Банківські інформаційні системи - Навчальний посібник (Єрьоміна Н. В.)

7.4. порядок формування економічних показників звітності

НБУ запровадив нову технологію надання звітності, яка базується на економічних показниках. Згідно з цією технологією звіт­на інформація надається електронною поштою у вигляді файлів з певним набором значень економічних показників. Надані комерційними банками економічні показники звітності зберігаються в спеціальному сховищі даних, яке має назву електронного репозитарію.

Файли, розроблені на базі показників форм звітності, згруповані за періодичністю надання та економічною суттю показників. Кожний файл має двозначний цифровий ідентифікатор, у якому задіяні номери від 01 до 55. Вихідні документи за формами звітності формуватимуться із значень економічних показників того чи іншого файлу.

Звітність складається в одиницях, встановлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць таким чином, щоб були збережені правильність підсумків та повний набір даних статистичних звітів і балансу.

Звітність подається за певними схемами, коди яких містяться в довіднику кодів схем KOD_A011. Код схеми вказує на те, хто і кому подає звітність, та на ступінь її консолідації. Наприклад, якщо звітність подається філією, то код схеми знаходиться в межах 01-04 залежно від того, кому подається звіт(01-обласній дирекції банку, 02-головному банку як юридичній особі, 03-обласному управлінню НБУ, 04-ЦРП НБУ).

Звітність формується у вигляді файлів, які містять певні економічні показники. Кожний файл складається з однорідних по- казників. Перелік показників в розрізі кожного звітного файлу подається у довіднику показників EK_POK_1, структуру якого наведено в таблиці 7.3. (див. пункт 7.6).

Економiчний показник описується у вигляді певної формули, яка включає коди параметрів та формулу його підрахунку. Кожний параметр, який використовується для опису економічних показників, зберігається у відповідному довіднику, який характеризує розріз подання показника. Кодові позначення розрізів та довідники, які використовуються під час формування звітності, наведено в таблиці 7.2.

Економічний показник може бути сумою, кількістю, відсотковою ставкою i т. iн. Для опису показників звітності НБУ було роз­роблено штучну мову опису показників, яка заснована на кодових позначеннях параметрів. Кожний показник має свою формулу розрахунку.

Формула розрахунку економiчного показника може включати суму за окремим балансовим рахунком (можливо, за iншим параметром) чи певну її підмножину або алгебраїчну суму групи рахункiв.

Загальний опис формули розрахунку економiчного показника складається з таких п’яти наступних частин:

 

Рис. 7.4.1. Структура формули розрахунку показника

Перша частина розрахунку показника містить параметр, що починається на літеру Т (див. табл. 7.1).

Ця частина опису зберігається в полі PRM1 довiдника показників EK_POK_1.

Друга частина визначає параметр показника та вказує на те, чи описується показник одним параметром чи їх групою. Якщо друга частина опису показника складається тільки із значення параметра, то вказується цей параметр. Для визначення, чи параметр підлягає передачі повністю чи лише його певна підмножина, необхідно дивитись третю частину опису параметра.

Якщо ж в показник входить група значень параметра, то пiсля параметра в дужках йде значення параметра або перелiк значень параметра, якi входять до пiдрахунку показника. Перед значенням параметра може бути один із знаків: [>], [<], [>=], [<=], [#] (більше, менше, більше-дорiвнює, менше-дорiвнює, не дорiвнює). Знак [=] (дорiвнює) опускається.

Перелiк значень параметра може роздiлятися одним iз знакiв [,],[:]. При цьому [:] означає, що до пiдрахунку показника включаються значення параметра з початкового до кiнцевого включно. Ця частина опису розрахунку зберігається в полі PRM2 до­вiдника показників EK_POK_1.

Приклади: R020(1500:1505,1521,1523)

R020(>=2000,<2200)

R020(2200).

Третя частина опису показника має місце тоді, коли друга частина опису складається лише з параметра без переліку значень.

Якщо у файл для передачі входить вся множина значень параметра окремими економічними показниками, то третя частина опису не заповнюється (поле PRM3 — буде пусте).

Коли у файл для передачi входить пiдмножина значень параметра окремими економiчними показниками, опис складається з параметра, який визначає цю пiдмножину (F_01,F_06,F_07,F_08 для параметра R020, F_12, F_13 для параметра D010), а далi в дужках йде значення, при якому необхiдно включати значення параметра, вказаного в другій частині опису, для передачi окремим економiчним показником. Перед значенням параметра може бути один із знаків: [>], [<], [>=], [<=], [#]. Знак [=] опускається.

Наприклад, F_01(1) F_01(>2) F_01(#1). Цей параметр є полем довідника, у якому зберігаються можливі значення параметра, який створює економічний показник. Всі записи із значенням 1 або >2 або #1 відповідно в полі F_01 визначають цю підмножину.

Ця частина опису зберігається в полі PRM3 довiдника показників EK_POK_1.

Четверта частина вказує на розрізи параметра, якщо при формуванні показника вони використовуються не всі. В такому разі четверта частина опису складається з найменування парамет­ра, за яким в дужках знаходиться перелiк можливих конкретних його значень. Перед значенням параметра може бути один із знаків: [>], [<], [>=], [<=], [#]. Перелiк значень параметра може роздiлятися одним iз знакiв [,], [:]. Перелiк параметрiв з конкретними значеннями роздiлятиметься знаком [,]. Наприклад, необхідно подати дані по рахунках тільки за кодами валюти 840 та 980 і тільки за резидентами, тоді опис буде мати вигляд: R030(840,980),K030(1).

Ця частина опису зберігається в полі PRM4 довiдника показників EK_POK_1.

П’ята частина опису пiдрахунку показника містить перелiк розрiзiв, в яких необхiдно подавати показник (розрiз кодiв валют, форм власностi, секторiв економiки, галузей економiки, груп валют, груп країн, кодiв строкiв, строковостi, резидентностi тощо). Перелiк розрiзiв роздiляється знаком [,]. Наприклад, якщо економiчний показник надається в розрiзi резидентностi, то його загальна сума буде подiлена на двi частини, одна з яких вiдноси­ться до резидентiв, друга — до нерезидентiв. У файлi для передачi цi двi частини показника будуть подаватися двома записами. Якщо до розрiзу резидентностi ще додати розрiз груп валют, то кожна з цих двох частин показника може подiлитися ще на три частини по групах валют. У файлi для передачi може бути шiсть записiв для цих частин показника. За кожним наступним роз­рiзом розподiл економiчного показника буде аналогiчним. Ця частина опису зберігається в полі PRM5 довiдника показників EK_POK_1.

Приклад 1. Для файла з кодом 03, коду показника 1310KGR — щоденна сума за мiжбанкiвськими наданими кредитами в роз­рiзi кодiв строкiв, груп валют та резидентностi, формула пiд­рахунку має вигляд: T030 R020(1521,1523,1524,1525) S180,R031, K030, де:

перша частина опису — T030 — суми, поданi в гривневому еквiвалентi

друга частина опису — R020(1521,1523,1524,1525) — показник є алгебраїчною сумою рахункiв, зазначених в дужках;

п’ята частина опису — S180,R031,K030 — розріз кодів строків, груп валют та резидентності.

Таблиця кодів розрізів у кодах показників та довідників, які використовуються при описі економічних показників, має такий вигляд.

Таблиця 7.2

Код А016

Зміст розрізу

Довідник

Поле

ВBBB

Балансовий рахунок

KL_R020

R020

VVV

Код валюти

KL_R030

R030

G

Група валюти

KL_R031

R031

Z

Параметр R011

KL_R011

R011

Y

Група країн

KL_К041

К041

S

Сектор економіки

KL_К071

К071

F

Форма власності 1-го рівня

KL_К081

К081

Продовження табл. 7.2

Код А016

Зміст розрізу

Довідник

Поле

EE

Код галузі економіки 2-го рівня

KL_К091

К091

A

Код галузі економіки 1-го рівня

KL_К092

К092

K

Код строку

KL_S180

S180

X

Строковість

KL_S181

S181

R

Резидентність

KL_К030

К030

I

Код строку прострочки (пролонгації)

KL_S190

S190

W

Місце емісії

KL_К041

S120

P

Параметр R013

KL_R013

R013

J

Ознака бюджетної організації

KL_К130

К130

NNN

Символ бюджетної класифікації доходів

KL_S230

S230

OOO

Символ міністерств і відомств

KL_К120

К120

CC

Символ касових оборотів

KL_D010

D010

LL

Розділ видів економічної діяльності

KL_К111

К111

HHHHHHHHHH

Код банку- нерезидента

RC_BNK

B010

MMM

Код країни

KL_К040

К040

T

Категорія ризику

KL_S080

S080

Q

Джерело кредитування

KL_S200

S200

UUU

Код ювілейної монети (для НБУ)

KL_Z070

Z070