Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.)

4. методологія створення процесних інновацій

Інноваційний продукт може мати не тільки матеріально-речову форму, а й поставати як нові технології доведення товару від виробника до кінцевого споживача (маркетингові, інформаційні технології); новий вид послуг, що ґрунтується на вивченні властивостей основного товару і доповненні їх супутніми; нові фінансові технології тощо. Наприклад, технічні досягнення в галузі оброблення інформації уможливили появу кредитних карток, а розвиток ідеї самообслуговування сприяв створенню систем оптичного зчитування інформації (штрихове кодування) та формування мережі торговельних автоматів.

Передумовою створення нових процесних технологій є здебільшого усвідомлення недосконалості існуючого процесу. Для його поліпшення і розробляються нові підходи до здійснення окремих операцій чи процесу загалом. Удосконалення існуючих бізнес-процесів з метою реалізації поліпшувальних інноваційних змін може здійснюватися шляхом бенчмаркінгу або реінжинірингу.

Бенчмаркінг (англ. bench — місце і marking — відзначати). Це спосіб вивчення діяльності суб'єктів господарювання, передусім конкурентів, з метою використання їх позитивного досвіду у своїй роботі. Вперше застосований у 1979 р. компанією Xerox. Охоплює комплекс засобів, що дають змогу систематично знаходити, оцінювати позитивний досвід конкурентів чи компаній, які є лідерами у галузі, і використовувати його у своїй роботі.

Першим кроком у цій системі є об'єктивне оцінювання фірмою своєї поточної діяльності і визначення пріоритетних сфер її удосконалення. Наступний крок — ретельний підбір взірців для наслідування, якими можуть бути фірми, що досягли успіхів у відповідній сфері діяльності. Відтак збирають і аналізують необхідну інформацію, що стосується тих функцій бізнесу, які потребують вдосконалення. На основі цього розробляють проект змін функції (функцій), здійснюють її техніко-економічне обґрунтування, впроваджують у практику власного бізнесу і оцінюють ефективність здійснених змін.

Бенчмаркінг можна порівняти з маркетинговою розвідкою, яку застосовують для виявлення та аналізу прихованих від стороннього ока ринкових процесів і явищ. Він дає повне уявлення про характер діяльності лідерів конкурентного середовища і причини їх успіху, оскільки дослідження стосуються не лише виробничих і комерційних аспектів діяльності, а й психологічних. Тому з його допомогою на підприємстві можна створити особливий психологічний клімат, коли весь персонал намагатиметься наслідувати кращих. Бенчмаркінг збагачує організаційну культуру такими цінностями, як здатність до саморозвитку, підвищення професійної майстерності, розв'язує завдання ефективного використання і підвищення потенціалу фірми. Але прийоми і методи великих компаній можуть виявитися непридатними для використання у сфері малого бізнесу.

Реінжиніринг (англ. engineering — винахідливість, знання). Це інженерно-консультаційні послуги з перебудови підприємницької діяльності на основі створення і реалізації інновацій. Термін «реінжиніринг» запровадив американський учений М. Хаммер.

Використання реінжинірингу доцільне за умов, коли в організації виникла криза, вихід з якої неможливий за існуючих підходів до ведення бізнесу (бізнес-процесів), а також якщо організація прагне до розвитку, а створена організаційна структура і побудована на її основі бізнес-модель перешкоджають цьому (гальмують перспективну перебудову бізнес-процесів).

Виокремлюють два основні напрями реінжинірингу. Сутність першого полягає у переході від вертикальної до переважно горизонтальної координації дій, за якої значно поліпшується реакція фірми на зовнішні і внутрішні зміни, а вище керівництво звільняється від проблем, які ефективніше та оперативніше розв'язуються на горизонтальному рівні.

Технології бенчмаркінгу і реінжинірингу дають змогу організаціям визначати напрями удосконалення бізнес-процесів, формулювати інноваційні завдання, які потребують обов'язкового розв'язання для збереження конкурентних позицій або формування нових конкурентних переваг.