Страхування - Навчальний посібник (Фисун В. І., Ярова Г. М.)

Тема 8. майнове страхування

Багатство - це турбота, але його втрата перетворюється на жаль за ним

(Демокріт)

8.1. Зміст теми:

Значення і види майнового страхування

Умови та порядок страхування майна юридичних осіб

Страхування домашнього майна громадян.

Страхування автотранспортних засобів

Література: [4]; [5]; [26]; [29]; [30]; [40]; [47]; [48]; [52]; [53]; [59].

При вивченні теми слід врахувати, що майнове страхування має найбільшу питому вагу в обсязі валових страхових премій, які отримують вітчизняні страховики з ризикового страхування. Ця галузь страхування є однією з прибуткових у страховій діяльності. Потрібно чітко розрізняти види майнового страхування та особливості їх проведення, розглянути порядок і принципи здійснення страхування майна. Важливе значення має класифікації об'єктів майнового страхування, оскільки залежно від об'єкта, що підлягає страхуванню, застосовуються різні методи оцінювання майна, що є основою для визначення страхової суми.

Страхова сума при страхуванні майна може збігатися зі страховою вартістю об'єкта, а може бути нижчою страхової вартості. В останньому випадку важливим фактором, що впливає на розмір страхового відшкодування, є система страхового забезпечення. З огляду на це, особливу увагу слід звернути на системи страхування та фран-шизи, що застосовуються при проведенні окремих видів майнового страхування.

8.2. Огляд ключових положень та категорій теми

Майнове страхування - це галузь страхової діяльності, в якій об'єктом страхових правовідносин виступає майно в різних видах.

Страхувальниками можуть бути як власники майна, так і особи (юридичні та фізичні), що несуть відповідальність за його збереження.

Об'єктом страхування виступають матеріальні цінності, які можуть бути застраховані, а саме: основні й оборотні фонди виробничого і невиробничого призначення, обладнання, устаткування, транспортні засоби, готова продукція, урожай сільськогосподарських культур, тварини, предмети домашнього майна та ін. Страховик несе відповідальність за пряму фізичну шкоду, заподіяну майновим цінностям страхувальника. Окремі види договорів страхування майна юридичних осіб представлені на рисунку 8.1.

страхування наземного транспорту

страхування тварин

Види договорів страхування майна юридичних осіб

и

 

страхування вантажів

страхування урожаю сільськогосподарських культур

страхування авіатранспорту та ін. види договорів

Рис. 8.1. Види договорів страхування майна юридичних осіб

Страхування майна юридичних осіб в Україні здійснюється в добровільній формі та забезпечує страховий захист від пошкодження та загибелі майна в внаслідок таких ризиків.

Страхування майна юридичних осіб в Україні здійснюється в добровільній формі та забезпечує страховий захист від пошкодження та загибелі майна в внаслідок таких причин:

стихійних лих ( землетрусів, виверження вулканів, бурі, смерчу, паводку, повені, сельових потоків, тривалих снігопадів, граду, гірських зрушень, зсуву ґрунту тощо);

пожежі, удару блискавки;

вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, агрегатів та інших аналогічних об'єктів;

аварії водопроводу, каналізаційної та опалювальної систем, систем гасіння пожежі;

аварії електричної мережі й впливу електричного струму;

крадіжки зі зламом і грабунку;

биття скла, дзеркал, вітрин;

інших причин за домовленістю сторін.

Відшкодуванню підлягають лише ті збитки, яких зазнав страхувальник, вживаючи заходи, спрямовані на врятування майна та зменшення наслідків страхового випадку.

Страхова сума визначається страховиком за погодженням із страхувальником з урахуванням особливостей конкретного об'єкта страхування.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про страхування» при майновому страхуванні страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування.

Страхова сума може збігатися зі страховою вартістю об'єкта. У такому випадку майно вважається застрахованим за повною його вартістю, а може бути нижчою страхової вартості. В останньому випадку важливим фактором, що впливає на розмір страхового відшкодування, є система (вид) страхового забезпечення (див. тему 1).

Основою для встановлення страхової суми є дійсна вартість майна на момент підписання страхового договору, яка визначається за балансовою вартістю та вартістю придбання за виключенням зношення.

Страхове відшкодування з настанням страхового випадку сплачується тільки після того, як повністю виявлено причини та розмір збитків. Після отримання всіх необхідних документів, страховик зобов'язаний у строк, що не перевищує 30 днів, виплатити страхувальнику відшкодування.

Якщо страхувальнику нанесли збитки треті особи, то після виплати страхового відшкодування до страховика переходять права страхувальника, які той має до таких осіб (див. «принцип суброгації» (тема 1).

Відповідно до Закону України «Про страхування» страхування домашнього майна громадян здійснюється в добровільній формі. Види таких договорів представлені на рисунку 8.2.

страхування будівель

страхування транспорту

Види договорів страхування

майна фізичних осіб

 

страхування майна на подвір'ї

страхування тварин

страхування на випадок ремонту

Рис. 8.2. Види договорів страхування майна фізичних осіб

Страхування домашнього майна громадян здійснюється відповідно до правил страхування, розроблених страховиками. Ці правила можуть істотно відрізнятися у різних страховиків, проте, відповідно до вимог Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг вони обов'язково повинні містити певні умови (рис. 8.3).

Особливо цінне майно може прийматися на страхування за спеціальним договором лише за умови страхування будівлі або квартири, в якій воно знаходиться.

Обсяг страхової суми страхувальник обирає на свій розсуд, але вона не повинна перевищувати дійсну вартість майна на момент укладання договору страхування. Розмір страхового тарифу залежить від обсягу відповідальності страховика, вибраних ризиків, виду домашнього майна, умов його зберігання, наявності пожежної та охо

ронної сигналізації, типу будівлі, в якій знаходиться майно, умов дотримання правил безпеки тощо. При страхуванні домашнього майна в договорі обумовлюється розмір франшизи.

Договори страхування автотранспортних засобів (автокаско) в Україні здійснюються в добровільній формі. Такі договори, як правило, укладаються на термін від 1 місяця до 1 року. При такому страхуванні найбільш типовим ризиком є знищення, пошкодження або втрата транспортного засобу внаслідок таких причин:

дорожньо-транспортної пригоди;

вогневих ризиків та стихійних явищ;

протиправних дій третіх осіб (крадіжки, угону, пошкодження). Якщо транспортний засіб застраховано від усіх вказаних груп

ризиків, то такий договір носить назву «повне каско», якщо ж транспортний засіб застраховано не від усіх ризиків, то договір називається «частковим каско».

Перед тим, як укласти угоду, транспортний засіб оглядається спеціалістом страховика (сюрвейєром або андеррайтером) з метою оцінити його стан, вартість та визначити страховий тариф, який залежить від типу договору («повне» чи «часткове» каско), типу й марки транспортного засобу, терміну його експлуатації, місця зберігання та вартості.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін, але не вище реальної ринкової вартості транспортного засобу на момент підписання страхового договору.

Страховий платіж визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, які залежать від зони використання транспортного засобу (залежно від інтенсивності руху), віку водія, безаварійності водіння тощо. Таких коефіцієнтів може бути від одного до десяти.

На теперішній час сумарний страховий тариф за «повним каско» в Україні коливається від 2\% до 13\%. Франшиза, переважним чином, -безумовна і встановлюється в розмірі від 0,2\% до 15\%.

У разі настання страхового випадку, збиток визначається в обсязі витрат на ремонт транспортного засобу. Підставою для визначення збитку є довідка з ДАІ про дорожньо-транспортну пригоду, фотографії пошкодженого транспортного засобу, кошторис вартості ремонту та пов'язаних з ним витрат. Оскільки оформлення та отримання вказаних документів потребує немало зусиль та часу страхувальника, то укладати договори автокаско варто зі страховиками, які співпрацюють зі службами цілодобового технічного асистансу, що значно полегшить проблеми страхувальника.

8.3.      План практичного заняття:

Поняття майнового страхування, його значення.

Страхування майна юридичних осіб від вогню та інших небезпек.

Умови та порядок страхування домашнього майна громадян.

Страхування автотранспортних засобів (автокаско).

8.4.      Питання для самоперевірки

Назвіть суб'єктів договору майнового страхування.

Що покладено в основу класифікації об'єктів майнового страхування?

Як визначити страхову суму, страховий платіж та страхове відшкодування при страхуванні майна підприємств виробничої і невиробничої сфери?

Як установити страхову суму, страховий платіж та страхове відшкодування при страхуванні домашнього майна громадян?

У чому відмінність між поняттями «страхова оцінка» й «страхова сума»?

У чому відмінність між поняттями «страхове відшкодування» та «шкода в разі настання страхового випадку»?

За яких умов може бути застрахованим особливо цінне домашнє майно?

Що таке автокаско?

Яким чином визначається страхова сума при страхуванні автокаско?

Від яких чинників залежить розмір страхового платежу при страхуванні автотранспортних засобів?

8.5.      Теми науково-дослідних робіт

Місце майнового страхування в системі страхового захисту.

Суб'єкти та об'єкти страхування майна підприємств в Україні.

Особливості страхування домашнього майна громадян в країнах ЄС.

Умови та порядок страхування особливо цінного майна громадян.

Правила страхування автокаско провідними страховиками України.

8.6.      Тести для самоконтролю

На розмір страхового тарифу при страхуванні транспортного засобу впливає?:

а)         наявність протиугінних засобів;

б)         марка транспортного засобу;

в)         місце зберігання;

г)         всі варіанти правильні.

Який фактор не впливає на розмір тарифних ставок у разі страхування домашнього майна?:

а)         вік власника майна;

б)         обсяг відповідальності страховика;

в)         термін страхування;

г)         вартість майна.

Яку суму становить страхове відшкодування за втрачене внаслідок стихійного лиха майно підприємства вартістю 300 тис. грн., якщо в договір страхування було включено майно вартістю 900 тис. грн., а страхова сума дорівнювала 300 тис. грн.?:

а)         900 тис. грн.;

б)         300 тис. грн.;

в)         150 тис. грн.;

г)         100 тис. грн..

На випадок яких подій проводять страхування домашнього майна?:

а)         знищення або пошкодження при його експлуатації;

б)         проникнення води із сусіднього приміщення;

в)         заволодіння третьою особою шляхом шахрайства;

г)         всі відповіді вірні.

За договором страхування домашнього майна не відшкодовуються збитки, котрі виникли внаслідок:

а)         вибуху газу;

б)         технічних поломок;

в)         неправомірних дій третіх осіб;

г)         всі відповіді вірні.

При настанні страхового випадку щодо застрахованого майна страховик повинен:

а)         скласти страховий акт, обчислити суму збитку та страхового відшкодування;

б)         заявити про страховий випадок до компетентних органів та страховика;

в)         вжити заходів щодо зменшення збитків;

г)         всі відповіді правильні.

Майно підприємства загальною вартістю 280 тис. грн. застраховано на 140 тис. грн. Через пожежу знищено майна на суму 60 тис. грн. Яку суму страхового відшкодування отримає підприємство?:

а)         140 тис. грн.;

б)         60 тис. грн.;

в)         42 тис. грн.:

г)         30 тис. грн..

Договір страхування домашнього майна можна укласти на майно, що знаходиться:

а)         у будь-якій будівлі;

б)         у квартирі страхувальника;

в)         поряд зі страхувальником, який перебуває на відпочинку в ін- шій країні;

г)         в офісі, де працює страхувальник.

Якими повинні бути дії страхувальника при настанні страхового випадку?:

а)         вжити заходи щодо зменшення збитків;

б)         одразу почати відновлювальні роботи;

в)         заявити про страховий випадок до компетентних органів та страховика;

г)         обчислити суму страхового відшкодування.

Страхування будівель проводиться на випадок знищення або пошкодження внаслідок:

а)         аварії опалювальної системи;

б)         наїзду транспортного засобу;

в)         неправомірних дій повнолітнього члена сім'ї страхувальника;

г)         неправомірних дій третіх осіб.

Додатковий договір страхування домашнього майна укладається, якщо страхувальник:

а)         переїздить на нове місце проживання;

б)         бажає збільшити страхову суму;

в)         бажає зменшити страхову суму;

г)         бажає застрахувати пізніше придбані предмети домашнього майна.

У якій формі проводиться страхування автотранспорту?:

а)         лише у добровільній формі;

б)         лише в обов'язковій формі;

в)         у добровільній та обов'язковій формах;

г)         не підлягає страхуванню.

Які види майна із зазначених нижче не приймаються на страхування?:

а)         товарні запаси і готова продукція;

б)         грошові кошти (готівка) та цінні папери;

в)         незавершені об'єкти будівництва;

г)         транспортні засоби.

Дійсна вартість холодильника становить 3000 грн. Знос на день страхування - 20\%. Страхова сума може бути встановлена не вище ніж:

а)         600 грн.;

б)         2400 грн.;

в)         3000 грн.;

г)         3600 грн.

15. Страхова сума при майновому страхуванні встановлюється:

а)         на власний розсуд власника об'єкта страхування;

б)         на власний розсуд страховика, що має ліцензію на здійснення майнового страхування;

в)         за згодою сторін, але не вище реальної ринкової вартості на мо- мент підписання страхового договору;

г)         згідно з постановами Кабінету міністрів України.

8.7. Задачі

Задача 1. Під час пожежі згорів холодильник, що мав ціну на час придбання 3 000 грн. та раціональний строк використання 10 років. На момент укладання договору страхування холодильник експлуатувався 3 роки. Визначте розмір збитку страхувальника та страхове відшкодування, якщо страхова сума, обумовлена в договорі, становила 2 000 грн., а безумовна франшиза - 5\%.

Задача 2. Підприємець застрахував своє майно на випадок крадіжки й пограбування. Страховий тариф за цим ризиком становить 0,58\%. Майно застраховане на 80 тис. грн. у розмірі 100\% вартості. В договорі зазначено безумовну франшизу в розмірі 9\%. Під час крадіжки частка майна, вартістю 34 грн., була пошкоджена і викрадена на суму 26 тис. грн. Відповідно з документами вартість ремонту пошкодженого майна становить 12 тис. грн., причому після ремонту майно не було уцінено. Визначте розмір страхового платежу, збитків підприємця та страхового відшкодування.

Задача 3. У результаті дорожньо-транспортної пригоди згорів легковий автомобіль, що був застрахований за договором автокаско. Ціна придбання автомобіля - 70 000 грн. Зношення на день укладання договору - 20\%. Після аварії залишились деталі на суму 5 600 грн. На приведення до робочого стану вказаних деталей витратили 800 грн. Знецінення деталей 50\%. Обчисліть розмір збитку страхувальника та страхове відшкодування, якщо договором встановлено страхову суму 50 000 грн. та безумовну франшизу 6\%.

Задача 4. Унаслідок страхового випадку повністю пошкоджена покрівля магазину, опалення та електроосвітлення. Частково в розмірі 20\% пошкоджено штукатурку, а також підлогу на площі 90 м2. Питома вага у загальній балансовій вартості магазину штукатурки складає 8\%, покрівлі - 12\%, системи опалення й освітлення - 15\%, підлоги - 7\%. Визначте суму збитків страхувальника та страхового відшкодування, якщо балансова вартість магазину становить 254 150 грн., площа 354 м2. Страхова сума становить 80\% балансової вартості магазину, а безумовна франшиза 5\%.

Задача 5. Будинок застраховано за системою пропорційної відповідальності. Його первісна вартість - 72 000 грн., знос - 18 000 грн., страхова сума складає 60\% залишкової вартості будинку. Розрахуйте розмір страхового відшкодування, якщо збитки становлять 75\% залишкової вартості будинку, а умовна франшиза встановлена в розмірі 10\% первісної вартості.

Задача 6. Громадянин застрахував будинок вартістю 150 тис. грн. в страховій компанії від вогневих ризиків терміном на 5 років. При цьому була встановлена безумовна франшиза - 5\%. Через 3 роки в результаті пожежі будинок було знищено, але при цьому визначено, що залишки, придатні для будівництва, становлять 20 тис. грн. Експертами встановлено, що витрати по врятуванню будинку становлять 10 тис. грн., а сума зносу будинку до моменту пожежі - 8 тис. грн. Визначте розмір повного збитку страхувальника та розмір страхового відшкодування, якщо:

а)         будинок страхувався на повну вартість;

б)         страхова сума становить 100 000 грн.

Задача 7. Громадянин уклав договір страхування зі страховиком на страхування домашнього майна, до складу якого входить телевізор вартістю 2000 грн. та комп'ютер вартістю 5000 грн. На день підписання договору сума зносу телевізора становила 30\%, а комп'ютера -10\%. Договір страхування було укладено на 80\% вартості майна й встановлено безумовну франшизу 6\% від обсягу збитків страхувальника. Внаслідок страхового випадку телевізор було повністю знищено, а комп'ютер пошкоджено так, що вартість ремонту за довідкою склала 950 грн. Визначте:

величину страхової премії, якщо страховий тариф становить 1,8\%;

обсяг страхового відшкодування.

Задача 8. Заповніть довідку про вартість майна, що підлягає страхуванню, визначте основні складові страхового договору, заповнивши таблицю (табл. 8.2) та складіть договір страхування майна юридичних осіб (Додаток А) за такими даними:

страхувальник: Хлібокомбінат в особі директора Іваненка Олександра Олександровича, який діє на підставі Положення підприємства.

Адреса: м. Полтава, вул. Садова, 34 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01788422 Поточний рахунок № 260001010132241 в АТ «ІНДЕКС-БАНК» МФО 331661;

страховик: Обласна філія страхового товариства «Укоопспілка» в особі начальника філії Степаненка Степана Степановича, який діє на підставі Положення страхового товариства.

Адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 128

Поточний рахунок № 26000101013845 в АБ «Укоопспілка» МФО 321451

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01944248;

майно приймається на страхування у розмірі 70\% його вартості;

франшиза безумовна становить 5\% від страхової суми;

ставка страхового платежу: а) з основних засобів - 0,25\%;

з інших товарно-матеріальних цінностей - 0,5\%;

договір страхування майна складений 04.01.2010 р. Термін дії договору 1 рік;

страховий платіж вноситься в триденний термін з дня підписання договору.

Глосарій

Аварійне застереження - умова страхування, що передбачає франшизу. Міститься переважно серед стандартних застережень щодо суден і вантажів. В полісах з неморського страхування в аварійному застереженні звичайно вказується, що збитки підлягають відшкодуванню пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості об'єкта страхування.

Аварійний внесок - платіж, що вноситься власником судна у клуб взаємного страхування. З А.в. утворюється страховий фонд, що витрачається клубом на оплату претензій.

Аварія - шкода та збитки, спричинені транспортному засобу, вантажу або фрахту у процесі перевезення.

Авіаційне страхування - комплекс страхових послуг, що включає: страхування авіа-каско, страхування авіазапчастин та двигунів, пасажирів від нещасних випадків, членів екіпажів, авіадиспетче-рів та інших спеціалістів, страхування відповідальності аеропортів та власників (операторів) ангарів, відповідальності виробників повітряних суден та іншої продукції авіаційно-промислового комплексу і пов'язаних з авіацією галузей.

Автотранспортне страхування - спеціалізована галузь страхування, яка пов'язана з експлуатацією засобів автотранспорту. А.с. містить в якості самостійних видів: страхування засобів автотранспорту та страхування цивільної відповідальності власників засобів автотранспорту за збиток, спричинений ними третім особам.

Витрати на одержання страхового відшкодування - витрати на відшкодування збитку чи витрати на урегулювання претензій, таких як судові витрати, збори і витрати на оплату послуг незалежних оцінювачів, адвокатів, свідків та інші витрати на покриття особливих претензій.

Заходи превентивні - заходи з попередження загибелі і пошкодження застрахованого майна, передбачають витрати, пов'язані з пропагандою і проведенням відповідних організаційно масових заходів, спрямованих на збереження застрахованого майна.

Майнове страхування - галузь страхової діяльності, в якій об'єктом страхування є майно, що знаходиться у власності, розпорядженні або використанні юридичних та фізичних осіб.

Оцінка страхова - 1) вартість майна, що приймається для цілей страхування; 2) процес визначення вартості майна. О. с. визначається за балансовою вартістю майна з урахуванням амортизації (зносу).

Повна загибель - знищення застрахованих предметів внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку або іншої події або пошкодження їх у такій мірі, коли відновлення неможливе.

Позов по відшкодуванню шкоди (збитку) - звертання до суду, арбітражу за захистом порушеного права чи інтересу, що охороняється законом, з метою відновлення попереднього стану, протизаконно пошкодженого майна чи іншого багатства, а коли таке відновлення неможливе, - відшкодування понесених збитків.

Позовна давність - термін дня захисту за позовом особи, права якої порушено. Умовами страхування, як правило, передбачаються конкретні строки, протягом яких страхувальник чи інші зацікавлені особи можуть подати до страхової компанії вимоги, що випливають із договору страхування.