Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами - Навчальний посібник (Писаревська Т. А.)

Додаток 3

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

  Затверджено

 

Наказ Державного комітету

статистики України  «06»___07___ 98 №244___

 

_________________________________  КОДИ  _____________________________________

форми доку­мента за ДКУД

органі­зації-складача, іденти-фікацій-ний код ЄДРПОУ

території за КОАТУУ

галузі за ЗКГНГ

виду еко­номічної діяльності за КВЕД

форми власності за КФВ

організа­ційно-правової форми господа­рювання за КОПФГ

міністер­ства, ві­домства,МДО, концер­ну, асоці­ації за СПОДУ

вищої організа­ції, іден­тифікаційний код ЄДРПОУ

 

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Кому подається     _________________________________

(назва та адреса

_________________________________________________

отримувача)

Міністерство (відомство), комітет         _______________

МДО, концерн, асоціація      ________________________

________________________________________________

Підприємство, установа, організація        _____________

________________________________________________

Адреса    ________________________________________

Форма власності    ________________________________

Галузь                     ________________________________

Вид діяльності       ________________________________

 

Поштова-місячна

 

форма № 3 - ПН

 

Подається підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності та господарювання службі зайня­тості 28 числа щомісячно, а також при потребі

ЗВІТ

про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках за станом на____________ 199_ р

 

Код рядка

Найме­нування професії, посади, код професії

Тарифний розряд, категорія, клас

Кількість вільних робочих місць, вакантних посад

Наявність вільних робочих місць

Освіта

Спеціаль-ність за дипломом

Характер роботи, умови праці

Режим роботи, змінність

Серед­ньомі­сячна зарплата (дохід)

Форма і система оплати праці

Примітка (наявність пільгових умов)

Усього*)

з них жінки

із гр. 2 категорії громадян відповідно до квоти, а також пенсіонери, учні, студенти, інваліди

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

*) Дані графи 2 по всіх рядках наводяться через дріб: у чисельнику — загальна потреба у працівниках, у знаменнику — молодь до 28 років.

зворотна сторінка

 

Подпись: _____________ чол.
_____________ чол.
_____________ одиниць
_____________ одиниць
_____________ одиниць
_____________ одиниць
_____________ чол.
_____________ чол.
_______________ чол.
Довідково:

1. Облікова чисельність працівників /12/ в т.ч. робітників /13/

2. Кількість нових робочих місць, які передбачається ввести в дію у поточному році — всього *) /14/ з них за рахунок Державного фонду сприяння зайнятості населення /15/ 3. Введено в дію у звітному періоді **) /16/ з них за рахунок Державного фонду сприяння зайнятості населення /17/

4. Потреба в працівниках для комплектування нових робочих місць в поточному році *) /18/

5. Фактично прийнято на нові робочі місця у звітному періоді **) — всього /19/ з них за направленням служби зайнятості /20/

 

*) Дані подаються 28 січня звітного року, а також у разі зміни потреби;

**) Один раз у квартал (28 числа останнього місяця кварталу) наростаючим підсумком з початку року.

 

«____» _______________19____р.             Керівник               _______________             _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

(прізвище, ініціали, посада і № телефону виконавця)