажу дитячого одягу. У результаті обсяг продаж для дорослих збільшується. Для того щоб мати довгострокову уяву про такі тенденції, менеджер з маркетингу проаналізував дані перепису населення 1980 р. за віковими групами. Поряд з цим він одержав оцінки кількості населення в розрізі вікових груп на 1990 р. а також показники планового зростання населення для кожної групи до 2000 р. Ці дані були введені ним до електронної таблиці для визначення оціночних показників щодо населення для 2000 р. Базуючись на аналізі даних щодо продажу за останні роки, він виявив, що кількість позицій одягу, який продає фірма, пропорційна розміру вікової групи населення. Протягом багатьох років коефіцієнт відношення кількості проданої продукції до розміру групи населення дорівнював 0,001. Менеджер також увів цей коефіцієнт до електронної таблиці, щоб побачити, яким чином зміни в групах населення впливатимуть на кількість проданої продукції. Зрештою, він визначив середній прибуток, одержаний від продажу кожної позиції і ввів його в таблицю з метою одержати прогноз можливих прибутків у майбутньому.

Електронна таблиця

 

Cige 5 — 17

Cige 45 — 46

 

Вік 5 — 17

Вік 45 — 46

1.

1980 Population Населення у 1980 р. (кількість)

 

 

2.

Estimated 1990 Population Оцінка кількості населення у 1990 р.

*

*

3.

Estimated Percent Growth (1990-2000) Оцінка процента зростання населення (1990–2000 рр.)

*

*

4.

Calculated 2000 Population Розрахована кількость населення в 2000 р.

 

 

5.

Ratio of Unit Sales to Populati Коефіцієнт відношення обсягу продаж до кількості населення

*

*

6.

Average $ Profit per Unit Sold Середній прибуток від продажу одиниці продукції

*

*

7.

Estimate of Units that will sell in 1990 Оцінка кількості, що була продана в 1990 р.

 

 

8.

Profit from this Product line 1990 Прибуток від очікуваного продажу в 1999 р.

 

 

9.

Percent of Profit from this line 1990 Процент прибутку очікуваного продажу в 1999 р.

 

 

10.

Estimate of Units that will Sell in 200 Оцінка кількості, що буде продана у 2000 р.

 

 

Визначити:

Відповідні залежні змінні і характер залежності шляхом послідовної зміни значень незалежних змінних.

Формули розрахунку показників ( там, де це можливо).

Виконати короткий порівняльний аналіз даних з прибутку для 1990 і 2000 рр., що з’являються в початковій електронній таблиці. Яким буде вплив цих та інших даних з електронної таблиці на планування стратегії маркетингу фірми STYLCO?

Деякі експерти вважають, що зростання процента дитячої групи на період 1990—2000 рр. буде більшим порівняно з тією оцінкою, що її запропоновано використовувати в електронній таблиці менеджера з маркетингу групою CENSUS BUREAU. Якщо в дійсності зростання становитиме 13\% (а не 10,2\%, як було запропоновано), то яким чином це вплине на прибуток від продажу дитячого асортименту?

Менеджер з маркетингу розмірковує над тим, що може загостритися конкуренція в групі товарів, призначених для вікової групи, куди входять 45—64-річні. Він уважає, що його «коефіцієнт відношення проданих одиниць до розміру популяції (вікової групи)» може зменшитися внаслідок зростання конкуренції з боку інших фірм. Використовуючи режим аналізу «Що — Якщо?», підготувати електронну таблицю, яка б показала, яким чином можуть змінюватися прибуток і «процент прибутку» від цієї вікової групи в тому випадку, коли «коєфіцієнт відношення» проданих одиниць до розміру популяції (вікової групи) змінюватиметься від мінімуму 0,0003 до максимуму 0,0013? Поясніть це.

Çàâäàííÿ 2.2. Лабораторна робота 2. Переглянути демонстраційний ролик інформаційної системи OKO-LIBRA.

Визначити:

До якого типу інформаційних систем вона відноситься?

Які режими пошуку використовуються? До якого типу функціонування належить ця ІПС?

Склад електронного журналу та спосіб його доставки.

Склад інформаційної бази системи.

Види документів, що входять до складу ІПС.

Види робіт, виконання яких передбачено головним меню системи.

Порядок формування запиту на пошук інформації в системі.

Технологію здійснення пошуку документа, на який є посилання у відкритому документі.

Технологію відбору документа або його фрагмента у файл, що слугує папкою документів.

Çàâäàííÿ 2.3. Лабораторна робота 2. Переглянути демонстраційний ролик комп’ютерної правової бібліотеки WinLaw.

Визначити:

До якого типу інформаційних систем вона належить?

Які режими пошуку використовуються? До якого типу функціонування належить ця ІПС?

Структуру системи. Що являє собою оболонка системи?

Склад інформаційної бази системи.

Види документів, що входять до складу ІПС.

Порядок формування запиту на пошук інформації в системі.

Технологію здійснення пошуку документа, на який є посилання у відкритому документі.

Технологію ведення папки документів.

Порядок роботи з базовим редактором ІПС.

Відібрати Закони, прийняті Верховною Радою України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України за певний період (певної тематики та ін.). Згрупувати відібрані документи за назвою, датою тощо.

Çàâäàííÿ 2.4. Лабораторна робота 2. Знайомство з інформаційною мережею INTERNET.

Визначити:

До якого типу належить ця система; як здійснюється в ній пошук? Порядок формування запиту на пошук. За вказівкою викладача відібрати певні відомості.

Çàâäàííÿ 2.5. Визначити структуру експертної системи з прогнозування зайнятості населення регіону.

Çàâäàííÿ 2.6. Визначити мету створення і структуру СППР з уп- равління процесами соціального захисту непрацездатного населення ре- гіону.

Çàâäàííÿ 2.7. Визначити структуру інформаційно-пошукової системи з працевлаштування молоді регіону.

Çàâäàííÿ 2.8. Розробити інформаційно-пошуковий образ документа (форму документа отримати у викладача) та інформаційно-пошукову мову для нього.

Çàâäàííÿ 2.9. Підготувати реферат на тему «Напрями створення СППР для вдосконалення методів управління трудовим потенціалом країни».

Çàâäàííÿ 2.10. Підготувати реферат на тему «Місце інтелектуальних інформаційних систем в інформатизації процесів управління трудовими ресурсами країни».

Çàâäàííÿ 2.11. Підготувати реферат на тему «Експертні інформаційні системи як один з напрямків удосконалення системи управління трудовими ресурсами країни».

Çàâäàííÿ 2.12. Підготувати реферат на тему «Інформаційна система управління трудовими ресурсами промислового підприємства».

Завдання для перевірки знань

Çàâäàííÿ 2.13. Лабораторна робота 2. Переглянути демонстраційний ролик комп’ютерної правової бібліотеки WinLaw.

Визначити

До якого типу інформаційних систем вона належить?

Які режими пошуку використовуються?

Структуру системи.

Склад інформаційної бази системи.

Види документів, що зберігаються в ІПС.

Порядок формування запиту на пошук інформації в системі.

Рішення

Комп’ютерна правова бібліотека WinLaw належить до класу користувацьких ІПС. Ця система за типом та змістом інформаційних масивів, що зберігаються в базі даних, є вузькотематичною; за типом інформаціії, що в ній міститься — документальною, оскільки об’єктом зберігання і пошуку в ній є документ.

У комп’ютерній правовій бібліотеці WinLaw використовується ретроспективний режим пошуку інформації.

Як і будь-яка інтелектуальна інформаційна система ІПС «WinLaw» складається з машини знань, машини розмірковувань, інтерфейса взаємодії. Машина знань призначена для подання і первинноі обробки різноманітних запитів, машина розмірковувань або вирішувач виконує функції вибору документів за запитом, а також їх виводу. Інтерфейс взаємодії забезпечує зв’язок користувача та ЕОМ за допомогою технічних і сенсорних каналів.

Інформаційна база ІПС «WinLaw» складається з п’яти баз даних, а саме: БД «Закон»; БД «Податки в Україні»; БД «Різне»; БД «Міжнародні угоди»; БД « Кодекси».

ІПС «WinLaw» містить документи, які прийняті найвищими органами державної влади України. Наприклад, у БД «Закон» уведені всі Закони, прийняті Верховною Радою України за період з травня 1990 р. по теперішній час; Укази Президента України за період з 1991 р. по теперішній час; Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України за період з 1.01.1993 р. по теперішній час, а також Постанови і розпорядження міністерств та інших центральних органів державної влади з 1.10.1993 р. по теперішній час.

Пошук інформаціїї в системі здійснюється за пошуковими розпо- рядженнями в такій послідовності: після завантаження комп’ютера підвести світлову відмітку до рядка з позначкою WinLaw і натиснути клавішу ENTER. На екрані відеотерміналу з’явиться вікно запиту на пошук документа, в якому необхідно заповнити рядки: «Вид» — наприклад, Закон; «Слово з назви» — оподаткування; «Орган, що видав» — ВР України; «Номер документа» або «Документи, прийняті в період» з 1/01/1990 по 31/12/98 і натиснути клавішу ENTER. На екрані відеотерміналу з’явиться перелік документів, що містять ключові слова «Закон» і «Оподаткування».

Òåìà 3. Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ îñíîâè ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ІС в ÓÒÐ

Ìåòà çàíÿòü

Вивчення структури інформаційних систем в УТР, організаційних та методичних основ їх створення.

Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè

Для вивчення теми необхідно ознайомитися з матеріалами лекції та рекомендованими навчальними посібниками. Розробка, впровад­ження і функціонування комп’ютерних інформаційних систем в УТР потребує розв’язання низки різноманітних питань організаційно-методичного характеру. Серед них — визна­чення структури ІС в УТР, формування проектної документації, алгоритмізація і програмування задач тощо.

Суттєвим питанням створення ІС в УТР є визначення її функцій, складу і структури. Функції ІС в УТР установлюються на основі цілей управління, при цьому кожна функція реалізується сукупністю комплексів задач, окремих задач і операцій. Функції можна об’єднати у компоненти (підсистеми) за функціональною чи іншими ознаками. Крім функціональної, у складі ІС в УТР виділяється забезпечувальна частина. Структура ІС в УТР характеризує внутрішню побудову системи управління трудовими ресурсами країни, її специфіку, визначає взаємодію між окремими елементами структури.

Проектування інформаційних систем — складний і трудомісткий процес, який складається із взаємопов’язаних стадій, в яких виокремлюються етапи і певні види робіт. Найважливішими етапами тут слід уважати проведення дослідження і розробку обгрунтування щодо створення ІС в УТР. На цих етапах розв’язуються питання, пов’язані з комплексним вивченням існуючої системи управління (документообіг, інтенсивність інформаційних потоків, методи роз­в’язування економічних задач з управління працею та соціальним захистом населення тощо), а також оцінюються витрати і здійснюється попередній розрахунок очікуваної ефективності ІС.

Дослідження документообігу і аналіз інформаційних потоків є передумовами виявлення функцій, що автоматизуються. Аналіз даних розрахунку очікуваної економічної ефективності є головним критерієм під час розв’язання питання, пов’язаного зі створенням ІС на досліджуваному об’єкті.

Студент повинен знати склад проектної документації з розробки, впровадження і функціонування ІС в УТР. Наприклад, на стадії технічного проектування важливим етапом, який виконується за участю користувачів, є складання документів «Опис постановки задачі» та «Опис алгоритму». Склад і зміст даних документів регламентується керівним документом РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизиро­ванные системы. Требования к содержанию документов». — М.: Изд-во стандартов, 1991. — С. 4—6, 27—31.

Згідно з чим документ «Опис постановки задачі» (стор. 27) містить три розділи. Розділ «Характеристика задачі» передбачає опис таких питань: призначення задачі; перелік об’єктів, при управлінні якими розв’язується задача; періодичність та тривалість розв’язу­вання задачі; умови, за яких припиняється розв’язування задачі автоматизованим способом; зв’язок даної задачі з іншими; посади осіб та назви підрозділів, які визначають умови та часові характеристики розв’язування задачі; розподіл дій між персоналом та технічними засобами за різних ситуацій розв’язування задачі. У розділі «Ви­хідна інформація» слід подавати опис документів, відеокадрів, сигналів управління, які формуються в процесі розв’язування задачі. Склад і структура вихідних повідомлень описується в таблицях, зміст яких наведено на стор. 29. Третій розділ «Вхідна інформація» також описується у вигляді таблиць (див. стор. 30). При цьому вона може міститись у первинних документах, інформаційних масивах, базі даних.

Постановка економічних задач з УТР для автоматизованого розв’язування супроводжується алгоритмом, який відображає логіку розв’язання задачі й спосіб формування вихідних даних. Документ «Опис алгоритму» (стор. 31) передбачає представлення опису масивів інформації, що використовуються під час реалізації алгоритму і формуються в результаті його реалізації; математичного опису і алгоритму рішення, який можна виразити графічно (у вигляді структурно-логічної схеми), у вигляді тексту або таблиць рішень.

Алгоритм у вигляді структурної схеми складається відповідно до вимог ГОСТ 19.701-90 «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. — М.: Изд-во стандартов, 1991. — 26 с.». Основні символи для графічного представлення процесів обробки інформації наведено в дод. 1. Математичний опис алгоритму представляється формулами (стор. 32). При цьому необхідно дотримуватись однозначності позначення кожного показника.

Ïëàí ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü òà ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò

Принципи створення та функціонування ІС в УТР.

Види структур, які використовуються при створенні ІС в УТР.

Організація робіт по створенню, впровадженню і функціонуванню інформаційних систем обробки даних в УТР.

Стадії і зміст робіт зі створення і впровадження ІС в УТР.

Дослідження й обгрунтування створення ІС в УТР.

Склад і зміст проектних документів, які складаються на першій стадії створення та впровадження ІС в УТР.

Стадія розробки технічного завдання, зміст однойменного документа.

Порядок розробки і зміст технічного проекта.

Склад і зміст документів «Опис постановки задачі», «Опис алгоритму».

Склад і зміст документів, які складаються на стадії розробки робочої документації.

Особливості складання техноробочих проектів.

Організація робіт з впровадження ІС в УТР в експлуа- тацію.

Порядок проведення дослідної роботи та здачі в промислову експлуатацію проектів.

Типізація та автоматизація створення ІС в УТР та її окремих елементів.

Показники економічної ефективності ІС в УТР, методики їх розрахунку.

˳òåðàòóðà

Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г. А. Титаренко— М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.

Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 140 с.

ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Термины и определения. — М.: Изд-во стандартов, 1991. — 23 с.

Научные основы организации управления и построения АСУ / Под ред В. Л. Бройдо, В. С. Крылова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1990. — 192 с.

Писаревська Т. А. Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

РД 50-680.88 Методические указания. Автоматизированные сис-темы. Основные положения. — М.: Изд-во стандартов, 1991. — 7 с.

РД 50 34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. — М.: Изд-во стандартов, 1991. — 39 с.

Ситник В. Ф., Писаревська Т. А., Ерьоміна Н. В., Краєва О. С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê

Алгоритм — правило розв’язування задачі.

Експлуатаційна документація — частина робочої документації, яка призначена для використання під час експлуатації системи і визначає правила дій персоналу та користувачів системи при її функціонуванні, перевірці й забезпеченні її роботоздатності.

Етап створення ІС — частина стадії створення, виокремлена згідно з розумінням єдності характеру робіт та завершального результату або зі спеціалізацією виконавців.

Методичне забезпечення — сукупність документів, які описують технологію функціонування ІС, методи вибору та застосування користувачами технологічних прийомів для здобуття конкретних результатів під час функціонування ІС.

Організаційне забезпечення — сукупність документів, які встановлюють організаційну структуру, права та обов’язки користувачів і експлуатаційного персоналу ІС в умовах її функціонування, перевірки й забезпечення роботоздатності.

Постановка задачі — необхідна і достатня сукупність відомостей щодо конкретної задачі ІС, які визначають її сутність.

Правове забезпечення — сукупність правових норм, які регламентують правові відносини під час функціонування ІС і юридичний статус її функціонування.

Робоча документація — комплекс проектних документів, які розроблені на стадії «Робоча документація» і містять взаємопов’язані рішення щодо системи в цілому та її функцій, усіх видів забезпечення ІС, достатнього для комплектування, монтажу, налагод­ження й функціонування ІС, її перевірки та забезпечення життєздат­ності.

Стадія створення ІС — одна з частин процесу створення ІС, яка встановлюється нормативними документами і закінчується випуском документації на ІС, що містить опис повної моделі ІС на заданому для цієї стадії рівні, або прийняттям ІС до промислової експлуатації.

Створення ІС — процес, який складається з сукупності впорядкованих у часі, взаємопов’язаних, об’єднаних у стадії та етапи робіт, виконання яких необхідне і достатнє для створення ІС.

Структура ІС — характеристика внутрішнього стану системи, опис постійних зв’язків між її елементами.

Технічне завдання — документ, яким визначаються порядок і цілі створення ІС, формулюються вимоги до неї та основні первинні дані, необхідні для її розробки, а також установлюється план-графік створення ІС.

Технічний проект — комплекс проектних документів на ІС, який містить основні проектні рішення щодо системи в цілому, окремих її функцій і всіх видів забезпечення, достатніх для розробки документації на ІС.

Техноробочий проект — комплект технічних документів ІС, затверджений у встановленому порядку, що містить рішення в обсязі технічного проекту й робочої документації на ІС.

Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ

Çàâäàííÿ 3.1. На автоматизованому робочому місці економіста формуються звіти з праці (дод. 2) та про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) і потребу в працівниках станом на ___  (дод. 3 ).

Визначити функціональну структуру АРМ. Які передумови створення АРМ?

Çàâäàííÿ 3.2. На АРМ бухгалтера обліку праці та заробітної плати (ЗП) складаються: звіт про нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та інших надходжень і витрату коштів Пенсійного фонду (дод. 4 ), розрахункова відомість про нарахування та перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (дод. 5) та розрахункова відомість по засобах фонду соціального страхування (дод. 6 ).

Визначити функціональну структуру АРМ. Які передумови створення АРМ?

Çàâäàííÿ 3.3. На АРМ інспектора центру зайнятості складається звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайнятості України (дод. 7) та звіт про формування і витрачання Державного фонду сприяння зайнятості (дод. 8).

Визначити складові частини АРМ інспектора центру зайнятості. Які проектні роботи необхідно виконати для його створення і впровадження?

Çàâäàííÿ 3.4. У табл. 3.1 представлено форму відомості чисельності й фонду заробітної плати робітників з погодинною оплатою праці пдприємства на 199_ рік .

Визначити назву задачі, у процесі розв’язування якої формується відомість. Розробити документи: «Опис постановки задачі» і «Опис алгоритму», використавши текстовий процесор Microsoft Word.

Таблиця 3.1

Відомість чисельності і фонду заробітної плати робітників з погодинною оплатою праці на 199_ р.

Професія

Розряд

Основний фонд ЗП

Сума премій

Сума додат­кової ЗП

Сума додаткових виплат

Загальний фонд ЗП

 

Підрозділ ___________

 

Усього по цеху _______

Çàâäàííÿ 3.5. У табл. 3.2 представлено форму розрахункової відомості відкритого акціонерного товариства «Облгаз» (ВАТ «Облгаз») за жовтень 199_ р.

Таблиця 3.2

Розрахункова відомість по ВАТ «Облгаз» за жовтень 199_ р.

Працівник

Номер доку­мента

Відпра- цьовано:

Вид оплат (утримань):

Сума ЗП нара- ховано

Сума ЗП утри- мано

Сума ЗП до сплати (боргу)

Прізви­ще, ім’я, по бать-кові

Табе-льний номер

Днів

Годин

Назва

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за табельним номером:       Х             Х             Х

Підсумок по ВАТ               ХХ          ХХ          ХХ

 

Визначити назву задачі, у процесі розв’язування якої формується відомість. Розробити документи: «Опис постановки задачі» і «Опис алгоритму», використавши текстовий процесор Microsoft Word.

Çàâäàííÿ 3.6. Документ «Посадова інструкція» містить два розділи: «Права та обов’язки посадової особи із забезпечення функціонування ІС в УТР та «Опис дій посадової особи, пов’язаних з функціонуванням ІС в УТР».

Визначити зміст посадової інструкції начальника відділу праці та ЗП (інженера-економіста відділу, економіста відділу, начальника цеху) в умовах функціонування мережі АРМ і автоматизації процесів забезпечення виробництва трудовими ресурсами.

Çàâäàííÿ 3.7. Документ «Технологічна інструкція» містить відомості про порядок і послідовність виконання операцій технологічного процесу автоматизації розрахунків в умовах функціонування АРМ інспектора рай­онного відділу соціального захисту населення.

Визначити зміст технологічної інструкції: щодо збору, реєстрації, контролю і підготовки інформації до автоматизованої обробки; щодо вводу інформації до ПЕОМ, її контролю і коригування; щодо обробки інформації і контролю результатів.

Çàâäàííÿ 3.8. Підготувати реферат на тему «Методи обстеження об’єктів на предмет створення і впровадження ІС».

Çàâäàííÿ 3.9. Підготувати реферат на тему «Проблеми типизації створення ІС в УТР».

Çàâäàííÿ 3.10. Підготувати реферат на тему «Автоматизація створення ІС в УТР та її окремих елементів».

Çàâäàííÿ 3.11. Підготувати реферат на тему «Оцінка методик обстеження об’єктів на предмет створення ІС в УТР».

Çàâäàííÿ 3.12. Підготувати реферат на тему «Застосування засобів обчислювальної техніки під час розробки проектної документації для створення і впровадження ІС в УТР».

Çàâäàííÿ 3.13. Підготувати реферат на тему «Структура ІС з управління соціальним захистом населення».

Çàâäàííÿ 3.14. Підготувати реферат на тему «Визначення принципів створення і функціонування ІС в УТР на регіональному рівні».

Çàâäàííÿ 3.15. Підготувати реферат на тему «Методики визначення економічної ефективності створення і впровадження інформаційних систем обробки економічної інформації з праці».

Завдання для перевірки знань

Çàâäàííÿ 3.16. У табл. 3.3 представлено фрагмент відомісті розрахунку ЗП робітникам з погодинною оплатою праці ВАТ «Блискавка» за вересень 199_ р.

Визначити назву задачі, у процесі розв’язування якої формується відомість. Розробити документи: «Опис постановки задачі» і «Опис алгоритму».

Таблиця 3.3

АРМ бухгалтера

ВАТ «Блискавка»

Цех № 1. Бригада Василенка І.С.

 

ВІДОМІСТЬ

розрахунку ЗП робітникам з погодинною оплатою праці

за вересень 199_ року

Прізвище, і’мя, по батькові робітника

Табельний номер

Годинна тарифна ставка

Відпра­цьовано: днів

Відпра­цьовано: годин

Сума нара-хованої ЗП за тарифом

Василенко Ігор Степанович

63

4.74

9

72

341.28

Лебеденко Андрій Петрович

2963

4.74

9

72

341.28

Любий Юрій Іванович

3024

4.21

9

72

303.12

Панов Анатолій Іванович

3983

4.74

9

72

341.28

Савченко Олексій Сергійович

4854

4.29

9

72

308.88

Разом по бригаді:

 

 

45

360

1635.84

Разом по цеху:

 

 

ХХХ

ХХХ

ХХХХХ

Рішення

Назва задачі: «Нарахування погодинної заробітної плати робітникам за поточний місяць».

 

Документ «Опис постановки задачі “Нарахування погодинної ЗП робітникам за поточний місяць”».

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧІ

Призначення задачі

Назва задачі «Нарахування погодинної ЗП робітникам за поточний місяць». Код задачі В105 (присвоюється довільно). Задача В105 розв’язується на АРМ бухгалтера дільниці обліку праці та ЗП.

Дане АРМ обладнане персональним комп’ютером сімейства ІВМ РС.

Задача призначена для визначення суми, нарахованої в поточному місяці ЗП робітникам з погодинною оплатою праці згідно з тарифними ставками і фактично відпрацьованим у цьому місяці кожним робітником часом.

Задача В105 розв’язується методом прямого розрахунку. Нарахування ЗП кожному робітникові здійснюється шляхом множення кількості відпрацьованих годин на його погодинну тарифну ставку. Крім того, підраховується сума нарахованої ЗП та відпрацьований час по структурних підрозділах і підприємству в цілому.

Перелік об’єктів, при управлінні якими розв’язують задачу

Задача В105 розв’язується з метою управління персоналом підприємства.

Періодичність та тривалість розв’язування задачі

Задача В105 розв’язується щомісячно або за вимогою бухгалтера. Тривалість розв’язування задачі 0.25 години.

Умови, за яких припиняється розв’язування задачі автоматизованим способом

Розв’язування задачі автоматизованим способом припиняється, якщо:

відсутня необхідна для розв’язування задачі інформація;

у загальносистемній базі даних виявлено недостовірні дані, що стосуються задач, споріднених з цією задачею;

виявлено порушення в інформаційній базі внаслідок несанкціонованого доступу;

вийшло з ладу енергопостачання ПЕОМ;

вийшло з ладу обладнання, де зберігаються необхідні для розв’язу­вання задачі дані та ін.

Зв’язок даної задачі з іншими

Задача В105 інформаційно взаємопов’язана із задачами, присвяченими нарахуванню премій, допомоги за лікарняними листками, розрахунку податків та внесків, формуванню розрахунково-платіжної документації, обліку витрат на виробництво, складанню звітності.

Інформаційну модель задачі В105 представлено на рис. 1.

Посади осіб та назви підрозділів, які визначають умови і часові характеристики розв’язування задачі

Умови та часові характеристики розв’язування задачі В105 визначає головний бухгалтер підприємства.

Розподіл дій між персоналом та технічними засобами за різних ситуацій розв’язування задачі

Задача В105 розв’язується в режимі діалогу «ПЕОМ — бухгалтер». Дії бухгалтера визначені інструкцією та «меню», порція якого висвітлюється на екрані відеотерміналу і «підказує», що треба зробити в тій чи іншій ситуації для виконання розрахунку.

 

Рис. 1. Інформаційна модель задачі В105

 

2. ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Перелік та опис вихідних повідомлень

Перелік та опис вихідних повідомлень задачі В105 наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Перелік та опис вихідних повідомлень задачі В105

Ідентифі-катор

Форма подання

Періодич­ність видачі

Термін видачі та допустимий час вирішення

Одержувачі та призначення ви- хідної інформації

В10501Р

Машинограма — ві­домість нарахування ЗП робітникам за поточний місяць

Щомісячно або за запитом

3-го числа наступного за поточним місяця

Бухгалтерія, контроль за вірогідністю нарахування

BW10201

Масив (файл) обліку нарахованої в поточному місяці ЗП

Щомісячно

3-го числа наступного за поточним місяця

Загальносистемна база даних

Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень, які мають самостійне суттєве значення

Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень задачі В105, які мають самостійне суттєве значення, представлено в табл. 2.

Таблиця 2

Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень задачі В105, які мають самостійне суттєве значення

Назва структурної одиниці

Ідентифікатор вихідного пові-домлення, що містить структурну одиницю інформації

Вимоги до точності та надійності обчислення

Погодинна тарифна ставка

В10501Р

0.01

Фактично відпрацьовано робітником:         днів                 годин

B10501P. BW10201 B10501P, BW10201

1 1

Сума нарахованої працівникові ЗП

В10501Р, ВW10201

0.01

По структурному підрозділу фактично відпрацьовано:   днів                 годин

В10501Р В10501Р

1 1

По підприємству фактично відпрацьовано:   днів                 годин

В10501Р В10501Р

1 1

Сума нарахованої ЗП по:  сруктурному підрозділу  підприємству

В10501Р В10501Р

0.01 0.01