Страхування - Навчальний посібник (Фисун В. І., Ярова Г. М.)

Тема 1. сутність, принципи та роль страхування

Якщо завжди спрямовувати погляд у бік сонця, ніколи не помітиш тіней (Віктор Марі Гюго)

1.1. Зміст теми:

Страхування як історична та економічна категорія о Сутність та особливі риси

о Специфічні функції

Теоретичні основи страхування о Суб'єкти та об'єкти

о Принципи

о Системи страхування та франшизи Література: [4]; [5]; [27]; [30]; [47]; [48].

У темі розглядаються сучасні наукові уявлення про сутність страхування як економічної та історичної категорії, його роль у соціально-економічному перетворенні суспільства та специфічні ознаки страхування, що відрізняють його від інших економічних категорій.

При вивченні теми слід звернути увагу на основні функції, які виконує страхування, його властивості та суспільне призначення.

Важливим є питання формування і ефективного використання страхових фондів, своєчасне і повне утворення яких є умовою розвитку страхування як ринкового механізму забезпечення матеріального захисту громадян та стабільного функціонування суб'єктів господарювання країни.

Особливу увагу необхідно звернути на головні суб'єкти, об'єкти страхування та принципи, на яких базуються страхові відносини в суспільстві.

Закінчити вивчення цієї теми доцільно засвоєнням основної страхової термінології та систем страхового захисту.

1.2. Огляд ключових положень та категорій теми

Найкраще сутнісний зміст категорії страхування можна зрозуміти з англійської назви цього терміну «insurance», що дослівно означає «убезпечення». Адже страхування слугує саме убезпеченню громадян та суб'єктів господарювання від матеріальних збитків, яких вони можуть зазнати в результаті настання раптових неочікуваних подій. Такі події можуть носити природній, техніко-технологічний або економічний характер. Історично встановлено, що первинні форми страхування виникли в далеку давнину. За часів існування Шумерського царства (5000 рр. до н. е.) люди прагнули убезпечити себе від можливих збитків під час ведення торгівельних операцій. В законах вавилонського царя Хаммурапі (1790 - 1750 рр. до н. е.) передбачалось укладання угоди між учасниками торгового каравану про сумісну відповідальність за збитки, яких зазнавав будь-хто з його учасників. В Україні до первинних форм страхування можна віднести формування чумаками сукупної грошової суми коштів, яка використовувалася лише на відшкодування збитків тим, хто потерпав під час подорожі.

Таким чином, необхідність виникнення страхового захисту викликана прагненням людини обмежити матеріальні збитки, пов'язані з певними ризиками. Але з розвитком людської цивілізації кількість таких ризиків збільшується, а отже - зростає потреба у страховому захисті.

Отже, страхування - це спосіб захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб в умовах ринкової економіки.

Закон України «Про страхування» дає наступне визначення: «Страхування - вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів і доходів від розміщення коштів цих фондів».

Предметом дисципліни «Страхування» є страхова діяльність як система економічних відносин. Вона охоплює комплекс питань, пов'язаних з визначенням основних понять та встановленням їх

 

зв'язку, а також проблеми, що виникають у зв'язку з необхідністю державного регулювання страхової діяльності.

Страхування є економічною категорією, що перебуває в тісному взаємозв'язку з категорією фінансів. Як і фінанси, страхування зумовлено рухом грошових форм вартості при формуванні та використанні цільових фондів грошових коштів у процесі розподілу й перерозподілу грошових доходів і накопичень.

До основних ознак, що визначають специфічність страхування як економічної категорії відносять:

випадковий характер настання страхової події;

надзвичайність нанесеного збитку;

необхідність відшкодування втрат.

Економічна суть страхування полягає в утворенні спеціалізованими організаціями - страховиками грошового (страхового) фонду, який формується із внесків страхувальників із метою відшкодування їх збитків, спричинених страховими подіями, передбаченими договором страхування або чинним законодавством.

Сутність і призначення страхування проявляється через його функції (рис. 1.1).

Функції страхування

Подпись:  Подпись:
відновлювальна

попереджувальна

ощадна

контрольна

 

Рис. 1.1 Функції страхування

В межах відновлювальної функції відбувається розподіл грошової форми вартості серед учасників процесу страхування у зв'язку з наслідками страхових подій.

Попереджувальна (превентивна) функція страхування проявляється у фінансуванні заходів по зменшенню страхового ризику за рахунок частини коштів страхового фонду.

Ощадна функція страхування виявляється при страхуванні життя.

Контрольна функція страхування полягає в цільовому формуванні та використанні коштів страхових фондів.

Головними суб'єктами страхування є страховики й страхувальники.

Страховики — юридичні особи (акціонерні, повні, командитні товариства або товариства з додатковою відповідальністю), що одержали в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Вони розробляють правила добровільного страхування і пропонують страхові послуги страхувальникам.

Страхувальники — юридичні особи й дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори щодо страхування власного інтересу чи інтересу третьої особи, сплачують страхові премії та мають право (за договором або за законом) на отримання компенсації (відшкодування) при настанні страхового випадку.

Закон України «Про страхування» визначає об'єкти страхування як майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані:

^ з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника чи застрахованої особи (особисте страхування);

^ з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

^ з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Страхова діяльність базується на певних принципах (рис. 1.2), сут-нісний зміст яких наступний:

вільний вибір страхувальником страховика, а страховиком - виду страхування;

страховий ризик ( не може бути предмета для страхової угоди, якщо її сторони не несуть жодного ризику матеріальних або фінансових утрат за несприятливого перебігу подій);

страховий інтерес ( кожний власник зацікавлений у тому, щоб його кошти не були втрачені через стихійне лихо, пограбування, нещасний випадок тощо);

максимальна сумлінність (сторони, що вступають у страхові відносини, повинні довіряти одна одній);

відшкодування в межах реально завданих збитків (згідно зі ст. 10 Закону України «Про страхування», страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник, тобто приносити страхувальнику прибуток);

вільний вибір

страховий ризик

страховий інтерес

максимальна сумлінність

відшкодування в межах реальних

франшиза

суброгація

контрибуція

перестрахування і співстрахування

Подпись:

диверсифікація

Рис. 1.2 Принципи страхування

франшиза (від англ. franchise - право, привілей) - це визначена договором страхування частина збитків, котра в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком. Розрізняють такі види франшизи:

S пряма (безумовна);

S привілейована (умовна) - найчастіше застосовується в особистому страхуванні;

S зникаюча (зустрічається дуже рідко) - встановлює відповідальність страхових компаній, яка збільшується пропорційно збитку, поки франшиза не зникне;

суброгація - передача страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми;

контрибуція - право страховика звернутися до інших страховиків, котрі за проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим самим страхувальником, із пропозицією розділити витрати з відшкодування збитків. (Цей принцип не дає змоги страхувальникам застраховувати одне й те саме майно кілька разів із метою наживи);

перестрахування і співстрахування:

^ перестрахування - це вторинний перерозподіл ризиків з метою забезпечення фінансової стійкості страховика;

^ співстрахування - це страхування об'єкта за одним спільним договором та за згодою страхувальника кількома страховиками;

диверсифікація:

^ одночасний розвиток незалежних один від одного видів страхування;

^ поширення діяльності страхових компаній за рамки основного бізнесу.

Страхуванню властива специфічна термінологія. До ключових понять у страхових відносинах належать такі: «страхова сума», «страховий платіж», «збиток», «страхове відшкодування». Важливо знати сутність цих понять, оскільки вони є основними складовими страхового договору.

Страхова сума (Б) — грошова сума, на котру страхується об'єкт за законом чи за договором. Страхова сума не може бути вищою за вартість об'єкта, що підлягає страхуванню. Це обсяг відповідальності страховика перед страхувальником, максимальна грошова сума, в межах якої здійснюється страхове відшкодування в разі настання страхової події.

Страховий внесок (премія, платіж) (БР) - плата за страхування, сума, яку сплачує страхувальник страховикові за зобов'язання відшкодувати збитки в разі настання страхового випадку.

Страховий платіж визначається як добуток страхової суми (Б) і страхового тарифу (Т), який, як правило, встановлюється у відсотках. Внесення страхових платежів здійснюється на основі страхових тарифів - розміру плати з одиниці страхової суми. Страхові тарифи відображають ціну страхування.

Збиток (І) - фактична сума втрати (шкоди), яку зазнав страхувальник в результаті настання страхового випадку, що підлягає відшкодуванню страховиком.

Страхове відшкодування ((У) - грошова компенсація, котру повинен виплатити страховик страхувальнику в обсязі збитків та в межах страхової суми з настанням страхового випадку.

У страхуванні застосовують кілька систем страхування та фран-шизи.

Вибір системи залежить від співвідношення величини страхової суми та вартісної оцінки об'єкта страхування. При цьому, найбільш поширеною є система страхування за дійсною вартістю об'єкта страхування, яка визначається як фактична на день підписання договору. За цією системою страхова сума дорівнює обсягу вартості об'єкта страхування і, в разі настання страхового випадку, має місце повне покриття збитків страхувальника страховиком.

Якщо об'єкт страхування застраховано не на повну його вартість, тобто страхова сума дорівнює лише певній частині цієї вартості, то такий об'єкт може бути застрахованим за такими системами страхування:

системою пропорційної відповідальності;

системою «першого ризику».

При цьому, система пропорційної відповідальності передбачає виплату страхового відшкодування, яке розраховується за формулою 1.1.

£ = 2 х (1.1)

де 0_ — страхове відшкодування;

Б — страхова сума за угодою (договором); \¥ — вартісна оцінка об'єкта страхування; 2— фактична сума збитків.

Така система страхування, як правило, застосовується при страхуванні майна підприємств і організацій, якщо інше не вказано в договорі і передбачає участь страхувальника у відшкодуванні збитків. Міра повноти відповідальності страховика в покритті збитків застрахованого тим вища, чим менша різниця між вартісною оцінкою об'єкта страхування та страховою сумою.

Страхування за системою «першого ризику» застосовується найчастіше при страхуванні особистого майна громадян і передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі збитків, але в межах страхової суми.

Під «першим ризиком» у страховій справі розуміють ризик, вартісна оцінка котрого не перевищує страхової суми.

Крім вищевказаних систем страхування страховики застосовують й інші.

Особиста участь страхувальника в покритті збитків виражається через франшизу (фр. franchise — пільга). Вона може бути встановлена у відсотках чи в абсолютних величинах стосовно страхової суми, вартісної оцінки об'єкта або розміру збитків.

Найчастіше страховики застосовують умовну (інтегральну) та безумовну (ексцедентну) франшизи.

Умовна франшиза звільняє страховика від відповідальності за збитки, обсяги яких не перевищують установленої франшизи, і зобов'язує його покривати збитки повністю, якщо розмір їх перевищує франшизу.

Наприклад, якщо страхова сума становить 10 тис. грн., умовна франшиза - 2\% від страхової суми, тобто 2 тис. грн., а збитки страхувальника - 1 тис. грн., то страховик звільняється від будь-якої компенсації збитків страхувальнику.

Якщо ж за цих умов збитки становлять 5 тис. грн., то страховик відшкодовує всі 5 тис. грн., не звільняючись від 2 тис. грн. умовної франшизи.

Безумовна франшиза теж звільняє страховика від компенсації збитків, які не перевищують безумовну франшизу. Якщо обсяг збитків перевищує розмір безумовної франшизи, то страхове відшкодування дорівнює різниці між обсягом збитків та безумовної франшизи.

Наприклад, якщо страхова сума дорівнює 10 тис. грн., безумовна франшиза - 2 тис. грн., то при збитках до 2 тис. грн. страховик не відповідає перед страхувальником, а при збитках, що становлять, наприклад, 8 тис. грн., відшкодує тільки 6 тис. грн. (8 тис. грн. - 2 тис. грн.).

Таким чином, франшиза називається безумовною тому, що вона (безумовно, незалежно від умов) за будь-яких умов вилучається із зобов'язань страховика, й умовною, оскільки вилучається за умови, що збитки не перевищують установленої величини франшизи.

1.3. План практичного заняття

Необхідність страхового захисту від ризикових обставин.

Сутність страхування як економічної категорії.

Специфічні ознаки страхування та його функції.

Суб'єкти та об'єкти страхування.

Принципи страхування.

1.4.      Питання для самоперевірки

Що являє собою страхування?

Визначте зміст основних функцій страхування.

Що Ви розумієте під страховим фондом?

Назвіть найбільш поширені форми страхового фонду та джерела їх формування.

На яких принципах здійснюється страхова діяльність?

Назвіть спільні риси і відмінності між економічними категоріями: «страхування», «кредит», «фінанси».

Що таке страхова сума?

Дайте визначення понять «страховий платіж» та «страхове відшкодування».

Що являє собою франшиза?

Назвіть основні системи страхування.

1.5.      Теми науково-дослідних робіт

Виникнення та розвиток страхування.

Роль страхування в забезпеченні захисту майнових інтересів громадян.

Функції страхування в умовах соціально-економічного розвитку України.

Страхування як ринковий механізм забезпечення стабілізації економіки.

Перспективи розвитку страхування в ринковій економіці.

1.6.      Тести для самоконтролю

1.   Найважливіші функції страхування такі:

а)         фіскальна, регулююча, розподільна;

б)         стимулююча, перерозподільна, контрольна;

в)         відновлювальна, попереджувальна, ощадна, контрольна;

г)         ризикова, ощадна, запобіжна.

Страховик - це:

а)         юридична особа, яка згідно з чинним законодавством бере на себе відповідальність по відшкодуванню збитків та має ліцензію на ведення страхової діяльності;

б)         юридична особа, яка здійснює страхування на підставі догово- ру зі страхувальником;

в)         фізична або юридична особа, що сплачує страхові платежі згід- но договору страхування;

г)         фізична або юридична особа, яка отримує відшкодування при настанні страхового випадку.

Страховий випадок - це:

а)         подія, яка фактично відбулася у зв'язку з настанням стихійного лиха або нещасного випадку.

б)         дожиття фізичної особи до обумовленої договором страхуван- ня події.

в)         подія, настання якої не передбачено договором страхування.

г)         подія, при настанні якої страховик зобов'язаний сплатити стра- хове відшкодування страхувальнику.

Страхувальник - це:

а)         фізична особа, яка має право укладати договір страхування;

б)         юридична особа, яка згідно з договором страхування зобов'язана відшкодувати збитки потерпілим;

в)         юридична особа або дієздатний громадянин, що укладає дого- вір страхування;

г)         будь-яка особа, на чию користь укладений договір страхування.

Страхування - це вид:

а)         суспільно-політичних відносин між державою і громадянами;

б)         майнових відносин між страховиками і страхувальниками;

в)         грошових відносин між учасниками страхування;

г)         цивільно-правових відносин між страховиками і страхувальни- ками у зв'язку з відшкодування збитків юридичним або фізичним особам.

Страховий платіж - це:

а)         виплата страховикам страхової суми у особистому страхуванні;

б)         виплата страхового відшкодування страхувальнику;

в)         плата за страхові послуги страховика згідно з договором стра- хування;

г)         сума, на яку страхується об'єкт за законом або договором.

Яким узагальнюючим поняттям можна назвати страхові внески і страхові премії?:

а)         страхове відшкодування;

б)         страхові тарифи;

в)         страхові платежі;

г)         страхові ставки.

Принцип суброгації передбачає:

а)         накопичувальний характер договорів страхування;

б)         відшкодування конкретних збитків конкретній особі;

в)         перехід до страховика, який сплатив страхове відшкодування, права вимоги до винної у збитках особи;

г)         високу довіру між страхувальником і страховиком.

Принцип контрибуції передбачає:

а)         поширення активності страховика за межі окремого ризику;

б)         відшкодування страховиком фактичних збитків за мінусом франшизи;

в)         можливість розподілу витрат із відшкодування збитків між страховиками, які несуть відповідальність перед одним і тим са- мим страхувальником;

г)         прийняття ризику страховиком в залежності від своїх фінансо- вих можливостей.

До принципів страхування відносяться:

а)         франшиза, суброгація, прибутковість;

б)         контрибуція, страховий ризик, максимальна сумлінність;

в)         обов'язковість, конкурентоспроможність;

г)         комерційний розрахунок, добровільність.

Страхова виплата - це:

а)         грошова сума, яку страхувальник сплачує страховику при укладанні страхової угоди;

б)         періодичний внесок страхувальника;

в)         грошова сума, що виплачується страховиком з метою відшко- дування збитків страхувальника;

г)         грошова сума, в межах якої здійснюється страхове відшкоду- вання.

Страхова сума - це:

а) грошова сума, яку страхувальник сплачує страховику при укладанні страхової угоди;

б)         періодичний внесок страхувальника;

в)         грошова сума, що виплачується страховиком з метою відшко- дування збитків страхувальника;

г)         грошова сума, в межах якої здійснюється страхове відшкоду- вання.

Розвиток незалежних один від одного видів страхування - це:

а)         денонсація;

б)         диверсифікація;

в)         контрибуція;

г)         суброгація.

Франшиза - це:

а)         збитки страхувальника, що підлягають відшкодуванню;

б)         збитки страхувальника, що не підлягають відшкодуванню;

в)         частина збитків страхувальника, яка навмисне не відшкодову- ється страховиком;

г)         частина збитків страхувальника, яка не підлягає відшкодуван- ню згідно договору страхування.

Превентивна функція страхування проявляється у::

а)         відшкодуванні збитків страхувальника;

б)         не відшкодовуванні збитків страхувальника;

в)         проведенні заходів щодо запобігання збитків страхувальника;

г)         відшкодуванні збитків страхувальника не в повному обсязі.

1.7. Задачі

Задача 1. Страхова сума становить 2 500 грн., умовна франшиза -20\% від страхової суми. Розмір збитків - 450 грн. Визначте розмір страхового відшкодування.

Задача 2. Страхова сума становить 5 100 грн., безумовна франшиза - 20\% від страхової суми. Розмір збитків - 1 200 грн. Визначте розмір страхового відшкодування.

Задача 3. Договором страхування майна між страховиком і страхувальником передбачено використання франшизи. Страхова сума становить 500 тис. грн. Розмір умовної франшизи - 15\%. Збитки страхувальника внаслідок страхової події визначені в сумі 95 тис грн.

В якому розмірі страховик повинен сплатити страхове відшкодування в даному випадку, а також при збитках в сумі 60 тис. грн.?

Визначте розмір страхового відшкодування при тих же умовах, але якщо франшиза буде безумовною.

Задача 4. ТОВ «Агротекс» застрахувало майно вартістю 150 000 грн. на суму 80 000 грн. У результаті експлуатації сталася аварія. Експертна комісія визнала випадок страховим і оцінила збитки в розмірі 20 000 грн. Розрахуйте суму страхового відшкодування за умови, що майно було застраховано за:

системою страхування за дійсною вартістю майна;

пропорційною відповідальністю;

системою першого ризику.

Визначте розмір страхового відшкодування, якщо:

умовна франшиза становила 10\% від страхової суми;

безумовна франшиза становила 15 \% від страхової суми.

Задача 5. Автомобіль вартістю 90 000 грн. застраховано за пропорційною відповідальністю на 80\%. У результаті страхового випадку збитки встановлені в обсязі 17 100 грн. Визначте розмір страхового відшкодування, якщо страховим договором передбачена безумовна франшиза 10\% від страхової суми.

Задача 6. Розрахуйте виплати трьох страхових компаній по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 80 000 грн., який вони застрахували на суми відповідно: 70 500; 75 000; 80 000 грн. Франшиза стосовно викрадення у двох страховиків була безумовною в розмірі 5\%, у третього - умовною в розмірі 8\%.

Глосарій

Диверсифікація - дії страховика з метою зменшення страхового ризику і отримання більшого прибутку шляхом: 1) одночасного розвитку кількох, непов'язаних один з одним видів страхування, розширення спектру основних послуг; 2) поширення активності за межі основного бізнесу, що досягається розміщенням активів серед непов'язаних між собою об'єктів (акції, облігації, нерухомість, банківські депозити).

Збиток страховий - фактична сума втрати (шкоди), яку зазнав страхувальник в результаті настання страхового випадку, що підлягає відшкодуванню страховиком.

Об'єкт страхування - конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи, котрому може бути завдано шкоди стихійним лихом, нещасним випадком чи іншою страховою подією.

Отримувач страхового відшкодування, або страхової суми — фізична чи юридична особа, яка за умовами страхування має право на отримання відповідних грошових засобів.

Страховий захист — сукупність розподільних та перерозподільних відносин із приводу відшкодування збитків і надання матеріальної допомоги громадянам при загибелі або ушкодженні матеріальних об'єктів, утратах у сімейних доходах населення у зв'язку з утратою здоров'я, працездатності та іншими подіями.

Страховий інтерес — усвідомлена потреба в захисті майна, доходів, життя, здоров'я, працездатності тощо шляхом страхування.

Страхова сума — сума, на котру страхується об'єкт за законом чи за договором. Страхова сума не може бути вищою за вартість об'єкта, що підлягає страхуванню. Це обсяг відповідальності страховика перед страхувальником, максимальна грошова сума, в межах якої здійснюється страхове відшкодування в разі настання страхової події.

Страховик — юридична особа, яка здійснює страхування на підставі отриманої від певних державних органів ліцензії.

Страхувальник — юридична або фізична особа, котра вступила в страхові відносини зі страховиком, сплачує страхові внески і претендує на страхове відшкодування збитків за застрахованими подіями.

Страховий випадок — подія, з настанням якої страховик зобов'язаний за законом (обов'язкове страхування) чи за договором (добровільне страхування) виплатити страхове відшкодування (або страхову

суму).

Страхове відшкодування — грошова компенсація, котру повинен виплатити страховик страхувальнику в обсязі збитків та в межах страхової суми з настанням страхового випадку.

Страхова відповідальність (страхове покриття) — зобов'язання страховика сплачувати страхове відшкодування (страхову суму) за передбаченої умовами страхування сукупності подій чи окремої події.

Страхове свідоцтво (страховий поліс) — документ, що засвідчує факт страхування відповідно до правил страхування.

Страхове поле - максимальна кількість об'єктів, котрих можна застрахувати на добровільних засадах.

Страховий внесок (премія, платіж) - плата за страхування, сума, яку сплачує страхувальник страховикові за зобов'язання відшкодувати збитки в разі настання страхового випадку.

Франшиза (фр. franchise — пільга) - передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком.

Функції страхування - прояв сутності страхування в дії. За допомогою функцій виявляється сутність та зміст економічної категорії страхування.

Шкода - наслідок порушення прав, що охороняються законом, та інтересів суб'єктів цивільних правовідносин (держави, організацій або громадян).