Страхування - Навчальний посібник (Фисун В. І., Ярова Г. М.)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

І. В. Фисун, Г. М. Ярова

СТРАХУВАННЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 368(075.8) ББК 65.271я73 Ф 63

Рецензенти:

Сазонець І. Л. - доктор економічних наук, професор, декан факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Кукурудза 1.1. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Гудзь О. Є. - доктор економічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН.

Фисун В. І., Ярова Г. М. Ф 63 Страхування. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 232 с.

ISBN 978-611-01-0150-9

У навчальному посібнику викладені основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значна увага приділена специфічній страховій термінології, питанням самопідготовки, вирішенню тестів та практичних завдань. Тематичний план дисципліни поділено на два модулі, що дає змогу вивчати курс у логічній послідовності й систематично перевіряти отримані знання. Структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страхового бізнесу в Україні.

Посібник може бути корисним широкому колу читачів - студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям та практикам сфери фінансів.

УДК 368(075.8) ББК 65.271я73

ISBN 978-611-01-0150-9

О Фисун В. І., Ярова Г. М., 2011. © Центр учбової літератури, 2011.