Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами - Навчальний посібник (Писаревська Т. А.)

1. типова програма

 

Пропоновану програму дисципліни «Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами» складено з урахуванням сучасних вимог і досягнень у сфері впровадження новітніх інформаційних технологій у практику управління народним господарством країни. Аналіз засадових понять інформаційних систем як науки, вивчення характеру інформатизації суспільства, засвоєння принціпів упро­вадження і використання сучасної електронно-обчислювальної техніки в практиці управління трудовими ресурсами країни є тими основоположними напрямами, які віддзеркалюють своєрідність дисципліни.

Програму подано таким чином, щоб вона відображала основні напрями створення інформаційних систем, їх роль та призначення у підвищенні ефективності управління трудовими процесами відпо- відно до різних рівнів у ієрархії управління.

Òåìà 1. Âñòóï

Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління трудовими ресурсами (УТР) на сучасному етапі розвитку народного господарства України.

Перспективи, основні концепції, напрями створення і розвитку сучасних інформаційних технологій управління трудовими ресурсами країни.

Предмет та зміст курсу. Взаємозв’язок курсу з іншими дисциплінами навчального плану та його значення для підготовки висококваліфікованого фахівця з економіки праці.

Òåìà 2. Óïðàâë³íñüê³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè

Основні етапи створення інформаційних систем.

Класифікація управлінських інформаційних систем.

Системи підтримки прийняття рішень.

Інтелектуальні інформаційні системи.

Експертні системи.

Інформаційно-пошукові системи.

Òåìà 3. Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ îñíîâè ñòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ²Ñ â ÓÒÐ

Принципи створення і функціонування інформаційних систем в УТР.

Структура ІС в управлінні трудовими ресурсами, функціональна та забезпечувальна частини.

Організація робіт щодо створення, упровадження та функціонування ІС в управлінні тудовими ресурсами.

Організаційне, методичне та правове забезпечення ІС в УТР.

Види та комплектність проектних документів на розробку та впровадження ІС в УТР.

Поняття економічної ефективності. Пряма та побічна ефективність. Показники економічної ефективності та методики їх розрахунку.

Òåìà 4. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ²Ñ â ÓÒÐ

Загальна характеристика, призначення, склад та вимоги до інформаційного забезпечення ІС в УТР. Структура інформаційного забезпечення ІС в УТР.

Потоки інформації в ІС в УТР, їх зміст, вертикальні та горизонтальні зв’язки.

Склад, структура, уніфікація представлення первинної документації та зведеної звітності. Використання уніфікованої системи документації (УСД) в ІС в УТР.

Засоби формалізованого опису елементів економічної інформації в ІС в УТР. Призначення та структура класифікаторів, які використовуються в ІС в УТР. Застосування загальнодержавних класифікаторів. Інші засоби формалізованого опису інформації в ІС в УТР.

Машинна інформаційна база ІС в УТР, її склад та зміст.

Òåìà 5. Êîìïëåêñ òåõíîëîã³÷íèõ çàáåçïå÷óвальнèõ çàñîá³â ²Ñ â ÓÒÐ

Технічне забезпечення ІС в УТР. Структура комплексу технічних засобів ІС в УТР. Сучасний рівень розвитку комплексу технічних засобів.

Обчислювальні мережі та їх рівні. Автоматизовані робочі місця управлінців, які працюють в області праці й соціального забезпечення. Локальні інформаційно-обчислювальні мережі ІС в УТР.

Структура та склад програмного забезпечення ІС в УТР. Загальне та спеціальне програмне забезпечення. Пакети прикладних програм, їх склад та використання для обробки планово-економічної інформації в ІС в УТР.

Òåìà 6. Àâòîìàòèçàö³ÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó ñèñòåì³ ÓÒÐ

Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації в ІС в УТР.

Склад та зміст типових технологічних операцій, організація їх виконання в інформаційних системах обробки даних з праці.

Технологія розробки програмних засобів.

Технологія баз даних.

Технологія первісної організації та ведення інформаційного фонду.

Òåìà 7. Àâòîìàòèçàö³ÿ óïðàâë³ííÿ òðóäîâèìè ðåñóðñàìè íà ð³âí³ ï³äïðèºìñòâà

Організація автоматизованого розв’язування задач із забезпечення виробництва трудовими ресурсами.

Характеристика комплексів економічних задач з управління трудовими ресурсами, які розв’язуються на рівні промислового підприємства. Інформаційні зв’язки задач.

Склад та зміст інформаційної бази.

Методика й алгоритми розв’язування основних економічних задач з нормування, планування, обліку, контролю й аналізу трудових показників, а також управління персоналом підприємства.

Особливості організації технологічного процесу обробки інформації з праці на персональних ЕОМ.

Òåìà 8. Àâòîìàòèçàö³ÿ óïðàâë³ííÿ òðóäîâèìè ðåñóðñàìè â áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ

Організація автоматизованого розв’язування задач з УТР бюд­жетних установ.

Характеристика комплексів економічних задач з УТР, які роз­в’язуються в бюджетних установах різного рівня. Інформаційні зв’язки задач.

Методика й алгоритми розв’язування основних комплексів економічних задач з УТР бюджетних установ.

Особливості організації технологічного процесу обробки інформації з УТР на ПЕОМ.

Òåìà 9. ²íôîðìàòèçàö³ÿ ðèíêó ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³

Загальна характеристика ринку праці та зайнятості з позицій обробки інформації.

Специфіка створення інформаційної бази.

Автоматизована обробка інформації з працевлаштування, перенавчання, обліку вакансій тощо.