Страхування - Навчальний посібник (Фисун В. І., Ярова Г. М.)

Тема 9. страхування відповідальності

Людині властиво помилятися, але ще більш властиво перекладати вину на інших

(Закон Джекобса)

9.1. Зміст теми:

Поняття страхування відповідальності та його види о    Сутність, специфічний об'єкт та мета

о    Особливості проведення

Види страхування відповідальності

о    Обов'язкове страхування цивільної відповідальності

власників автотранспортних засобів о    Страхування професійної відповідальності та

відповідальності виробника о    Обов'язкове страхування відповідальності

власників собак та власників зброї

Література: [4]; [5]; [9]; [15]; [19]; [26]; [29]; [38]; [47]; [48]; [53]; [59].

Страхування відповідальності є однією з найважливіших галузей страхування, особливістю якої є те, що поряд зі страховиком та страхувальником суб'єктом страхових правовідносин виступають будь-які не визначені сторони, тобто треті фізичні чи юридичні особи. З огляду на це, вивчення цієї теми неможливе без опрацювання законодавства про порядок і умови проведення конкретних видів страхування відповідальності, оскільки договір страхування завжди укладається на користь третьої особи, яка отримує страхове відшкодування в разі настання страхового випадку.

Особливу увагу при вивченні теми слід звернути на об'єкт страхування, порядок встановлення страхової суми, визначення збитків та їх відшкодування. Важливо знати, що значна кількість видів страхування відповідальності здійснюється в обов'язковій формі відповідно до чинного законодавства.

Знання даної теми необхідні для подальшої практичної роботи майбутніх фінансистів, оскільки в ринкових умовах особливого значення набувають такі види страхування відповідальності як професійна та ділова відповідальність, відповідальність роботодавця, що обов'язково пов'язано з відповідальністю перед третіми особами, котрим може бути завдана шкода в результаті необачності страхувальника.

9.2. Огляд ключових положень та категорій теми

Страхування відповідальності - це галузь страхової діяльності, в якій специфічним об'єктом страхування є відповідальність перед третіми (юридичними або фізичними) особами, котрим може бути завданий матеріальний чи інший збиток унаслідок безвідповідальності (необачності) страхувальника.

Метою страхування відповідальності є страховий захист економічних інтересів потенційних носіїв шкоди третім особам. Це проявляється в тому, що страхування відповідальності передбачає можливість заподіяння шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб, яким за нормами закону або за рішенням суду провадяться відповідні виплати. Якщо винуватець має угоду страхування відповідальності, то відшкодування збитків потерпілим здійснює не він сам а страховик.

В договорі страхування відповідальності не передбачається встановлення розміру страхової суми. Таку роль відіграє ліміт відповідальності страховика, що встановлюється для кожного конкретного виду страхування відповідальності. Не вказано в договорі й застрахованого, тобто конкретної застрахованої особи, котрій у разі настання страхового випадку виплачується відшкодування, оскільки така особа визначається лише під час заподіяння їй шкоди.

Страхування відповідальності відрізняється значною кількістю видів (рис. 9.1).

Особливе значення серед видів цієї галузі займає обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, метою якого є надання гарантій відшкодування збитків страхувальника - власника транспортного засобу, що виникли як результат зобов'язання компенсувати шкоду, завдану ним третій особі.

Страхування відповідальності власників автотранспортних засобів в більшості країн проводиться в обов'язковій формі. Об'єктом страхування виступає цивільна відповідальність власників автотран

спортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам унаслідок ДТП. В Україні воно здійснюється як обов'язкове з 1994 року і має на меті захист потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах. Відносини сторін, що виникають при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів, раніше регулювалися Указом Президента України від 15 січня 1994 р. № 7 «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів», Положенням Кабінету Міністрів від 7 червня 1994р. «Про порядок і умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» та Постановами Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів».

Цими документами була запропонована система соціального захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, визначалися джерела відшкодування заподіяної шкоди шляхом упровадження механізму обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Для втілення в життя такого виду страхування в 1994 р. створено Моторне (транспортне) страхове бюро України (М(т)СБУ) -об'єднання страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

Із 1 січня 2005 року таке страхування здійснюється в Україні відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 1 липня 2004 року № 1961-ІУ.

Цим Законом до суб'єктів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності віднесено: 1) страхувальників - власників автотранспортних засобів, 2) страховиків, які мають ліцензію на здійснення такого виду страхування і входять до М(т)СБУ, 3) Моторне (транспортне) страхове бюро України (М(т)СБУ), 4) потерпілі треті особи. Об'єктом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих третіх осіб. Страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася з вини власника автотранспортного засобу, який застрахував свою відповідальність.

Відповідно до вищевказаного Закону можуть укладатися два види договорів:

внутрішні - діють лише на території України;

міжнародні - діють на території країн, що входять до Міжнародної системи автострахування «Зелена картка».

Страхувальник, укладаючи угоду, обирає один із трьох типів договорів.

I           тип - страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, будь-якою особою, яка експлуатує його на законних підставах;

II         тип - страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації будь-якого тран- спортного засобу або одного з транспортних засобів, зазначених у до- говорі, особою, вказаною в договорі страхування;

III        тип - страхування відповідальності за шкоду, заподіяну жит- тю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, особою, вказаною в до- говорі страхування, або однією з осіб, зазначених у договорі.

Страховий платіж визначається шляхом множення базового платежу на низку коригуючих коефіцієнтів. Базовий платіж відповідно до законодавства складав 291,49 грн. З 16 серпня 2010 р. розмір базового платежу становить 180 грн. відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: «Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 9 серп. 2010 р. №566. Величина коригуючих коефіцієнтів представлена в додатку Б.

Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів, при укладанні угод обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності більше ніж на півроку, страховики мають право застосовувати коефіцієнт страхових тарифів залежно від наявності чи відсутності страхових випадків з вини страхувальника, в період дії попередніх договорів такого виду страхування (бонус-малус), який розраховується страховиками з урахуванням положень статті 7 Закону (Додаток В).

Коли вперше укладається договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхувальнику присвоюється клас 3 з коефіцієнтом 1. Залежно від кількості страхових випадків, які виникли у період дії договору, при укладанні такого договору на наступний строк, застосовується підвищувальний коефіцієнт страхового тарифу з присвоєнням більш низького класу до найнижчого - М або, з урахуванням безаварійної експлуатації транспортного засобу та при відсутності страхових випадків, які виникли з вини страхувальника, - понижуючий коефіцієнт з присвоєнням більш високого класу.

Вітчизняне законодавство дозволяє власникам транспортних засобів укладати угоди на термін менше одного року, на відміну від норм, запроваджених в інших країнах. При цьому обсяг страхового платежу зазнає коригування (Додаток Д).

Обов'язковий ліміт відповідальності страховика - це грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування. Договором страхування на індивідуальних умовах можуть бути визначені ліміти, вищі, ніж зазначені в ньому. Відповідно до Розпорядження Держфін-послуг №566 встановлено наступні ліміти відповідальності страховика:

^ за шкоду, завдану життю та здоров'ю потерпілих третіх осіб -100 000 грн. на одного потерпілого без застосування франшизи;

^ за шкоду, завдану майну потерпілих третіх осіб - 50 000 грн. на одного потерпілого із застосуванням безумовної франшизи, яка не може перевищувати 2\% від вказаного ліміту. Якщо загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратний ліміт відповідальності страховика, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується;

^ за моральну шкоду, завдану потерпілим третім особам - не більше 5\% від ліміту, визначеного за шкоду, завдану життю та здоров'ю потерпілих третіх осіб.

В Україні в законодавчому порядку встановлено що розміри лімітів відповідальності страховика мають переглядатися Уповноваженим органом у справах нагляду за страховою діяльністю відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін.

До страхування професійної відповідальності належать види страхування майнових інтересів осіб, котрі при виконанні професійної діяльності можуть завдати матеріальних збитків третім особам. Такі збитки можуть бути завдані в результаті недбалості, помилок, некваліфікованого виконання спеціалістами своїх обов'язків, порушення встановлених норм і правил, унаслідок чого клієнту або пацієнту завдається шкода. У такому випадку потерпілий має право звернутися до винуватця за відшкодуванням збитків через судовий позов. Страховик бере на себе відповідальність за ризики, що пов'язані з можливістю випадкових тілесних ушкоджень у ході робочого процесу, заподіяння ненавмисної шкоди здоров'ю людей медичними та фармацевтичними працівниками, перукарями, косметологами, пов'язані з можливістю нанесення матеріальних збитків людям державними службовцями, працівниками сфери послуг, консультантами. Крім того, на страхування беруться ризики, що виникають у професійній діяльності архітекторів, інженерів-будівельників, проектантів у результаті неякісного виконання ними своїх обов'язків

По кожному виду страхування професійної відповідальності встановлюється ліміт відповідальності страховика та франшиза, до якої на вимогу страховика можуть бути додані витрати, пов'язані з діяльністю незалежних експертів.

Важливе значення мають установлення факту й обставин завдання збитку третім особам та визначення його розміру, оскільки ризик відповідальності за збитки, завдані при виконанні професійних обов'язків навмисне, не охоплюється страховим договором.

При укладанні договору страхування професійної відповідальності мають враховуватися особливості професійної діяльності страхувальників. Зокрема, аудитори, нотаріуси, охоронці можуть здійснювати свою діяльність лише за наявності ліцензії. У роботі за однією спеціальністю можуть застосовуватися різні стандарти та вимоги, наприклад у різних охоронних агентствах є різні підходи; оцінювачі майна використовують різні методи і критерії оцінювання; аудитори застосовують різні методи оцінювання фінансового становища підприємств тощо. При цьому враховується також кваліфікація страхувальника, стаж роботи, територія його діяльності та інші особливості.

Виробник продукції або послуг може укласти страхову угоду на випадок нанесення шкоди життю чи здоров'ю споживача. Ліміт відповідальності страховика в цьому випадку визначається за згодою сторін. Страхові тарифи в Україні становлять, як правило, від 0,1 до 2\% ліміту. На їх обсяг впливає рівень технологічного оснащення і технічного стану підприємства, надійність та правильність зберігання продукції, виду пакування тощо.

Якщо клієнтами страховика виступають великі підприємства і в договорі зазначається значний ліміт відповідальності, а ризики є досить небезпечними, то з метою забезпечення своєї фінансової стійкості страховику доцільно застосовувати механізм перестрахування. Крім того, проведення страхування відповідальності виробника за якість продукції (робіт, послуг) потребує постійної аналітичної роботи щодо тарифної політики страховика, формування його страхових резервів, оцінювання фінансових показників ефективності страхової діяльності, досягнення збалансованості страхового портфеля та забезпечення його платоспроможності. А тому страховику, що здійснює таке страхування, необхідно мати висококваліфіковані кадри та високий рівень обслуговування.

Страхування відповідальності громадян, які мають у власності та володінні зброю, в Україні здійснюється в обов'язковій формі та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності або іншому законному володінні зброю» від 29 березня 2002 р. N 402.

Страхувальниками за цим видом страхування є громадяни України, які володіють, зберігають або використовують зброю.

Страховими ризиками є: 1) смерть, постійна та тимчасова втрата працездатності потерпілих третіх осіб; 2) майнові збитки (знищення або пошкодження майна потерпілої особи). Ліміти відповідальності страховика є такими: за смерть - 11000 грн.; за інвалідність І групи -8500 грн.; ІІ групи - 5500 грн.; ІІІ групи - 2750 грн. За кожен день тимчасової втрати працездатності виплачується 20 грн., але не більше 2500 грн. За майнові збитки - не більше 30000 грн. Страховий тариф одночасно є страховою премією та становить один неоподатковуваний мінімум доходів громадян на один рік страхування на одного власника зброї незалежно від кількості одиниць зброї у нього.

Страхування відповідальності власників собак в Україні здійснюється в здійснюється в обов'язковій формі та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» від 9 липня 2002 р. № 944.

Страхувальниками є юридичні або фізичні особи, яким належать собаки або які їх доглядають. Страхуванню підлягає відповідальність власників собак 88 порід, перелік яких знаходиться в додатку до правил страхування. Собаки таких порід перебувають на обліку в кінологічних клубах і власне там при реєстрації тварин повинно здійснюватися їх страхування. Відповідальність власників безпородних собак і собак з невизначеною або нечистою породністю не страхується. Страхові ризики та ліміти відповідальності страховика аналогічні попередньому виду страхування. Страховий тариф становить один неоподатковуваний мінімум доходів громадян терміном на один рік незалежно від породи собаки для фізичних осіб та 2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян терміном на один рік для юридичних осіб. Для визначення річного платежу треба перемножити страховий тариф на кількість собак у власника.

9.3. План практичного заняття:

Сутність та особливості страхування відповідальності.

Порядок проведення обов'язкового страхування відповідальності власників автотранспортних засобів

Особливості здійснення страхування професійної відповідальності та відповідальності виробника за якість продукції (робіт, послуг).

Страхування відповідальності власників зброї та власників собак.

9.4.      Питання для самоперевірки

У чому полягає зміст страхування відповідальності?

Назвіть суб'єкти та об'єкти договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

Який порядок розрахунку страхових платежів за договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

Яка мета створення Моторного (транспортного) страхового бюро України?

На яку суму має право розраховувати застрахований у разі настання страхового випадку за договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів?

У яких випадках виплату страхового відшкодування здійснює Моторне (транспортне) страхове бюро України?

Які централізовані страхові резервні фонди створює Моторне (транспортне) страхове бюро і за якими напрямами використовуються кошти цих фондів?

Що являє собою Міжнародна система автострахування «Зелена картка»?

Якими є особливості об'єктів страхування при укладанні договору професійної відповідальності?

У чому полягає необхідність запровадження страхування відповідальності виробника за якість продукції (робіт, послуг)?

9.5.      Теми науково-дослідних робіт

Тенденції розвитку ринку страхування відповідальності в Україні.

Закордонний досвід страхування професійної відповідальності.

Страхування відповідальності за якість виробленої продукції: сутність та поширення в Україні.

Проблеми збереження довкілля та роль страхування відповідальності за екологічне забруднення у їх вирішенні.

Створення і функціонування міжнародної системи страхування «Зелена карта».

9.6. Тести для самоконтролю

Види договорів цивільної відповідальності власників транспортних засобів поділяються на:

а)         загальні та обов'язкові;

б)         звичайні та додаткові;

в)         загальні та додаткові;

г)         внутрішні та міжнародні.

Власник двох мисливських рушниць і спортивного дрібнокаліберного пістолета укладає договір обов'язкового страхування відповідальності власника зброї терміном на 1 рік. Страховий платіж складе:

а)         51 грн.;

б)         34 грн.;

в)         17 грн.;

г)         13 грн.

Завданням Моторного (транспортного) страхового бюро України є:

а)         укладання внутрішніх договорів;

б)         виплати компенсацій за внутрішніми договорами;

в)         виплати компенсацій за міжнародними договорами;

г)         управління централізованими страховими резервними фондами.

Що є об'єктом страхування наземного транспортного засобу?:

а)         водій та пасажири;

б)         цивільна відповідальність власника транспортного засобу;

в)         немає правильної відповіді;

г)         правильні відповіді 1), 2).

Об'єкт обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів:

а)         відповідальність страховика;

б)         втрата здоров'я, життя, працездатності власника транспортно- го засобу;

в)         відповідальність власника транспортного засобу за шкоду, за- подіяну третім особам в результаті ДТП;

г)         відповідальність третьої особи, яка постраждала внаслідок

ДТП.

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів забезпечує захист інтересів:

а) власника транспортного засобу;

б)         держави;

в)         страхової компанії;

г)         потерпілого у дорожньо-транспортній пригоді.

Що таке ліміт відповідальності?:

а)         мінімальна сума страхового відшкодування;

б)         максимальна сума страхового відшкодування.

До кого має звертатися водій автомобіля-рефрижератора для отримання страхового відшкодування відповідно до умов договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів у випадку псування товарів, що перевозились, з причини поломки холодильного агрегату?:

а)         до страховика, що продав поліс;

б)         до покупця;

в)         до продавця;

г)         всі відповіді невірні.

Які країни входять до Міжнародної системи автострахування «Зелена картка»?:

а)         країни, в яких кількість автотранспортних засобів перевищує 10 млн. шт.;

б)         європейські країни, а також країни, що мають з ними спільні кордони;

в)         країни з населенням більше 7 млн. чоловік;

г)         країни, в яких установлено правосторонній рух транспортних засобів.

Якщо в результаті ДТП необхідно відшкодувати третім особам збитки, розмір яких перевищує ліміт відповідальності страховика за договором, хто зобов'язаний відшкодувати решту збитків?:

а)         держава;

б)         страхова компанія;

в)         винуватець ДТП;

г)         Ліга страхових організацій України.

Джерела формування централізованих страхових резервних фондів Моторним (транспортним) страховим бюро України::

а)         внески засновників страховика;

б)         державне бюджетне фінансування;

в)         відрахування від надходжень страхових платежів;

г)         доходи від розміщення резервних фондів.

Власник німецької сторожової вівчарки укладає договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак. Термін дії договору - два роки. Страховий платіж складе:

а)         51 грн.;

б)         17 грн.;

в)         68 грн.;

г)         34 грн.

Хто має право звертатися до страховика з вимогою про виплату страхового відшкодування в разі настання ДТП?:

а)         тільки власник транспортного засобу (страхувальник);

б)         власник транспортного засобу та потерпілі треті особи;

в)         свідки дорожньо-транспортної пригоди;

г)         станції технічного обслуговування, що здійснюють ремонт по- шкодженого транспортного засобу.

У результаті виробничого дефекту фасувального автомата в партії товару сталася нестача. Її було виявлено тільки під час реалізації товару. Збитки, спричинені витратами власника автомата на усунення дефекту та його наслідків, покриваються договором страхування:

а)         професійної відповідальності;

б)         ділової відповідальності;

в)         відповідальності роботодавця;

г)         відповідальності виробника.

Якими причинами зумовлене обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів?:

а)         необхідністю залучення коштів для утримання автомобільних доріг;

б)         необхідністю створення ефективної системи захисту майнових інтересів потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах;

в)         причинами релігійного характеру;

г)         тим, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки.

9.7. Задачі

Задача 1. Громадянин укладає зі страховиком договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів як власник автомобіля ВАЗ 2108 з об'ємом двигуна 1800 см3. Територія переважного використання автомобіля - місто з населенням 600 тис. чоловік. Стаж водія - 5 років. Договір укладається за умови, що транспортним засобом будуть користуватися й інші особи на законних підставах. Визначте страховий платіж із даного виду в перший рік страхування.

Задача 2. Громадянин укладає договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника автомашини 3АЗ - 1103 «Тав-рія» з об'ємом двигуна 1100 см. куб. терміном на 1 рік. Машина експлуатується в місті з населенням 350 тис. чол., стаж водія - 15 років. Договір укладається на власника та його дружину, водійський стаж якої 2 роки. Визначте:

величину страхового платежу на перший рік страхування;

величину страхового платежу на другий страхування, якщо:

а)         протягом першого року страхова компанія не здійснила жодної страхової виплати за даним договором;

б)         страхова компанія здійснила дві страхові виплати за догово- ром.

Задача 3. Пенсіонер укладає договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів як власник автомашини ВАЗ - 2107 з об'ємом двигуна 2300 см. куб. терміном на 1 рік. Машина експлуатується в місті з населенням 520 тис. чол., стаж водія - 25 років. Договір укладається тільки на власника. Визначте:

величину страхового платежу на перший рік страхування;

величину страхового платежу на другий страхування, якщо:

а)         протягом першого року страхова компанія не здійснила жодної страхової виплати за даним договором;

б)         страхова компанія здійснила одну страхову виплату за дого- вором;

в)         страхова компанія здійснила дві страхові виплати за догово- ром.

Задача 4. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди були пошкоджені 4 автомобілі. Визначте розмір страхового відшкодування потерпілим особам відповідно до угоди обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, якщо відомо, що ДТП сталася з вини власника 2-го автомобіля, а вартість ремонту автомобілів згідно з квитанціями ремонтних фірм склала:

го автомобіля - 13 000 грн.;

го автомобіля - 19 000 грн.;

го автомобіля - 22 300 грн.;

го автомобіля - 26 600 грн.

Задача 5. Страхові компанії - повні члени Моторного (транспортного) страхового бюро України - отримали протягом місяця страхові платежі за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів у розмірі 22 500 тис. грн. та страхові платежі за міжнародними договорами страхування у розмірі 15 600 грн. Крім того, до МТСБУ надійшли безоплатні внески у розмірі 2 100 тис. грн. від Міністерства транспорту України та від Міністерства внутрішніх справ України у розмірі 1 500 тис. грн. Фонд страхових гарантій на 1 липня поточного року становив 1 002 тис. грн.

Визначте суму надходжень та остаточний розмір на 1-е число наступного місяця Фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах і Фонду страхових гарантій при Моторному (транспортному) страховому бюро України.

Задача 6. В договорі страхування професійної відповідальності нотаріуса передбачена страхова сума 10 тис. грн., безумовна франшиза - 1 тис. грн. В результаті помилки, здійсненої нотаріусом при виконанні службових обов'язків, нанесено збиток клієнту в розмірі 9 тис. грн. Крім того, витрати, понесені пред'явником претензії, склали 0,4 тис. грн., а витрати, здійснені нотаріусом у зв'язку зі страховою подією без згоди страховика - 0,12 тис. грн. Визначте:

хто і в якому обсязі здійснить відшкодування клієнту нотаріуса;

обсяг збитків нотаріуса.

Глосарій

Бонус - знижка, що її надає страховик до страхової премії при оформленні договору страхування на особливо вигідних умовах.

Бонус-малус - система підвищень або знижок до базової ставки страхового тарифу, за допомогою якої страховик коригує страхову премію залежно від того, чи були страхові випадки по відношенню до об'єкта страхування в певному проміжку часу.

Власники наземних транспортних засобів - юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками (користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди, довіреності або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах.

Забезпечений транспортний засіб - наземний транспортний засіб, зазначений у чинному договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або, залежно від умов договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, будь-який наземний транспортний засіб, який експлуатується особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, на законних підставах.

«Зелена картка» - назва системи міжнародних договорів і страхового поліса зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, які виїжджають у країни-члени Міжнародної системи автострахування «Зелена картка».

Наземні транспортні засоби - пристрої, призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України та/або допущені до дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах.

Обов'язковий ліміт відповідальності страховика - грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування.

Особи, відповідальність яких застрахована - визначені в договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності особи, цивільно-правова відповідальність яких застрахована згідно з цим договором, або, залежно від умов договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, будь-які особи, що експлуатують забезпечений транспортний засіб.

Потерпілі при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів - треті юридичні та фізичні особи, життю, здоров'ю та/або майну яких внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортним засобом заподіяна шкода, цивільно-правову відповідальність за яку несе власник цього транспортного засобу.

Регрес - право страховика на висунення у межах фактично сплаченої страхувальником суми відшкодування збитку/претензії до третьої сторони, яка визнана судовими органами винною у настанні страхової події, з метою отримання від неї компенсації завданої шкоди.

Страховики при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів - страхові організації, що мають право на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до вимог законодавства України.

Страхувальники при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів - юридичні особи та дієздатні громадяни, що уклали із страховиками договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу.