Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.)

Список рекомендованоЇ лІтератури

Про інвестиційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №9.

Про інноваційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 36.

Про науково-технічну інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №33.

Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 12.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі; Про охорону прав на промислові зразки; Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закони України //Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7.

Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. / За ред. В. О. Василенка. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 440 с.

Гамидое Г. О., Колосов В. Г., Османов Н. О. Основы иннова-тики и инновационной деятельности. — СПб: Политехника, 2000.

Гунин В. Н. и др. Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. — М., 1999

Дойль П. Менеджмент. Стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 1999.

Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво. — К., 1994.

Економіка і організація інноваційної діяльності: Підручник / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін./ за ред. проф. О. I. Волкова, проф. М. П. Денисенка. — К.: ВД «Професіонал», 2004.

Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія», 2000.

Завлин П. Н., Васильев А. В. Оценка эффективности инноваций. — СПб.: Бизнес-Пресса, 1998.

Основи инновационного менеджмента. Теория и практика / Под. ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. З. Миндели. — М., 2000.

Инновационный менеджмент:Учебник / Под. ред. С. Д. Ильенковой. —М., 1997.

Инновационный менеджмент. В кн.: Менеджмент организации: Учеб.пособие / Под ред. З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. — М, 1995.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним ризиком: проблеми, концепції, методи: Навч. посібник. — Суми: ВТД «Універсальна книга», 2003.

Йохна М. А., Стадник В. В. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2005. —400 с.

Стадник В. В., Йохна М. А.Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К.: Академвидав, 2006. — 464 с.

Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

Краснокутська Н. В. Інновацій менеджмент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.

КругловаН. Ю. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — 2-е изд., доп. — М.:РДЛ, 2001.

Крупка М. Ь Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. — Львів: Видави, центр Львів, націон. ун-ту ім. Івана Франка, 2001.

Куликов Т. В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности. — М.: Экономика, 2000.

Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. — К: Центр навчальної літератури, 2007. — 400с.

Оголева Л. Н., Радиковский В.М. Инновационная деятельность предприятия: Учебное пособие. — М., 1997.

Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пособие / Под. ред. П. Н. Завлина и др. — М.: Экономика, 2000.

Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Моногр. — К.: КНЕУ, 2000.

Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 2002.

Статистичний щорічник України за 2004 рік / За ред. О. Г. Оса-уленка. — К.: Консультант, 2005.

Тимощук Л. Патентні інновації та економічний розвиток // Розбудова держави. — 1998. — № 11.

Управление инновациями. Модульная программа для менеджеров / В. Н. Гунин, В. П. Бараничев, В. А. Устинов, С. Ю. Ляпина. — М.: ИНФРА-М, 1999.

Управление проектами: Пер. с англ. / Под ред. А. И. Кочеткова и др. — СПб., 1993.

Хомяков В. I. Менеджмент підприємства: Навч. Посібник. — К.: Кондор,2005.

Червоньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. — К.: Знання: КОО, 1999.