Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами - Навчальний посібник (Писаревська Т. А.)

Додаток 8

ЗВІТ

про формування і витрачання державного фонду сприяння зайнятості ____________________ 199_ р.

А

Б

1

15

Місцева частина фонду

Залишок коштів на початок звітного періоду

 

 

І. Надходження коштів

 

16

Обов’язкові відрахування підприємств, установ, організацій

 

17

Кошти місцевих бюджетів

 

18

Надходження з республіканської частини фонду — всього

 

19

з них: на утримання центрів зайнятості

 

20

безповоротна фінансова допомога

 

21

Добровільні внески громадян, громадських організацій, закордонних фірм та ін.

 

22

Кошти служби зайнятості

 

23

Цільові фінансові відрахування підприємств

 

24

Інші надходження

 

25

Разом надходжень

 

 

ІІ. Витрачання коштів

 

26

Придбання і будівництво службових приміщень для центрів зайня­тості; придбання, будівництво і утримання навчально-матеріаль­ної бази центрів підготовки і перепідготовки вивільнюваних пра­цівників і центрів професійної орієнтації населення, інформаційно-обчислювальних центрів служби зайнятості, гуртожитків і тимчасового житла для осіб без певного місця проживання

 

27

Професійна підготовка і перепідготовка — всього

 

28

з них на виплату стипендій

 

29

Фінансування громадських робіт

 

30

Виплата допомоги — всього

 

31

з них виплата матеріальної допомоги безробітним і непрацездатним членам їхніх сімей

 

32

Створення нових робочих місць

 

 

з них:

 

33

надана підприємствам безповоротна фінансова допомога

 

34

надані підприємствам позики на умовах терміновості і повернення

 

35

надана безповоротна фінансова допомога підприємствам служби зайнятості

 

36

перераховано в статутні фонди підприємств служби зайнятості

 

37

Витрати на утримання центрів соціальної адаптації населення

 

38

Переселення сімей

 

39

Інші витрати, пов’язані з реалізацією програми зайнятості

 

40

Перераховано в державну частину фонду зайнятості від обов’язкових внесків підприємств, установ і організацій

 

41

Витрати на утримання служби зайнятості

 

42

Разом витрат

 

43

Залишок коштів на кінець звітного періоду (рядок 15 + рядок 25 – рядок 42)

 

 

«____» ________________ 19__ р.              Директор центру

 

_______________________________        Головний бухгалтер

прізвище і номер телефону виконавця

Додаток № 9

 

Методичні вказівки щодо використання текстового процесора Microsoft Word

 

Загальні відомості

 

Текстовий процесор Word 6.0 є додатком графічної оболонки Windows 3.1 фірми Microsoft, який розрахований на непрофесійного користувача. Застосовується як інструментальний програмний засіб для впровадження сучасної технології створення, перегляду, редагування та друку текстових документів. Під текстовим документом при цьому розуміється все те, що надруковано на папері (прейскуранти, бухгалтерські документи, листи, записки тощо).

Залежно від своїх потреб і потужності персонального комп’ю­тера користувач може вибрати один з кількох варіантів установки Word: мінімальний, вибірковий, стандартний, повний.

Для виконання завдань, що містяться в навчально-методичному посібнику, достатньо стандартної конфігурації Word 6.0.

 

Запуск і завершення роботи процесора Word

 

Піктограма Word (Win Word), як правило, знаходиться у групі Microsoft Offise диспетчера програм.

Запуск програми здійснюється стандартним способом — подвійне натискання по його піктограмі (Win Word).

Закінчується робота програми будь-яким із стандартних способів.

Двічі натиснути на позначці (ОК) системного меню вікна Word.

Відкрити системне меню Word і вибрати команду Close.

Натиснути клавіші: [ Alt + F4].

Натисканням клавіш [Ctrl + Esc] вимкнути діалогове вікно Task List (список задач), відокремити рядок з назвою вікна, що закривається, і натиснути клавіші [End]+[Task] (кінець задачі).

Вибрати команду горизонтального меню (File — Exit).

 

Створення, завантаження і збереження файлів-документів

 

Якщо Word запущено без аргументу командного рядка (тобто не зазначено ім’я файла), то процесор по замовчуванню запропонує користувачеві розпочати створення нового документа під умовною назвою Document 1. Шаблон цього документа (Normal) зберігається у стандартному файлі NORMAL.DOC. Можна підготувати документ (або його частину), а потім зберегти його на магнітному диску [команда File — Save As] у вигляді файла з довільним ім’ям і розширенням .DOC.

Збереження файлів-документів виконується за стандартними правилами Windows. За допомогою команди [Tools — Options] мож­на заздалегідь указати проміжки часу (наприклад, 10 хвилин), по закінченню якого Word автоматично зберігатиме документ.

Якщо необхідно продовжити обробку вже існуючого файла-до­кумента, то вибирається команда [File — Open]. Відкривається стандартне діалогове вікно, в якому необхідно вказати ім’я (адресу) файла .DOC для обробки.

 

Вікно процесора Word

 

Текстовий процесор Word — багатовіконний процесор. Це означає, що користувач може одночасно відкрити кілька документів.

Максимальна кількість одночасно відкритих документів визначається пам’яттю ЕОМ, потребами користувачів і їхньою здібністю маневрувати з вікнами документів.

У загальному вигляді вікно Word містить зону (рядок) заголовка, чотири панелі інструментів («Стандартна», «Формату­вання», «Обрамлення і заповнення», «Малювання»), смуги перекрутки, лінійки та рядки стану.

 

Функції головного меню (рядка заголовка) Word

 

У головному (горизонтальному) меню Word дев’ять пунктів.

У пункті File зібрані команди, за допомогою яких працюють з файлами-документами. Крім стандартних команд Open, Close, Save As, Print, у цьому пункті є кілька команд, специфічних для процесора Word, наприклад Summary Info (створення бібліографічної картки документів), Print Preview (попередній перегляд документа перед друком) та ін.

У пункті Edit (виправлення, редагування) крім стандартних команд Undo (відмінити операцію), Cut, Copy, Paste (робота з буфером обміну) містяться команди пошуку та заміни фрагментів тексту (Findl та Replase), команди переходу до заданого елемента тексту (Go To), команди створення автотексту (Auto Text) та ін.

Пункт Viem (вид, перегляд) дає змогу керувати відображенням документа і його елементів на екрані відеотерміналу. Найважливішими з них є:

Група полів вибору, що управляє режимом зображення документа в цілому: Normal (нормальний); Outline (структура документа); Page Layout (розмітка сторінки).

Команда Toolbars (панелі інструментів), яка дає змогу управляти зображенням і складом різноманітних панелей інструментів.

Перемикач горизонтальної лінійки Ruter.

Команди перегляду і редагування колонтитулів і виносок (Header and Footer i Footnotes).

Група команд Insert (вставка) призначена для вставки в документ різних об’єктів:

Ліній розриву сторінок, колонок, розділів (Break).

Номерів сторінок (Page Nuders).

Довільних символів (Symbol).

Покажчиків і змісту (Index and Tables).

Малюнків (Picture).

Об’єктів обробки інших програм (Object).

У пункті Formal зібрані дуже важливі команди, за допомогою яких форматується документ:

Форматування символів і знаків (Font i Paragraph).

Оформлення і заповнення абзаців, малюнків, вікон таблиць (Heading Numbering).

Робота зі стилями оформлення (Style).

У пункті команд Tools (сервіс) важливими є команди установки опцій (Options) і створення елементів автокоригування (Auto Correct).

У пункті Table зібрані всі команди роботи з таблицями, а пункт Window призначений для управління обробкою кількох документів, одночасно відкритих процесором WORD.

Склад і характеристику головного меню текстового процесора WORD наведено в поданій таблиці.

Команди

Клавіші

Призначення

1. File

 

 

New……

Ctrl + N

Створити новий файл…

Open…...

Ctrl + O

Відкрити файл ….

Close…..

 

Закрити файл…..

Save….

Ctrl + S

Зберегти файл ….

Save As….

 

Зберегти файл як…

Save All

 

Зберегти все

Find File

 

Пошук файла

Summary Info…

 

Зведення

Templates…

 

Шаблони…

Page Setup

 

Параметри сторінки…

Print Preview

 

Перегляд

Print

Ctrl + P

Друк

Exit

 

Вихід

2. Edit

 

 

Undo

Ctrl + Z

Відмінити

Cut

Ctrl + X

Вирізати

Команди

Клавіші

Призначення

Copy

Ctrl + C

Копіювати

Paste

Ctrl + V

Уставити

Paste Special…

 

Спеціальна вставка…

Clear

Del

Очистити

Select All

Ctrl + A

Виділити все

Find….

Ctrl + F

Знайти….

Replase…

Ctrl + H

Замінити…

Go To…

Ctrl + G

Перейти…

Auto Text…

 

Автотекст…

Bookmarks

 

Закладення….

Links…

 

Зв’язки

Object

 

Об’єкт

3. View

 

 

Normal

 

Нормальний вигляд

Outline

 

Структура документа

Page Layoot

 

Розмітка сторінки

Master Document

 

Головний документ

Full Sereen

 

Повний екран

Tool bass…

 

Панелі інструментів

Ruter

 

Лінійка

Header

 

Верхній колонтитул

Footer

 

Нижній колонтитул

Foot notes

 

Виноски

Annotations

 

Примітки

Zoom…

 

Масштаб…

4. Insert

 

 

Breac…

 

Розрив…

Page

 

Сторінки…

Numbers

 

Номера сторінок…

Annotation

 

Примітка

Date

 

Дата….

Tame…

 

Час…

 

 

Поле…

Field…

 

Символ…

Команди

Клавіші

Призначення

Form Field

 

Поле форми…

Footnotes…

 

Виноска

References…

 

Виноска

Index and Tables

 

Зміст і покажчики

File…

 

Файл…

Frame

 

Кадр…

Picture

 

Малюнок…

Object…

 

Об’єкт

Date base

 

База даних

5. Normal

 

 

Font…

 

Шрифт…

Paragraph…

 

Абзац…

Tabs…

 

Табуляція…

Border and Shading

 

Оформлення та заповнення

Columns…

 

Колонки…

Change Case…

 

Регістр…

Drop Cap…

 

Буковиця…

Butter and Numbering

 

Список…

Heading

 

Нумерація

Numbering…

 

Заголовків…

Auto Format…

 

Автоформат…

Style Gallry…

 

Таблиця стилів…

Style…

 

Стиль…

Frame…

 

Кадр…

Picture…

 

Малюнки…

Drawing

 

Мальований

Objects…

 

Об’єкти…

6. Tools

 

 

Spelling…

F7

Орфографія…

Grammar…

 

Граматика…

Thesaurus…

Shift + F7

Синоніми…

Hyphenation…

 

Переніс слів…

Language…

 

Мови…

Word Count…

 

Статистика…

Команди

Клавіші

Призначення

Auto Correct…

 

Автокоригування…

Mail Megre…

 

Злиття

Envelopes and Labels…

 

Конверти й наклейки…

Protect

 

Установити захист…

Document…

 

Документ…

Revision…

 

Виправлення…

Macro…

 

Макрокоманда…

Customize…

 

Настройка…

Options…

 

Опції

7. Table

 

 

Insert Rows

 

Вставити рядки

Delete Rows

 

Знищити рядки

Megre Cells…

 

Об’єднати вічка…

Split Cells…

 

Розбити вічка…

Select Row

 

Виділити рядок

Select Column

 

Виділити стовпець

Select Table

Alt + Num 5

Виділити таблицю

Table

 

Таблиця

Auto Format…

 

Автоформат таблиці…

Cell Height and Width

 

Висота і ширина вічка…

Headings

 

Заголовки

Convert Table to Text…

 

Перетворити таблицю в текст

Sort…

 

Сортування…

Formula…

 

Формула….

Sprif Tabll

 

Розбити таблицю

Griidlines

 

Лінії сітки

8. Window

 

 

New Window

 

Нове вікно

Arrang All

 

Упорядкувати все

Split

 

Розбити

<список вікон документів>

 

<список вікон документів>