Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами - Навчальний посібник (Писаревська Т. А.)

Додаток 13

Методичні вказівки щодо функціонування управлінської інформаційної системи «Галактика»

Призначення системи

«Галактика» — це багатокористувацька інформаційна система управління корпорацією або організацією, яка задовольняє такі вимоги:

адаптивність відносно до профілю діяльності підприємства чи організації будь-якої форми власності;

наявність достатньої кількості параметрів, що дають змогу налаштувати систему під специфічні особливості господарської, фінансової і виробничої діяльності підприємства-користувача;

чітке розмежування оперативно-управлінських і фінансово-облікових задач при повній їх інтеграції на рівні єдиної бази даних;

охоплення всього спектра типових виробничо-господарських функцій;

використання однакового для всіх задач, що розв’язуються, користувацького інтерфейсу;

представлення користувачам простого інструментарію для подальшого самостійного розвитку системи;

підтримка розподілених баз даних для забезпечення інформаційної взаємодії багатоофісних корпорацій і теріторіально віддалених філіалів і підрозділів;

використання рішень, які не потебують тривалої спеціальної підготовки системних адміністраторів, що відають за експлуатацію системи.

Склад і характеристика системи

 

Управлінська інформаційна система «Галактика» побудована за модульним принципом. Весь комплекс задач, для розв’язування якого створено систему, розподілено на чотири контури:

контур адміністративного управління;

контур оперативного управління;

контур управління виробництвом;

контур бухгалтерського обліку.

Застосування модульного принципу під час створення системи «Галактика» дає змогу використовувати як окремі ізольовані програмні модулі, так і їх довільні комбінації залежно від потреб корис­тувачів.

Крім того, автори, визначаючи моделі системи, користувались такими концептуальними положеннями.

Метою діяльності будь-якого суб’єкта управління є отримання прибутку від підсумків своєї діяльності.

Усі взаємодії між юридичними суб’єктами (підприємствами, організаціями) зводяться до укладання та реалізації угоди. При цьому одна із сторін є продавцем, інша — покупцем. Предметом угоди може бути робота, послуга або їх комбінація.

Під час здійснення будь-якої господарської операції формується документ, який підтверджує її здійснення (операційний документ). Сукупність операційних документів складає документообіг підприємства.

Операційні документи належать до одного з двох класів. Перший клас документів — документи-основи, тобто документи, які регламентують операції між юридичними особами. До цього класу належать угоди, рахунки, контракти, вимоги, гарантійні листи і т. ін. Документи-основи додатково класифікуються за:

життєвим циклом документа. Документ може перебувати в одному із трьох станів: оформлюваний, виконуваний, закритий (виконаний);

видом розрахунку (з позиції багатовалютності): гривневий, валютний, валютно-гривневий.

Другий клас документів — супроводжувальні документи, тобто операційні документи, які відображають суть фактично виконаних операцій. Усі супроводжувальні документи можна поділити на дві групи:

документи, які підтверджують переміщення цінностей, або операції виконання робіт, послуг. Це різноманітні накладні, акти тощо;

фінансові супроводжувальні документи, які підтверджують операції переміщення готівкових і безготівкових фінансових засобів. До них належать касові та банківські документи.

Супроводжувальні документи, як правило, пов’язані з документами-основами.

5. Робота користувачів системи «Галактика» — це реєстрація вхідних або формування вихідних документів-основ і супроводжувальних документів, які підтверджують факт виконання господарської операції.

При чітко налагодженій організаційній схемі експлуатації системи кожний виконавець виконує визначені для нього інструкцією дії, отримуючи при цьому інформацію в обсягах, необхідних і достатніх для здійснення своїх посадових обов’язків.

У результаті роботи всіх користувачів системи здійснюється наповнення бази даних підприємства інформацією про хід виконання конкретних операцій. Обробка оперативної інформації, з одного боку, дає змогу проаналізувати взаємовідносини з контрагентами на основі відомостей про рух цінностей, послуг, робіт і фінансових засобів, з іншого — оцінити роботу підприємства за різними напрямами господарської діяльності. При цьому забезпечується:

конроль за регламентом виконання господарських операцій;

швидка перебудова системи, зміна схеми експлуатації системи при зміні бізнес-процесу (технології управління).

Експлуатація управлінської інформаційної системи (УІС) «Галактика» дає змогу адміністрації підприємства:

оперативно отримувати достовірну інформацію про поточну діяльність підприємства;

здійснювати оперативне управління фінансами;

контролювати хід виконання договірних відносин;

контролювати взаємні зобов’язання;

контролювати й управляти трудовими, матеріальними і технічними ресурсами;

формувати і контролювати бізнес-план;

здійснювати планування й облік внутрішнього бюджету.

 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УІС «ГАЛАКТИКА»

СУБД, що використовується

Btrieve v. 6. X

MS SQL 6.5

Oracle 7.3

 

Операційна система (ОС) мережі з виділеним сервером

Novell NetWare;

Windows NT Server

Windows NT Server

Більше 40 ОС, у т.ч. UNIX, Aipha VMS, OS/390;

Novell NetWare;

Windows NT

 

ОС клієнта мережі з виділеним сервером

MS DOS, Windows 3.11;

Windows for Workgroupse;

Windows 95, Windows NT Workstation

MS DOS, Windows 3/11;

Windows for Workgroupse;

Windows 95, Windows NT Workstation

MS DOS, Windows 3.11;

Windows for Workgroupse;

Windows 95, Windows NT Workstation

 

СУБД, що використовується

Btrieve v. 6. X

MS SQL 6.5

Oracle 7.3

 

ОС клієнта без мережі (локальний варіант)

Windows 95, Windows NT Workstation

Windows NT Workstation

Windows 95, Windows NT Workstation

 

 

Блокування даних при сумісному використанні

на рівні запису

на рівні сторінки

на рівні запису

 

Структура класифікатора

Крім стандартної класифікації: клас-підклас-група і т. ін. можна ввести і використовувати власні ієрархічні багаторівневі класифікатори

 

Число одиниць ви­мірювання, які під­тримуються класи­фікатором для кожного об’єкта

Без обмежень

 

Розмежування прав доступу користувачів

На рівні елемента меню, таблиці бази даних, колонки, рядка таблиці

 

Мінімальні вимоги до сервера

P –100/16/1G

 P — 120/64/2G

 

 

Мінімальні вимоги до робочої станції

486DX2/8/500 (DOS); 486DX2/16/500 (Windows)

 

Рекомендована кількість робочих станцій в мережі

до 300

до 1000

 300 — 5000*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Визначається технічними характеристиками сервера, типом обраної ОС, пропускної здатності обладнання мережі.

Контур адміністративного управління

Контур адміністративного управління включає такі модулі:

управління маркетингом;

фінансове планування;

господарське планування, управління проектами;

фінансовий аналіз;

облік і управління кадрами;

управління документообігом.

Контур оперативного управління

Контур оперативного управління включає такі модулі:

управління закупками (матеріально-технічне постачання);

управління продажами (збут);

складський облік;

управління консигнаційним товаром;

розрахунки з постачальниками і одержувачами;

роздрібна торгівля (управління продажами через торговий зал);

автотранспорт.

Контур управління виробництвом

Контур управління виробництвом включає такі модулі:

техніко-економічне (поточне) планування;

облік витрат на виробництво;

технічна підготовка виробництва;

оперативне управління виробництвом.

Контур бухгалтерського обліку

Контур бухгалтерського обліку включає такі модулі:

зв’язок бухгалтерського й оперативного модулів;

касові й розрахунково-бухгалтерські операції;

облік матеріальних цінностей (МЦ), малоцінних і швидкозно-шуваних предметів (МШП);

розрахунок заробітної плати;

облік основних засобів і нематеріальних активів (НМА);

Головна книга. Баланс;

проектування бухгалтерської й економічної звітності довільної форми;

багатоплановість рахунків бухгалтерського обліку;

консолідована звітність корпорації.

Інструментальні засоби системи

До інструментальних засобів УІС «Галактика» належать:

засоби адміністратора бази даних;

засоби маніпулювання даними;

засоби користувача-програміста.

Засоби адміністратора бази даних — це: утиліта розмежування прав доступу Protect, утиліта ведення журнальних файлів і персоніфікації дій оператора Journal, утиліта корпоративного міжофісного обміну даними Copro, утиліта покрокового відтворення операцій з даними Repair.

До засобів маніпулювання даними належать інтерактивна мова запитів SQL та утиліта експорту-імпорту даних SQLimex.

Засоби користувача-програміста складаються з процесора користувацького інтерфейса Vip, компілятора вихідних форм Fcom, багатофункціонального текстового процесора БІЗНЕС-ТЕКСТ, пакета ділової графіки GalaGraf та інтерактивного генератора звітів ARD.

Методика розв’язування задач в УІС

 

Методику розв’язування задач в управлінській інформаційній системі «Галактика» розглянемо на прикладі модуля «Облік і уп- равління кадрами».

Програмний модуль «Облік і управління кадрами» складається з таких компонентів:

ведення особових справ співробітників;

планування й управління штатним розписом та резервом на заміщення посад;

планування й облік робочого часу співробітників;

отримання регламентних звітів щодо кадрів підприємства.

Компонента «Ведення особових справ співробітників» складається з дев’яти частин, які містять близько 150 показників. Частина «Анкетні дані» дає змогу сформувати анкету з необхідним набором питань. Крім того, до особової справи можна «підшити» довільну кількість додатків, які містять текстову (автобіографія, характеристики і т. ін.), графічну (фото…) та іншу необхідну інформацію.

Компонента «Управління штатами» забезпечує складання штатного розпису підприємства з визначенням основних характеристик робочих місць. У разі необхідності можна навести додаткові характеристики, склад яких визначається користувачем (наприклад, вимоги до кваліфікації, освіти, віку, посадові інструкції, оснащення робочого місця тощо). Усі призначення і переміщення по службі виконуються згідно зі штатним розписом. Один співробітник може займати кілька ставок, у тім числі неповних. Щодо кожного робочого місця можна скласти список співробітників, які входять до резерву на заміщення цієї посади.

Компонента «Облік робочого часу» забезпечує формування планового фонду робочого часу і ведення табелів обліку фактично відпрацьованого робочого часу інтегровано з відпустками, лікарняними і т. ін.

У компоненті «Засоби підготовки звітів» пропонується гнучка настройка вихідних документів відповідно до потреби конкретного користувача.

Обробка інформації здійснюється в інтерактивному режимі, для чого модуль має такі компоненти:

засоби ведення каталогів;

інтегрована база даних;

розвинутий багаторівневий інтерфейс;

вбудована довідкова система;

система підготовки звітів.

Запуск програми. Запуск комплексу «Галактика» здійснюється за допомогою кнопок [Пуск] або [Start] у головному меню MS-DOS або Windows-версії комплексу.

Якщо доступ до роботи з модулем «Облік і управління кадрами» захищено за допомогою програми Protect, то в діалогове вікно, що з’явить­ся, необхідно ввести індивідуальне ім’я користувача мережі й пароль.

На екрані відеотерміналу з’явиться головне меню комплексу «Галактика», в якому необхідно натиснути кнопку [Кадры]. Після цих дій на екрані відкривається головне меню модуля «Облік і управління кадрами. Можна почати роботу».

Головне меню модуля. Головне меню модуля має такий вигляд:

База данных

Операции

Отчёты

Администратор

Настройка

= _

Кожний пункт головного меню модуля має вертикальне підменю. Щоб відкрити потрібний пункт головного меню або підменю, слід за допомогою миші встановити на ньому курсор і натиснути ліву кнопку (можна також, користуючись клавішами горизонтального переміщення, підвести курсор до потрібного пункту меню (підменю), натиснути клавішу [Enter]).

Наприклад, підменю пункту меню «База данных» містить два пункти: «Картотека» і «Штаты». З вибором цього пункту головного меню здійснюється введення, перегляд та коригування даних як щодо співробітників, так і щодо штатного розкладу підприємства та його підрозділів.

З викликом пункту «Операции» по всій базі даних одночасно здійснюються передбачені програмою операції, а пункту «Отчёты» — формуються необхідні для обліку та управління кадрами підприємства звіти.

До функцій пункту «Администратор» належать забезпечення контролю і поновлення структури бази даних, коректність посилань в базі даних тощо (див. зміст меню 1-го рівня).

Функціями пункту головного меню «Настройка» є забезпечення введення, перегляду і коригування каталогів, створення користувацьких каталогів, настройка нових звітів.

Можливість доступу до сервісних засобів комплексу «Галактика» реалізується за допомогою пункту «=».

База даних. Інформаційне забезпечення модуля формується у вигляді бази оперативних даних і каталогів. База оперативних даних містить детальне дос’є на кожного працюючого. Це — персональні дані; відомості про родичів і осіб, які якимось чином пов’язані з даною особою; відомості про освіту і підвищення кваліфікації; відомості про призначення, переміщення, посадові оклади (тарифні ставки), доплати, надбавки, зміни режимів роботи; відомості про відпустки, хвороби; відомості про заохочення, нагороди, стягнення; відомості про попередню трудову діяльність; військово-облікові дані тощо.

Каталоги. Каталоги модуля містять необхідну для реалізації функцій обліку й управління кадрами підприємства нормативно-довідкову інформацію. Для їх організації застосовуються єдині правила і програмні засоби, що забезпечує уніфікацію інтерфейсів і функціональних можливостей, а також дає змогу нарощувати склад каталогів силами користувачів.

Винятком є загальні для всього комплексу каталоги, такі як:

каталог підрозділів (таблиця KatPodr);

каталог валют (таблиця KIVal),

а також каталоги, які заповнюються згідно з вимогами модуля «Зарплата»:

каталог систем оплати (таблиця KISisopl);

каталог тарифних сіток (таблиця TarStav);

каталог режимів роботи (таблиця KIRejim);

каталог категорій робітників (таблиця KIKatego);

каталог видів відпусток (таблиця KIOtpusk);

каталог діагнозів захворювань (таблиця KIVidPos).

Каталоги модуля «Облік і управління кадрами» мають деревоподібну структуру.

Порядок формування і ведення каталогів розглянемо на прикладі каталогу підрозділів. Цей каталог повинен містити всі структурні підрозділи підприємства (фірми). Формування і ведення каталогу здійснюється за допомогою функції «Настройка». Після вибору цієї функції в головному меню модуля на екрані відеотерміналу з’явиться таке повідомлення:

Настройка => =Настройка= =>> Заполнение каталогов =>> Подразделения.

Після його активізації на екрані з’явиться табличне вікно вибору, в якому необхідно визначити підрозділ, який буде коригуватись (подвійним клацанням миші або установкою курсора на потрібному запису і натисканням клавіші [Enter]), або відкрити незаповнену анкету для введення даних про новий підрозділ (скориставшись клавішею [F7] або відповідною екранною кнопкою в статус-рядку).

У будь-якому випадку введення (і коригування) даних до каталогу здійснюється в анкетній формі вікна вводу. Заповнюються такі поля:

код — числовий код;

наименование — назва підрозділу. Вона має бути унікальною, тобто не може бути двох підрозділів з ідентичною назвою;

тип подразделения — вибирається з класифікатора за допомогою клавіші [F3]. У системі передбачено три типи підрозділів — склад, торговельний зал і підрозділ;

адрес; телефоны; руководитель — ці поля заповнюються прямим набором з клавіатури;

группа подразделений — заповнюється шляхом вибору з каталога групи підрозділів по клавіші [F3].

Робота з каталогами. Робота з каталогами модуля обліку й управління кадрами (введення, коригування, видалення, вибір із каталога, інші операції) здійснюється через однаковий інтерфейс, доступ до якого можливий через функцію меню модуля Кадры=> =Настройка= => Каталоги=> Просмотр каталогов, а також через інші інтерфейси, в яких використовується вибір елементів з каталогів.

У заголовку інтерфейса =Настройка раздела:= показано назву каталога або підкаталога, зміст якого редагуватиметься. У полі Каталог: показано назву поточного каталога. Слід зазначити, що після розкриття підкаталогів зміст цього поля, на відміну від заголовка, не змінюється, якщо користувач знаходиться в одному каталозі. Під час переходу в інший каталог, навіть коли він пов’язаний з поперед­нім, зміст поля Каталог: зміниться.

Зміст каталога відображається у формі таблиці. У графі Код можна поставити числовий код поточної позиції або її порядковий номер у поточному розділі. Цю графу можна не заповнювати.

У графу Наименование вводиться назва поточної позиції каталога або підкаталога. Уведена назва може коригуватись.

Клавішами [Alt]+[F10] викликається локальне меню, яким перед­бачено виконання таких команд:

Раскрыть — розкрити підрозділи поточної позиції. Для виклику команди можна також використати клавішу [+] з правої (цифрової) частини клавіатури (так званий «Сірий плюс»);

Вверх — піднятись на верхній рівень. Також можна використати клавішу [–] з правої (цифрової) частини клавіатури (так званий «Сірий мінус»);

В корень — зупинитись на найвищому рівні каталога;

Выбрать — вибрати поточний рядок і продовжити роботу. Можна також використати клавішу [Enter];

Подцепить — доповнити класифікатор існуючим записом;

Начать каталог — створити користувацький каталог.

Команда Раскрыть доступна завжди. За нею поточна позиція стає заголовком розділу, а її підпорядковані записи виводяться у таблицю. Команда Вверх доступна завжди і виконує дії, протилежні попередній команді. За нею поточним стає розділ вищого рівня. Команда В корень доступна завжди. Поточний каталог визначається полем інтерфейса, що коригується в даний момент. Команда Выбрать доступна при заповненні полів інформаційних таблиць шляхом вибору з каталога (інтерфейс =Каталоги= було викликано клавішею [F3]), а також під час вибору запису каталога з команди Подцепить. Команда Подцепить доступна в усіх інших режимах. За її допомогою можна перенести запис з однїєї частини класифікатора в іншу або продублювати запис в інший каталог. Ця команда корисна при реструктуризації каталогів. Команда Начать каталог доступна тільки з меню =Настройка= =>Каталоги=>Просмотр. Вона дає змогу створити новий користувацький каталог. Для цього необхідно:

попередньо в одному з каталогів (як правило, це каталог Ан- кетні показники ) створити новий елемент;

потім установити курсор на цьому елементі й виконати команду Начать каталог.

Поточний елемент стане початком нового користувацького каталога. Назва нового каталога збігатиметься з назвою поточного елемента.

Для зручності користування в модулі «Кадры» передбачені засоби друку каталогів у вигляді звітів. Для цього можна скористатися функцією меню = Настройка = => Каталоги => Печать каталогов, у результаті чого у звіт виводиться зміст каталогів, починаючи із указаного місця ієрархії. Каталоги виводяться у звіт «драбиною», яка відображає ієрархічну структуру каталога. При активізації цієї функції на екрані відеотерміналу відкривається вікно =Формирова­ние отчета=, в якому зазначаються деякі параметри звіту і робиться запуск формування звіту.

Наприклад, у полі Выводить записи, начиная с каталога зазначається назва каталога (підкаталога). Тоді у звіт буде виведена ієрархія записів, починаючи із зазначеної позиції. За замовчуванням виводиться все дерево каталогів. Уведення назви каталога проводиться методом вибору з допомогою клавіші [F3]. Вибір потрібного рівня здійснюється з використанням клавіш «Сірий плюс» або «Сірий мінус».

У поле Максимальное количество уровней иерархии в каталоге заноситься число рівнів ієрархії, яке буде виводитись у звіт. Записи каталога, які знаходяться на рівнях ієрархії нижче від зазначеного, у звіт не виводяться.

Після установки зазначених параметрів за допомогою екранної кнопки [Формирование отчета] у вікні коригування можна отримати текстовий звіт, який у разі потреби можна переглянути, відкоригувати і надрукувати. Друк здійснюється за допомогою комбінації клавіш [CTRL]+[P].

Користувацькі каталоги. Створення власних анкет. Користувацькі каталоги створюються безпосередньо користувачем згідно з власними потребами в інформації. На відміну від системних ці каталоги користувач може знищити.

Новий каталог краще створювати у складі каталога =Анкетні показники=, тому що він автоматично відкривається під час заповнення граф анкети. (Нагадаємо, що анкета дає змогу вводити довільні, не передбачені програмою дані про співробітника).

Наприклад, користувач хоче ввести дані про наявність друкованих робіт у співробітників. Для цього треба:

Увійти до меню =Настройка ==> Каталоги => Просмотр.

Спуститися до розділу =Анкетні показники =.

Натискуванням клавіші [F7] створити новий елемент.

Увести назву Друковані роботи. (Створено новий елемент каталога = Анкетні показники =.)

Знаходячись у рядку Друковані роботи, необхідно виконати команду Начать каталог. (Рядок Друковані роботи оголошено новим каталогом).

Командою Раскрыть відкривається створений каталог і заповнюється даними.

Засоби підготовки і формування звітів. Модуль обліку й управління кадрами має гнучкі засоби підготовки і формування спискових і групувальних звітів з використанням усіх полів бази даних модуля. Настройка звітів повністю здійснюється користувачем. Під час настройки звітів можна використати фільтр відбору даних, а також визначити порядок їх сортування і групування. Форми виводу звітів описуються засобами компілятора форм Fcom.

Настройку і формування необхідних звітів забезпечують такі компоненти модуля обліку й управління кадрами:

засоби настройки звітів, які забезпечують формування завдань на відбір даних, на їх сортування і групування;

засоби побудови звітів відповідно до заданих умов;

типові завдання на звіти, передбачені в складі модуля Кадры (вмонтовані звіти);

типові форми виводу звітів, які поставляються разом з модулем Кадры.

Під час побудови звітів використовуються:

інтерфейс побудови вибірки;

інтерфейс розвантаження до форми;

приєднана форма.

Додаток № 14

ПЕРЕЛІК КОМПЛЕКСІВ ЗАДАЧ З УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

№ з/п

Назва задачі

Періодичність

1

Розрахунок норм часу за методом хронометражних спостережень

За запитом

2

Розрахунок норм часу за методом фотографії робочого часу

За запитом

3

Розрахунок поопераційних норм штучно-калькуляційного часу на деталь

Перед запуском нового виробу

4

Розрахунок поопераційної розцінки на деталь

Та ж

5

Розрахунок зведеної норми часу на виріб

Щоквартально

6

Розрахунок зведеної розцінки на виріб

Та ж

7

Розрахунок норм виробітку

Та ж

8

Розрахунок норм обслуговування

Та ж

Продовження дод. № 14

№ з/п

Назва задачі

Періодичність

9

Розрахунок норм оплати праці

Та ж

10

Розрахунок нормативів чисельності

Та ж

11

Розрахунок прогнозу потреби в робочих кадрах

За запитом

12

Розрахунок прогнозу потреби у фахівцях з управління персоналом

За запитом

13

Розрахунок прогнозу потреби у фонді споживання

За запитом

14

Розрахунок прогнозу продуктивності праці

За запитом

15

Розрахунок нормативної трудомісткості річної (квартальної, місячної) виробничої програми

Щорічно, щоквартально

16

Розрахунок планової трудомісткості річної (квартальної, місячної) виробничої програми

Щорічно, щоквартально

17

Розрахунок нормованого фонду оплати праці на виконання виробничої програми підприємства за періодами, структурними підрозділами, професіями і видами робіт

За запитом

18

Розрахунок фонду премій та доплат на виконання виробничої програми підприємства за періодами, структурними підрозділами, професіями і їх видами

За запитом

19

Розрахунок фонду додаткової заробітної плати на виконання виробничої програми підприємства за періодами, структурними підрозділами, професіями і видами додаткової ЗП

За запитом

20

Розрахунок планового фонду оплати праці на виконання виробничої програми підприємства за періодами, структурними підрозділами, професіями і видами нарахувань

За запитом

21

Розрахунок планової потреби в основних виробничих кадрах на виконання виробничої програми підприємства за періодами, структурними підрозділами, професіями і розрядами робіт

За запитом

22

Розрахунок планової потреби в допоміжних виробничих кадрах на виконання виробничої програми підприємства за періодами, структурними підрозділами, професіями і розрядами робіт

За запитом

23

Розрахунок складу (чисельності робітників) бригади

За запитом

24

Розрахунок календарного плану зниження трудомісткості виробів

Щорічно, за запитом

25

Розрахунок плану зростання продуктивності праці

Щорічно, за запитом

26

Розрахунок плану підвищення кваліфікації виробничого персоналу за його категоріями

Щорічно, за запитом

27

Розрахунок плану підготовки виробничих робітників за структурними підрозділами і професіями

Щорічно, за запитом

Продовження дод. № 14

№ з/п

Назва задачі

Періодичність

28

Облік наявності та руху персоналу на підприємстві за періодами, структурними підрозділами, категоріями, професіями і т. ін.

Щомісячно, за запитом

29

Облік використання фонду робочого часу підприємства за періодами, структурними підрозділами і т. ін.

Щомісячно, за запитом

30

Облік виробітку бригади за періодами і структурними підрозділами

Щоденно, щомісячно, за запитом

31

Облік індивідуального виробітку за періодами, робітниками і структурними підрозділами

Щоденно, щомісячно, за запитом

32

Нарахування відрядної ЗП за документацією про бригадний виробіток за періодами і структурними підрозділами

Щоденно, щомісячно, за запитом

33

Розподіл нарахованої ЗП бригаді між її учасниками та нарахування доплат до неї за періодами, робітниками і структурними підрозділами

Щоденно, щомісячно, за запитом

34

Нарахування відрядної ЗП за документацією про індивідуальний виробіток і доплат до неї за періодами робітниками і структурними підрозділами

Щоденно, щомісячно, за запитом

35

Нарахування погодинної ЗП за тарифом і доплат до неї за періодами, робітниками і структурними підрозділами

Щоденно, щомісячно, за запитом

36

Нарахування ЗП адміністративно-управлінському персоналу підприємства за структурними підрозділами

Щомісячно, за запитом

37

Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності за періодами, працюючими і структурними підрозділами

Щомісячно, за запитом

38

Нарахування ЗП за дні відпусток за їх видами, періо-дами, працюючими і структурними підрозділами

Щомісячно, за запитом

39

Нарахування ЗП за середнім заробітком за видами нарахувань, періодами, працюючими і підрозділами

Щомісячно, за запитом

40

Облік і нарахування утримань прибуткового податку із ЗП робітників і службовців за періодами і структурними підрозділами

Щомісячно, за запитом

41

Облік і нарахування утримань за виконавчими листами із ЗП робітників і службовців за періодами, одержувачами і структурними підрозділами

Щомісячно, за запитом

42

Облік і нарахування збору із ЗП до Пенсійного фонду за періодами, працюючими і структурними підрозділами

Щомісячно, за запитом

Закінчення дод. № 14

№ з/п

Назва задачі

Періодичність

43

Облік і нарахування збору із ЗП до фонду зайнятості за періодами, працюючими і структурними підрозділами

Щомісячно, за запитом

44

Формування і друк розрахунково-платіжної документації за періодами і структурними підрозділами

Щомісячно, за запитом

45

Розподіл нарахованої в поточному періоді ЗП за напрямами витрат, категоріями персоналу, видами нарахувань, структурними підрозділами і т. ін.

Щомісячно, за запитом

46

Аналіз динаміки і рівня продуктивності праці робітників за періодами, виробничими підрозділами, розрядами робіт

Щоквартально, за запитом

47

Аналіз підвищення рівня продуктивності праці за факторами зростання, періодами, виробничими підрозділами

Щоквартально, за запитом

48

Аналіз використання фонду робочого часу підприємства за періодами, категоріями персоналу, структурними підрозділами

Щоквартально, за запитом

49

Аналіз використання фонду оплати праці підприємства за періодами, категоріями персоналу, структурними підрозділами, видами нарахувань

Щоквартально, за запитом

50

Аналіз виконання норм виробітку за періодами, професіями, розрядами робіт, структурними підрозділами

Щомісячно, за запитом

51

Аналіз співвідношень темпів зростання продуктивності праці й середньої ЗП за періодами, професіями, розрядами робіт, структурними підрозділами

За запитом

52

Аналіз плинності та руху персоналу на підприємстві

За запитом

53

Аналіз кваліфікаційного складу виробничих робітників

За запитом

54

Аналіз забезпеченості підприємства виробничими кадрами

За запитом

55

Формування звіту з праці

Щоквартально

56

Формування звіту про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках

Щоквартально

57

Формування розрахункової відомості про нарахування і перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

 

Щоквартально

58

Формування звіту про нарахування збору на обов’язкове пенсійне страхування та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду

 

Щоквартально

59

Формування розрахункової відомості за засобами фонду соціального страхування

Щоквартально

60

……