Банківські інформаційні системи - Навчальний посібник (Єрьоміна Н. В.)

Передмова

Сучасний період становлення ринкової економіки характеризується переходом до нової економічної моделі, головне місце в якій займають інформаційні технології, засновані на комунікаційних засобах та засобах обробки і збереження інформації.

Велика роль у процесах глобальної інформатизації суспільства належить банківським установам. Банки повинні використовувати у своїй діяльності найновітніші інформаційні технології і на цій основі розширювати сферу банківських послуг, а також підвищувати їх якість. У комп’ютеризації банки бачать інструмент, який дасть змогу вирішити стратегічні задачі розвитку банківського бізнесу.

Використання автоматизованих банківських систем (АБС) дозволяє банкам скоротити витрати на обслуговування клієнтів, контролювати виконання банківських операцій у реальному масштабі часу, що значною мірою сприяє підвищенню якості прийняття оперативних, тактичних, а іноді і стратегічних фінансових рішень.

Перші автоматизовані банківські системи в Україні з’явились на початку 90-х років, коли було створено перші комерційні бан­ки. Незважаючи на невеликий відрізок часу, АБС дуже стрімко розвиваються і налічують на сьогоднішній день уже шість поколінь.

Стрімкий розвиток інформаційних банківських технологій потребує відповідних спеціалістів, здатних розробляти і впроваджувати сучасні інформаційні системи. На ринку спеціалістів щороку зростає потреба в розробниках інформаційних банківських систем, які були б добре обізнаними в предметній області, розумілись на принципах її функціонування, могли б сформулювати адекватні бізнес-правила.

Мета навчального посібника «Банківські інформаційні системи» — надати допомогу в оволодінні знаннями у сфері розробки та функціонування автоматизованих банківських систем. Тут розглядаються вимоги до автоматизованих банківських систем, проводиться аналіз їх поколінь, висвітлюються проблеми, пов’я­зані з вибором технологічної платформи та перспективами розвитку інформаційних технологій у банках України.

На рівні комерційних банків подані структура і функції автоматизованої банківської системи, висвітлюються забезпечуючі та функціональні підсистеми АБС, подається їхня характеристика. Поряд з цим розкриваються технологія та методика комп’ютерної обробки основних функціональних банківських задач, розглядаються питання автоматизації звітності комерційних банків, забезпечення безпеки банківських інформаційних систем, використання пластикових карток як платіжного засобу.

Крім автоматизації внутрібанківських операцій, у посібнику розглядаються питання автоматизації міжбанківських операцій. У цьому контексті розглянуті система електронних платежів (СЕП) України, її призначення, принципи функціонування та перспективи розвитку. Розкриваються архітектура, характеристика програмно-апаратних комплексів, технологія функціонування та інформаційне забезпечення СЕП. Проводиться аналіз основ­них моделей обслуговування кореспондентського рахунку у СЕП, дається характеристика електронної пошти як основи взаємодії між банками у СЕП.

Окремо розглядаються електронні системи обміну банківськими повідомленнями, зокрема такі, як система «Клієнт-банк» та ряд міжнародних систем передачі фінансової і банківської інформації.

Кожний розділ посібника завершується контрольними питаннями, які дадуть змогу студентам перевірити ступінь опанування матеріалу та краще зорієнтуватись в основних ключових моментах даної теми.