Психолого-педагогічна складова підготовки працівників системи МВС - Матеріали науково-практичної конференції (Гіренко С.П.)

Новиков м.м. начальник кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності херсонський юридичний інститут хнувс, кандидат юридичних наук

Лекція – конференція як одна з форм методичної роботи, елемент новітньої педагогічної технології у підготовці фахівців системи МВС України

Ефективність навчально-методичної та дослідницької роботи науково-педагогічного складу кафедри безумовно залежить від рівня професійного управління нею начальником у тісній взаємодії з керівництвом факультету та інституту по удосконаленню педагогічної майстерності викладачів, а також матеріально-технічного забезпечення аудиторіями, комп’ютерами, науковою та навчально-методичною літературою тих, хто навчається, і тих, хто навчає.

Тому методична робота на кафедрі і в інституті є невід’ємною частиною навчального процесу, яка має на меті систематичне вдосконалення навчання та виховання курсантів, студентів і слухачів, в залежності від ступеню готовності зазначених категорій осіб сприймати новітні педагогічні технології у динаміці їх застосування на теоретико-прикладному рівні щодо формування за юридичним фахом справжніх правоохоронців.

З першого до останнього курсу правовиховний та ідеологічний вплив на свідомість, волю і поведінку названих категорій осіб наближує їх до професійних навиків, що набуваються систематичним накопиченням знань при застосуванні на практичних заняттях, під час здійснення практики та стажування, прийняття участі у роботі «Юридичної клініки», «Центру правової допомоги населенню», громадських організацій курсантів та студентів. Вони свідомо опановують юридичний фах. А деякі з них за сімейними традиціями, за цілеспрямованим патріотичним вихованням вже здатні протистояти злочинності та іншим проявам правопорушень, що шкодять державі, суспільству, правам і свободам громадян.

Методична робота на кафедрі являє собою використання в процесі навчання документально закріплених прийомів, способів, засобів, операцій та комбінацій, логічно обґрунтованих, систематично упорядкованих організаційно-правових дій викладача, спрямованих на набуття курсантами, студентами та слухачами знань, вмінь та навичок юридичного фаху. Ця робота вимагає не тільки систематичного підвищення педагогічної майстерності викладачів щодо стратегії та тактики проведення будь-яких форм занять з розробкою і використанням новітніх технологій по організації та здійсненню навчального процесу, але й узагальнення та висвітлення передового досвіду навчання й виховання вищезгаданих осіб у відомчій системі підготовки фахівців для органів внутрішніх справ України. Зауважимо коротко, стратегія визначається програмою курсу, а тактика – методичними розробками до кожної форми заняття із мультимедійним забезпеченням у планах, схемах, поняттях, визначеннях, відео- та аудіо-матеріалах юридичної практики.

Процес навчання і виховання, побудований на засадах Болонської декларації, є невід’ємною частиною сучасного стану реформування органів внутрішніх справ. Він характеризується визнанням пріоритету загальнолюдських цінностей, формуванням і розвитком соціально-правових, партнерських зв’язків ОВС із населенням та запровадженням європейських стандартів в оперативно-службову діяльність і навчальну підготовку професійних кадрів. Про це на шпальтах загальновідомих ЗМІ МВС України писали такі науковці, як М. В. Корнієнко, О. Н. Ярмиш та інші, які підкреслюють необхідність перетворення міліції у поліцію з відмовою від каральної функції на користь соціально-обслуговуючої.

У контексті забезпечення зазначеної функції ОВС відомчим вузам потрібно удосконалювати навчальний процес, оскільки цього прямо і опосередковано вимагає Міністр внутрішніх справ України Ю. В. Луценко, рішення Колегії Міністерства та рішення, наприклад, семінару-наради при заступникові Міністра внутрішніх справ генерал-майорові міліції В.Г. Фатхутдінові із заступниками начальників, начальниками МГБ ГУ МВС, УМВС України в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі від 8 листопада 2007 року № 17582/Фв «Про підсумки службової діяльності підрозділів блоку міліції громадської безпеки за 9 місяців 2007 року та заходи щодо її покращення», а також зміст листа начальника Департаменту освіти та науки МВС України В.Я. Горбачевського щодо залучення практичних працівників та ветеранів органів внутрішніх справ, які мають досвід роботи у підрозділах міліції громадської безпеки до педагогічної діяльності у відомчих закладах.

Реалізація керівних рішень та розпоряджень на сьогоднішній день вже призвела до тісного єднання теорії й практики через здійснення проблемного навчання, сутність якого полягає не тільки у передачі готових знань (положень, правил, законів науки) вчителем, а й розв’язанні проблемних ситуацій, якими збагачена практика. Опрацьована динаміка впровадження рішень через технології процесу навчання у системі вищої, в тому числі, професійної освіти відображена у роботах таких вчених, як Дж. Дюї, А.М. Матюшкіна, М.І. Махмутова, Г.Х. Яворської. Використовуючи їх теоретичний та практичний досвід, нами дуже вдало впроваджується загальновідомий елемент технології процесу навчання – лекція-конференція як форма поєднання наукових знань та практичного досвіду. Знання, одержані курсантами, студентами та слухачами у подальшому, акумулюються у комплексі аудиторних та позааудиторних практичних занять і тактичних навчань, в яких міжпредметні зв’язки набувають цементуючої сили щодо професійного становлення.

У підручнику «Педагогіка для правників» Г.Х. Яворська пропонує проведення лекції-конференції, яка, за її поглядами, складається з логічно завершених виступів викладача і студентів з метою всебічного висвітлення проблеми, з підведенням підсумків самостійної роботи і виступів учасників. Однак, на наш погляд, для поглиблення науково-практичного зв’язку нагальної проблеми важлива участь курсантської аудиторії, науково-педагогічного складу (двох і більше науковців, які викладають дисципліни за міжпредметними зв’язками), а також практиків, ветеранів ОВС, які б опонували один одному, дискутували між собою в процесі її вирішення на засадах науковості, професіоналізму та об’єктивної оцінки теоретико-прикладних реалій сьогодення.

У Херсонському юридичному інституті ХНУВС 23.11.2007 року за ініціативою керівництва (О.І. Нікітенка) було організовано проведення лекції-конференції «Управління органами внутрішніх справ у особливих (екстремальних) умовах». В її підготовці та проведенні брали активну участь науково-педагогічний склад кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (Новіков М.М.). Робота на лекції конференції проходила у три етапи. На першому – працювали з доповідями два науковці (Новіков М.М., Нікітенко О.І.), які протягом 35 хвилин розкривали дві проблеми за планом лекції-конференції щодо організації та діяльності керівництва ОВС в управлінні підрозділами та службами у екстремальних ситуаціях у контексті оперативно-тактичних планів. Доповіді супроводжувалися аргументами і фактами, а також відео-матеріалом про службу ОВС в екстремальних ситуаціях. Доповідачі протягом трьох хвилин відповідали на питання, які задавали курсанти і присутні викладачі. Продовжив доповідь начальник УГБ УМВС України в Херсонській області Сергієнко Д.А., який протягом 20 хвилин розповідав про зміст оперативного плану операції «Хвиля» та відповідав на питання, поставлені аудиторією. Ветеран ОВС Громов В.Г. розповів про організацію, планування та участь у різних оперативно-тактичних операціях, в тому числі операції «Набат». Зазначена проблема була розкрита ним за 15 хвилин. Ветеран відповів на поставлені запитання.

Нікітенко О.І. поділився досвідом з охорони громадського порядку в екстремальних ситуаціях в УМВС України в Луганській області. Він підсумував роботу лекції-конференції та запросив під час позааудиторної роботи курсантів і викладачів переглянути документальний фільм «Про роботу ОВС та МНС по гасінню пожежі у Цюрупинському лісі».

У процесі проведення лекції-конференції за темою «Управління органами внутрішніх справ в особливих (екстремальних) умовах» сформувався діалог між учасниками й аудиторією, між вченими та практиками, молодими та досвідченими викладачами. Позитивно те, що теоретичні положення, розкриті учасниками, підкріплювалися мультимедійним забезпеченням, що посилювало пізнавальний процес, викликало інтерес до міркування, аналізу і порівняння відомих фактів, подій та явищ. Експромтом відтворилася змістовна дискусія між учасниками в контексті удосконалення окремих теоретичних положень по здійсненню управління органами та підрозділами в особливих умовах.

Доповідачі стимулювали курсантів до пошуку нових знань і пропонували нестандартні способи вирішення завдань ОВС в окремих екстремальних ситуаціях. Показовою для курсантів була оцінка дій керівників ОВС, органів місцевого самоврядування та служб порятунку в екстремальних ситуаціях, яка складалася із самооцінки та взаємної оцінки учасників за відео-матеріалами. Деякі висновки й узагальнення присутнім пропонували зробити самостійно, а також аудиторія націлювалася на негайне вирішення юридичної проблеми, яка спонтанно, без належного юридичного аналізу, може бути вирішена тільки професійно підготовленою людиною.

Запропоновані теоретиками і практиками матеріали лекції-конференції показали, що теоретичний і практичний досвід сприяють формуванню базових знань, стають справжньою основою творчості курсантів, які прагнуть стати професіоналами. Участь у лекції-конференції практичних працівників, ветеранів, викладачів формує у курсантів та студентів політико-правову та соціально-культурну зрілість, здатність брати на себе відповідальність за власні дії, за дії вищих керівників та товаришів під час вирішення оперативно-службових завдань, у тому числі при врегулюванні конфліктів на засадах порозуміння, взаємоповаги, домовленості, компромісу.

Зазначена лекція-конференція сприяла науковому пошуку нових методів навчання і виховання курсантів, об’єднувала за цілями та задачами науково-педагогічний склад кафедри, навчально-методичний відділ, раду ветеранів ОВС у Херсонській області та керівництво УМВС України в Херсонській області. З’ясовано, що така лекція-конференція є науково-практичною діяльністю цілої групи як вчених, так і практиків. Вона потребує керівного впливу з боку провідного викладача, який на підставі навчально-методичних матеріалів лекції, визначає учасників конференції, термін і послідовність роботи кожного в групі, пропонує використання мультимедійної презентації того чи іншого обсягу теоретичних знань, але сама презентація з екземпляром лекції надсилається кожному учасникові для ознайомлення і рецензування. Після цього враховується думка кожного з приводу положень лекції і відображеної за її змістом мультимедійної презентації.

Чим активніше здійснюється подача матеріалу та використовуються різні методи його засвоєння, тим інтенсивніше здійснюється навчання та відбувається запам’ятовування. Близькість до практики проявляється не тільки у виступах практичних працівників і ветеранів, а й у показі фрагментів відеофільмів, у яких відображені реальні події, що потребують негайного вирішення, або вирішуються об’єктивно із застосуванням сил та засобів органів внутрішніх справ.

Групова робота покращує психологічний клімат у колективі інституту та зміцнює зв’язки з підрозділами і службами ОВС, громадськими організаціями. Але до теперішнього часу вона розвинена недостатньо в зв’язку явною невідповідністю витраченого часу й отриманого результату. Отже, основним недоліком підготовки до лекції-конференції є втрата великої кількості часу на необхідну інтенсивну підготовку учасників. До позитивних моментів можна віднести здатність учасників працювати в команді, обмінюватися думками, дискутувати, кооперуватися та спільно приходити до компромісу при можливих шляхах вирішення поставленої проблеми.

Для виявлення інших недоліків проведення лекції-конференції доцільно використовувати відеокамеру, яка відобразить роль кожного учасника, обґрунтованість обраних методів навчання, конструктивність співвідношення теорії з практикою.

Таким чином, лекція-конференція привернула до себе увагу не тільки молодих викладачів, а й досвідчених керівників факультетів та кафедр. Вона поєднала в собі науково-методичне забезпечення та техніку проведення демонстраційного, відкритого, групового та проблемного заняття, що є позитивним для курсантів та студентів під час набуття теоретико-прикладних знань у сфері юриспруденції.

У відповідності з договором, укладеним УМВС України в Херсонській області та Херсонським юридичним інститутом ХНУВС, у ІІ семестрі 2007 – 2008 навчального року заплановано проведення тематичних навчань як результат кропіткої наукової, методичної, педагогічної та психологічної роботи кафедр тактико-спеціальної підготовки, адміністративного права та адміністративної діяльності, спеціальної фізичної та вогневої підготовки інституту, в контексті проведеної у листопаді 2007 р. лекції-конференції «Управління ОВС в особливих умовах».