Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.)

РоздІл 8 управлІння ризиками в ІнновацІйнІй дІяльностІ

Програмні питання:

Основи теоріїуправлінняризиками.

Класифікаціяризиків.

Методи аналізу невизначеності таризику.

Кількісна оцінкаризиків.

Методиуправлінняризиками.

Інноваційна діяльність характеризується високим рівнем невизна-ченост ідинаміки всіх чинників, що визна чаютт ь їїрезульт ат и Інновації на відміну від ст абільних процесів можуть закінчитися повною невдачею. Проте, все більше число підприємців, прист упаючи до реалізації нововведень, вваж аютт ь за краще прорахуват и свої ризики і шанси, передба чит и «вузькі місця» і спробувати понизити можливі негативні відхилення. Ці завдання вирішууютт ься при ст воренні сист еми управління ризиками в інноваційній діяльност і.