Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Програма навчального курсу «ІнновацІйний менеджмент»
Читать: РоздІл 1 суть, розвиток та основнІ поняття ІнновацІйного менеджменту
Читать: 1. основні поняття та завдання інноваційного менеджменту
Читать: 2. класифікація інновацій
Читать: 3. життєвий цикл інновацій
Читать: 4. Інновації, розвиток конкуренціїта економічне зростання
Читать: 5. еволюціярозвиткутеорійінноваційно/діяльності
Читать: 1. поняття та етапи інноваційної діяльності
Читать: 2. оцінка інноваційних можливостей підприємства
Читать: 3. методологія створення продуктових інновацій
Читать: 4. методологія створення процесних інновацій
Читать: 5.характеристика інноваційно/інфраструктури
Читать: РоздІл 3 державне регулювання ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 1. сутність і основні методи інноваційно/політики держави
Читать: 2. система управління державною інноваційною політикою
Читать: 3. роль держави в розвитку малого інноваційного бізнесу
Читать: РоздІл 4 органІзацІйнІ форми ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 2. організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва
Читать: 3. організаційні форми інтеграціїнауки і виробництва
Читать: 4. науково-технічна кооперація в інноваційних процесах
Читать: РоздІл 5 управлІння ІнновацІйним розвитком органІзацІЇ
Читать: 1. розробка стратегіїінноваційного розвитку організації
Читать: 2. аналіз інноваційних можливостей організації
Читать: 4. вибір організаційних форм управління інноваційною діяльністю
Читать: РоздІл 6 управлІння ІнновацІйним проектом
Читать: 1. суть інноваційних проектів і їх зміст
Читать: 2. розробка концепціїінноваційного проекту
Читать: 3. планування інноваційного проекту
Читать: 4. організація управління інноваційною програмою
Читать: 5. організація контролю і регулювання програми
Читать: РоздІл 7 мотивацІя І стимулювання ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 1. складові і принцип діїмотиваційного механізму інноваційно/діяльності
Читать: 2. форми і методи стимулювання інноваційної діяльності
Читать: 4. організаційно-економічні форми стимулювання інноваційної поведінки працівників
Читать: РоздІл 8 управлІння ризиками в ІнновацІйнІй дІяльностІ
Читать: 1. основи теоріїуправління ризиками
Читать: 2. класифікація ризиків
Читать: 3. методи аналізу невизначеності і ризику
Читать: 4. кількісна оцінка ризиків
Читать: 5. методи управління ризиками.
Читать: РоздІл 9 оцІнка ефективностІ ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 1. принципи оцінювання і показники ефективності інноваційноїдіяльності
Читать: 2. основні показники економічно/ефективності інноваційних проектів
Читать: ТестовІ завдання з курсу «ІнновацІйний менеджмент»
Читать: Короткий термІнологІчний словник
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури