Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами - Навчальний посібник (Писаревська Т. А.)

Додаток 4

Додаток № 6

до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприєм­ствами, установами, орга­нізаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів

Форма 4-ПФ

Складається зростаючим підсумком з початку року і подається органам ПФ України щоквар­тально не пізніше 08.04, 08.07, 08.10, 15.01.

№ реєстрації платника збору _________ № р/рахунку ________ тел. № ___________

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

(найменування платника збору (підприємство, установа, організація)

ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗБОРУ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ І ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

за __________ 199 _ р.

І. Загальна сума виплат, на які нараховується збір до Пенсійного фонду України (в грн.)

І квартал (по місяцях)

ІІ квартал (по місяцях)

III квартал (по місяцях)

IV квартал (по місяцях)

Всього з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

Сума заборгованості по виплаті заробітної плати станом на кінець звітного кварталу

 

 

 

 

 

ІІ. Розрахунок по збору до Пенсійного фонду

Сума всього

 

Сума всього

1

 

Кошти на початок року

11

 

2

 

Сума несплачених платежів

Заборгованість за Пенсійним фондом

 

Нараховано внесків

Зараховано видатків

12

 

за період

за тарифами

1 про­цент

за період

сума

 

 

На початок кварталу

 

 

На початок кварталу

 

За звітний квартал

 

 

За звітний квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові видатки

 

РАЗОМ:

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

3

 

Нараховано пені за прострочну

Перераховано на рахунок Пенсійного фонду

13

 

4

 

Нараховано збору по актах

за період

за та­рифами

1 про­цент

На початок кварталу

 

 

5

 

Нараховано пені по актах

За звітний квартал

 

 

6

 

Донараховано збору при прийнятті звіту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донараховано внесків по ст.27

 

 

 

7

 

Не прийнято до заліку видатків

РАЗОМ:

 

 

8

 

Одержано від Пенсійного фонду

Пені

 

 

14

 

Усього перераховано (13 + 14)

15

 

9

 

Усього належить до платежу (1–8)

Усього зараховано і сплачено (11+12+15)

16

 

10

 

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Пенсійним фондом

Сума несплачених платежів, у тому числі:

17

 

недоїмка за платниками

18

 

сума збору, трмін сплати якого не наступив

19

 

III. Видатки коштів Пенсійного фонду

Найменування видатків

Код рядка

Кількість призначеної допомоги

Сума при­значеної допомоги

Фактично за­раховано ви­датків (дорів­нює гр. 12)

На початок року

На кінець звітного періоду

З початку року

З початку року

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5-річного віку — всього

20

 

 

 

 

у тому числі видатки у зв’язку з Чорнобильською катастрофою

21

 

 

 

 

Допомога по догляду за дитиною від 1,5 до 3 років — всього

22

 

 

 

 

у тому числі видатки у зв’язку з Чорнобильською катастрофою

23

 

 

 

 

Інші видатки

24

 

 

 

 

Сума видатків (сума рядків 20, 22, 24)

25

 

 

 

 

 

IV. Розрахунки по інших надходженнях

 

Вид надходження

Залишок на початок року (сума)

Нарахо­вано (сума)

Перерахо­вано (сума)

Залишок на кінець звітного періоду (сума)

26

Відшкодованих пільгових пенсій (ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення»)

 

 

31

 

 

27

За регресними позовами

 

 

32

 

 

28

За ст. 56 Закону «Про пенсійне забезпечення»

*

*

33

 

 

29

Добровільних внесків

*

*

34

 

 

30

РАЗОМ:

 

 

35

 

 

 

Примітки: 1. Рядки 28, 29, 33, 34 підприємствами не заповнюються.

2. * Не заповнюється.

3. Рядки 27, 32 заповнюються районним (міським) відділом Пенсійного фонду.

 

Керівник __________________________________________

                (підпис)                 (прізвище, ім’я та по батькові)

М. П.

Головний бухгалтер _________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

 

«____» _______________199__ р.

 

Прийняв звіт __________________

 (прізвище та ініціали)

«____» __________________199__ р.