Страхування - Навчальний посібник (Фисун В. І., Ярова Г. М.)

Тема 7. особисте страхування

Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти (Григорій Сковорода)

7.1. Зміст теми:

Класифікація особистого страхування

Страхування життя та його основні види

Страхування від нещасних випадків

Медичне страхування

Література: [4]; [5]; [8]; [21-23]; [26]; [29]; [33]; [39]; [47]; [48]; [55]; [58].

Особисте страхування є однією з найважливіших галузей страхування. За допомогою особистого страхування громадяни мають змогу захистити свої майнові інтереси щодо здоров'я, працездатності та задовольнити потреби у фінансовому забезпеченні.

При вивченні цієї теми доцільно з'ясувати, що є об'єктом страхування та чим відрізняється страхова оцінка при укладанні договорів особистого страхування від інших договорів страхування (майнове, страхування відповідальності).

Необхідно розглянути класифікацію особистого страхування за підгалузями (страхування життя, страхування від нещасних випадків, медичне страхування) та специфічну страхову термінологію, щоб чітко уявляти різницю між такими поняттями, як «страховик», «страхувальник», «застрахований», «вигодонабувач».

Особливу увагу слід звернути на умови та порядок проведення видів особистого страхування, що носять накопичувальний та ризи-ковий характер.

7.2. Огляд ключових положень та категорій теми

У загальному розумінні особисте страхування визначається як галузь страхової діяльності, що забезпечує страховий захист громадян або зміцнення досягнутого ними сімейного добробуту. При цьому об'єктами страхування виступають життя, здоров'я і працездатність людини. Здійснення особистого страхування має певні особливості. Зокрема, при його проведенні встановлюється умовна страхова сума, котра наближено відбиває збиток, що його може завдати страховий випадок. Це пов'язано з тим, що важко точно оцінити страховий ризик через специфіку об'єктів особистого страхування.

Законом України «Про страхування» визначені види особистого страхування, що відносяться до його основних підгалузей: страхування життя, страхування від нещасних випадків, медичне страхування. Види особистого страхування відрізняються ризиковим та заоща-джувальним характером.

Поділ особистого страхування на окремі підгалузі зумовлюється сукупністю ризиків, які вони об'єднують, тривалістю дії договорів страхування, а також накопиченням страхових сум.

В статті 6 Закону України «Про страхування» дається визначення страхування життя як видів особистого страхування, проведення яких передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування в разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, в разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування й (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку.

Договори страхування життя укладаються на довгостроковий термін. Страхувальниками за цими договорами виступають фізичні та юридичні особи. Особливістю страхування життя є те, що всі види, які входять до цієї підгалузі страхування, провадяться тільки в добровільній формі.

До найбільш поширених видів страхування життя відносяться: змішане страхування, страхування дітей, страхування до шлюбу, страхування додаткової пенсії.

Змішаним страхуванням називають такий вид страхування життя, який об'єднує в одному договорі й на одну особу кілька самостійних видів страхування. Змішане страхування охоплює страхування на дожиття, страхування на випадок смерті застрахованого, втрату страхувальником здоров'я від нещасного випадку. Страхувальниками в цьому виді страхування є тільки фізичні особи. Тому змішане страхування життя поєднує в собі два ризики, що суперечать один одному: з одного боку - дожиття до певної дати або події, а з іншого - смерть.

Умови договору змішаного страхування життя передбачають обов'язок страховика здійснити страхову виплату в разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та (чи) хвороби застрахованої особи.

Страхові компанії при укладанні договорів із цього виду страхування враховують такі обставини: стан здоров'я страхувальника, його вік, професію, стать, місце проживання. Звичайно, враховуються й інші фактори, зокрема умови праці, життєдіяльність, генетична спадковість. Усе це в сукупності визначає рівень смертності страхувальника. Відповідно до Закону України «Про страхування» в Україні договори змішаного страхування життя укладаються терміном на 3, 5, 10,15 та 20 років. Застрахованими можуть бути громадяни від 16-ти років і до того віку, який вважається середньою тривалістю життя.

При страхуванні дітей страхувальниками виступають батьки й інші родичі дитини, які укладають договори страхування і сплачують страхові внески, а застрахованою є дитина у віці з дня народження до 15-ти років. Як правило, вік, стан здоров'я страхувальника не має значення при укладанні договору страхування, але в окремих випадках страхові компанії можуть це обумовити. Крім того, договори страхування дітей можуть бути укладені юридичними особами - підприємствами, установами, організаціями.

Страхування до шлюбу (весільне страхування). Страхувальниками за цим видом страхування виступають батьки, бабусі, дідусі та інші родичі дитини віком від 18-ти до 80-ти років, котрі уклали договір на користь дітей - застрахованих осіб. Договори страхування можуть укладатися стосовно дітей віком від дня народження до 18-ти років на момент закінчення дії договору страхування. На користь однієї дитини можна укласти кілька договорів страхування. Відповідальність страховика закінчується тоді, коли дитина досягнула повноліття, але виплата здійснюється лише через певний проміжок часу. Від моменту закінчення терміну дії договору та до моменту виплати страхового забезпечення з приводу реєстрації шлюбу застрахованої особи (або до досягнення нею 21-го року).

Страхування від нещасних випадків належить до ризикових видів страхування, метою його є страховий захист громадян на випадок утрати здоров'я або смерті внаслідок нещасного випадку. Об'єктом страхування за цим видом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані із життям, здоров'ям і працездатністю страхувальника (застрахованої особи).

Страхувальниками за таким видом страхування можуть бути юридичні особи чи дієздатні громадяни, які уклали зі страховиком договір страхування. Він не укладається з хворими на онкологічні та тяжкі форми захворювань серцево-судинної системи, ВІЛ-інфікованими, особами, які перебувають на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерах.

Страховою подією за цим видом страхування є нещасний випадок, тобто будь-який раптовий вплив на тіло застрахованої особи, що стався не з її вини та призвів до її непрацездатності, травматичного ушкодження, інвалідності або смерті.

Розмір страхової суми встановлюється за домовленістю між страховиком і страхувальником при укладенні договору страхування. За кожну добу затримки виплати страхової суми страхувальнику виплачується недоплата (штраф, пеня), розмір якої визначається в договорі страхування. Вартість страхового поліса залежить від професії застрахованого, занять спортом, часу та місця договору страхування, географічної території дії договору страхування, кількості одночасно застрахованих осіб, порядку оплати.

Медичне страхування є формою соціального захисту інтересів громадян у разі втрати ними здоров'я. Воно пов'язане з компенсацією витрат громадянам, зумовлених оплатою медичної допомоги та інших витрат, пов'язаних із підтримкою здоров'я (рис. 7.1).

Добровільне медичне страхування (ДМС) за своїм призначенням є формою захисту інтересів громадян у разі втрати ними здоров'я з будь-якої причини.

Суб'єктами добровільного медичного страхування є:

^ страхувальники - окремі дієздатні громадяни, підприємства, які представляють інтереси громадян, а також благодійні організації та фонди;

^ страховики - страхові компанії, що мають ліцензії на здійснення цього виду страхування;

^ медичні заклади, що уклали угоди зі страховиками.

відвідування лікарів та амбулаторне лікування

придбання медикаментів

лікування у стаціонарі

одержання стоматологічної допомоги, зубне протезування

проведення оздоровчих і профілактичних заходів

Рис. 7.1. Напрями страхових виплат при медичному страхуванні

Механізм здійснення добровільного медичного страхування представлено на рис. 7.2.

Страхувальник

Страхова премія

Страховик

Страховий

Лікувально-профілактичні, діагностичні та інші медичні заклади

Рис. 7.2. Механізм здійснення добровільного медичного страхування

Об'єктом медичного страхування є страховий ризик, пов'язаний із затратами на надання лікувально-діагностичних послуг при виникненні страхового випадку. Об'єкт медичного страхування є головним фактором, від якого залежить характер та основні умови договору страхування.

Медичне страхування ґрунтується на договірній основі. З одного боку, страхові компанії укладають договори з медичними працівниками і медичними закладами як виробниками медичних послуг, з іншого - з пацієнтами як їх споживачами. У договорі обумовлюються умови страхування: обсяг та умови допомоги, її вартість, результати, відповідальність за порушення статей договору.

За формою проведення медичне страхування поділяється на обов'язкове і добровільне.

Об'єктом обов'язкового медичного страхування є пов'язані зі здоров'ям і працездатністю майнові інтереси суспільства, відшкодування витрат на організацію, розвиток та здійснення медичної допомоги населенню в обсягах, передбачених відповідними гарантованими державою страховими програмами. Обов'язкова форма використовується, як правило, в тих країнах, де переважне значення має суспільна охорона здоров'я, а добровільна - в тих країнах, де поширені приватні страхові програми.

Обов'язкове медичне страхування базується на системі договорів між суб'єктами страхування, які відображають права, обов'язки і відповідальність сторін. Кожному застрахованому чи страхувальнику видається страховий медичний поліс обов'язкового медичного страхування. Медичне страхування, котре проводиться в обов'язковій формі, набуває рис соціального страхування, коли лікування оплачується із приватних, громадських або державних коштів і порядок його проведення визначається законодавством. В основу обов'язкового медичного страхування закладається програма обов'язкового медичного обслуговування, яка визначає обсяги й умови надання медичної та лікувальної допомоги населенню. Програма охоплює мінімально необхідний перелік медичних послуг, гарантованих кожному громадянину, котрий має право ним користуватись.

В Україні медичне страхування здійснюється лише у добровільній формі, а найпоширенішими його видами є: безперервне страхування здоров'я, страхування на випадок хвороби та страхування медичних витрат (медичний асистанс) (рис. 7.3).

Види договорів добровільног о медичного страхування

страхування на випадок хвороби

безперервне страхування здоров'я

медичний асистанс (страхування медичних витрат)

Рис. 7.3. Види договорів добровільного медичного страхування в Україні

Досвід країн з розвиненим страховим ринком свідчить про те, що медичне страхування є найбільш ефективним за умови одночасної дії його обов'язкової та добровільної форм проведення.

7.3.      План практичного заняття

Поняття особистого страхування та його класифікація.

Страхування життя та його види.

Змішане страхування життя, страхування дітей, страхування до вступу в шлюб.

Страхування від нещасних випадків: обов'язкове та добровільне.

Умови проведення обов'язкового та добровільного медичного страхування

7.4.      Питання для самоперевірки

Що являє собою особисте страхування?

Що є об'єктом особистого страхування?

Яким чином оцінюються об'єкти, які підлягають страхуванню в особистому страхуванні?

Чим відрізняється страхування від нещасних випадків від медичного страхування?

За рахунок яких джерел здійснюється індивідуальне та колективне особисте страхування?

Яким чином укладається договір страхування при обов'язковому страхуванні пасажирів?

Що є страховим випадком при страхуванні життя?

Від чого залежить термін дії договору особистого страхування?

Від чого залежить розмір страхової суми, яка вказується в договорі особистого страхування?

За наявності яких захворювань страхова компанія має право відмовити в укладанні договору особистого страхування

7.5.      Теми науково-дослідних робіт

Оцінка об'єктів особистого страхування: механізм та особливості.

Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні.

Види та порядок проведення обов'язкового страхування від нещасних випадків в Україні.

Перспективи запровадження обов'язкового медичного страхування в Україні.

Медичне страхування в країнах ЄС.

7.6. Тести для самоконтролю

Страхувальниками за договорами страхування життя можуть бути:

а)         тільки фізичні особи;

б)         тільки юридичні особи;

в)         фізичні і юридичні особи;

г)         фінансові посередники.

Страхування від нещасних випадків може бути:

а)         колективним;

б)         індивідуальним;

в)         колективним та індивідуальним;

г)         взаємним.

Страхування від нещасних випадків включає:

а)         страхування життя дітей;

б)         страхування додаткової пенсії;

в)         страхування туристів, спортсменів і пасажирів;

г)         страхування від усіх хвороб.

Особисте страхування включає:

а)         страхування транспортних засобів фізичних осіб;

б)         страхування професійної відповідальності;

в)         страхування життя та від нещасних випадків на транспорті;

г)         правильні відповіді 1), 2),3).

Страхова сума за договорами страхування життя може бути виплачена:

а)         тільки страхувальнику або застрахованій особі;

б)         страхувальнику або його правонаступникам;

в)         будь-кому з родичів;

г)         органам соціального забезпечення.

При проведенні страхування життя має значення: а) громадянство;

б)         вік застрахованого;

в)         специфіка роботи страхувальника;

г)         правильні відповіді а), б),в).

Страхування від нещасних випадків проводиться на випадок:

а)         дожиття до закінчення строку страхування;

б)         смерті з будь-якої причини;

в)         постійної втрати працездатності внаслідок нещасного випадку;

г)         пожежі.

Страхувальниками при обов'язковому медичному страхуванні є:

а)         фізичні особи;

б)         юридичні особи;

в)         фізичні та юридичні особи;

г)         держава, юридичні і фізичні особи.

Страхувальниками при добровільному медичному страхуванні є:

а)         тільки фізичні особи;

б)         тільки юридичні особи;

в)         фізичні та юридичні особи;

г)         медичні заклади.

Добровільне медичне страхування може бути:

а)         індивідуальним;

б)         колективним;

в)         тільки змішаним;

г)         правильні відповіді а) і б).

Викупна сума - це:

а)         частина резерву внесків на день припинення страхувальником сплати внесків, яка підлягає виплаті йому за договором страху- вання життя;

б)         сума, на яку укладається договір страхування життя;

в)         конкретний розмір грошових коштів, який повинен сплатити страховик страхувальнику при настанні страхової події;

г)         норма доходності за договором страхування пенсій.

Що виступає об'єктом страхування в особистому страхуванні?

а)         життя, здоров'я, працездатність людини;

б)         відповідальність перед третіми особами;

в)         нещасний випадок;

г)         предмет особистого користування.

Нещасний випадок-це:

а)         об'єкт соціального страхування;

б)         раптова короткочасна подія, яка настала проти волі людини і спричинила шкоду здоров'ю або смерть;

в)         сімейний стан страхувальника;

г)         перерви у виробництві.

Пенсійне страхування є різновидом:

а)         страхування ренти;

б)         страхування відповідальності;

в)         страхування домашнього майна;

г)         медичного страхування.

Державне обов'язкове особисте страхування означає, що:

а)         джерелом сплати страхових внесків є державний бюджет і дер- жава є гарантом виконання зобов'язань перед страхувальником вразі неплатоспроможності страховика;

б)         держава вимагає від страховиків обов'язкової сплати страхо- вої суми;

в)         держава покладає виконання обов'язків страховика на держав- ні страхові компанії;

г)         держава покладає виконання обов'язків страховика на комер- ційні страхові компанії.

7.7. Задачі

Задача 1. Визначте річний страховий внесок за договором накопичувального страхування життя на підставі таких даних:

страхова сума - 30 000 грн.;

страховий внесок-нетто на 1000 грн. - 25 грн.;

Питома вага внеску-нетто у внеску-брутто - 85\%.

Задача 2. Громадянин купив залізничний квиток вартістю 70 грн. і під час поїздки був травмований внаслідок аварії поїзда. Лікування травми тривало 170 днів, після чого йому була встановлена ІІІ група інвалідності. Визначте величину страхового платежу і розмір страхового відшкодування, яке повинен отримати громадянин за наслідки травми.

Задача 3. Громадянин уклав зі страховою компанією договір добровільного страхування від нещасних випадків строком на 1 рік на суму 60 тис. грн. Через місяць після вступу в дію договору громадянин зазнав травми, що спричинило втрату працездатності протягом 120 днів, після чого отримав ІІ групу інвалідності. Визначте розмір загальної страхової виплати за страховими випадками, якщо за кожну добу тимчасової втрати працездатності страхова компанія виплачує 0,15\% страхової суми.

Задача 4. Страхова компанія уклала договір із промисловим підприємством на добровільне колективне медичне страхування 500 працівників. Середня вартість обслуговування в поліклініках, з якими страхова компанія має договір, складає 1000 грн. на рік, а в лікарнях - 3500 грн. на рік. Імовірність госпіталізації дорівнює 25\%. Витрати страховика на ведення страхової діяльності в розрахунку на одну застраховану особу становлять 150 грн., плановий прибуток - 25\%.

Визначте страховий внесок промислового підприємства на медичне страхування 500 працівників.

Задача 5. Визначте страховий платіж за договором добровільного медичного страхування за програмою «Екстрена медична допомога для дорослих» на підставі таких даних:

страхова сума за програмою - 1000грн.;

питома вага навантаження в тарифній ставці - 20\%;

страховий нетто-платіж - 7,5\% від страхової суми;

скидка з тарифу за відсутність страхових випадків в минулому

році - 20\%;

підвищувальний коефіцієнт за вік застрахованої особи - 15\%.

Задача 6. Визначте вартість страхового поліса зі страхування медичних витрат (медичного асистансу) для групи студентів, які виїжджають в одну з європейських країн, згідно з наступними даними:

чисельність групи - 18 чол.;

страхова сума - 5 тис. євро на кожного;

термін перебування за кордоном - 14 днів;

страховий тариф: на 7 днів - 0,95 грн., на 15 днів - 0,9 грн., на 30 днів - 0,85 грн. з однієї особи;

скидка за чисельність групи: при чисельності групи до 10 чол. - 5\%, до 20 чол. - 10\%, до 30 чол. - 15\%.

Глосарій

Акт про нещасний випадок - документ, що складається адміністрацією і комітетом професійної спілки підприємства-страхуваль-ника, якщо з їх працівником (застрахованим), стався нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язків. Акт надсилається до страховика для оформлення страхових виплат.

Асистанс - перелік послуг (в рамках договору страхування), які надаються при настанні страхового випадку (хвороби, нещасного випадку) через медичне, технічне і фінансове сприяння. Широко використовується в зарубіжних країнах при страхуванні подорожуючих під час поїздок за кордон.

Вигодонабувач - особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат у разі, якщо страхувальник (застрахований) не буде здатний скористатися ними самостійно.

Викупна сума - грошова сума, котра виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично згідно з методикою та у відповідності до чинного законодавства і є невід'ємною частиною правил страхування життя.

Застрахований - особа, на користь якої укладено договір в особистому страхуванні, де об'єктом страхового захисту є її життя, здоров'я і працездатність, має право на отримання страхової суми згідно з договором.

Нещасний випадок - раптовий вплив на тіло застрахованої особи, що призвів до втрати нею працездатності, травматичного ушкодження, каліцтва або смерті.

Медичне страхування - підгалузь особистого страхування, що включає види страхування на випадок втрати здоров'я від хвороби.

Медичні установи (суб'єкти медичного страхування) - лікувально-профілактичні заклади, що надають послуги з медичного страхування і мають ліцензію на здійснення лікувально-профілактичної діяльності.

Страхова медицина - система охорони здоров'я, що фінансується за допомогою грошових фондів, створених на основі медичного страхування.

Страховий випадок при медичному страхуванні - звернення застрахованої особи до медичного закладу у зв'язку з гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання, травмою, отруєнням, нещасним випадком, іншим розладом здоров'я.