Проекти КПК та проблеми сучасного стану кримінально-процесуального законодавства - Матеріали науково-практичного семінару

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Підстави реформування кримінально-процесуального законодавства у частині регламентації  досудового провадження
Читать: М. І. гордІЄнко
Читать: Судовий захист як провІдна форма захисту прав слІдчих органІв внутрІшнІх справ в сферІ працІ та вІдпочинку
Читать: Ю. п. янович
Читать: Реформування кримІнально-процесуального законодавства: еволюцІя чи революцІя ?
Читать: В. ю. кузьмІнова
Читать: ПротирІччя – джерело розвитку кримІнального судочинства
Читать: О. о. бондаренко
Читать: Удосконалення юридичноЇ технІки як важливий чинник реформування кримІнально-процесуального законодавства украЇни
Читать: Про спІрне поняття правосуддя
Читать: В. г. уваров
Читать: Забезпечення безпеки осІб, яки беруть участь у кримІнальному судочинствІ
Читать: В. в. коле  яснІков
Читать: Проблеми призначення судових експертиз
Читать: Р. м. тучак
Читать: Докази та доказування згІдно чинного кримІнально-процесуального законодавства та проекту нового кпк
Читать: Погляд на процесуальну функцІю слІдчого у сучасному законодавствІ украЇни
Читать: КонституцІйне право особи на звернення І його реалІзацІя у кримІнальному судочинствІ украЇни
Читать: М. в. третьякова
Читать: Принципи кримІнального судочинства в аспектІ концепцІЇ реформування кримІнальноЇ юстицІЇ украЇни
Читать: Є. п. кадинцева
Читать: СпІрнІ питання процесуального статусу захисника в кримІнальному судочинствІ
Читать: М. ю. бездольний
Читать: РозслІдування злочинІв вчинених органІзованою групою – особлива складна кримІнальна справа
Читать: О. Є. соловйова
Читать: ВІдновлення прав потерпІлого при закриттІ кримІнальноЇ справи у зв’язку з примиренням сторІн
Читать: А. Є. голубов
Читать: Шляхи забезпечення прав дитини у новому кпк украЇни
Читать: В. в. романюк
Читать: ВІдповІднІсть норм проекту кпк украЇни мІжнародним стандартам прав дитини в сферІ судочинства
Читать: О. о. кочура
Читать: Якщо неповнолІтнІй – потерпІлий …
Читать: ДІяльнІсть слІдчого по з’ясуванню умов життя та виховання неповнолІтнього
Читать: І. в. лЄшукова
Читать: ДеякІ проблеми провадження у кримІнальних справах про злочини, вчиненІ Іноземцями на територІЇ украЇни
Читать: Л. м. соловйова
Читать: ДеякІ питання закриття кримІнальноЇ справи за недоведенІстю участІ пІдозрюваного чи обвинуваченого у вчиненнІ злочину
Читать: Г. І. глобенко
Читать: ПроцесуальнІ аспекти застосування примусових заходІв медичного характеру – сучасний стан та проблеми реформування
Читать: МежІ вивчення особи обвинуваченого при здІйсненнІ досудового розслІдування
Читать: С. о. сичов
Читать: Проблема визначення процесуального статусу пІдозрюваного в кримІнальному судочинствІ украЇни у свІтлІ реформування кримІнально-процесуального законодавства
Читать: Р. м. назаренко
Читать: ДІяльнІсть слІдчого по усуненню причин та умов, що сприяють вчиненню злочину
Читать: О. в. захарченко
Читать: Розшукова дІяльнІсть слІдчого як наслІдок ухилення обвинуваченого вІд слІдства
Читать: А. в. демчук
Читать: ОсобливостІ провадження на досудових стадІях, при розслІдуваннІ злочинІв, пов’язаних з незаконним обІгом отруйних лІкарських засобІв
Читать: С. о. захарченко
Читать: ОсобливостІ огляду трупа І освІдування потерпІлих при дорожньо-транспортних пригодах
Читать: Ю. а. кузьмІнов
Читать: ПроцесуальнІ проблеми зняття ІнформацІЇ  з каналІв зв’язку
Читать: Питання процесуального закрІплення оперативноЇ ІнформацІЇ як доказу за новими проектами кпк украЇни
Читать: І. м. янченко
Читать: ОкремІ слІдчІ дІЇ як заходи кримІнально-процесуального примусу у сучасному законодавствІ украЇни
Читать: К. м. рубІс
Читать: Інститут пІдслІдностІ в кримІнально-процесуальному правІ украЇни
Читать: Р. о. волосник
Читать: РозподІл компетенцІЇ мІж органами дІзнання та досудового слІдства
Читать: Д. в. сІмонович
Читать: ЄвропейськІ стандарти забезпечення прав людини у досудових стадІях кримІнального процесу украЇни
Читать: Щодо вдосконалення апеляцІйного провадження
Читать: К. ю. довбня
Читать: Заявник як Інший учасник кримІнального провадження (за проектом кпк)
Читать: Д. с. слІнько
Читать: Проблеми скороченого порядку судового слІдства
Читать: Л. І. вороновський
Читать: Неповноюродних та зведених братІв І сестер  загиблого вІд злочину
Читать: О. І. пашинІн
Читать: ЗагальнІ умови досудового провадження у кримІнальному процесІ украЇни:  поняття І система