Страхування - Навчальний посібник (Фисун В. І., Ярова Г. М.)

Передмова

Розум полягає не лише у знанні, а й у вмінні застосовувати ці знання (Луцій Анней Сенека)

Світова фінансова криза посилила актуальність питань щодо ефективного функціонування ринку фінансових послуг, банківських та небанківських фінансових установ, забезпечення надійного страхового захисту суб'єктів господарювання та громадян. Зміни, що відбулися у фінансовому секторі України, вимагають нового ставлення до якостей, якими повинні володіти фахівці у галузі фінансів. Конкурентоспроможність сучасного випускника вищого навчального закладу на ринку праці вимагає від нього глибокого розуміння ситуації на ринку фінансових послуг як на національному, так і на міжнародному рівнях, володіння здатністю застосовувати на практиці отримані знання та вміння самостійно приймати рішення.

Страхування є основною складовою ринку небанківських фінансових послуг і від його ефективного функціонування залежить стабілізація підприємницької діяльності та економіки України. Важливою є роль страхування щодо стимулювання розвитку ринкових відносин, ділової активності та поліпшення інвестиційного клімату в країні. Механізм функціонування страхового бізнесу в Україні супроводжується кризовими явищами та є недосконалим через низку проблем, що гальмують його розвиток, успішне вирішення яких вимагає відповідного методичного, організаційного і кадрового забезпечення. З огляду на це, все більшого значення набуває теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців в галузі фінансів та страхової справи зокрема.

Дисципліна «Страхування» є однією з профілюючих дисциплін в програмі підготовки фахівців за напрямом «Фінанси і кредит» та професійно-орієнтованою дисципліною в програмах підготовки фахівців інших економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах. Мета її вивчення полягає у наданні студентам глибоких теоретичних знань та практичних навичок з питань страхової справи, розуміння фінансово-економічних аспектів сфери страхування, застосування яких надає можливість ефективно використовувати цю сферу фінансових відносин як механізм подолання ризиків у практичній діяльності. Вивчення дисципліни ґрунтується на засвоєних студентами базових знаннях в галузі макро- і мікроекономічної теорії, економічної історії, економіки підприємств, фінансів, обліку і аналізу, достатній математичній та статистичній підготовці.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до концептуальних положень навчальних програм підготовки фахівців фінансово-економічного спрямування професійної діяльності. Його метою є сприяння у формуванні базових знань з питань страхової діяльності, розвитку творчого та інтелектуального потенціалу студентів за рахунок самоорганізації, вміння самостійно приймати рішення.

В основу навчального посібника покладений модульний принцип, що дозволяє створити цілісне уявлення про дисципліну, сформувати програму для індивідуального та групового навчання. Тематичний план дисципліни складається з двох модулів, кожен з яких містить опорний конспект лекцій, плани практичних занять, завдання для організації самостійної роботи. Вивчення кожного модулю закінчується виконанням модульного завдання, яке містить теоретичні питання, тести й задачу, що дає змогу перевірити ступінь засвоєння студентами теоретичних і практичних аспектів страхування.

Творчий підхід до вивчення дисципліни забезпечується засобом виконання студентами науково-дослідних робіт, напрями яких запропоновані в кінці кожної теми курсу. В практичній частині посібника представлені приклади розв'язування задач, що містять докладні пояснення з посиланням на основні законодавчі акти в галузі страхування та довідково-інформаційні дані, представлені в додатках.

За змістом навчальний посібник є узагальненим результатом досвіду викладання дисципліни «Страхування» на кафедрі фінансів вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Рекомендації для організації самостійного навчання

З метою забезпечення підвищення ефективності використання часу для організації самостійного вивчення дисципліни студентам необхідно:

^ самостійно знаходити та знайомитися з навчальним матеріалом стосовно зазначених питань тем (відповідно до переліку рекомендованої в посібнику літератури);

^ опанувати ключові моменти кожної теми за допомогою опорного конспекту лекцій й методичних указівок до вивчення кожної теми, наведених у посібнику;

^ опрацювати методику розв'язування типових задач;

^ давати відповіді на запитання для самоконтролю після кожної вивченої теми;

^ виконувати тести та розв'язувати задачі, запропоновані в посібнику після кожної теми;

^ перевіряти правильність виконаних завдань, використовуючи матеріал, представлений у розділі «Відповіді до тестів та рішення задач за темами посібника»

Позааудиторно студентам пропонується виконання таких форм самостійної роботи, як: виконання науково-дослідних робіт у формі рефератів згідно з запропонованими у посібнику темами, підготовка доповідей, опрацювання питань для самостійного вивчення, виконання творчих завдань, повідомлення з проблемних питань, рецензування, обробка бібліографічних даних, пошук віртуальної інформації.

Науково-дослідна робота студента є однією з найбільш важливих форм навчального процесу, для якої характерним є вдале співстав-лення теорії та практики. Реферат по суті є самостійною творчою роботою, що здійснюється у письмовій формі, містить критичний огляд літературних та інших джерел, а також власні короткі висновки автора. Виконання реферату вимагає серйозних зусиль та творчого підходу. При цьому особливої уваги потребує забезпечення самостійності його виконання для виявлення аналітичних здібностей студента, слабких та сильних сторін у його самостійній роботі, напрацювання вміння викладати матеріал згідно з попередньо складеним планом, опрацювання змісту літературних джерел.

Доповідь має більш високий теоретичний рівень, оскільки передбачає активне засвоєння студентами змісту спеціальної та наукової літератури, а також розвитку здібностей ораторського мистецтва. Доречним є призначення зі студентської аудиторії співдоповідачів, рецензентів, опонентів.

Грамотні та ґрунтовні відповіді на питання для самостійного вивчення надаються лише за умови спеціально проведеного збору матеріалу, його трактовки та аналізу. За таких умов у студентів формуються власні точки зору, що є стимулом для самостійного пошуку та наукового аналізу.

Творчі завдання є найбільш ефективною формою самостійної роботи студентів у розвитку багатьох професійних здібностей майбутніх фахівців. Такі завдання оформлюються у вигляді доповнень до курсових, дипломних, магістерських робіт, доповідей, а також здійснюються як самостійна робота.

Проблемні повідомлення готуються під керівництвом викладача та стосуються актуальних питань дисципліни.

Рецензування є критичним поглядом на усну відповідь однокурсника, матеріал підручника, аналіз його змісту, вміння виокремити основні думки та погляди.

Обробка бібліографічних даних зумовлює складання власної картотеки даних за обраним напрямом.

Пошук віртуальної інформації здійснюється за використанням ресурсу мережі Інтернет.

Здійснення самостійної роботи студентів у запропонованих формах забезпечить ефективне проведення навчальних занять викладача зі студентами у діалоговому режимі з метою найбільш реалістичного відображення специфічних особливостей організації страхової діяльності на практиці.

Зміст дисципліни за змістовими модулями та темами

МОДУЛЬ 1. Теорія страхування. Страховий ринок

Зміст Модуля 1 зумовлює вивчення теоретичних основ страхування, його термінології, класифікації, державного регулювання, а також сутності страхового ринку та взаємодії його суб'єктів.

Тема 1 розкриває необхідність, сутність та роль страхування у соціальній та економічній інфраструктурі суспільства. Страхування розглядається як економічна категорія, визначаються його характерні ознаки, основне призначення, властиві йому функції та принципи, на яких ґрунтується страхування.

Вивчення теми 2 передбачає розгляд класифікації страхування за економічною, юридичною та історичною ознаками, а також за формами проведення.

Тема 3 містить критерії визначення та основні характеристики страхових ризиків. Увага приділяється загальним підходам та принципам класифікації страхових ризиків. Враховуючи те, що ризики потребують управління, деталізуються ідентифікація, аналіз і оцінка, контроль за ризиками та їх фінансування.

Тема 4 висвітлює поняття страхового ринку, об'єктивні основи, умови та чинники його формування й функціонування, а також тенденції та перспективи розвитку страхового ринку України.

Тема 5 зумовлює вивчення організації страхової справи, види страховиків, які створюються та функціонують в Україні, організаційні форми страхової діяльності, функції об'єднань страхових компаній.

У темі 6 розглядається необхідність, значення та мета державного регулювання страхової діяльності. Вивченню підлягають завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю в Україні, контроль за діяльністю страховиків, ліцензування страхової діяльності.

МОДУЛЬ 2. Основні галузі страхування. Фінансово-економічна діяльність страхових компаній

Зміст Модуля 2 зумовлює деталізацію умов здійснення страхових операцій основних галузей страхування: особистого, майнового, відповідальності. Вивчаються особливості проведення перестрахування та фінансово-економічної діяльності страховиків.

Тема 7 присвячена розгляду сутності і призначення особистого страхування, його ролі в забезпеченні соціального захисту громадян, основних видів і форм особистого страхування, а також перспектив його розвитку в Україні.

У темі 8 розглядається економічна сутність майнового страхування, його необхідність і значення, форми та види, особливості проведення в Україні.

Тема 9 зумовлює вивчення необхідності, сутності та особливостей страхування відповідальності, його підгалузей і видів. Окрема увага приділяється основним принципам і умовам страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, порядку визначення страхових премій та страхових відшкодувань за цього виду страхування.

Вивчення змісту теми 10 забезпечує ознайомлення з важливим сегментом страхового ринку - перестрахуванням, формами та методами його проведення. Окремим питанням розглядається сутність та механізм застосування співстрахування.

Тема 11 присвячена вивченню особливостей фінансово-економічної діяльності страховика, складу та економічного змісту його доходів, витрат та формуванню прибутку. У контексті страхової діяльності особлива увага приділяється оподаткуванню страхових операцій.

Тема 12 розглядає поняття та значення платоспроможності та фінансової надійності страхової компанії, фінансові методи їх забезпечення. Особлива увага приділяється призначенню та використанню страхових резервів, їх ролі в забезпеченні фінансової надійності страховика. У темі досліджуються особливості здійснення інвестиційної діяльності страховика.

МОДУЛЬ 1

ТЕОРІЯ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК