Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами - Навчальний посібник (Писаревська Т. А.)

Передмова

 

Досягнення Україною високих результатів у економічному і соціальному розвитку, а також завоювання місця повноправного партнера у світовій економічній системі значною мірою залежить від того, в яких масштабах впроваджуватимуться та як ефективно використовуватимуться сучасні інформаційні технології в усіх сферах суспільної діяльності, а також яку роль вони відіграватимуть у підвищенні ефективності суспільної праці.

У сфері управління економічними процесами в цілому і управління працею зокрема інформатизація передбачає передусім підвищення продуктивності праці робітників за рахунок зниження співвідношення вартість/виробництво, а також підвищення кваліфікації і профісіоналізму зайнятих управлінською діяльністю фахівців.

Застосування нових інформаційних технологій на базі електронно-обчислювальної техніки і розвинутих засобів комунікацій у економіці країни включає різноманітні аспекти, починаючи від забезпечення найпростіших функцій службового листування до системного аналізу і підтримки складних задач прийняття рішень. Випускники вузів XXI ст. мають бути підготовленими для роботи в таких умовах.

Найперспективнішим напрямком упровадження нових інформаційних технологій у сучасних умовах є створення і застосування в управлінні економікою інформаційних систем (ІС) нового покоління, які зорієнтовані на розподілену обробку даних, створюванням обчислювальних мереж, експертних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих робочих місць планово-управ­лінського персоналу.

Мета дисципліни «Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами» («ІС в УТР») — сформувати у студентів, які навчаються за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», знання й навички з використання в їхній майбутній професійній діяльності новітньої обчислювальної техніки та інших засобів управління. Тому в результаті вивчення дисципліни студент повинен здобути певні знання з теорії та практики впровадження і використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій в управлінні трудовим потенціалом країни на різних рівнях у ієрархії управління.

Студент повинен знати: етапи створення інформаційних систем; різновиди ІС та їх структуру; зміст функціональної частини ІС; склад та зміст забезпечувальної частини ІС; технологію комп’ютерної обробки економічної інформації з праці.

Студент повинен уміти: використовувати загальнодержавні класифікатори номенклатур з праці та розробляти локальні класифікатори; визначати склад та форми подання інформації з праці, її структуру для автоматизованого розв’язання економічних задач на різних рівнях управління ТР; формувати й вести інформаційну базу в умовах автоматизації розрахунків в УТР; розробляти постановки та алгоритми розв’язання економічних задач з праці, визначати склад процедур автоматизованої обробки даних з праці в умовах функціонування на різних рівнях управління інформаційних систем та обчислювальних мереж.

Характерною ознакою сучасного розвитку освіти в Україні є зростання значення самостійної роботи студента в оволодінні теоретич­ними знаннями та набутті практичних навичок. Навчально-методич­ний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами» саме й призначено для реалізації згаданої функції.

Структурно матеріал навчально-методичного посібника розбито на чотири розділи, в яких розглядаються окремі аспекти вивчення дисципліни «ІС в УТР».

У першому розділі міститься типова програма дисципліни. За змістом вона відповідає сучасним тенденціям вирішення проблеми створення, впровадження і функціонування сучасних комп’ютерних інформаційних систем.

Значну увагу в посібнику приділено блоку навчально-мето­дичного забезпечення (другий розділ) окремих тем курсу. До кожній теми дисципліни даються методичні поради з її вивчення, пла- ни практичних і лабораторних занять, термінологічний словник, список рекомендованої літератури, а також навчальні завдання та завдання для перевірки знань. Завдання для лабораторних робіт орієнтовані на використання сучасних систем управління базами даних, текстових і табличних процесорів та пакетів прикладних програм (Windows, Word, Excel, ІС «Підприємство», Галактика та ін.). З урахуванням діючих державних стандартів і керівних матеріалів у галузі створення та впровадження інформаційних систем наведені приклади з виконання завдань щодо розробки класифікаторів, постановок і алгоритмів розв’язування задач, організації їх інформаційного, технічного, програмного і організаційного забезпечення. У додатках до цього розділу містяться методичні вказівки щодо використання текстового процесора Word, табличного процесора Excel, модуля обліку й управління кадрами системи «Галактика» тощо.

У третьому розділі навчально-методичного посібника наведені завдання для блочно-модульного контролю, а також детально описано критерії оцінювання знань студента з дисципліни. Наприклад, запропоновано застосовувати рейтингову систему оцінювання знань студентів. Крім того, у розділі міститься перелік питань та приклади задач до іспиту.

Тематика контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання описані в четвертому розділі посібника. Тематика контрольних робіт розподілена за літерами абетки і на кожну літеру пропонується дві теми; одна відноситься до задач управління ТР, які розв’язуються на рівні підприємства, інша — до задач управління трудовими ресурсами, які розв’язуються на рівні регіону. У розділі також детально описано порядок вибору тем контрольної роботи, її структура, а також методичні вказівки стосовно змісту питань, які необхідно розкрити в роботі.

Заключним розділом посібника є список літератури, який містить майже всі нові видання в галузі інформатизації процесів управління в цілому і управлінні працею зокрема.