Банківські інформаційні системи - Навчальний посібник (Єрьоміна Н. В.)

4.6. автоматизація аналізу кредитного портфеля, визначення розміру резервування та формування звітності по кредитуванню

4.6.1. Автоматизація аналізу кредитного портфеля

Під час автоматизації аналізу кредитного портфеля проводиться аналіз його структури. Кредитному інспектору та керівництву банку надається можливість переглянути й проаналізувати зведені показники по діючих кредитах в розрізі заданих групувальних ознак. Основні групувальні ознаки, за якими проводиться аналіз та оцінка кредитного портфеля, такі:

· по валютах;

· по термінах користування (довгострокові, середньострокові, короткострокові, пролонговані, прострочені);

· по строках погашення;

· за видами забезпечення;

· за категоріями ризику;

· в розрізі відсоткових ставок;

· за видами (клієнтські, міжбанківські);

· по договорах;

· по позичальниках.

При виборі групувальної ознаки, за якою проводиться оцінка, на екран користувача видається відповідна форма, яку в разі необхідності він може роздрукувати. Нижче наводяться деякі з вихідних форм, за якими проводиться аналіз та оцінка кредитного портфеля:

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО ВИДАХ ВАЛЮТ станом на ________

                дата

Валюта

Сума

Назва

Позначення

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО СТРОКАХ ТА ВАЛЮТАХ

станом на ___________

                дата

Строк

Сума

В гривнях (UAH)

В доларах США (USD)

В німецьких марках (DEM)

В російських рублях (RUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО КЛІЄНТАХ ТА ДОГОВОРАХ станом на ___________

                дата

Назва клієнта

Сектор економіки

Номер договору

Дата погашення кредиту

Сума кредиту

Сума заборгованості

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Автоматизація визначення розміру резервування

Одним із способів управління кредитним портфелем банку є створення внутрішнього банківського резерву для покриття можливих збитків від результатів кредитної діяльності.

Створення резерву регламентується положенням про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків, затверд­женого постановою Правління Національного банку України № 122 від 27 березня 1998 р.

Згідно з цим положенням комерційні банки повинні на перше число кварталу розглянути кредитний портфель банку з метою оцінки кредитних ризиків і формування резерву.

Резерв поділяється на загальний та спеціальний:

загальний резерв нараховується на стандартні кредити;

спеціальний — на нестандартні кредити, а саме: підконтролем, субстандартні, сумнівні, а також на безнадійні кредити.

Комерційні банки зобов’язані створювати резерви для відшкодування можливих втрат щодо основного боргу (без відсотків комісій) за всіма видами наданих кредитів, за винятком бюджетних кредитів, а також кредитів та депозитів між установами в системі одного комерційного банку.

Для визначення резерву комерційний банк здійснює класифікацію виданих кредитів та оцінку кредитних ризиків з урахуванням таких критеріїв:

· оцінки фінансового стану позичальника;

· стану погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків по ньому.

Критерії оцінки фінансового стану позичальника та порядок їх розрахунку при визначенні резерву методично збігаються з показниками, які обчислюються при визначенні кредитоспроможності клієнта. Але, враховуючи те, що балансові показники та техніко-економічні показники діяльності не є сталими в часі, оцінку фінансового стану позичальника необхідно робити кожного кварталу на підставі звітних документів про результати діяльності за квартал.

Крім оцінки фінансового стану, необхідно проводити аналіз погашення кредитної заборгованості та відсотків по ній. На основі такого аналізу проводиться оцінювання процесу погашення заборгованості та класифікація кредитних договорів. Погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків по ній є:

· добрим, якщо заборгованість за кредит та відсотки по ньому сплачуються у встановлені строки, та за кредит, пролонгований один раз на строк не більше 90 днів;

· слабким, якщо прострочена заборгованість за кредит та відсотки за ним становлять не більше 90 днів або заборгованість за кредит, пролонгований на строк понад 90 днів, якщо відсотки сплачуються;

· недостатнім, якщо прострочена заборгованість за кредит і відсотки по ньому становлять понад 90 днів або заборгованість за пролонгований кредит понад 90 днів та відсотки не сплачуються.

Класифікацію кредитного портфеля наведено в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Погашення Стан (клас)

Добре

Слабке

Недостатнє

А

Стандартний

Під контролем

Субстандартний

Б

Під контролем

Субстандартний

Сумнівний

В

Субстандартний

Сумнівний

Безнадійний

Г

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Д

Безнадійний

Безнадійний

Безнадійний

 

За кредитами, якщо прострочена заборгованість (або загальний строк пролонгації) становить від 180 до 360 днів, до розрахунку резерву приймається не більше 25\% вартості майна та майнових прав визначеної договором застави.

За кредитами, якщо прострочена заборгованість (або загальний строк пролонгації) перевищує 360 днів, резерв формується на всю суму основного боргу за кредитом незалежно від наявності застави.

Оцінка ризику та відсотки резервування по групах кредитів наведено в таблиці 4.4.

Загальний резерв за стандартними кредитами формується у повному обсязі щоквартально за рахунок прибутку минулого року.

Спеціальний резерв за кредитами під контролем, субстандартними, сумнівними та безнадійними формується за рахунок відрахувань, що відображаються за групою рахунків «Відрахування в резерви».

Таблиця 4.4

ТАБЛИЦЯ СТУПЕНІВ РИЗИКУ ТА ВІДСОТКІВ РЕЗЕРВУВАННЯ

Група кредитів

Рівень резерву (ступінь ризику)

Стандартні кредити

2\%

Кредити під контролем

5\%

Субстандартні кредити

20\%

Сумнівні кредити

50\%

Безнадійні кредити

100\%

Спеціальний резерв формується згідно з певним графіком:

за безнадійними кредитами резерв в повному обсязі формується в кварталі наступному за тим, в якому було виявлено безнадійний кредит;

за кредитами під контролем, субстандартними та сумнівними резерв нараховується згідно з формулою:

S = 12,5\% ´ N ´ C,

де 12,5\% — постійний відсоток, що забезпечує формування резерву рівними частками у встановлений строк (100\% : 8 кварталів);

N — кількість кварталів з початку формування резерву;

C — сума розрахункового резерву, що встановлюється на відповідну квартальну дату.

В результаті розв’язання задачі формується ряд вихідних повідомлень, зокрема такі:

ВІДОМІСТЬ РОЗРАХУНКУ РЕЗЕРВУ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ на ___квартал 199___р.

Групи за категоріями ризику

Заборгованість за кредитами на початок кварталу

Вартість гарантії та застави

Чиста сума (2—3)

Рівень резервування (\%)

Рівень резервування

Сума резерву, що має бути сформована на квартал

Фактично сформований резерв

Відхилення (+), (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

Стандартні

 

 

 

 

 

 

 

Під контролем

 

 

 

 

 

 

 

Субстандартні

 

 

 

 

 

 

 

Сумнівні

 

 

 

 

 

 

 

Безнадійні

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В РЕЗЕРВІ за _______ квартал 199___р.

__________________ ________________

                назва банку         адреса банку

Аналіз змін у резервах на покриття збитків за кредитами та фінансовим лізингом

Загальний резерв

Спеціальний резерв

Усього

Залишок на початок кварталу

 

 

 

Збільшення резерву за рахунок:

 

 

 

1. Збільшення загального обсягу резерву відповідно до щоквартальних уточнень

 

 

 

2. Повернення раніше списаної заборгованості

 

 

 

Зменшення резерву за рахунок:

 

 

 

1. Зменшення загального обсягу резерву відповідно до щоквартальних уточнень

 

 

 

2. Списання безнадійної заборгованості

 

 

 

Залишок на кінець звітного кварталу

 

 

 

За результатами оцінки кредитного портфеля і визначення резервів формуються звіти, які надаються НБУ:

звіти «Про класифіковані кредити за формами власності» та «Про розрахунок резерву та можливі втрати за кредитами комерційного банку» складаються на підставі аналізу кредитного портфеля і відображають рівні ризику та резервування на наступний квартал;

звіти «Про зміни в резервах» та «Про списану безнадійну заборгованість» складаються на підставі обліку проведених операцій за минулий квартал.