Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами - Навчальний посібник (Писаревська Т. А.)

Додаток 1

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ

форми докумен­та за УКУД

органі­зації складача іденти­фікацій­ний код ЄДРПОУ

території за СПАТО

галузі за ЗКГНГ

виду еконо­мічної діяль­ності за КВЕД

форми власності за КФВ

організа­ційно-пра­вової фор­ми госпо­дарюван­ня за КОПФГ

міністерст­ва, відом­ства, МДО, концер­ну, асо­ціації за СПОДУ

вищесто­ящої ор­ганізації іденти­фікацій­ний код ЄДРПОУ

прива-тизації

кс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кому подається ____________________________

назва та адреса

________________________________________

одержувача

Міністерство (відомство), комітет _________________

_______________________________________________

Підприємство, установа, організація_______________

____________________________________________

Адреса ________________________________________ _______________________________________________

Форма власності ________________________________

Організаційно-правова форма господарювання (кон­церн, асоціація, корпорація, товариство з повною відпо­відальністю тощо) _______________________________ _______________________________________________

Вид діяльності  ____________________________

Форма №1-ПВ (термінова) місячна

Затверджена наказом Мінстату України від 26.11.1996 р. №348

Термінова – місячна

Подається 7 числа після звітного періоду під­приємствами, установами, організаціями, неза­лежно від форм власності та господарювання

1) Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласному (районному, міському) органу державної статистики — за його вказівкою;

2) органу, до сфери управління якого нале­жить — за вказівкою.

По телеграфу дані передають у випадку, якщо звіт не може бути переданий іншими засобами зв’язку у встановлені терміни

ЗВІТ З ПРАЦІ

за ______________________ 199__ року

І. Чисельність та фонд оплати праці

Назва показника

Код рядка

Весь персонал

Із графи 2**):

Контрольна сума (гр. Б, 1–4)

звітний місяць

період з початку року

працівники основної діяльності

жінки

А

Б

1

2

3

4

5

Середньоспискова чисельність пер­соналу в еквіваленті повної зайнятості, чоловік

001

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці (рядки 003+004+006), тис. грн. *)

002

 

 

 

 

 

в тому числі: фонд основної заробітної плати

003

 

 

 

 

 

фонд додаткової заробітної плати

004

 

 

 

 

з нього

нараховано за невідпрацьований час **)

005

 

 

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати

006

 

 

 

з них

нараховано за невідпрацьований час **)

007

 

 

 

Доходи, дивіденди, проценти, які випла­чуються по акціях і внесках штатних пра­цівників спискового складу, тис. грн. *)

008

 

 

 

Відпрацьовано людино-годин праців­никами, врахованими у рядку 010

009

 

 

 

 

 

Середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу, чоловік

010

 

 

 

 

 

в тому числі:

працюючі за контрактом **)

011

 

 

 

 

3 них керівники **)

012

 

 

Сума прибуткового податку, тис. грн. *)

013

 

 

 

 

014

 

 

 

 

 

 

015

 

 

 

 

 

Контрольна сума (з р. 001 по р. 015)

016

 

 

 

 

 

*) З одним десятковим знаком

**) Заповнюються щоквартально (1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

II. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати за _____________ 199__ р.

(заповнюється за останній місяць кварталу — березень, червень, вересень, грудень)

Назва показників

Код рядка

Фактично, чоловік

Контрольна сума (гр.Б.1)

А

Б

1

2

Чисельність працівників, які повністю відпрацю­вали місяць *), (сума рядків 041—055)

040

 

 

 

 

з них нараховано заробітної плати в розмірі однієї  мінімальної заробітної плати

041

 

 

 

 

від

до

042

 

 

від

до

043

 

 

від

до

044

 

 

від

до

045

 

 

від

до

046

 

 

від

до

047

 

 

від

до

048

 

 

від

до

049

 

 

від

до

050

 

 

від

до

051

 

 

від

до

052

 

 

від

до

053

 

 

від

до

054

 

 

від

до

055

 

 

Контрольна сума (з р. 040 по р. 055)

056

 

 

 

*) Включаються дані про чисельність працівників, які повністю відпрацювали місяць згідно вста­новленій нормі часу на підприємстві (включаючи працівників, які працюють неповний робочий день або тиждень за рішенням адміністрації за умови, що вони відпрацювали не менше 50\% мак­симально можливого фонду робочого часу, встановленого на цей місяць). Не включаються прийняті на умовах неповного робочого дня (тижня) за власним бажанням учні, працівники, які залучаються до роботи за спеціальними договорами (виправно-трудові заклади, ЛТП, безробітні тощо).

ДОВІДКА №1

Чисельність та фонд оплати праці працюючих за сумісництвом та договорами цивільно-правового характеру (заповнюється за 1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Назва показників

Код рядка

Всього працівників, чоловік **)

Фонд оплати праці, тис. грн. з двома де­сятковими знаками із ряд. 02 розд. 1

Контроль­на сума (гр. Б, 1—2)

А

Б

1

2

3

Працюючі за сумісництвом (внутрішнім і зовнішнім)

060

 

 

 

Працюючі за договорами цивільно-правового характеру

061

 

 

 

 

062

 

 

 

 

063

 

 

 

 

064

 

 

 

Контрольна сума (з р. 060 по р. 064)

065

 

 

 

 

**) Середня чисельність сумісників та працюючих за договором цивільно-правового характеру розраховується як середня арифметична на підставі даних про чисельність працівників відповідної категорії на початок кожного місяця за формулою:

К на 1.01 97 : 2 + К на 1.02.97 + ... +  К на 1. n. 97 + К на 31. n. 97 2,

 

де К — кількість працівників, n = 3 (6, 9, 12 місяців)

 

«____» ________________ 199__р.            Керівник              

_____________________________            Головний бухгалтер        

  (прізвище та № телефону виконавця)

Додаток 2

СИМВОЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ РОЗРОБЦІ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

 

Стандарт 19.701–90