Банківські інформаційні системи - Навчальний посібник (Єрьоміна Н. В.)

7.1. загальна характеристика звітності

Банківську звітність можна поділити на такі види:

· фінансова звітність;

· статистична звітність для складання грошово-кредитної статистики;

· статистична звітність для складання платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції України.

До фінансової звітності у країнах з розвинутою ринковою економікою належать: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів та різні додатки, які визначаються потребами користувачів.

Статистична звітність для складання грошово-кредитної статистики має такі напрями:

· загальнобанківська статистика;

· монетарна (грошово-кредитна) статистика;

· статистика банківського нагляду;

· статистика операцій з іноземною валютою;

· емісійно-кредитна статистика;

· статистика готівково-грошового обігу.

Особливу роль у державній статистиці відіграє статистика платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції України, яка є інструментом узагальнюючої оцінки економічного стану країни та ефективності її світогосподарських зв’язків. Функція складання платіжного балансу держави, розроблення методологічної і методичної бази для його аналізу і прогнозування та проведення відповідних розробок покладена на Національний банк України.

Своєчасні й достовірні статистичні дані про грошово-кредитну і фінансову діяльність банків дають змогу:

· аналізувати стан і перспективи розвитку банківської системи;

· спостерігати за ходом реалізації грошово-кредитної політики держави та прогнозувати розвиток її грошово-кредитного ринку;

· стежити за розвитком валютного ринку та операцій з інозем­ною валютою;

· здійснювати заходи щодо забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

· здійснювати нагляд за діяльністю комерційних банків та інших фінансових небанківських організацій;

· моделювати рішення Національного банку України при виконанні ним регулюючих і наглядових функцій;

· забезпечувати взаємозв’язок грошово-кредитної та банківської статистики з іншими макроекономічними системами даних;

· забезпечувати порівняність з даними міжнародних фінансових і банківських організацій та центральних банків інших країн.

Усім користувачам необхідна інформація, яка допомогла б їм оцінити дійсний фінансовий стан, рентабельність та ризики банку з урахуванням нових економічних правил. Також вони потребують інформацію, яка дала б можливість правильно розуміти операції, що здійснюються банком.

Первинною ланкою в системі формування звітності про діяльність банківської системи в Україні є комерційні банки. З 1 січня 1998 р відбувся перехід банків України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим переходом змінилась вся система звітності та порядок її формування. Для з’ясування суті формування звітності розглянемо структуру плану рахунків та особливості аналітичного обліку в комерційних банках.