Страхування - Навчальний посібник (Фисун В. І., Ярова Г. М.)

Тема 2. класифікація страхування

Систематика - необхідний для будь-якої сфери діяльності науковий процес, на вершинах своїх подібний до філософії

(Микола Здобнов)

2.1. Зміст теми:

Необхідність та основні ознаки класифікації страхування

Класифікація страхування за економічною ознакою о    Галузі, підгалузі та види страхування

о    Накопичувальне та ризикове страхування

Класифікація страхування за формою проведення

Література: [4]; [5]; [47]; [48]; [52]; [53].

При вивченні теми слід врахувати, що страхування, як наука, галузь знань та сфера бізнесу характеризується низкою специфічних понять, без впорядкованості яких неможливим є виконання теоретичних досліджень та практичної роботи. З огляду на це, страхування, як і кожна сфера діяльності, потребує внутрішньої впорядкованості (класифікації) - поділу предметів певної сукупності за специфічними ознаками з утворенням системи класів такої сукупності.

Крім того, важливим є розуміння того, що класифікація страхування є формою виразу розбіжностей у формах організації страхової діяльності, об'єктах страхування, спеціалізації страховиків, формах проведення страхування.

Особливу увагу слід звернути на основні класифікаційні ознаки страхування: історичну, економічну та юридичну, а також найважливішу класифікаційну ознаку у страхуванні - форму проведення.

2.2. Огляд ключових положень та категорій теми

Існують різноманітні підходи до класифікації страхування. Найбільш поширеним є підхід, за яким класифікація страхування здійснюється за історичною, економічною та юридичною ознаками (рис. 2.1).

Класифікація за історичною ознакою пов'язана з виділенням етапів розвитку і появою тих чи інших видів страхування. Вона передбачає поділ страхування на:

^ морське страхування (із XIV століття);

^ страхування життя (із XVI століття);

^ страхування від вогню (із XVII століття);

^ страхування від нещасних випадків (із XIX століття);

^ страхування транспортних засобів (із XX століття).

Класифікація за економічною ознакою передбачає залежно від цілей класифікації:

а)         за спеціалізацією страховика або сферами його діяльності стра- хування поділяють на: страхування життя й загальне (ризикове) страхування.

Наведена класифікація має важливе значення для формування та розміщення страхових резервів страховика;

б)         за об'єктами страхування, на які спрямований страховий за- хист, виділяють: галузі; підгалузі; види страхування.

Така класифікація є найбільш поширеною в практиці вітчизняних страховиків і її покладено в основу розроблення страхових продуктів;

в)         за родом небезпеки чи страхових ризиків виділяють страху- вання: автотранспортне; морське; авіаційне і космічне; ядерних ризиків; кредитних ризиків тощо.

За історичною ознакою

За формою проведення

 

Подпись: Класифікація страхування
Подпись: За юридичною ознакою
Подпись: За економічною ознакою

 

за спеціалізацією страховика

ризикове страхування;

накопичувальне

страхування

 

за об'єктом страхування

галузі;

підгалузі;

види страхування

Рис. 2.1. Класифікація страхування

За таким підходом можуть виділяти небезпеки, котрі не пов'язані між собою, але відносяться до конкретного об'єкта або групи об'єктів, що становить основу комплексного страхування. Наприклад, у майновому страхуванні використовують страхування від вогню та інших стихійних лих; у страхуванні сільськогосподарських культур — від посухи й інших стихійних лих тощо;

г)         за статусом страховика виділяють страхування: державне; ко- мерційне; взаємне.

Така класифікація застосовується переважно для забезпечення державного регулювання страхової діяльності.

д)         за статусом страхувальника передбачено поділ страхування залежно від того, чиї інтереси обслуговує страховик, а саме: юри- дичних осіб; фізичних осіб.

Класифікація за юридичною ознакою передбачає виділення певних класів страхування відповідно до міжнародних норм, за якими в багатьох країнах світу проводиться ліцензування страхової діяльності. Так, згідно з директивами ЄС із 1978 року країни-члени цієї організації використовують класифікацію, котра охоплює 7 класів довгострокового страхування (життя та пенсій) i 18 класів загального страхування.

У практичній діяльності страховиків найбільш поширеною для застосування є класифікація страхування за об'єктами (рис. 2.2).

Підгалузі страхування включають конкретні види страхування, які здійснюються безпосередньо страховиками.

Важливе значення має класифікація страхування за формою проведення, згідно з якою розрізняють добровільне та обов'язкове страхування.

Обов'язкове страхування зумовлене ризиками, пов'язаними з життям, утратою працездатності або з виникненням таких збитків, котрі не можуть бути відшкодовані окремою особою. Воно встановлюється законом, згідно з яким страховик зобов'язується страхувати відповідні об'єкти, а страхувальники — вносити належні страхові платежі.

Форми типового договору, правила, порядок проведення й особливі умови для ліцензування обов'язкового страхування визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7 Закону України «Про страхування» подає перелік видів страхування, що є обов'язковими в Україні. При цьому, дія Закону України «Про страхування» не поширюється на державне соціальне страхування, яке теж є обов'язковим.

Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Ним охоплюються ті юридичні та фізичні особи, котрі не підпадають під обов'язкове страхування і бажають застрахуватись. Загальні умови та порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами, котрі встановлюються страховиками самостійно, але затверджуються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Конкретні умови добровільного страхування визначаються під час укладання договору страхування за згодою сторін.

Подпись: страхування майна юридичних осіб; страхування майна с/г підприємств; страхування майна громадян; страхування технічних ризиків; транспортне страхування; страхування фінансових та
кредитних ризиків;
інші.

галузі

 

Майнове

 

 

 

 

Рис. 2.2 Класифікація страхування за об'єктами

2.3. План практичного заняття

Необхідність класифікації страхування та її значення. Ознаки класифікації.

Класифікація за спеціалізацією страховиків.

Класифікація за об'єктами страхування.

Класифікація страхування за формою проведення.

2.4.      Питання для самоперевірки

У чому полягає необхідність класифікації страхування?

За якими основними ознаками класифікують страхування?

Як класифікують страхування за історичною ознакою?

Які основні галузі страхування Ви знаєте?

Назвіть підгалузі страхування.

Як класифікується страхування за статусом страховика?

У чому полягає сутність класифікації страхування за спеціалізацію страховика?

З якою метою здійснюється класифікація страхування за юридичною ознакою?

Які форми страхування Ви знаєте?

Назвіть порядок встановлення правил проведення обов'язкового та добровільного страхування.

2.5.      Теми науково-дослідних робіт

Необхідність класифікації страхування в умовах розвитку страхового бізнесу в Україні.

Роль класифікації страхування за історичною ознакою в розвитку теорії та практики страхової діяльності.

Міжнародні норми страхової класифікації при ліцензуванні видів страхування.

Необхідність та значення класифікації страхування за спеціалізацією страховика.

Страхові відносини між суб'єктами при обов'язковій та добровільній формах страхування.

2.6.      Тести для самоконтролю

Порядок добровільного страхування встановлюється:

а)         законами України;

б)         постановами Кабінету Міністрів України;

в)         правилами страхування страхових компаній;

г)         нормативними документами Міністерства фінансів.

Які існують форми страхування?:

а)         особисте і майнове;

б)         добровільне і обов'язкове;

в)         матеріальне і фінансове;

г)         зовнішнє і внутрішнє.

До якої галузі відноситься страхування від нещасних випадків на транспорті?:

а)         особистого;

б)         майнового;

в)         страхування відповідальності;

г)         перестрахування.

Правила обов'язкового страхування встановлює:

а)         Верховна Рада України;

б)         Кабінет Міністрів України;

в)         Ліга Страхових Організацій України;

г)         страховик.

До якої галузі відноситься медичне страхування?:

а)         майнового;

б)         особистого;

в)         страхування відповідальності;

г)         перестрахування.

До якої галузі відноситься страхування автотранспортних засобів?:

а)         майнового;

б)         особистого;

в)         страхування відповідальності;

г)         перестрахування.

За спеціалізацією страховики поділяються на:

а)         державні й приватні;

б)         некеровані й ті, що підлягають регулюванню;

в)         іноземні та вітчизняні;

г)         зі страхування життя та з ризикового страхування.

Майнове страхування - це:

а)         вид страхування;

б)         форма страхування;

в)         галузь страхування;

г)         сфера страхування.

За формою проведення страхування може бути:

обов'язковим;

соціальним;

медичним;

добровільним;

майновим.

10.       Формою соціального захисту і зміцнення матеріального добробу- ту населення є:

майнове страхування;

особисте страхування;

страхування відповідальності;

добровільне страхування;

обов'язкове страхування.

11.       За галузями страхування поділяється на: а) обов'язкове і добровільне;

6)         майнове, медичне і страхування відповідальності;

в)         майнове, особисте і страхування відповідальності;

г)         добровільне і примусове.

За статусом страховика розрізняють страхування:

а)         обов'язкове і добровільне;

б)         юридичних осіб і фізичних осіб;

в)         майнове, особисте і екологічне;

г)         державне, комерційне і взаємне.

За статусом страхувальника розрізняють страхування:

а)         обов'язкове і добровільне;

б)         юридичних осіб і фізичних осіб;

в)         майнове, особисте і екологічне;

г)         державне, комерційне і взаємне.

Класифікація страхування за об'єктами передбачає його поділ на:

а)         обов'язкове і добровільне;

б)         юридичних осіб і фізичних осіб;

в)         галузі, підгалузі й види;

г)         сфери і види.

До якої галузі відноситься страхування кредитних ризиків?:

а)         майнового;

б)         особистого;

в)         страхування відповідальності;

г)         перестрахування.

Глосарій

Вид страхування - страхування однорідних об'єктів від характерних для них небезпек.

Державне обов'язкове страхування - форма страхування, при якій визначені законодавством страхувальники сплачують страхові внески за рахунок державного бюджету (страхування військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, податкової і митної служби, народних депутатів та деяких інших категорій працівників).

Добровільне страхування - форма страхування, що здійснюється на основі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником.

Класифікація страхування - система поділу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі, види і форми, що має за мету сприяння функціонуванню страхового ринку, впорядкування звітності страховиків та державного регулювання страхової діяльності, розвитку міжнародної страхової інтеграції.

Морське страхування - один із найдавніших видів страхування, що охоплює страхування суден, вантажів і фрахту від різних видів небезпек під час виконання рейсу.

Обов'язкове страхування - форма страхування, що ґрунтується на принципах обов'язковості як для страхувальника, так і для страховика.

Особисте страхування - галузь страхування, в якій об'єктом страхових відносин є життя, здоров'я і працездатність людини.

Соціальне страхування - система гарантованого матеріального забезпечення громадян у старості, у разі втрати працездатності, при вагітності та інших обумовлених законом випадках за рахунок коштів спеціальних фондів, що акумулюються державою з внесків підприємств, організацій і установ згідно з визначеними нормами.

Страхування відповідальності - галузь страхування, де об'єктом є відповідальність страхувальника перед третіми особами, яким може бути завдано шкоди внаслідок його безвідповідальності.

Страхування від вогню - один з найбільш давніх і традиційних видів майнового страхування, що забезпечує компенсацію шкоди, нанесеної майну вогнем, ударом блискавки, вибухом та іншими причинами, що призвели до пожежі.

Транспортне страхування - узагальнене поняття при страхуванні всіх видів транспортних ризиків.

Форми страхування - страхування може бути обов'язковим і добровільним. Обов'язкове страхування запроваджується законами України. Добровільне страхування здійснюється на основі правил, що розробляються страховими компаніями.