Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2009

ББК 65.23я73 УДК 001:65.0(075.8) Д 81

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2284 від 20.12.2007)

Рецензенти:

Панасюк Б. Я. — доктор економічних наук, професор, академік Української академії аграрних наук (Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана);

Шпичак О. М. — доктор економічних наук, професор, академік Української академії аграрних наук (Національний аграрний університет);

Березівський П. С. — доктор економічних наук, професор (Львівський національний аграрний університет)

Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.

Д 81  Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.

ISBN 978-966-364-916-0

У навчальному посібнику узагальнено та викладено найважливіші аспекти теорії інноватики: предмет, завдання та концепції інноваційного менеджменту. Охарактеризовано основні складові інноваційного менеджменту та особливості його здійснення суб'єктами господарювання в умовах ринкових відносин: організаційні форми інноваційної діяльності; управління інноваційним розвитком організації та інноваційним проектом; управління ризиками та державна підтримка інноваційної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, менеджерів, підприємців, керівників різних рівнів і сфер діяльності, а також для всіх, хто цікавиться інноваціями.

ББК 65.23я73 УДК 001:65.0(075.8)

ISBN 978-966-364-916-0

© Дудар Т. Г., Мельниченко В. В., 2009 © Центр учбової літератури, 2009