Економіка та організація інформаційного бізнесу - Навчальний посібник (Лазарєва С. Ф.)

19.3. концептуальне моделювання процесу інформаційного маркетингу

Коли розглядається будь-який процес, який має складну внутрішню структуру та численні зв’язки (а інформаційний маркетинг є саме таким процесом), доцільно розглянути його концептуальну модель, яка допоможе осмислити його сутність.

Під концептуальною моделлю інформаційного маркетингу будемо розуміти змістовний опис професійною мовою послідовності етапів і підетапів процесу інформаційного маркетингу у взаємозв’язку між ними [54]

Побудова концептуальної моделі допоможе не тільки уявити внутрішню структуру інформаційного маркетингу, а й агрегувати його елементи до певного рівня абстракції.

В основу концептуальної моделі інформаційного маркетингу покладено концептуальну модель інформаційного ринку. Як уже зазначалося під інформаційним ринком розуміють систему економічних, організаційних і правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг. На рис. 19.2 наведено узагальнену схему взаємодії учасників інформаційного ринку.

Задачі інформаційного маркетингу щодо кожної зі складових інформаційного ринку розподілено на три рівні [54]:

Рівень А. Дослідження та оцінювання динаміки суспільних і конкретних інформаційних потреб, оцінювання рівня інформаційних потреб у певний період часу; визначення ринків збуту, оцінювання найвищого світового рівня у сфері даного класу ІПП.

Рівень Б. Оцінювання витрат і результатів за створення конкретного ІПП; оцінювання створення альтернативних варіантів ІПП, що задовольняють аналогічну інформаційну потребу; порівняльне оцінювання конкурентоспроможності створюваного та альтернативного ІПП; визначення динаміки цін.

Рівень В. Облік витрат на просування ІПП на ринок; визначення передбачених обсягів продажу, оцінювання очікуваного прибутку від реалізації ІПП; оцінювання конкурентоспроможності виробника ІПП.

Рис. 19.2. Узагальнена схема взаємодії учасників інформаційного ринку

Детальнішу схему взаємозв’язку між рівнями наведено на рис. 19.3 [54].

Розглянемо кожний з етапів, виділених у концептуальній моделі процесу інформаційного маркетингу (табл. 19.3.).

Рис. 19. 3. Схема процесу інформаційного маркетингу

Таблиця 19.3

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ

Етап / Рівень

Зміст етапу /рівня

Етап 0

Формування мети маркетингу ІПП. Визначають: основні напрями спеціалізації за видом ІПП ринок реалізації ІПП період часу, в межах якого планують розпочати реалізацію

Рівень А

Ринкова стратегія

Досліджування та оцінювання динаміки суспільних і конкретних інформаційних потреб, оцінювання рівня інформаційних потреб у певний період часу; визначення ринків збуту, оцінювання найвищого світового рівня в галузі даного класу ІПП

Етап А1

Дослідження об’єктивних тенденцій розвитку інформаційних потреб суспільства та окремих його груп

А1. 1.1

Виявлення тенденцій соціально-економічного і науково-технічного розвитку, що впливають на формування суспільних потреб в обраному класі ІПП

А1.2

Оцінювання кон’юнктури і тенденцій розвитку світового ринку в досліджуваному класі ІПП, зокрема розвитку світового ринку, характеру конкурентної боротьби, територіальної сегментації ринку, визначення загальних характеристик національного ринку

А1.3

Оцінювання стабільності тенденцій розвитку і факторів обмеження, що діють на світовому ринку даного класу ІПП

А1.4

Прогнозування можливих змін суспільних потреб у даному класі ІПП на світовому ринку

А1.5

Визначення комплексу інформаційно-економічних та інших споживчих характеристик конкурентоспроможних ІПП у досліджуваному класі

Рівень А

Етап А2

Дослідження конкретних інформаційних потреб і споживчих властивостей ІПП на рівні цільової настанови

А2.1

Аналіз кон’юнктурної інформації про поточний стан загального ринку ІПП: місткість ринку, основні конкуренти та їх становище на ринку, орієнтовні напрями розвитку ринку, можливість створення нових секторів збуту

А2.2

Вивчення та оцінювання вимог споживачів даного класу ІПП на заданому ринку, прогнозування окремих потреб

А2.3

Збирання та аналіз комерційної інформації про основних конкурентів, їх стратегію і тактику ведення конкурентної боротьби на даному ринку

А2.4

Аналіз ІПП конкурентів та оцінювання рівня їх конкурентоспроможності з визначенням сильних і слабких сторін продукту чи послуги

Продовження табл. 19.3

Етап / Рівень

Зміст етапу /рівня

Рівень А

Етап A3

Розроблення концепції створюваного ІПП

А3.1

Визначення груп споживачів, чиї потреби не сповна задовольняють ІПП, що їх пропонують на ринку конкуренти; уточнення кількості незадоволених чи нових інформаційних потреб для даних груп споживачів

А3.2

Визначення складу споживчих характеристик створюваного ІПП

А3.3

Прогнозування ціни реалізації і ціни споживання створюваного ІПП на даному ринку

А3.4

Оцінювання можливих обсягів продажу створюваного ІПП за прогнозованого рівня цін; визначення порогового рівня прибутку від реалізації створюваного ІПП. Обсяг прибуткової реалізації створюваного ІПП

А3.5

Оцінювання можливого ризику і збитків за змін продажу ІПП у бік зменшення

А3.6

Формування ринкової концепції створюваного ІПП (основні групи споживачів, комплекс споживчих характеристик ІПП, ступінь задоволення інформаційних потреб основних груп споживачів, рівень лімітних цін продажу і споживання ІПП)

Рівень Б

Управління розробленням і виробництвом ІПП

Оцінювання витрат і результатів за створення конкретного ІПП; оцінювання створення альтернативних варіантів ІПП, що задовольняють аналогічну інформаційну потребу; порівняльне оцінювання конкурентної спроможності створюваного та альтернативного ІПП; визначення динаміки цін

Етап БІ

Прогнозування напрямів науково-інформаційної діяльності щодо створення ІПП

Б1.1

Прогнозування рівня ІПП у межах цільової настанови

Б1.2

Створення інформаційної моделі ІПП згідно з концепцією (див. етап A3)

Б1.3

Визначення набору інформаційно-економічних параметрів створюваного ІПП

Рівень Б

Етап Б2

Прогнозування розвитку альтернативних видів ІПП, що задовольняють аналогічні інформаційні потреби

Б2.1

Морфологічний аналіз альтернативних варіантів створення ІПП для задоволення певних інформаційних потреб

Продовження табл. 19.3

Етап / Рівень

Зміст етапу /рівня

 

Б2.2

Аналіз інформаційних моделей альтернативних варіантів ІПП

Б2.3

Визначення набору інформаційно-економічних параметрів перспективних варіантів ІПП

Рівень Б

Етап Б3

Вироблення вимог до створюваного ІПП

Б3.1

Порівняльний аналіз створюваного та альтернативних варіантів ІПП

Б3.2

Остаточне формулювання вимог і розроблення технічного завдання на проектування ІПП, ухвалення рішень про початок розроблення ІПП

Б3.3

Визначення величини капітальних вкладень і поточних витрат для реалізації створюваного ІПП

Б3.4

Розрахунок вартості створюваного ІПП

Б3.5

Визначення договірної ціни ІПП і розрахунок очікуваного рівня прибутку

Рівень Б

Етап Б4

Організація виробництва ІПП

Б4.1

Створення або модернізація інформаційно-технічної бази виробництва ІПП

Б4.2

Аналіз «вузьких місць» процесу виробництва ІПП і визначення шляхів до ліквідації їх у межах розрахункових капіталовкладень

Б4.3

Проведення порівняльних досліджень створюваного ІПП і продукції конкурентів

Б4.4

Визначення величини тиражування ІПП і розрахунок рентабельності виробництва

Рівень Б

Етап Б5

Управління виробництвом ІПП

Б5.1

Забезпечення виробництва ІПП потрібними видами peсypсів (інформаційними, кадровими, технічними тощо)

Б5.2

Вироблення стратегії та впровадження системи управління якістю ІПП

Б5.3

Моніторинг зміни інформаційно-економічного рівня ІПП, що виробляються, та ухвалення рішень про модернізацію, припинення виробництва, заміну на новий продукт

Б5.4

Облік витрат виробництв та їх вплив на рівень прибутку, проведення заходів щодо зниження витрат виробництва

Продовження табл. 19.3

Етап / Рівень

Зміст етапу /рівня

Рівень В

Вироблення ринкової стратегії і реалізації ІПП

Оцінювання витрат на просування ІПП на ринок; визначення передбачених обсягів продажу, оцінювання очікуваного прибутку від реалізації ІПП; оцінювання конкурентоспроможності виробника ІПП

Етап В1

Вироблення концепції збуту ІПП

В1.1

Створення «образу» ІПП, привабливого для певних груп споживачів, і тестування ефективності його впливу на формування їх попиту

В1.2

Визначення територіальної сегментації ринку збуту ІПП та оцінювання очікуваних обсягів продажу в різних регіонах

В1.3

Проведення заходів з просування ІПП на ринок (презентація продукту, демонстрування на внутрішніх і міжнародних виставках, проведення рекламно-інформаційних заходів)

В1.4

Оцінювання аитрат на створення власної збутової мережі і вироблення стратегії збуту ІПП на ринку

Рівень В

Етап В2

Організація системи обслуговування і підтримки ІПП у споживача

В2.1

Розроблення і втілення економічно ефективної системи підтримки інформаційного продукту чи надання послуг

В2.2

Забезпечення отримання інформації від споживача про якість підтримування інформаційного продукту або надання послуг споживачам

В2.3

Модернізація системи підтримування інформаційного продукту чи послуги споживачам відповідно до зміни умов збуту продукції на ринку

В2.4

Моніторинг ступеня задоволення споживача ІПП і тенденції зміни попиту

Рівень В

Етап В3

Оцінювання витрат на збут ІПП та їх впливу на прибуток від реалізації продукту

В3.1

Визначення витрат на виконання програми інформаційного маркетингу даного продукту або послуги

В3.2

Визначення витрат на утримання збутової мережі чи на послуги посередників щодо збуту продуктів

В3.3

Розрахунок рівня прибутку від реалізації ІПП з урахуванням витрат на збут і ухвалення рішень про дальший розвиток ринкової стратегії

Закінчення табл. 19.3

Етап / Рівень

Зміст етапу /рівня

Рівень В

Етап В4

Оцінювання конкурентоспроможності виробника ІПП на ринку

В4.1

Визначення сумарних затрат на організацію виробництва, збуту і підтримування ІПП у споживача

В4.2

Визначення обсягу чистого прибутку від даного виду ІПП і прогнозування тенденцій зміни обсягу прибутку в перспективі

В4.3

Визначення можливих обсягів прибутку конкурентів, їх науково-інформаційного потенціалу щодо створення поліпшених видів ІПП

В4.4

Аналіз ринкових життєвих циклів ІПП, що реалізуються, та ІПП конкурентів

В4.5

Аналіз можливості самофінансування за створення нових конкурентоспроможних ІПП для підтримування потрібного рівня прибутку

В4.6

Визначення величини ризику в процесі реалізації програми створення нових видів ІПП

В4.7

Формулювання висновків про конкурентоспроможність організації, що виробляє даний вид ІПП на конкретному ринку