Банківські інформаційні системи - Навчальний посібник (Єрьоміна Н. В.)

3.1. характеристика документів

Усі обліково-операційні роботи банку виконуються в підсис­темі «Операційний день банку (ОДБ)». Підсистема ОДБ є ядром АБС. Інформаційно і функціонально вона пов’язана з усіма іншими підсистемами АБС. Основними функціями ОДБ є обробка платіжних документів. У підсистемі можуть оброблятись різні пла­тіжні документи, формуватись інформаційні повідомлення, дебе­тові та інформаційні запити. Основними первинними докумен­тами ОДБ є платіжні та касові документи. До них, зокрема, нале­жать такі платіжні (вимоги) доручення, меморіальні ордери, видат­кові та приходні касові ордери.

Платіжні документи, з якими працює ОДБ, можна розподілити на внутрішні, зовнішні та транзитні.

Внутрішні документи — це документи, проведення по яких виконується по особових рахунках банку.

Зовнішні — це міжбанківські документи, проведення по яких виконується між кореспондентськими рахунками та особовими рахунками банку. Зовнішні документи, в свою чергу, ще поді­ляються на початкові та зворотні. Початкові документи — це документи, сформовані в банку для відправлення в СЕП. Зво­ротні — це документи, що надійшли з СЕП у банк.

Транзитні — це документи, по яких не виконуються прове­дення.

За ознакою проведення по рахунках документи розподіля­ються на: проведені по рахунках та не допущені до проведення з різних причин.

Не допущені до проведення, в свою чергу, діляться на доку­менти, які резервують кошти на рахунку для майбутнього про­ведення, та на документи, які не резервують кошти. Документи, які резервують кошти, зберігаються в картотеках № 2, № 3 та картотеці планових платежів. Документи, які не резервують кошти, зберігаються в картотеці нез’ясованих сум та картотеці № 1.

Картотека № 1 — це картотека попереднього акцепта. До неї заносяться документи за бажанням клієнта.

В картотеку № 2 заносять документи при недостатності коштів на особовому рахунку під час проведення.

Картотека № 3 вміщує документи, які були відкладені з причини фінансового контролю.

Щодо балансу документи поділяються на балансові та поза­балансові.

Загальну класифікацію документів ОДБ наведено на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Класифікація документів ОДБ