Економіка та організація інформаційного бізнесу - Навчальний посібник (Лазарєва С. Ф.)

Вступ

 

1. Уведення в програму курсу

Програма курсу складається з тем, на перший погляд, розрізнених, проте усі складові дисципліни об’єднані в єдиний ланцюжок, оскільки стосуються інформаційного бізнесу і тієї економічної обстановки, в якій він діє.

Економіка та організація інформаційного бізнесу, як і будь-яка економічна дисципліна, — суспільна наука. Предметом курсу є економічні та організаційно-управлінські відносини в інформаційній сфері економіки, специфіка дії в ній загальних економічних законів і закономірностей.

Засвоївши цей курс, ви набудете реальних знань та розуміння законів і принципів, за якими розвивається інформаційний бізнес, існуючих у ньому проблем на різних рівнях: суспільства загалом, власника підприємства, працівника та менеджера. Ви озброїтеся базовими знаннями, необхідними для майбутньої діяльності в інформаційній сфері економіки, заклавши тим самим досить істотне підґрунтя для подальшої більш вузької спеціалізації на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра з економічної кібернетики за однією з магістерських програм, насамперед за програмою «Інформаційний менеджмент».

2. Задачі курсу

Програму курсу розроблено таким чином, щоб надати базову основоположну інформацію, яка стосується проблем формування інформаційного суспільства, проведення інформаційної діяльності, інформатизації економіки тощо, дати основи підприємництва та ділових операцій в інформаційній сфері економіки, навчити організовувати та аналізувати ті ділові процеси, що мають місце в царині інформаційного бізнесу. В програмі курсу виділено такі теми, як особливості інформаційної сфери економіки, інформаційного бізнесу та інформаційного виробництва, особливості інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів і послуг, задачі організації інформаційного бізнесу, методи і засоби їх досягнення, основи інформаційного маркетингу та ін.

Задачі курсу можна звести до таких:

навчити правильно розуміти та аналізувати цілі, задачі і практику інформатизації економіки та суспільства в цілому;

ознайомити з правовими основами підприємництва та його особливостями в інформаційній сфері економіки;

навчити економічно грамотно обґрунтовувати доцільність ство­рення тієї чи іншої організаційної форми інформаційного бізнесу.

3. Змiст дисциплiни

Дисципліна «Економіка та організація інформаційного бізнесу» має визначену логіку побудови і цілком конкретний зміст. Зважаючи на становлення цієї сфери економіки, недостатнє правове забезпечення її та формування ринкових умов господарювання в Україні, доцільно, на думку автора, виділити чотири напрями, що охоплюють змiст дисципліни:

Перший напрям — тенденції та проблеми розвитку інформаційного бізнесу. Розглядаються роль і мiсце інформаційної сфери на сучасному етапi розвитку нацiональної економiки. Аналiзу­ються основні етапи та тенденцiї розвитку інформаційного обслуговування в Українi та в промислово розвинених країнах (інформаційні тенденції); інформаційна політика промислово-роз­винених країн світу та України; особливості та структура інформаційного ринку, умови його функціонування; сутність, особливості та функції інформаційного бізнесу; правові, економічні, технологічні напрями його розвитку. Розглядаються особливості інформаційного виробництва як специфічного виду діяльності, зокрема особливості предметів і знарядь праці, кінцевого продук­ту, інформації як ресурсу і товару.

Другий напрям — організаційно-правові засади інформаційного бізнесу. Дається загальне уявлення про підприємництво в iнформаційній сферi, а також основні органiзацiйнi форми бiз­несу, їх переваги та недолiки, методи вибору та обґрунтовування в тих чи iнших конкретних умовах. Розглядаються технологiя створення власного бiзнесу, iншi правовi та органiзацiйнi питання.

Третій напрям — організація та економіка інформаційно-обчис­лювальної фірми. Висвітлюються питання побудови органiзацiй­ної структури iнформаційної фiрми, створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми, органiзацiї та охорони працi в інформаційному виробництві, ергономіки та організації виробничого середовища інформаційної фірми, організації нормування праці в інформаційному виробництві.

Четвертий напрям — інформаційний маркетинг і господарський розрахунок. Присвячений питанням організації маркетингової діяльності в інформаційному бізнесі, внутрішньофірмовому плануванню, організації та порядку розрахунків зі споживачами інформаційних товарів і послуг.

4. Методика навчання

Суттєво важливою для опанування матеріалу курсу є методологія вивчення, яка повинна органічно поєднувати три складові процесу пізнання: емпіричну, теоретичну та прикладну (вжиткову) з діалектикою розвитку процесів і явищ у часі та просторі з урахуванням усіх факторів, які впливають на них. З огляду на це методологія вивчення курсу включає сукупність конкретних методів, а саме: історичного та макроекономічного методів — щодо оцінки процесів інформатизації економіки та суспільства в цілому; аналізу, узагальнення та визначення доцільності використання ефективного вітчизняного та зарубіжного досвіду інформаційного обслуговування об’єктів управління всіх рівнів; викорис­тання сучасного наукового інструментарію пізнання та прийняття управлінських рішень тощо.

Вивчаючи дисципліну, доведеться долати певні труднощі. Серед них — різноманітність тем, ніби-то не дуже пов’язаних одна з одною. Але насправді всі рішення, що приймаються в бізнесі, взає­мопов’язані та взаємозалежні. Тому одразу не помітний взаємозв’я­зок стане очевидним, коли весь курс навчання буде завершено.

Інша складність полягає в тому, що предмет, який вивчається, є надто динамічним. Отже, не слід обмежуватися тільки лекційним матеріалом і навчальним посібником. Необхідно постійно читати додаткову літературу, у тому числі періодичні видання, статті, тези доповідей на конференціях тощо. Особливу увагу вар­то приділяти таким періодичним виданням: «Компьютеры + программы», «Компьютерное обозрение», «CHIP», «PC World Ukraina», «Computer Word Киев», «Computer Week Moscow», «Oracle Magazine», «Office», «Бизнес», «Бизнес — информ», «Галицькі контракти» та ін.

Ще однією складністю є те, що інформаційна сфера, через її специфіку, не піддається простому сприйняттю та аналізу. Вона являє собою гібрид виробництва, науки та мистецтва. Це прообраз майбутнього високоінтелектуального творчого процесу виробництва.

Сприйняття матеріалу ускладнюється й відсутністю єдиної термінології та новизною низки розглядуваних питань, оскільки ця дисципліна перебуває на етапі накопичування та осмислювання емпіричного (практичного) матеріалу, розроблення системи понять, уточнень термінів та ін.

Для подолання цих «перешкод» важливо стати сприйнятливим до будь-якої інформації про світ інформаційного бізнесу, про інформаційні технології, інформаційний менеджмент, від самого початку навчання слідкувати за останніми новинами у цій сфері через читання додаткової літератури, перегляд (слухання) відповідних теле- (радіо)програм про підприємництво, ринок, економіку та ін. Доцільно сформувати окремі теки, в яких зберігати газетні вирізки, копії журнальних статей, рекламні буклети, власні нотатки тощо. Проте не варто робити це по кожній темі курсу. Раціональнішим є підхід, за якого студент обирає одну або декілька проблемних, найбільш цікавих для нього тем і збирає щодо них матеріал, який у подальшому може стати основою для підготовки рефератів та написання курсової роботи.

Насамкінець декілька слів про іспит. Намагайтеся, хоча це й досить складно, викласти відповідь на поставлене запитання у першому ж реченні. Або, принаймні, дайте чітко зрозуміти екзаменатору, в якому напрямі ви розвиватимете вашу відповідь. Не слід писати складними реченнями.