Страхування - Навчальний посібник (Фисун В. І., Ярова Г. М.)

Тема 12. фінансова надійність страхової компанії

Гроші не мають значення - доки вони у вас є

(Д. Міллер)

12.1. Зміст теми:

Поняття фінансової стійкості страховика.

Оцінка платоспроможності страхової компанії.

Страхові резерви.

Інвестиційна політика страховика.

Література: [4]; [5]; [13]; [17]; [20]; [21]; [28]; [42]; [43]; [47]; [48]; [49]; [56].

При вивченні цієї теми необхідно розглянути сутність фінансової надійності страховика та основні її ознаки, а саме: наявність достатніх фінансових ресурсів для розвитку та платоспроможність. Крім того, слід враховувати чинники забезпечення фінансової надійності страховика, найважливішими з яких є достатній власний капітал, надійна системи перестрахування, ефективна тарифна політика.

Важливе значення має розгляд структури страхового фонду та його складових, поняття платоспроможності та її впливу на фінансову стійкість страховика.

Особливу увагу слід приділити порядку формування та використання страхових резервів, їх видам і меті створення, враховуючи, що страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви зі страхування життя (математичні резерви). Розглянути їх основні й додаткові види.

Вивчаючи цю тему, необхідно враховувати основні вимоги законодавства України щодо розміру статутного капіталу, страхових резервів, рівня страхових виплат, а також показника фінансової стійкості страховика.

Закінчити вивчення теми доцільно з'ясуванням сутності та особливостей проведення інвестиційної діяльності страхової компанії, позитивні результати якої є одним з найважливіших чинників забезпечення її фінансової стійкості.

12.2. Огляд ключових положень та категорій теми

Фінансову стійкість страховика, зазвичай, оцінюють за низкою показників, граничні величини яких законодавчо встановлені окремо для компаній зі страхування життя та ризикового страхування. Під фінансовою стійкістю страховика розуміють постійну збалансованість, або перевищення його доходів над витратами. Фактори, що забезпечують фінансову стійкість страхової компанії представлені на рис. 12.1.

Страховик, як суб'єкт підприємницької діяльності, повинен забезпечити собі страховий захист у формі страхового фонду. Фінансові ресурси, а саме: статутний фонд, гарантійний фонд, вільні та страхові резерви, складають страховий фонд страховика, що забезпечує фінансову надійність страхових операцій (рис.12.2).

Вимоги щодо мінімального розміру статутного фонду страховика є законодавчо встановленими, оскільки його кошти є засобом для виконання зобов'язань перед страхувальниками при сформованих в недостатньому обсязі страхових резервах. Закон України «Про страхування» визначає поняття «гарантійний фонд», до якого належать додатковий та резервний капітал, що створюються за рахунок прибутку страховика, а також сума нерозподіленого прибутку.

За рахунок нерозподіленого прибутку страховики можуть створювати вільні резерви для покриття непередбачуваних витрат за рахунок власних коштів. Вільні резерви - це частина власних коштів страховика, зарезервована з метою додаткового забезпечення його платоспроможності.

Усі джерела коштів страховика поділяються на залучені та власні (рис. 12.3).

Заснування страховика супроводжується утворенням статутного капіталу. Його джерелами, залежно від організаційно-правової форми страхової діяльності, можуть виступати: акціонерний капітал, внески членів товариств взаємного страхування, бюджетні кошти, кошти держави, довгостроковий кредит, внески приватних осіб.

Основним джерелом фінансових ресурсів страховика є залучені кошти - обсяг страхових премій за договорами страхування (страховий фонд), рух і розподіл якого зумовлений специфікою страхування та особливостями діяльності страховика як суб'єкта господарювання (рис. 12.4).

Найбільшу частину страхового фонду (70\%-90\%) страховик використовує для здійснення виплати страхового відшкодування. Таким чином, для здійснення своєї діяльності та досягнення фінансової стійкості страховику необхідно мати достатній обсяг фінансових ресурсів, але при цьому - мати змогу виконувати свої зобов'язання перед страхувальниками. Отже, до ознак фінансової стійкості страхової компанії доцільно віднести наступні складові: наявність достатніх фінансових ресурсів для розвитку страховика як суб'єкта ринку і його платоспроможність.

Сума страхових премій за договорами страхування

(залучені кошти - страховий фонд)

Фонд витрат

на ведення справи

Фонди

економічного стимулювання

Проблема визначення платоспроможності страхової компанії являє собою одну із найважливіших проблем як для окремої компанії, так і для розвитку всієї страхової галузі.

Платоспроможність страхової компанії - це можливість вчасно і в повному обсязі відповідати за своїми зобов'язаннями, здатність у будь-який час виконувати зобов'язання перед страхувальниками. Платоспроможність страховика означає, що вартість його активів перевищує вартість його зобов'язань або дорівнює їй. Обсяг і структура активів - основний індикатор фінансового здоров'я і платоспроможності страхової компанії - це кошти страховика, які інвестовані у цінні папери, нерухомість, рахунки і депозити у банках. Їхнім джерелом є пасиви - статутний і резервний капітал, технічні резерви, прибуток. Отже, платоспроможність - це основний показник діяльності страховика для страхувальника, оскільки укладаючи договір страхування, він розраховує на отримання страхового відшкодування в разі понесення збитків, викликаних страховим випадком.

Платоспроможність страховика залежить від достатності розміру сформованих страхових резервів. Але зважаючи на нерівномірність розподілу страхових випадків у часі, активи страховика повинні враховувати вільні від будь-яких зобов'язань кошти, достатні для виконання зобов'язань за позовами у випадку недостатності коштів страхових резервів. Ця частина власних коштів має назву маржі платоспроможності і визначається як частина активів страховика, не зв'язана з будь-якими його зобов'язаннями.

У багатьох країнах маржа платоспроможності використовується органами страхового нагляду для визначення фінансової стійкості страховика. Тому розрізняють «фактичну маржу платоспроможності» (АМ) та її мінімальне значення - «потрібну маржу платоспроможності» (КМ).

Маржа платоспроможності встановлює певний рівень, вихід за який викликає регулюючі дії з боку органу страхового нагляду. Обсяг маржі платоспроможності повинен забезпечувати високу ймовірність того, що страховик здатен виконувати свої зобов'язання протягом визначеного часу.

Гарантом платоспроможності страховиків є відповідні зобов'язанням страхові резерви і власний капітал. Формування зобов'язань страховика суттєво відрізняється від аналогічного процесу, що здійснюється іншими суб'єктами господарювання. Страховик закріплені договором і виражені страховою сумою зобов'язання перед кожним страхувальником. Але враховуючи імовірнісний характер настання страхових випадків, сукупні зобов'язання страховика визначаються тією частиною страхових премій, що призначені для виплат (нетто-премії). Кількість премій і страхових зобов'язань страховика визначається структурою та величиною страхового тарифу, який є основним елементом платоспроможності страховика. Страховий тариф дає можливість сформувати страховий фонд у достатніх розмірах і забезпечити прибуток, який буде прямо збільшувати власні кошти страховика шляхом збільшення статутного капіталу чи інших фондів, що створюються з прибутку в процесі його розподілу, або шляхом залучення коштів юридичних і фізичних осіб, які зацікавлені в отриманні доходу на вкладений капітал. Регулювання тарифних ставок - один із основних чинників забезпечення платоспроможності страховика.

Важливим компонентом фінансової стійкості страхових компаній є ступінь їх ліквідності, зниження якого - перша ознака погіршення фінансової стабільності і в подальшому може призвести до неплатоспромож ності страховика.

Фінансова стійкість страховика багато в чому визначається диверсифікацією страхового й інвестиційного портфелів.

Забезпечення платоспроможності страховиків контролюється Законом України «Про страхування», який зобов'язує їх дотримуватись таких умов:

^ наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду;

^ створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;

^ перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається іншими видами страхування, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя, - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України. Важливим моментом є маржа платоспроможності, тобто перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим (табл. 12.1).

Таблиия 12.1

Алгоритм розрахунку оцінки платоспроможності страховика, що здійснює ризикові види страхування

 

 

Назва показника платоспроможності

Розрахунок

1. Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи)

Активи — Нематеріальні активи — Загальна сума зобов'язань

2. Розрахунковим нормативним запасом платоспроможності є більший з показників, що визначаються у такий спосіб:

1) [сума надходжень страхових премій за попередні 12 місяців - 0,5*(сума страхових премій, належних страхови-кам)]*0,18

2) [сума здійснених виплат протягом попередніх 12 місяців - 0,5*(сума страхових премій, компенсованих перестраховиками)] *0,26

3. Маржа платоспроможності:

Обсяг перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом

На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності. Відповідно до статті 30 Закону України «Про страхування» нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, що визначається шляхом множення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань (математичного резерву) на 0,05.

Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10\% від суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних та страхових резервів, то страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування. Страховики, які взяли на себе страхові зобов'язання в обсягах, що перевищують можливість їх виконання за рахунок власних активів, повинні перестрахувати ризик їх виконання у перестра-ховиків резидентів або нерезидентів.

З метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування страховиками створюються страхові резерви залежно від видів страхування (перестрахування). Страхові резерви - це виплати, відкладені до запитання, що не мають конкретного строку виконання. За своєю суттю страхові резерви є одночасно зобов'язаннями страховика, невиконаними на даний момент за укладеними ним зі страхувальниками договорами страхування. Важливим є те, що обсяг страхових резервів повинен повністю покривати обсяг майбутніх виплат за діючими договорами страхування. Визначення розміру страхових резервів здійснюється на основі детального аналізу операцій страховика та математичних розрахунків.

Страховики здійснюють відрахування у страхові резерви відповідно до встановлених нормативів, передбачених при розрахунку тарифних ставок за видами страхування і затверджених страховими компаніями у порядку, визначеному в засновницьких документах страховика.

Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із страхування життя (математичні резерви).

Стаття 31 Закону України «Про страхування» зобов'язує вести облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за формою, встановленою уповноваженим органом, що забезпечує отримання інформації, необхідної для врахування при формуванні страхових резервів.

Страхові компанії посідають особливе місце щодо забезпечення інвестиційного процесу. З одного боку, вони самі здійснюють інвестиційну діяльність, мобілізуючи частину коштів юридичних і фізичних осіб та спрямовуючи їх у різні види інвестицій. З іншого боку, страховики виступають гарантом убезпечення від збитків для інших інвесторів шляхом здійснення страхових операцій за видами страхування, що гарантують вітчизняним та зарубіжним інвесторам повернення вкладених коштів або відшкодування недотриманого доходу при настанні різних несприятливих подій, що призвели до втрати всіх чи частини інвестованих сум.

Здійснення страховиками інвестиційної діяльності стає можливим зважаючи на особливості перерозподілу коштів методом страхування. Специфіка договору страхування дає можливість страховику протягом певного періоду часу розпоряджатися коштами, отриманими від страхувальників, інвестуючи їх у різні сфери. Крім залучених ресурсів, страхові компанії мають у своєму розпорядженні власні кошти, які також використовуються ними в інвестиційних цілях.

Страхові компанії вважаються одними з найбільших інвестиційних інститутів у світі. Міжнародний досвід свідчить, що в країнах з розвиненим ринком страхові компанії, діючи під контролем держави, відіграють роль потенційних внутрішніх інвесторів в економіку як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях. В Україні інвестиційні можливості страхових компаній є недостатніми, переважно через нерозвиненість фондового ринку та недовіру населення та суб'єктів господарювання до довгострокових інвестицій.

При здійсненні страховиками інвестиційної діяльності особливу роль відіграють резерви зі страхування життя, бо для цієї підгалузі страхування є характерними тривалий строк дії договорів і настання зобов'язань із виплат страхового забезпечення в основній частині лише після закінчення договору страхування або в інші раніше обумовлені строки, звичайно віднесені на значний час від початку сплати страхових премій. Це дає змогу інвестувати певну частину резервів зі страхування життя у довгострокові проекти. І чим на більший строк укладені договори, тим більш довгостроковими можуть бути інвестиції. Таким чином, кошти резервів зі страхування життя є основним і найважливішим джерелом інвестицій страхових компаній, про що свідчить і досвід зарубіжних країн, де основна частина страхових інвестицій здійснюється за рахунок коштів, які надходять зі страхування життя.

З огляду на це, для підвищення ролі страхування в інвестиційному процесі України, необхідно розвивати вітчизняний ринок довгострокового страхування життя. Ураховуючи те, що в Україні законодавчо дозволено страховим компаніям зі страхування життя здійснювати лише кредитування страхувальників-фізичних осіб, доцільною є постановка питання використання потенціалу ринку страхування життя на кредитування юридичних осіб та внесення відповідних змін до страхового законодавства України й приведення його у відповідність до міжнародних норм щодо залучення фінансових ресурсів компаній зі страхування життя в інвестиційний процес. Зокрема, актуальним є запровадження досвіду європейських країн (Німеччини, Франції, Чехії, Польщі) зі зменшення бази оподаткування доходів роботодавців і працівників на суму, що дорівнює розміру страхових премій за договорами страхування життя. Такий підхід сприятиме розвитку страхування життя, оскільки є ефективнішим порівняно з механізмом податкового кредиту, визначеного Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб».

Ефективним джерелом залучення тимчасово вільних фінансових ресурсів страхових компаній в інвестиційний процес на регіональному рівні можуть слугувати муніципальні облігації, до придбання яких слід залучати вітчизняних страховиків.

Кошти резервів, що формуються за договорами ризикового страхування, на відміну від страхування життя, можуть бути інвестовані у високоліквідні, короткострокові активи. Для розвитку ринку ри-зикового страхування, а отже, для підвищення величини страхових резервів, потрібно підвищувати довіру населення та суб'єктів господарювання до страхових компаній шляхом запровадження в Україні їх єдиного державного рейтингу з метою прозорості та відкритості інформації щодо діяльності страховиків. Це підвищить обізнаність та страхову культуру потенційних страхувальників та забезпечить функціонування на ринку фінансово стійких та надійних страховиків.

12.3.    План практичного заняття

Поняття фінансової надійності.

Особливості фінансової діяльності та грошового обігу страховика.

Зміст, призначення та основні види страхових резервів.

Оцінка платоспроможності страховика.

Аналіз фінансових результатів діяльності.

12.4.    Питання для самоперевірки

Якими показниками забезпечується фінансова надійність страхової компанії?

Чим пояснюється збільшення статутного фонду страхових компаній в останні роки?

Яку роль відіграють страхові компанії в довгостроковому фінансуванні галузей народного господарства?

Яке значення має інвестиційна політика для страхових компаній?

За допомогою яких умов можливо забезпечити фінансову стійкість страховика?

Доведіть, що не допустити збиток завжди вигідніше, ніж відшкодовувати його.

Назвіть основні умови забезпечення платоспроможності страхової компанії.

Які резерви створює страховик та з якою метою?

Які напрямки розміщення страхових резервів визначені для вітчизняних страховиків?

Чому необхідно постійно аналізувати інвестиційну діяльність страховика?

12.5.    Теми науково-дослідних робіт

Чинники забезпечення фінансової надійності страховиків.

Вплив тарифної політики на формування страхового портфеля.

Інвестиційний портфель страховика та його характеристика.

Державне регулювання розміщення коштів страхових резервів: вітчизняний та світовий досвід.

Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності страховика.

12.6.    Тести для самоконтролю

Фінансова надійність страховика забезпечується:

а)         розміром отриманих страхових премій;

б)         кількістю учасників страховика;

в)         величиною страхових резервів;

г)         кількістю укладених договорів страхування.

До власних коштів страховика належать:

а)         отримані страхові премії;

б)         комісійні винагороди за перестрахування;

в)         страхові премії за договорами перестрахування;

г)         статутний фонд і вільні резерви.

Фактичний запас платоспроможності розраховується на підставі:

а)         валюти балансу;

б)         вільних коштів;

в)         отриманих кредитів;

г)         страхових резервів.

Страхові резерви, які формуються страховиками - це:

а)         технічні резерви і резерви із страхування життя;

б)         резерв збитків;

в)         резерви належних до виплати страхових сум;

г)         резерв заявлених, але ще не врегульованих збитків.

Страхові резерви розміщуються, виходячи з принципів:

а)         тільки прибутковості;

б)         безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості;

в)         безпечності та ліквідності;

г)         повернення страхових внесків.

Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами, іншими, ніж страхування життя, згідно з чинним законодавством встановлений у сумі:

а)         100 тис. євро;

б)         1 млн. євро;

в)         1,5 млн. євро;

г)         3,5 млн. євро.

Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається страхуванням життя повинен бути:

а)         1,5 млн. євро;

б)         3,5 млн. євро;

в)         1,0 млн. євро;

г)         500 тис. євро.

Страховий портфель - це:

а)         дійсна кількість застрахованих об'єктів або чинних договорів страхування в даному регіоні чи на підприємстві (в організації);

б)         документ страховика, що підтверджує угоду про страхування;

в)         розподіл інвестиційних коштів між категоріями активів інвес- тування;

г)         максимальна сукупна сума ризику, що залишається на власно- му утриманні компанії.

Ліквідність активів характеризує:

а)         можливість оперативної конвертації їх в готівкові платіжні кошти, за рахунок яких страховик має можливість виконати свої зобов'язання;

б)         розподіл інвестиційних коштів між категоріями активів інвес- тування;

в)         фінансову надійність страховика;

г)         можливість виконання страхових зобов'язань перед страху- вальниками.

Бізнес-план розглядається як:

а) прогнозна комплексна програма перспективного розвитку страхової компанії;

б)         загальна характеристика страховика;

в)         організаційна структура страховика;

г)         оцінка платоспроможності страхової компанії.

Для підвищення ролі страхування в інвестиційному процесі необхідно:

а)         запроваджувати нові види страхування;

б)         розширити обсяг операцій із довгострокового страхування життя;

в)         диференціювати вимоги до обсягів статутних фондів страхо- виків в залежності від кількості видів страхування, на які ними отримано ліцензію;

г)         відмінити акредитацію банками страховиків, з якими вони співпрацюють.

Технічні резерви — це:

а)         резерви на непередбачувані поточні витрати страхової компанії;

б)         страхові резерви страховика, що здійснює страхування життя;

в)         показник, який відображає грошову оцінку обов'язків страхо- вика за страховими зобов'язаннями;

г)         сума коштів, що є гарантією виконання зобов'язань перед стра- хувальниками з огляду на наявні у портфелі страховика договори страхування.

Математичні резерви - це:

а)         резерви із страхування життя;

б)         резерви фактичного запасу платоспроможності;

в)         технічні резерви;

г)         страхові резерви з ризикових видів страхування.

Відрахування у страхові резерви має здійснюватися:

а)         за кожним страховим договором на власний розсуд директора та головного бухгалтера страхової компанії;

б)         згідно з нормативами, затвердженими страховими компаніями у порядку, визначеному в засновницьких документах страховика;

в)         за кожним страховим договором в разі погодження відповідної частки страхового платежу зі страхувальниками;

г)         в розмірі частки, визначеної ЗУ «Про страхування».

Зароблена премія - це:

а) грошова сума, на яку зменшується обсяг страхових премій, які повинен повернути страхувальнику страховик в разі дострокового припинення договору страхування життя за ініціативою страхувальника;

б)         частина внеску страхувальника, що спрямовується страхови- ком на здійснення превентивних заходів;

в)         одноразовий додатковий внесок, який сплачується страхуваль- ником в момент сплати первісного страхового платежу при укла- данні довгострокового договору страхування;

г)         частина страхового внеску на конкретний момент часу з почат- ку дії договору страхування.

12.7. Задачі

Задача 1. Страхова компанія отримала страхові премії на суму 51 млн. грн. Величина страхових резервів на кінець періоду становить 20 млн. грн. Сума страхових відшкодувань за звітний період - 20,5 млн. грн. Витрати на ведення страхової справи - 10 млн. грн. Визначте показники фінансової стійкості страхової компанії: рівень страхових виплат, коефіцієнт фінансової стійкості (Кф.с.), прибуток від страхової діяльності (Пс.д.).

Задача 2. Підприємство має намір застрахувати своє майно в найбільш фінансово стійкій страховій компанії. Свої послуги підприємству запропонували дві страхові компанії, які мають такі показники страхової діяльності (табл.12.1):

В якій страховій компанії підприємству вигідніше застрахувати своє майно?

Задача 3. Розрахувати нормативний запас платоспроможності страхової компанії, що здійснює ризикові види страхування при загальній сумі страхових виплат у звітному році 310 000 грн. та виплат, сплачених перестраховиками - 80 000 грн. Сума надходжень страхових премій у такому році дорівнює 450 000 грн.

Задача 4. Визначте платоспроможність компанії зі страхування життя на підставі таких даних:

валюта балансу - 12400 тис. грн.;

нематеріальні активи - 860 тис. грн.

резерви зі страхування життя - 3400 тис. грн.

Задача 5. Визначте платоспроможність страхової компанії, що займається ризиковим страхуванням на підставі таких даних:

валюта балансу - 10 000 тис. грн.;

нематеріальні активи - відсутні;

технічні резерви - 7 500 тис. грн.;

надходження страхових премій за попередні 12 місяців - 18 000 тис. грн.;

сума премій, сплачених перестраховикам - 200 тис. грн.;

виплата страхового відшкодування за попередні 12 місяців - 9 500 тис. грн.;

страхові виплати, сплачені перестраховиками - 150 тис. грн.

Глосарій

Активи страховика - інвестовані в цінні папери, нерухомість, розміщені на рахунках у банках кошти страховика, джерелами яких є статутний фонд, страхові резерви та ін.

Вільні резерви - власні кошти страхової компанії, що призначенням яких є додаткове забезпечення платоспроможності страхової компанії.

Запас платоспроможності фактичний - показник надійності страховика, що розраховується як різниця загальної вартості активів та вартості нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань.

Збитковість страхової суми - показник, що показує ймовірність збитку розраховується у відсотках як відношення страхових від-шкодувань та страхових сум всіх застрахованих об'єктів.

Інвестиційна стратегія - вибір ефективних напрямів інвестування власних коштів страховика, а також розміщення страхових резервів.

Коефіцієнт збитків - показник, що розраховується як відношення оплачених претензій і тих, що підлягають оплаті, до величини зароблених премій.

Ліквідність - 1) здатність страховика своєчасно виконувати власні зобов'язання; 2) показник, який характеризує здатність швидко реалізувати матеріальні цінності і отримати гроші, необхідні для покриття зобов'язань.

Ліквідність активів - можливість швидкої конвертації активів на грошові кошти з метою нагального виконання зобов'язань.

Платоспроможність страховика - здатність страховика виконувати власні зобов'язання.

Портфель відповідальності - загальна сума відповідальності страховика або перестраховика за всіма діючими полісами.

Резерви страхові - грошові кошти, що утворюються страховиком з метою забезпечення виплат страхових сум і страхового відшкодування.

Резерви технічні - сукупність резервів незароблених премій і резервів збитків, що створюється з метою забезпечення майбутніх виплат страхових відшкодувань за загальними видами страхування.

Страхове поле - максимальна кількість об'єктів, котрих можна застрахувати на добровільних засадах.

Страховий портфель - 1) кількість застрахованих об'єктів або чинних договорів страхування; 2) обсяг сумарної відповідальності страховика за всіма діючими полісами.

Фінансова надійність — здатність страховика виконувати прийняті страхові зобов'язання за договорами страхування і перестрахування.

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Страхування» здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового модульного контролю.

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях протягом семестру та має на меті перевірку рівня підготовленості студента при виконанні конкретної роботи.

Об'екти поточного контролю: відвідування лекцій, практичних занять і активність роботи протягом семестру; результати виконання модульних контрольних робіт; підготовка та захист індивідуальних науково-дослідних та теоретично-аналітичних завдань; участь у наукових конференціях.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Формами контролю є оцінювання виступів з доповідями, участь в дискусії на практичному занятті, перевірка виконання розрахункових та творчих завдань, письмове опитування, тестовий контроль, комп'ютерне тестування, модульна контрольна робота.

Для допуску до підсумкового модульного контролю студент має отримати не менше ніж 60 балів за результатами поточного модульного контролю. За умови регулярного відвідування аудиторних занять, активної участі в обговоренні питань та розв'язування задач на практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань і модульних контрольних робіт за результатами поточного модульного контролю студент може отримати 80 балів (табл. 1, 3). Додаткову кількість балів (не більше 20 балів) студент може отримати за підготовку наукової студентської роботи та виступу з нею на конференції (табл. 2). Шкала нарахування балів по темах змістового модуля з навчальної дисципліни «Страхування» у розрізі занять та видів робіт представлена в таблиці 4.

Підсумковий модульний контроль проводиться в письмовій чи усній формі шляхом відповідей на запитання й виконання завдань,

Тематичний план дисципліни «Страхування» з розподілом навчального часу за видами занять

запропонованих викладачем. Максимальна кількість балів, отримана студентом за результатами підсумкового модульного контролю, не перевищує 20.

Карта аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Страхування»

 

Вид роботи студента

Термін виконання

Форма контролю та звітності

Кількість залікових балів

Обов'язкові види самостійної роботи

1. Відвідування лекцій

Систематично, відповідно до розкладу лекцій

Перевірка присутності на лекції

1 бал за кожну лекцію - у разі відвідування не менше 90 \% лекцій

2. Розв'язання розрахункових завдань на практичному занятті та участь у обговоренні отриманих результатів; опрацювання матеріалу, винесеного на самостійний розгляд

Систематично, відповідно до розкладу практичних занять

Понятійний диктант, бліцопитування, тестовий контроль, перевірка правильності виконання розрахункових завдань

4 бали - за кожне правильно розв'язане розрахункове завдання;

0,3 бали за участь у обговоренні отриманих результатів; 0,2 бала - за правильну відповідь при написанні понятійного диктанту;

0,62 бала - за відповідь під час бліцопитування;

0,2 бала - за кожну правильну відповідь під час тестування

Оцінка окремих видів навчальної роботи та максимальна кількість балів, які студент може отримати за результатами поточного модульного контролю з дисципліни «Страхування»

 

 

 

Вид роботи

Оцінка роботи в балах

 

1.Відвідування та робота на лекціях

9 балів — у разі відвідування не менше 90 \% лекцій

 

2. Активна робота на практичних заняттях:

 

2.1 Виконання розрахункових завдань на практичному занятті та участь у обговоренні отриманих результатів

6 х 4 = 24 бали;

за участь у обговоренні —

6 х 0,3 бала = 1,8 бали

 

2.2 Тестовий контроль

(2 тестування по 10 завдань)

2 х 10 х 0,2 = 4 бали

2.3 Понятійний диктант (2 диктанти по 10 завдань)

2 х 10 х 0,2 = 4 бали

2.4 Бліцопитування

(1 опитування з 10 питань)

1 х 10 х 0,62 = 6,2 бали

2.5 Понятійний диктант (2 диктанти з 10 термінів)

2 х 10 х 0,2 = 4 бали

3. Робота на індивідуальних заняттях: захист студентами підготовлених рефератів, розв'язання індивідуальних розрахункових завдань, укладання страхового договору (7 занять)

7 х 1 = 7 балів

3. Модульна контрольна робота (2 роботи)

2 х 10 балів = 20 балів

Разом за семестр

80 балів

Таблиця 4

Шкала нарахування балів по темах змістового модуля з дисципліни «Страхування» у розрізі занять та видів робіт

Вид занять

Вид робіт

Оцінка роботи в балах

1

2

3

Змістовий модуль 1. Теорія страхування. Страховий ринок

Тема 1. Сутність, принципи та роль страхування Тема 2. Класифікація страхування

Практичне заняття №1

1. Вхідне тестування (10 х 0,2 = 2)

2 бали

2. Виконання розрахункових завдань та участь у обговоренні отриманих результатів

Від 0 до 4 балів за правильне рішення розрахункових завдань

0,3 бали за участь у обговоренні отриманих результатів

Максимальна кількість балів за практичне заняття

6,3 бали

Студентам, які брали участь в науковій діяльності - в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій, виконанні індивідуального комплексного розрахунково-аналітичного завдання тощо, присуджуються додаткові бали (до 20 балів).

Рівень знань студента за підсумковим модульним контролем оцінюється в балах з урахуванням вимог Болонської декларації, фіксується в журналі і заноситься до заліково-екзаменаційної відомості (табл. 5).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

Теорія страхування. Страховий ринок

Дайте визначення страхування як виду фінансово-господарської діяльності.

Розкрийте сутність страхування як економічної категорії.

У чому полягає зміст страхового захисту?

Що таке страховий фонд? У чому його призначення?

Назвіть характерні ознаки страхування.

У чому полягає мета страхування?

Які функції виконує страхування?

Які є принципи страхування і в чому полягає їх зміст?

Що таке франшиза? Дайте характеристику її основних видів.

За яких умов діє принцип суброгації у страхуванні?

Назвіть основні страхові поняття та розкрийте їх зміст.

Які основні напрями впливу страхування на економіку держави?

Що розуміють під класифікацією страхування?

Які критерії покладено в основу класифікації страхування?

Які ознаки використовують для класифікації страхування?

За якими формами здійснюється страхування в Україні?

Які види обов'язкового та добровільного страхування Вам відомі?

Що є об'єктами при майновому, особистому страхуванні та страхуванні відповідальності?

Що таке страховий ризик і якими є його специфічні ознаки?

З чим пов'язують виникнення ризику як економічної категорії?

Який поділ мають ризики в страхуванні в залежності від обсягу відповідальності?

Назвіть основні критерії, що дозволяють відносити ризик до страхового.

Розкрийте особливості катастрофічного ризику.

 

Який поділ мають ризики в страхуванні в залежності від походження?

Які методи використовують в страхуванні для оцінки ризиків?

З яких етапів складається процес управління ризиками в страхуванні?

З якою метою здійснюється процес управління ризиком?

Що включає в себе поняття «страховий ринок»?

Які умови є необхідними для існування страхового ринку?

Назвіть суб'єкти страхового ринку.

Якою є організаційна будова страхового ринку?

Які регулятори та інструменти страхового ринку Вам відомі?

В чому полягає зміст страхової послуги?

Які способи реалізації страхових послуг Вам відомі?

Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку страхового ринку?

Якими є перспективи розвитку страхового ринку України?

Що таке система страхування? Які системи страхування Вам відомі?

На яких принципах будується структура управління страхової компанії?

Зазначте етапи створення страхової компанії.

Назвіть органи управління страховика та охарактеризуйте їх функції.

Якою є власна внутрішня структура страховика?

Які форми організації страхової діяльності Ви знаєте?

Що таке товариства взаємного страхування?

Для чого створюються об'єднання страховиків?

Назвіть найвідоміші об'єднання страховиків України та розкрийте їх функції.

У чому полягає необхідність державного регулювання страхової діяльності?

Що входить в систему державного регулювання страхової діяльності в Україні?

Охарактеризуйте основні складові інституційно-правового регулювання страхової діяльності в Україні.

Які методи державного регулювання страхової діяльності Ви знаєте?

Що таке державний страховий нагляд?

Які існують форми державного нагляду за страховою діяльністю?

Хто здійснює державний нагляд за страховою діяльністю в Україні?

Охарактеризуйте вимоги щодо організації діяльності страховика в Україні.

Які документи, в які терміни та за яких умов подаються для отримання ліцензії для здійснення страхової діяльності?

Якими є основні засади державної політики в галузі страхування?

Якими є тенденції розвитку державної політики в страхуванні?

В чому полягає необхідність регламентації страхової діяльності в державі?

Що таке договір страхування? Назвіть його основні складові.

Що таке страховий поліс?

60.       Коли договір страхування вступає в дію та у яких випадках він вважається недійсним?

Модуль 2

Основні галузі страхування. Фінансово-економічна діяльність страхових компаній

Що таке страхування життя? Назвіть його основні види.

У чому полягають спільні риси та відмінності договорів весільного страхування та страхування дітей до повноліття.

Назвіть особливості проведення змішаного страхування життя.

Розкрийте основні умови страхування додаткової пенсії та ренти.

Охарактеризуйте умови та порядок проведення добровільного страхування від нещасних випадків.

У чому полягає необхідність та сутність обов'язкової форми проведення страхування від нещасних випадків.

Дайте визначення медичного страхування, назвіть його суб'єкти й об'єкти.

Назвіть основні умови та порядок здійснення обов'язкового медичного страхування.

Які види добровільного медичного страхування здійснюються вітчизняними страховиками?

Охарактеризуйте тенденції розвитку особистого страхування в Україні.

Які види обов'язкового страхування від нещасних випадків здійснюються в Україні?

Якими є проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні?

Назвіть причини та чинники, що стримують розвиток страхування життя в Україні.

Чи потрібно в Україні запровадження медичного страхування в обов'язковій формі?

Назвіть порядок і умови проведення обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті.

Як здійснюється в Україні страхування дітей і школярів від нещасних випадків?

Охарактеризуйте програми добровільного медичного страхування.

Зарубіжний досвід впровадження обов'язкового медичного страхування.

Розкрийте економічний зміст, об'єкти та види майнового страхування.

У чому полягають особливості страхування майна юридичних осіб.

Назвіть порядок страхування автотранспортних засобів та вантажів.

Охарактеризуйте порядок та умови страхування майна фізичних осіб.

Розкрийте економічну сутність майнового страхування.

У чому полягає економічне призначення майнового страхування?

Що розуміють під майном у майновому страхуванні? Які предмети не приймаються на страхування?

У чому полягають особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.

Що належить до об'єктів страхування майна с/г підприємств?

Розкрийте основні умови транспортного страхування.

Які застосовуються умови страхового покриття при страхуванні вантажів?

В якій формі проводиться страхування майна громадян?

Розкрийте принципи страхового захисту власності громадян.

Актуальність, необхідність та доцільність запровадження в Україні страхування відповідальності.

Назвіть умови дострокового припинення дії договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів з ініціативи страховиків та з ініціативи страхувальників.

Врегулювання відносин між страховиками та страхувальниками у разі ліквідації страховика.

У чому полягає необхідність обов'язковості страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні?

Назвіть особливості запровадження в Україні страхових продуктів зі страхування відповідальності.

Чи при страхуванні відповідальності власників транспортних засобів передбачені пільги для учасників бойових дій? Якщо так, конкретизуйте.

Що таке перестрахування і з якою метою воно здійснюється?

Охарактеризуйте тенденції розвитку вітчизняного ринку перестрахування.

У чому полягає вплив перестрахування на розвиток страхового ринку України.

Розкрийте зміст форм і методів проведення перестрахування.

Охарактеризуйте механізм застосування співстрахування.

Назвіть фактори, що впливають на визначення ліміту власного утримання цедента.

Визначити, в яких видах страхування доцільно використовувати договори пропорційної, а в яких непропорційної форми проведення перестрахування.

В чому полягає особливість здійснення фінансово-господарської діяльності страховика?

Що розуміють під доходами та витратами страхової компанії?

Назвіть складові та джерела доходів страховика.

Як класифікуються витрати страхової компанії?

Назвіть складові прибутку страховика.

Що таке фінансова надійність страховика?

Назвіть ознаки фінансової надійності страховика.

Якими чинниками забезпечується фінансова надійність страховика?

Що таке платоспроможність страховика?

Назвіть основні умови забезпечення платоспроможності страхової компанії.

Які резерви створює страховик та з якою метою?

Якими є принципи розміщення страхових резервів? В чому полягає їх зміст?

Якими є напрямки розміщення страхових резервів, визначені для вітчизняних страховиків?

Чому необхідно постійно аналізувати інвестиційну діяльність страховика?

У чому полягають особливості оподаткування страхової діяльності?

Назвіть особливості оподаткування страховиків зі страхування життя та загального страхування.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Сутність і характерні риси страхування в економічній системі України.

Принципи страхування.

Функції страхування.

Роль страхування в активізації бізнесу та збільшенні обсягів інвестицій.

Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту.

Виникнення та етапи розвитку страхування.

Історичні передумови виникнення страхування.

Роль страхування в ринковій економіці.

Класифікація страхування за об'єктами.

Поняття класифікації страхування, її наукове та практичне значення.

Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні.

Класифікація страхування за родом небезпеки.

Класифікація страхування за формами проведення.

Основні характеристики страхового ризику.

Методи оцінки ризиків у страхуванні.

Управління ризиками у страхуванні.

Поняття страхового ринку, його загальна характеристика.

Організаційна структура страхового ринку.

Регулятори та інструменти страхового ринку.

Страховий ринок України та тенденції його розвитку.

Суб'єкти страхового ринку.

Страхова послуга як об'єкт взаємовідносин страховиків і страхувальників.

Діяльність посередників: страхових агентів і брокерів на страховому ринку.

Перспективи розвитку страхового ринку України.

25.       Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання. 24. Права і обов'язки сторін страхового договору.

27. Врегулювання відносин сторін страхового договору.

Види страхових компаній і порядок їх створення.

Організаційна структура страхової компанії.

Органи управління страховою компанією та їх функції.

Організаційні форми страхової діяльності.

Об'єднання страховиків і їх функції.

Правове забезпечення страхової діяльності.

Закон України «Про страхування» та його значення в системі страхових відносин в Україні.

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.

Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності.

Шляхи наближення вітчизняного страхового законодавства до міжнародних стандартів.

Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції.

Порядок реєстрації та ліцензування страховиків.

Сутність та особливості проведення особистого страхування.

Страхування життя і його основні види.

Обов'язкове страхування від нещасних випадків.

Державне обов'язкове страхування від нещасних випадків.

Добровільне індивідуальне і колективне страхування від нещасних випадків.

Медичне страхування, його суб'єкти і об'єкти.

Умови здійснення обов'язкового медичного страхування.

Добровільне медичне страхування та його види.

Страхування майна юридичних осіб: суб'єкти і об'єкти страхування, страхові події, порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків.

Страхування автотранспортних засобів

Страхування вантажів.

Страхування домашнього майна громадян.

Страхування відповідальності та його види.

Страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.

Необхідність і сутність перестрахування.

Методи проведення перестрахування.

Форми проведення перестрахувальних операцій.

Співстрахування і механізм його застосування.

Складові доходів страховика.

Доходи страховика від страхової діяльності.

Доходи від інвестування тимчасово вільних коштів.

Витрати страховика: їх складові та економічний зміст.

Прибуток страховика. Визначення прибутку від страхової діяльності.

Порядок та особливості оподаткування страхової діяльності.

Поняття фінансової надійності страховика та її ознаки.

Структура страхового тарифу.

Платоспроможність страховика, умови її забезпечення.

Страхові резерви: види, порядок утворення та використання.

Інвестиційна діяльність страхової компанії.

ЗРАЗКИ МОДУЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Кожне із завдань модульних контрольних робіт № 1 і № 2 містить два теоретичних питання, чотири тестових завдання і задачу.

Відповідь на кожне теоретичне питання модульної контрольної роботи оцінюється наступним чином:

самостійна логічна відповідь з використанням додаткових літературних джерел - 2 бали;

самостійна відповідь з використанням більшого обсягу матеріалу, ніж у

конспекті, - 1,5 бали;

самостійна відповідь у обсязі конспекту - 0,8 бали;

самостійна неповна відповідь - 0,5 бали;

несамостійна відповідь на теоретичне питання - 0,3 бали.

Правильна відповідь на одне тестове завдання модульної контрольної роботи оцінюється в 1 бал, неправильна відповідь на тест - 0 балів.

Правильний розв'язок розрахункового завдання оцінюється у 2 бали; правильне вирішення завдання з невеликою похибкою - 1,5 бали; за неправильне розв'язання завдання нараховується 0,5 бали; при невиконанні завдання - 0 балів.

 

Кількість балів, набрана студентом з дисципліни за модульною контрольною роботою, переводиться в традиційну оцінку, а саме:

оцінка «відмінно» відповідає 9-10 балам,

оцінка «добре» відповідає 7-8 балам,

оцінка «задовільно» відповідає 5-6 балам,

оцінка «незадовільно» відповідає 0-4 балам.

Зразок завдання модульної контрольної роботи № 1

Класифікація страхування за формою проведення.

Поняття страхового ринку, його загальна характеристика.

Тести:

І. Страхування — це вид:

а)         цивільно-правових відносин між страховиками і страхуваль- никами у зв'язку з відшкодуваннями збитків юридичним або фі- зичним особам з страхових фондів, які формуються за рахунок страхових премій;

б)         суспільно-політичних відносин між державою і громадянами;

в)         майнових відносин між страховиками і страхувальниками;

г)         грошових відносин між учасниками страхування. І. Платою за страхування є:

а)         страховий тариф;

б)         страхова сума;

в)         страхова премія;

г)         тантьєма.

Що таке франшиза у страхуванні?

а)         визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком;

б)         передання страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми;

в)         страхування об'єкта за одним спільним договором кількома страховиками;

г)         передача ризиків страхування одним страховиком іншому страховику за певну плату.

Правила обов'язкового страхування встановлює:

а)         Верховна Рада України;

б)         Кабінет Міністрів України;

в)         Ліга Страхових Організацій України;

г)         страховик. 4. Задача.

Договором страхування майна між страховиком і страхувальником передбачено використання франшизи. Страхова сума становить 200 тис. грн. Розмір умовної франшизи - 10\%. Збитки страхувальника внаслідок страхової події визначені в сумі 80 тис грн. В якому розмірі страховик повинен сплатити страхове відшкодування в даному випадку, а також при збитках в сумі 15 тис. грн.?

Визначте розмір страхового відшкодування при тих же умовах, але якщо франшиза буде безумовною.

Зразок завдання модульної контрольної роботи № 2

Необхідність і сутність перестрахування.

Платоспроможність страховика, умови її забезпечення.

Тести:

I.          Викупна сума - це:

а)         частина резерву внесків на день припинення страхувальником сплати внесків, яка підлягає виплаті йому за договором страху- вання життя;

б)         сума, на яку укладається договір страхування життя;

в)         конкретний розмір грошових коштів, який повинен сплатити страховик страхувальнику при настанні страхової події;

г)         норма доходності за договором страхування пенсій.

Який фактор не впливає на розмір тарифних ставок у разі страхування домашнього майна?:

а)         вік власника майна;

б)         обсяг відповідальності страховика;

в)         термін страхування;

г)         вартість майна.

Активне перестрахування - це:

а)         посилення активної діяльності перестраховиків;

б)         посилення активної діяльності перестрахувальників;

б) передача ризиків вітчизняних страховиків іноземним перестраховикам;

 

г) прийняття іноземних ризиків у перестрахування вітчизняними компаніями.

IV. Основною статтею витрат страховика є:

а)         витрати на обслуговування процесу страхування;

б)         витрати на утримання страховика;

в)         виплати страхових сум та страхових відшкодувань;

г)         відрахування в централізовані страхові резервні фонди. 4. Задача.

Страховик уклав договір страхування об'єкта вартістю 200 тис. грн. при страховому тарифі 0,4 \%. Власне утримання компанії 130 тис. грн., решта перестраховується у двох перестраховиків таким чином: 30\% у першого перестраховика й 70\% у другого перестраховика. Величина комісії за укладення і супровід договору - 10\%. Визначте:

страхові платежі, котрі отримає страховик і перестраховики;

величину комісійної винагороди, котру отримає страховик;

розмір страхового відшкодування, котре виплатять учасники процесу страхування і перестрахування, якщо збитки страхувальника становлять 80 тис. грн.

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ТА РІШЕННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМАМИ ПОСІБНИКА

Рішення задач: Задача 1

знаходимо вартісний вираз умовної франшизи: 2 500 х 0,2 = 500 грн.;

порівнюємо обсяг збитків з франшизою: 450 менше ніж 500, а отже, страховик звільняється від відповідальності за збитки. Страхове відшкодування дорівнює 0.

Задача 2

знаходимо вартісний вираз безумовної франшизи: 5 100 х 0,2 = 1 020 грн.;

порівнюємо обсяг збитків з франшизою: 1 200 - 1 020 = 180 грн. (перевищення франшизи).

Страхове відшкодування складає 180 грн. Задача 3

знаходимо розмір франшизи: 500 х 0,15 = 75 тис. грн.;

якщо франшиза умовна, то при збитках 95 тис. грн. страхове відшкодування складе 95 тис. грн., оскільки розмір збитків перевищує розмір умовної франшизи; при збитках 60 тис. грн. страхове відшкодування дорівнюватиме 0, оскільки розмір збитків менший за розмір умовної франшизи;

якщо франшиза безумовна, то при збитках 95 тис. грн. страхове відшкодування складе: 95 - 75 = 20 тис. грн.; при збитках 60 тис. грн. страхове відшкодування дорівнюватиме 0.

Задача 4

страхове відшкодування дорівнює повній сумі збитків (20 000 грн.), якщо об'єкт було застраховано за дійсною вартістю;

Q = Z x S/W

Z - 20 000 грн. (фактична сума збитків);

S - 80 000 грн. (страхова сума за угодою);

W - 150 000 грн. (вартісна оцінка об'єкта страхування)

Q = 20 000 х 80 000 / 150 000 = 10 666, 67 грн.;

страхове відшкодування - 20 000 грн., оскільки 20 000 менше ніж 80 000 (усі збитки в межах страхової суми (перший ризик) відшкодовуються повністю, а збитки, що перевищують страхову суму (другий ризик), страховиком не відшкодовуються зовсім);

4)         умовна франшиза - 80 000 х 0, 1 = 8 000 грн. (відшкодування 20 000 грн., оскільки розмір збитків перевищує розмір франшизи). Безумовна франшиза - 80 000 х 0,15 = 12 000 грн. ( відшкодуван- ня 20 000 - 12 000 = 8 000 грн.).

Задача 5

S = 90 000 х 80\% = 72 000 грн. - страхова сума;

F = 72 000 х 10\% = 7 200 грн. - безумовна франшиза;

£> = 2 х       = 17 100 х 72 000 : 90 000 = 13 680 грн. - страхове відшкодування без урахування франшизи;

0_ = 13 680 - 7 200 = 6 480 тис. грн. - страхове відшкодування з урахуванням безумовної франшизи.

Задача 6

фактична сума збитків страхувальника: 80 000 грн.;

загальна страхова сума: 70 500 + 75 000 + 80 000 = 225 500 грн.

частка відповідальності кожного страховика:

I           - 70 500 : 225 500 х 100\% = 31,3\%;

II         - 75 000 : 225 500 х 100\% = 33,3\%;

III        - 80 000 : 225 500 х 100\% = 35,4\%

страхове відшкодування, яке виплатить кожний страховик у разі викрадення автомобіля:

I           - 80 000 х 0, 313 - 80 000 х 0,05 = 21 040 грн.;

II         - 80 000 х 0,333 - 80 000 х 0,05 = 22 640 грн.;

III        - 80 000 х 0,354 = 28 320 грн.

4) загальне страхове відшкодування: 21 040 + 22 640 + 28 320 =

72 000 грн.

Рішення задач: Задача 1

1)  123 х 1,35 = 166,05 грн. - величина брутто-премії.

Задача 2

БР = 410 х 1,2 = 540 грн. - величина страхового платежу (премії);

Т = БР : Б х 100\% = 540 : 210 000 х 100\% = 0,257\% - страховий тариф.

Задача 3

Б = 400 х 80\% = 320 тис. грн. - страхова сума;

БР = 320 : 100 х 0,8 = 2,56 тис. грн. - страховий платіж за страхування майна;

БР = 320 : 100 х 2,1 = 6,72 тис. грн. - страховий платіж за додаткову відповідальність;

БР = 2,56 + 6,72 = 9,28 тис. грн. - загальний страховий платіж.

Задача 4

Т = 0,64 х 1,4 = 0,896\% - величина страхового тарифу, збільшеного на 40\%.

БР = 90 000 х 0, 00896 = 806,4 грн. - розмір річної страхової премії за збільшеним страховим тарифом;

БР = 806,4 : 2 = 403,2 грн. - страхова премія, яку сплатить страхувальник відповідно з договором, укладеним на термін 6 місяців.

Задача5

сума необхідного страхового резерву: 2000 х 5000 = 10 000 000 грн.

сума страхового резерву, враховуючи бюджетне асигнування: 10 000 000 - 4 000 000 = 6 000 000 грн.

розмір страхового нетто-платежу:

а)         для 10 000 страхувальників: 6 000 000 : 10 000 = 600 грн.;

б)         для 20 000 страхувальників: 6 000 000 : 20 000 = 300 грн.;

в)         для 50 000 страхувальників: 6 000 000 : 50 000 = 120 грн.;

г)         для 1 000 000 страхувальників: 6 000 000 : 1 000 000 = 6 грн.;

розмір страхового брутто-платежу:

а)         для 10 000 страхувальників: 600 х 1,2 = 720 грн.;

б)         для 20 000 страхувальників: 300 х 1,2 = 360 грн.;

в)         для 50 000 страхувальників: 120 х 1,2 = 144 грн.;

г)         для 1 000 000 страхувальників: 6 х 1,2 = 7,2 грн.;

Відповіді до тестів та рішення задач за темами посібника Тема 4. Відповіді до тестів:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в, г

в

в

а, в

б

б

б

а,б,г

б

б, г

г

а

в

г

б, г

Тема 5. Відповіді до тестів:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

б

а

б

г

а, г

а, в

б

б

в

б

в

а, б

а

г

б

Тема 6. Відповіді до тестів:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

б

а,б,г

б

в

в

г

а

в

б, в

г

в

г

б

б

а, г

Тема 7. Відповіді до тестів:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в

в

в

в

б

б, в

в

г

в

г

а

а

б

а

а

Рішення задач:

Задача 1

25 х 30 = 750 грн. - страховий внесок-нетто на 30 000 грн.;

750 х 100 : 85 = 882,4 грн. - річний страховий внесок за договором страхування життя.

Задача 2

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» № 959 від 14.08.1996 р. (зі змінами й доповненнями) страховий платіж при міжміських перевезеннях становить не більше 2\% від вартості квитка, а страхова сума становить 3 000 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 000 грн.). Таким чином, визначимо:

страховий платіж становитиме: не більше ніж 1,4 грн. (70 х 2\%);

страхове відшкодування, з урахуванням того, що за кожен день тимчасової непрацездатності виплачується 0,2\% страхової суми, а за встановлення ІІІ групи інвалідності - 50\% страхової суми, становитиме:

42 840 грн. (51 000 х 0,2\% х 170 + 51 000 х 0,5) Задача 3

страхове відшкодування, виплачене у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності: 60 х 0,0015 х 120 = 10,8 тис. грн.;

страхове відшкодування, виплачене у зв'язку зі встановленням ІІ групи інвалідності: 60 х 0,75 = 45 тис. грн.;

загальне страхове відшкодування: 10,8 + 45 = 55,8 тис. грн. Задача 4

ризикова нетто-ставку на одного працівника: 1000 + 3500 х 0,25 = 1875 грн.;

собівартість страхової послуги: 1875 + 150 = 2025 грн.;

величина очікуваного прибутку: 2025 х 0,25 = 506,25 грн.

величина навантаження в страховому внеску: 506,25 + 150 = 656,25 грн.

страховий внесок за одного працівника: 1875 + 656,25 = 2531,25 грн.;

страховий внесок на 500 працівників: 2531,25 х 500 = 1265625 грн.

Задача 5

1000 х 0,075 = 75 грн. - нетто-платіж за умовою договору;

75 х 100 : 80 = 93,75 грн. - страховий платіж без урахування скидок та підвищувальних коефіцієнтів;

93,75 х 0,8 х 1,15 = 86,25 грн. - страховий платіж за договором.

Задача 6

обираємо страховий тариф, що відповідає терміну 15 днів і означає, що на кожні 100 євро страхової суми необхідно заплатити 0,9 грн. Тоді страховий платіж на одну особу становитиме: 5 000 : 100 х 0,9 = 45 грн.;

страховий платіж за групу студентів становитиме: 45 х 18 х 0,9 =

729 грн.

Відповіді до тестів та рішення задач за темами посібника Тема 8. Відповіді до тестів:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

г

а

г

г

б

а

г

б

а, в

а, г

г

а

б

б

в

Рішення задач:

Задача 1

відсоток зношення холодильника на момент укладання страхового договору становить 30\%, оскільки він використовувався 3 роки;

оцінка холодильника з урахуванням зношення: 3 000 х 0,7 = 2 100 грн.;

розмір збитків: 2 100 грн., оскільки холодильник повністю згорів;

безумовна франшиза: 2 000 х 0,05 = 100 грн.;

страхове відшкодування: 2 000 - 100 = 1 900 грн., оскільки розмір збитків перевищує розмір страхової суми, а при страхуванні особистого майна громадян застосовується система першого ризику, якщо інше не вказано в договорі страхування (див. тему 1).

Задача 2

БР = 80 000 х 0,0058 = 464 грн. - страховий платіж;

Ббез = 80 000 х 0,09 = 7 200 грн. - безумовна франшиза;

2 = 26 + 12 = 38 000 грн. - збитки страхувальника;

0_ = 38 000 - 7 200 = 30 800 грн. - страхове відшкодування.

Задача 3

У = 70 000 х 0,8 = 56 000 грн. - вартість автомобіля з урахуванням зношення;

Ббез = 50 000 х 0,06 = 3 000 грн. - безумовна франшиза;

56 000 - (5 600 х 0,5) + 800 = 54 000 грн. - фактична сума збитків страхувальника;

£) = 50 000 - 3 000 = 47 000 грн. - страхове відшкодування.

Задача 4

Б = 254 150 х 0,8 = 203 320 грн. - страхова сума;

Ббез = 203 320 х 0,05 = 10 166 грн. - безумовна франшиза;

2 штук. = 254 150 х 0,08 х 0,2 = 4 066,4 грн.; 2 покр. = 254 150 х 0,12 = 30 498 грн.;

2 опал. та осв. = 254 150 х 0,15 = 38 122,5 грн.; 2 підл. = 254 150 х 0,07 х (90 : 354 ) = 4 447,63 грн. 2 заг. = 4 066,4 + 30 498 + 38 122,5 + 4 447,63 = 77 134,53 грн. - загальні збитки страхувальника, виходячи з вартості кожної складової в балансовій вартості магазину та відсотку пошкодження;

<0, = 77 134,53 х ( 203320 : 254150) - 10 166 = 51 541,6 грн. - страхове відшкодування.

Задача 5

залишкова вартість будинку:72 000 - 18 000 = 54 000 грн.;

страхова сума: 54 000 х 0,6 = 32 400 грн.;

умовна франшиза: 72 000 х 0,1 = 7 200 грн.;

збитки: 54 000 х 0,75 = 40 500 грн.;

страхове відшкодування: 40 500 х 32 400 : 54 000 = 24 300 грн. (франшиза не враховується (див. тему 1).

Задача 6 Варіант а):

Б = 150 000 - 8 000 = 142 000 грн. - страхова сума за договором на момент страхового випадку, якщо будинок було застраховано на повну вартість;

Ббез = 142 000 х 0,05 = 7 100 грн. - безумовна франшиза;

2 = 142 000 - 20 000 + 10 000 = 132 000 грн. - збитки страхувальника;

0_ = 132 000 - 7 100 = 124 900 грн. - страхове відшкодування. Варіант б):

Б = 100 000 грн. - страхова сума за договором;

Ббез = 100 000 х 0,05 = 5 000 грн. - безумовна франшиза;

2 = 150 000 - 8 000 - 20 000 + 10 000 = 132 000 грн. - збитки страхувальника;

£) = 100 000 - 5 000 = 95 000 грн. - страхове відшкодування. Задача 7

1) 2 000 х 0,7 = 1 400 грн. - вартість телевізора на момент страхування;

5 000 х 0,9 = 4 500 грн. - вартість комп'ютера на момент страхування;

Б = (1 400 + 4 500) х 0,8 = 4 720 грн. - страхова сума за договором;

БР = 4 720 х 0,018 = 84,96 грн. - страхова премія;

Ъ = 1 400 + 950 = 2 350 грн. - фактична сума збитків страхувальника;

Ббез = 2 350 х 0,06 = 141 грн. - безумовна франшиза;

6) 7) 0_ = 2 350 - 141 = 2 209 грн. - страхове відшкодування.

Задача 8

1) результати розрахунку страхової суми, франшизи та страхового платежу по кожному об'єкту та всього записуємо в таблицю 8.2:

ДОГОВІР № 1

страхування майна

04.01.2010 р.  м. Полтава

Страхова компанія «Укоопспілка», що діє на підставі Статуту (далі СТРАХОВИК), з однієї сторони, і Хлібокомбінат в особі директора Іваненка Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту (далі СТРАХУВАЛЬНИК), з іншої сторони, уклали договір про наступне:

1. Предмет договору

СТРАХОВИК приймає на страхування майно СТРАХУВАЛЬНИКА відповідно до довідки-розрахунку або вибірково, згідно з описом, що є невід'ємною частиною договору, станом на 04.01.2010 року за умовами Правил «Добровільного страхування майна юридичних осіб» в розмірі 70 відсотків його вартості на випадок загибелі або пошкодження його внаслідок: пожежі та стихійних лих

Особливі умови:

Майно вважається застрахованим і на той випадок, коли у зв'язку з вогнем чи раптовою загрозою стихійного явища необхідно було його розібрати або перенести на інше місце.

2. Страхова сума і страховий платіж

Страхова відповідальність СТРАХОВИКА, ризики, страхові тарифи, франшиза, знижка та пільга визначені у додатку №1, який є невід'ємною частиною цього договору.

Страхова сума становить 240100 грн.

Франшиза (умовна, безумовна — необхідне підкреслити) становить 5 \% від страхової суми майна застрахованого об'єкту (або 12 010 грн.).

Річна сума обчислених страхових платежів складає 630,60 грн. При одноразовій сплаті річної суми платежів СТРАХУВАЛЬНИКОВІ надається знижка в розмірі 3\%, тобто 18,92 грн.

До сплати підлягають страхові платежі в розмірі річної суми

611,68 (шістсот одинадцять)грн. 68 коп. до 06. 01.2010 р.,

або:

по першому строку до          200 р. (            ) грн.;

по другому строку до           200 р. (            ) грн.;

по третьому строку до          200 р. (            ) грн.

Якщо за договором страхування майна до встановленого першого строку сплати на рахунок СТРАХОВИКА страхові платежі не надійшли або надійшли не повністю, то договір вважається таким, що не відбувся, і 90 відсотків суми, що надійшла як платежі, повертається на рахунок СТРАХУВАЛЬНИКА

У разі загибелі (пошкодження) застрахованого майна від пожежі, вибуху, аварії та інших випадків внаслідок невиконання СТРАХУВАЛЬНИКОМ розпоряджень органів пожежного нагляду або інших органів нагляду, а також порушення технології виконання робіт чи невиконання правил зберігання СТРАХОВИК має право відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити її розмір на 30\%

3. Обов'язки сторін

3.1. СТРАХУВАЛЬНИК зобов'язується:

а)         представити СТРАХОВИКОВІ довідку-розрахунок, складе- ну на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності станом на 04.01.2010 року або опис майна (при вибірковому страхуванні) з зазначенням вартості майна, яке береться під страховий захист;

б)         своєчасно сплачувати страхові платежі у строки обумовлені договором;

в)         письмово повідомити СТРАХОВИКА:

про реорганізацію, ліквідацію не пізніше як протягом трьох діб;

про загибель або пошкодження майна - протягом однієї доби від дня страхового випадку. Якщо строк подання заяви про загибель (пошкодження) майна припадає на вихідний день, то днем повідомлення вважається перший за ним робочий день;

г)         утримувати майно у суворій відповідальності до протипожеж- них правил, забезпечувати виконання вимог органів нагляду, до- тримуватись відповідних правил зберігання і експлуатації;

д)         у разі загибелі або пошкодження застрахованого майна вогнем негайно сповістити органам державного пожежного нагляду, а внаслідок стихійного явища - звернутися до гідрометеорологічної служби і одержати документи, які підтверджують факт страхового випадку та представити їх СТРАХОВИКОВІ;

е)         терміново заявити органам міліції про крадіжку (крадіжку зі зломом, пограбування), а також неправомірні дії третіх осіб, вна- слідок яких загинуло (пошкоджено) майно і представити докази; є) вживати заходів щодо запобігання і зменшення збитків, завда- них внаслідок настання страхового випадку;

ж)        нести особисту відповідальність (франшизу), зазначену в п. 2.1. договору.

3.2. СТРАХОВИК зобов'язується:

а)         ознайомити СТРАХУВАЛЬНИКА з умовами страхування, викладеними в Правилах добровільного страхування майна юри- дичних осіб від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

б)         нести страхову відповідальність за майно, що належить СТРА- ХУВАЛЬНИКОВІ, за місцем його постійного перебування, а та- кож при переміщенні його між виробничими об'єктами при умові страхування всього майна на повну вартість, крім випадків, коли майно взято для експонування на виставці;

в)         не пізніше як за два робочі дні після одержання письмової за- яви СТРАХУВАЛЬНИКА про загибель (пошкодження) майна і при наявності підтверджуючих страховий випадок документів скласти акт встановленої форми та протягом 7 днів, якщо СТРА- ХУВАЛЬНИКОМ подані всі необхідні документи, визначити розмір збитку і виплатити страхове відшкодування;

г)         керуватися висновками пожежної охорони, гідрометеороло- гічної служби та іншою інформацією компетентних відомств та установ, слідчих органів, судів про причини та розмір загиблого або пошкодженого майна;

д)         тримати в таємниці відомості про СТРАХУВАЛЬНИКА і май- новий стан за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4. Виключення

4.1. Не можуть бути об'єктами страхування: - документи, готівка, цінні папери;

акти, плани, бухгалтерські книги, картотеки, креслення, перфокарти, дискети та інші носії даних;

ділова деревина та інші дрова на лісосіках і під час сплаву;

будівлі, споруди, вітрини та інше майно, строк експлуатації яких минув;

майно, яке перебуває в аварійному стані чи знаходиться у зоні, якій загрожує обвал, зсув, повінь або інше стихійне явище - з часу оголошення у встановленому порядку про таку загрозу або оформлення компетентними органами (гідрометслужба тощо) відповідного документа (акта, висновків тощо), що підтверджує факт аварійної загрози.

4.2. Страховому покриттю не підлягають збитки завдані:

застрахованому майну внаслідок його обробки вогнем, теплом або іншими термічними впливами з метою переробки чи іншою метою (наприклад: висушування, варіння, копчення, гаряча обробка або плавлення металів тощо);

внаслідок перебігу процесів, неминучих у роботі або таких, що природно випливають з них (корозія, гниття, природне зношення та інші природні властивості окремих предметів);

механізмам внутрішнього згорання при вибухах, що виникають в камерах згорання, а також тиском газу в розподільному пристрої електричного вимикача;

дією електричного струму на різні електричні пристрої з виникненням полум'я або без нього (внаслідок перенапруження, порушень в ізоляції— коротке замикання, замикання в обмотці і при інших аваріях та несправностях електротехнічного обладнання);

попаданням блискавки в електричні пристрої, якщо це не викликало пожежі;

навмисними діями СТРАХУВАЛЬНИКА та осіб, які знаходяться з ним у трудових відносинах;

неправомірними діями третіх осіб, а також внаслідок крадіжки зі зломом (пограбування) майна, якщо факти не підтверджено органами міліції або іншими правоохоронними органами;

техногенними аваріями, викликаними систематичним нерегла-ментованим використанням технологічного обладнання;

будівельно-монтажним об'єктам та обладнанню;

воєнними діями та їх наслідками, громадськими порушеннями, повстаннями, заколотами, державним переворотом, змовою;

ядерною енергією.

5. Терміни дії договору

Договір набуває чинності з дня надходження на поточний рахунок СТРАХОВИКА обчисленої суми страхових платежів по першому строку сплати.

Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну дії;

виконання СТРАХОВИКОМ зобов'язань перед СТРАХУВАЛЬНИКОМ в повному обсязі;

несплати СТРАХУВАЛЬНИКОМ страхових платежів у встановлені договором терміни;

прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним з моменту його укладення;

ліквідації СТРАХУВАЛЬНИКА.

Договір дійсний до 04.01.2011 року.

Спори, пов'язані зі страхуванням, вирішуються в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені лише за письмовою згодою сторін.

Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу і знаходиться в обох юридичних осіб.

Юридичні адреси та реквізити сторін.

СТРАХОВИК: СТРАХУВАЛЬНИК:

м. Полтава, вул. Фрунзе, 128           м. Полтава, вул. Садова, 34

п/р№ 26000101013845          п/р№ 260001010132241

в АБ «Укоопспілка» в АТ «ІНДЕКС-БАНК»

МФО 321451 МФО 331661

Індентифік. код 01944248    Індентифік. код 01788422

М П (  )           М П ( )

Відповіді до тестів та рішення задач за темами посібника Тема 9. Відповіді до тестів:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

г

в

г

в

в

а

б

г

б

в

в, г

г

а

г

б, г

Рішення задач: Задача 1

Відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» страхувальнику слід обрати І-й тип договору. Враховуючи величину базового платежу (180 грн.), використовуючи коригуючі коефіцієнти (Додаток Б) та застосовуючи систему «бонус-малус» (Додаток В), страховий платіж на перший рік страхування складе:

180 х 1,14 х 1,8 х 1 х 1,35 х 1 х 1 = 498,64 грн. Задача 2

Обираємо тип договору, за яким укладається угода страхування у відповідності до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Оскільки договір укладається на власника транспортного засобу та його дружину (особу, конкретно вказану в договорі), то доцільно обрати угоду ІІІ-го типу. При цьому слід врахувати, що коригуючий коефіцієнт щодо стажу водія береться по найменшому стажу всіх осіб, зазначених в договорі. Оскільки у дружини менший водій-ський стаж, то будемо застосовувати коригуючий коефіцієнт, що відповідає йому. Застосовуючи базовий платіж, коригуючі коефіцієнти, що відповідають угоді ІІІ-го типу (Додаток Б) та коефіцієнти, зазначені в таблиці «бонус-малус» (Додаток В) отримаємо:

РБ = 180 х 1 х 1,3 х 1 х 1,27 х 1,1 х 1 х1 = 326,90 грн.

а) РБа = 180 х 1 х 1,3 х 1 х 1,27 х 1,1 х 1 х 0,95 = 310,55 грн. б) РБб = 180 х 1 х 1,3 х 1 х 1,27 х 1,1 х 1 х 2,45 = 800,91 грн.

Задача 3

Обираємо тип договору, за яким укладається угода страхування у відповідності до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Оскільки договір укладається лише на власника транспортного засобу, то укладається угода І-го типу, але враховуючи значний стаж водія, доцільно обрати угоду ІІІ-го типу. При цьому слід врахувати, що угоду укладає пенсіонер, а отже платіж для нього зменшується на 50\%. Застосовуючи базовий платіж, коригуючі коефіцієнти, що відповідають угоді ІІІ-го типу (Додаток Б) й коефіцієнти, зазначені в таблиці «бонус-малус» (Додаток В), отримаємо:

РБ = 180 х 1,18 х 1,8 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 0,5 = 191,16 грн.

а) РБа = 180 х 1,18 х 1,8 х 1 х 1 х 1 х 1х 0,95 х 0,5 = 181,60 грн.

б)         РБб = 180 х 1,18 х 1,8 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1,55 х 0,5 = 296,30 грн.

в)         РБв = 180 х 1,18 х 1,8 х 1 х 1 х 1 х 1 х 2,45 х 0,5 = 468,34 грн.

Задача 4

Оскільки винуватцем ДТП є власник 2-го автомобіля, то відшкодування потерпілим буде здійснюватися відповідно до його страхового договору. З урахуванням лімітів відповідальності за майнові збитки та безумовної франшизи, обсяг якої становить 1 000 грн. (50 000 х 0,02) відповідно до Розпорядження №566 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 серпня 2010 р. потерпілі отримають:

власник 1-го автомобіля: 12 000 грн. (13 000 грн. - 1 000 грн.) від страховика;

1 000 грн. - від винуватця ДТП;

власник 3-го автомобіля: 21 300 грн. (22 300грн. - 1 000 грн.) від страховика;

1 000 грн. - від винуватця ДТП;

власник 4-го автомобіля: 25 600 грн. (26 600грн. - 1 000 грн.) від страховика;

1 000 грн. - від винуватця ДТП.

Задача 5

У відповідності зі статтею 43 та розділом VII, п.4 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», остаточний розмір централізованих страхових резервних фондів на 1-е число наступного місяця становитиме:

Фонд захисту потерпілих в ДТП: 22 500 х 0,05 + 2 100 + 1 500 = 4 725 тис. грн.

Фонд страхових гарантій: 15 600 х 0,05 + 1 002 = 1 482 тис. грн. Задача 6.

2к. = 9 + 0,4 = 9,4 тис. грн. - збитки клієнта нотаріуса;

0, = 9,4 - 1 = 8,4 тис. грн. - обсяг відшкодування, який отримає клієнт нотаріуса від страховика;

9,4 - 8,4 = 1 тис. грн. - виплатить нотаріус клієнту;

2н. = 1 + 0,12 = 1,12 тис. грн. - збитки нотаріуса.

Рішення задач:

Задача 1.

Виходячи з величини власного утримання страховика та враховуючи те, що застосовується пропорційна форма перестрахування, частка кожного учасника становить:

частка страховика: 2 200/3 200 х 100\% = 68,75\% частка перестраховиків: 100\% - 68,75\% = 31,25\%

1)         БР = 3 200 х 0,5\% = 16 тис. грн. - страховий платіж, отриманий страховиком від

страхувальника;

16 х 68,75\% = 11 тис. грн. - частка БР, котра залишається у страховика;

(16 - 11) : 2 = 2, 5 тис. грн. - частка БР, котру отримає кожен перестраховик;

2)         = 2,5 х 10\% = 0,25 тис. грн. - комісійна винагорода, котру сплатить кожен перестраховик страховикові;

3)         700 000 х 68,75\% = 481,25 тис. грн. - страхове відшкодування, фактично сплачене страховиком;

(700 000 - 481 250) : 2 = 109,375 тис. грн. - страхове відшкодування, фактично сплачене кожним перестраховиком.

Задача 2.

Відповідно до порядку проведення непропорційного перестрахування обсяг відповідальності кожного учасника становить: 4 : 4 = 1 млн. грн.;

БР = 4 х 0,5\% = 0,02 млн. грн. - страховий платіж, сплачений страхувальником;

БР1 =0,02 х 0,5 = 0,01 млн. грн. - отримає страховик; БР2 =0,02 х 0,25 = 0,005 млн. грн. - отримає перший перестраховик; БР3 =0,02 х 0,15 = 0,003 млн. грн. - отримає другий перестраховик; БР4 =0,02 х 0,10 = 0,002 млн. грн. - отримає третій перестраховик;

а) страховик - 0,8 млн. грн. - обсяг страхового відшкодування, котрий сплатить страховик при першому збитку;

б)         страховик 1 млн. грн.; П1 - 0,2 млн. грн. - обсяг страхового відшкодування, котрий сплатять страховик та перший перестра- ховик при другому збитку;

в)         страховик - 1 млн. грн., П1 - 1 млн. грн., П2 - 1 млн. грн., П3 - 0,4 млн. грн. - обсяг страхового відшкодування, котрий сплатять усі учасники непропорційного перестрахування при третьому збитку.

Задача 3.

застосовано пропорційне перестрахування (квотний договір);

перестраховик по кожній групі ризиків отримав у перестрахування:

ій гр. - 200 х 0,25 = 50 тис. грн.

ій гр. - 350 х 0,25 = 87,5 тис. грн.

ій гр. - 533 х 0,25 = 133,25 тис. грн.

3) у страховика по кожній групі ризиків залишилось відповідальності на суму:

ій гр. - 200 - 50 = 150 тис. грн.

ій гр. - 350 - 87,5 = 262,5 тис. грн.

ій гр. - 533 - 133,25 = 399,75 тис. грн.

4) Аналіз: у 1-ій гр. та 2-ій групі ризики занадто перестраховані, оскільки рівень власного утримання страховика дозволяє йому самому справитися з цими ризиками (200 < 400 та 350 < 400), у 3-ій гр. - перестрахування було ефективним, оскільки зумовило зниження страхової суми майже до прийнятого нормативу.

Задача 4.

а)         250 тис. грн. - участь цедента у відшкодуванні збитку;

300 - 250 = 50 тис. грн. - участь цесіонарія у відшкодуванні збитку; 50/300 х 100 = 16,7\% - відсоток перестрахування;

б)         ризик вилучається з договору, оскільки страхова сума менша від власної участі цедента;

в)         250 тис. грн. - участь цедента у відшкодуванні збитку;

610 - 250 = 360 тис. грн. - участь цесіонарія у відшкодуванні збитку; 360/610 х 100 = 59\%. - відсоток перестрахування.

Задача 5.

10 х 0,7\% = 0,07 млн. грн. - загальний БР, сплачений страхувальником;

0,07 х 0,5 = 0,035 млн. грн. - БР, котрий отримає перший страховик; 0,07 х 0,3 = 0,021 млн. грн. - БР, котрий отримає другий страховик; 0,07 х 0,2 = 0,014 млн. грн. - БР, котрий отримає третій страховик;

5 х 0,5 = 2,5 млн. грн. - обсяг 0_, котре сплатить перший страховик; 5 х 0,3 = 1,5 млн. грн. - обсяг 0_, котре сплатить другий страховик; 5 х 0,2 = 1 млн. грн. - обсяг 0_, котре сплатить третій страховик.

Задача 6.

а)         за таких умов цедент заплатить 25тис.грн. (25\% - власне утри- мання цедента), а

цесіонарій - 75тис.грн.(75\%, квоту згідно з договором).

б)         збитки становлять 200 тис. грн. (50\% від ризику у 400тис.грн.). У цьому випадку цедент заплатить 50тис.грн.(25\% збитку - влас- не утримання цедента від фактичного збитку у 200тис.грн.), а це- сіонарій - 150 тис. грн. (75\%, квоту згідно з договором). Оскільки ліміт відповідальності цесіонарія становить 300 тис. грн., то ви- плата у 150 тис.грн. не перевищує цей ліміт, отже її буде здійснено.

в)         збитки становлять 472,5 тис. грн. (90\% від ризику у 525 тис. грн.). У цьому випадку цедент заплатить 118,05 тис. грн.(25\% збитку - власне утримання цедента від фактичного збитку у 472,5тис.грн.), а цесіонарій - 354,38 тис.грн.(75\%, квоту згідно з договором), оскільки ліміт відповідальності цесіонарія 350 тис. грн., тому його виплата і становитиме 350 тис.грн. Виходячи з того, що збиток перевищує цей ліміт на 4,38 тис. грн., то цю різни- цю прийдеться сплачувати цеденту.

Рішення задач: Задача 1.

Застосовуючи метод «плаваючих кварталів», отримаємо:

1)         величина резерву незароблених страхових премій на 1 жовтня

2010    р.:

НЗП = 420 х \% + 400 х У + 440 х \% = 635 тис. грн.;

2)         величина резерву незароблених страхових премій на 1 січня

2011    р.:

НЗП = 400 х \% + 440 х У + 480 х \% = 680 тис. грн. Задача 2.

Величину зароблених страхових премій розраховуємо відповідно до формули: ЗП = (СПс - СПп) + НЗПпп - НЗПкп

Отже, ЗП = 640 - 35 + 260 - 320 = 545 тис. грн.

Задача 3.

доходи від страхової діяльності: 80 + 20 +12 = 112 млн. грн.

витрати від проведення страхових операцій: 35 + 15 + 10 = 60 млн. грн.

прибуток від страхової діяльності: 112 - 60 = 52 млн. грн.

Задача 4.

доходи від страхової діяльності: 190 - 30 + 4 + 60 = 224 тис. грн.;

витрати від страхової діяльності: 90 + 52 + 24 = 166 тис. грн.;

прибуток від страхової діяльності: 224 - 166 = 58 тис. грн.

податок на прибуток від страхової діяльності визначаємо у порядку зазначеному в статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (зі змінами) від 10 липня 2004 р. № 1957-^, тобто 3\% від валового доходу страховика від страхової діяльності: (190 - 30) х 0,03 = 4,8 тис. грн.

Задача 5.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» податок на прибуток від страхової діяльності страховика зі страхування життя становитиме: 700 х 0,03 = 21 тис. грн.

Відповіді до тестів та рішення задач за темами посібника Тема 12. Відповіді до тестів:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в

г

а

а

б

б

а

а

а

а

б

в, г

а

б

г

Рішення задач:

Задача 1.

20,5/ 51 х 100\% = 40,19\% - рівень страхових виплат;

Кфс = (51 + 20) / (20,5 + 10) = 2,33 - коефіцієнт фінансової стійкості;

Псд = (51 + 20) - (20,5 + 10) = 40,5 млн. грн. - прибуток від страхової діяльності.

Задача 2.

Визначаємо показники фінансової стійкості страхових компаній:

відповідність величини статутного капіталу нормативам, що визначені Законом України «Про страхування». При цьому необхідно застосувати співвідношення величини євро та гривні за курсом НБУ на дату визначення величини статутного капіталу (візьмемо умовне співвідношення 1/10):

а)         страхова компанія «Кредо»: 25,23 : 10 = 2,523 млн. євро;

б)         страхова компанія «Еліпс»: 18,91 : 10 = 1,891 млн. євро. Оскільки мінімальний розмір статутного капіталу вітчизняного

страховика, що здійснює ризикові види страхування повинен відповідати 1 млн. євро за курсом НБУ, то обидві страхові компанії відповідають цим вимогам.

коефіцієнт фінансової стійкості:

а)         страхова компанія «Кредо»: (85,2 + 30,0) : (26,9 + 11,45) = 115,2 : 38,35 = 3,0;

б)         страхова компанія «Еліпс»: (83,3 + 31,9) : (37,5 + 10,32) = 115,2 : 47,82 = 2,41.

рівень страхових виплат:

а)         страхова компанія «Кредо»: 26,9 : 85,2 х 100\% = 31,6\%;

б)         страхова компанія «Еліпс»: 37,5 : 83,3 х 100\% = 45\%.

У обох страховиків рівень виплат є нижчим за встановлений міжнародною практикою страхування - 70\%. Таким чином, виходячи з того, що обидві страхові компаній є фінансово стійкими, але рівень страхових виплат вищий у страхової компанії «Еліпс», підприємству варто обрати її. Проте, необхідно від страховиків отримати звіт про динаміку визначених показників і з огляду на це, надавати перевагу тій чи іншій страховій компанії.

Задача 3.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про страхування» визначимо нормативний запас платоспроможності страхової компанії, що здійснює ризикові види страхування:

450 000 х 0,18 = 81 000 грн.

(310 000 - 80 000 х 0,5) х 0,26 = 70 200 грн.

Обираємо більшу з двох отриманих величин. Отже, нормативний запас платоспроможності страхової компанії у звітному році становить 81 000 грн.

Задача 4.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про страхування» визначимо фактичний та нормативний запас платоспроможності страхової компанії зі страхування життя:

фактичний запас платоспроможності: 12400 - 860 - 3400 = 8040 тис. грн.

Нормативний запас платоспроможності - 3400 х 0,05 = 170 тис. грн. Висновок: страхова компанія є платоспроможною, оскільки її

фактичний запас платоспроможності перевищує нормативний запас платоспроможності.

Задача 5.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про страхування» визначимо фактичний та нормативний запаси платоспроможності страхової компанії, що здійснює ризикові види страхування:

фактичний запас платоспроможності: 10 000 - 7 500 = 2 500 тис. грн.;

нормативний запас платоспроможності:

а)         (18 000 + 200 х 0,5) х 0,18 = 3 258 тис. грн.;

б)         (9 500 + 150 х 0,5) х 0,26 = 2 489,5 тис. грн.

2 500 тис. грн. < 3 258тис. грн., таким чином страхова компанія є неплатоспроможною, оскільки, її фактичний запас платоспроможності менший від нормативного запасу платоспроможності.

 

ЛІТЕРАТУРА

Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К.: Вид-во «Право», 1996. - 56 с.

Господарський кодекс України. - Х.: ТОВ «Одісей», 2004. - 84 с.

Цивільний кодекс України. - Х.: ТОВ «Одісей», 2007. - 424 с.

Закон України Про страхування від 7 берез. 1996 р. 85/96-вр, редакція від 30 лип. 2010 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/cgiin/laws/main.cgi?find=1&text l=1&user=perv1&text=\%EF\%F0\%EE+\%F1\%F2\%F0\%E0\%F5\%F3 \%E2\%E0\%ED\%ED\%FF&x=7&y=2

Закон України Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 4 жовт. 2001 р. № 2745-14 [Електронний ресурс] -Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?p age=9&user=1284027630899966/

Закон України Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг від 6 лют. 2003 р. № 485 - ^ [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Закон України Про оподаткування прибутку підприємств від 28 грудн. 1994 р. № 334/94 - ВР, редакція від 1.07.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:https://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?find=1&textl=1&user=perv1&text=\%CF\%F0\%EE+ \%EE\%EF\%EE\%E4\%E0\%F2\%EA\%F3\%E2\%E0\%ED\%ED\%FF+\%E F\%F0\%E8\%E1\%F3\%F2\%EA\%F3+\%EF\%B3\%E4\%EF\%F0\%E8\%B A\%EC\%F1\%F2\%E2&x=5&y=7.

Закон України Про податок з доходів фізичних осіб від 22 трав. 2003 р., № 889-^, редакція від 23 лип. 2010 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу https://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?find=1&textl=1&user=perv1&text=\%CF\%F0\%EE+\%EF \%EE\%E4\%E0\%F2\%EE\%EA+\%E7+\%E4\%EE\%F5\%EE\%E4\%B3\% E2+\%F4\%B3\%E7\%E8\%F7\%ED\%E8\%F5+\%EE\%F1\%B3\%E1&x=8 &у=8.

Закон України Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 1 лип. 2004 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https:// zakoni.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi.nreg= 19161-15.

Закон України Про акціонерні товариства від 17 верес. 2008 р. [Електронний ресурс].Режимдоступу:https://zakon.rada.gov.ua/ cgiin/laws/main.cgi?page=1&nreg=514-17

Про Положення про державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Указ Президента України від 4.04.2003 р. № 292/2003 // Українська Інвестиційна Газета. - 2003. - № 50. - С. 15-19.

Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https: // www.dfp.gov.ua.

Про затвердження вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків - нерезидентів: Постанова КМУ від 15 жовт. 2003 р. № 1640 // Українська Інвестиційна Газета. - 2003. - № 50. - С. 53 - 54.

Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квіт. 1998 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg = 561-98-\% EF.

Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 трав. 2002 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=682-2002\%EF.

Про схвалення концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 369-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main. cgi?nreg=369-2005-

\%F0.

Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серп. 2002 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https: // zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =

1211-2002\%EF.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 40 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi .

Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 серп. 2010 р. №566 // Офіційний вісник України. - 2010. - 30 серп.

Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя: Розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 груд. 2004 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.tas-insurance.com. ua/ua/info/digest/number3/1700.html

Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя: Розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3.02.2004 р. № 24 // Українська Інвестиційна Газета. - 2004. - № 22. - С. 53 - 55.

Про внесення змін до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, отриманих платником податку за договорами страхування: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 лип. 2005 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.dfp.gov.ua/997.html.

Про внесення змін до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 трав. 2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https: // zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = z0779-06.

Актуарна справа в Україні: історія та розвиток / Актуарне забезпечення діяльності страхової компанії: матеріали Міжнародної конференції // Страхова справа. - 2010. - № 1 (37). - С. 30 - 32.

Балук Н.Р. Моделювання показників страхової культури споживачів / Н.Р. Блук // Регіональна економіка. - 2009. - №4 (54). -С. 152 - 158.

Вовчак О.Д. Страхові послуги: навч. посіб. / О.Д. Вовчак. - Л.: Компакт - ЛВ, 2005. - 656 с.

Вовчак О.Д. Страхування: навч. посіб. / О.Д. Вовчак. - Л.:Новий

світ - 2000, 2005. - 480 с.

Временко Л. Пруденційний режим регулювання страхової діяльності: цілі, задачі, інструменти / Л. Временко, О. Корват // Страхова справа. - 2009. - № 1 (33). - С. 60 - 64.

Говорушко Т.А. Страхові послуги: навч. посіб. / Т.А. Говорушко. - К.: ЦНЛ, 2005. - 396 с.

Горбач Л.М. Страхова справа: навч. посіб. / Л.М. Горбач. - К.:

Кондор, 2003. - 207 с.

Дубіщев В.П. Загальнонаціональні та регіональні фактори розміщення страхового капіталу в Україні / В.П. Дубіщев, І.В. Фисун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2007. -Вип. 3. - Т. 2. - С. 14 - 24.

Ерхарт Б. Світовий ринок перестрахування : підсумки 1 півріччя 2010 року / Б. Ерхарт, Ш. Мілденхолл, Т. Хетлстад // Страхова справа. - 2010. - № 2 (38). - С.14 - 17.

Завада О. Ми не можемо допустити монополізації ринку обов'язкового медичного страхування / О. Завада // Страхова

справа. - 2009. - № 2 (34). - С.29.

Законодатель страхового бизнеса - Lloyd's of London // Страховое обозрение - 2005. - № 2. - С. 12-16.

Клапків М.С. Витоки національного страхового ринку України: навч. посіб. / М.С. Клапків, Ю.М. Клапків. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 276 с.

Козьменко О.В. Аналіз структури ринку перестрахування в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https: // www. nbuv.gov.ua/portal/SocGum/2009 13/13 08 pdf.

Кривицька Ю. Співстрахування та перестрахування в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https: //www. yur-gazeta. com/ oarticle/1735/

Лесик Л.М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників на——214 —

земних транспортних засобів в умовах економічної кризи / Л.М. Лесик // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 214 - 219.

Ляховченко Л.А. Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорони здоров'я в Україні / Л.А. Ляховченко // Економіка та держава. - 2010. - № 3. - С. 93 - 97.

Макаркіна Л. Страхування основних фондів на підприємстві та податкові наслідки / Л. Макаркіна // Вісник податкової служби України. - 2010. - № 17. - С. 20 - 25.

Мухіна О.В. Страховий ринок України: стан та проблеми розвитку / О.В. Мухіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 3 лют. - С. 50 - 52.

Нагайчук Н.Г. Теоретичні підходи до визначення змісту поняття «фінанси страхових організацій» / Н.Г. Нагайчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 11 черв. - С.32 - 35.

Паращак О. Вітчизняним страховикам виміряли податковий тиск /О. Паращак // Страхова справа. - 2010. - № 1 (37). - С.14 - 15.

Паращак О. Зимова олімпіада Sochi 2014: аналіз ризиків та страховий аспект / О. Паращак// Страхова справа. - 2010. - № 2 (38). - С.54 - 56.

Ринок страхових послуг України: підсумки 1 кварталу 2010 року: матеріали офіційного звіту Держфінпослуг // Страхова справа. -2010. - № 2 (38). - С.18 - 33.

Ринок страхових послуг України: підсумки 1 кварталу 2009 року: матеріали офіційного звіту Держфінпослуг // Страхова справа. -

2009. - № 2 (34). - С.6 - 27.

Страхування: підруч. / [кер. авт. кол. і наук. ред. В.Д. Базилевич] - К.: Знання, 2008. - 1019 с.

Страхування: підруч. / [кер. авт. кол. і наук.ред. С.С. Осадець] -

К.: КНЕУ, 2006. - 599c.

Страховий та інвестиційний менеджмент: підручник / [В.Г. Фе-доренко, В.Б. Захожий, О.Г. Чувардинський та ін.]. - К.: МАУП,

2002. - 340 с.

Страховые рынки Восточной Европы и СНГ: справоч. пособ./ [А.Н. Залєтов, Р. Пукала, О.А. Слюсаренко, А.А. Циганов]. -К.:Международная агенция «BeeZone», 2004. - 624 с.

Страховое дело в Украине: состояние, тенденции, перспективы / [С.А. Гоцуляк, А.Н. Залєтов, А.И. Перетяжко, В.И. Шевченко]. -К.:Международная агенция «ВееZone», 2005. - 416 с.

Страхування: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / [Н.М. Внукова, Л.В. Временко, Д.В. Кондратенко та ін.]. - Х.: Бурун Книга,

2004. - 377 с.

Таркуцяк А.О. Страхові послуги: навч. посіб. / А.О. Таркуцяк. -К.: Вид-во Європейського уні-ту, 2003. - 583 с.

Філонюк О. Огляд глобального ринку перестрахування. /О. Фі-лонюк // Страхова справа. - 2009. - № 2(34). - С.30 - 43.

Фисун І.В. Формування ринку страхування життя на регіональному рівні в Україні / І.В. Фисун // Регіональна економіка. -

2007. - № 3. - С. 98 - 109.

Фисун І.В. Інвестиційний зміст регіонального страхового фонду/ І.В. Фисун // Економіка і регіон: наук. вісн. - Полтава: Пол-тНТУ, 2007. - № 3(14). - С. 3 - 35.

Фисун І.В. Сутність страхової послуги як товару на страховому ринку / І.В. Фисун, О.В. Чернявська,// Науковий вісник ПУСКУ. - Серія «Економічні науки». - 2010. - № 2. - С. 178-183.

Чередніченко М. Медичний асистанс в ДМС - ще один критерій вибору / М. Чередніченко // Страхова справа. - 2010. - № 1(37). - С.33 - 35.

Шумелда Я. Страхування: навч. посіб. / Я. Шумелда. - Тернопіль: Джура, 2004. - 280 с.

Ярова Г.М. Страховий ринок України та напрями його правового регулювання в умовах світової фінансової кризи / Г.М. Ярова // Науковий вісник ПУСКУ. - Серія «Економічні науки». - 2009. -№5 (36). - С.164 - 170.

 

Додаток А

ДОГОВІР №

страхування майна

«          »          р. м.    

Страхова компанія « , що діє на підста- ві Статуту (далі СТРАХОВИК), з однієї сторони, і         

            в особі           

            , що діє на підставі Статуту (далі СТРАХУ- ВАЛЬНИК), з іншої сторони, уклали договір про наступне:

2. Предмет договору

СТРАХОВИК приймає на страхування майно СТРАХУВАЛЬНИКА відповідно до довідки-розрахунку або вибірково, згідно з описом,

що є невід'ємною частиною договору, станом на „          „          200      року

за умовами Правил «Добровільного страхування майна юридичних

осіб» в розмірі           відсотків його вартості на випадок загибелі або

пошкодження його внаслідок:       

Особливі умови:

Майно вважається застрахованим і на той випадок, коли у зв'язку з вогнем чи раптовою загрозою стихійного явища необхідно було його розібрати або перенести на інше місце.

2. Страхова сума і страховий платіж

2.1. Страхова відповідальність СТРАХОВИКА, ризики, страхові тарифи, франшиза, знижка та пільга визначені у додатку №1, який є невід'ємною частиною цього договору.

Страхова сума становить     грн.

Франшиза (умовна, безумовна — необхідне підкреслити) становить

\% від страхової суми майна застрахованого об'єкту (або            грн.).

Річна сума обчислених страхових платежів складає        грн.

При одноразовій сплаті річної суми платежів СТРАХУВАЛЬНИ- КОВІ надається знижка в розмірі   \%, тобто         грн.

2.2.      До сплати підлягають страхові платежі в розмірі річної суми             (           ) грн.   коп. до „         „          200_р.,

або:

по першому строку до          200 р. (            ) грн.;

по другому строку до           200 р. (            ) грн.;

по третьому строку до          200 р. (                        ) грн.

Якщо за договором страхування майна до встановленого першого строку сплати на рахунок СТРАХОВИКА страхові платежі не надійшли або надійшли не повністю, то договір вважається таким, що не відбувся, і 90 відсотків суми, що надійшла як платежі, повертається на рахунок СТРАХУВАЛЬНИКА

У разі загибелі (пошкодження) застрахованого майна від пожежі, вибуху, аварії та інших випадків внаслідок невиконання СТРА- ХУ-ВАЛЬНИКОМ розпоряджень органів пожежного нагляду або інших органів нагляду, а також порушення технології вико- нання робіт чи невиконання правил зберігання СТРАХОВИК має право відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити її розмір на            \%

3. Обов'язки сторін

3.1. СТРАХУВАЛЬНИК зобов'язується:

а)         представити СТРАХОВИКОВІ довідку-розрахунок, складе- ну на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності станом

на        200___року або опис майна (при вибірковому страхуванні)

з зазначенням вартості майна, яке береться під страховий захист;

б)         своєчасно сплачувати страхові платежі у строки обумовлені договором;

в)         письмово повідомити СТРАХОВИКА:

про реорганізацію, ліквідацію не пізніше як протягом трьох діб;

про загибель або пошкодження майна - протягом однієї доби від дня страхового випадку. Якщо строк подання заяви про загибель (пошкодження) майна припадає на вихідний день, то днем повідомлення вважається перший за ним робочий день;

г)         утримувати майно у суворій відповідальності до протипожеж- них правил, забезпечувати виконання вимог органів нагляду, до- тримуватись відповідних правил зберігання і експлуатації;

д)         у разі загибелі або пошкодження застрахованого майна вогнем негайно сповістити органам державного пожежного нагляду, а внаслідок стихійного явища — звернутися до гідрометеорологіч- ної служби і одержати документи, які підтверджують факт стра- хового випадку та представити їх СТРАХОВИКОВІ;

е)         терміново заявити органам міліції про крадіжку (крадіжку зі зломом, пограбування), а також неправомірні дії третіх осіб, вна- слідок яких загинуло (пошкоджено) майно і представити докази; є) вживати заходів щодо запобігання і зменшення збитків, завда- них внаслідок настання страхового випадку;

ж)        нести особисту відповідальність (франшизу), зазначену в п. 2.1. договору.

3.2. СТРАХОВИК зобов'язується:

а)         ознайомити СТРАХУВАЛЬНИКА з умовами страхування, викладеними в Правилах добровільного страхування майна юри- дичних осіб від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

б)         нести страхову відповідальність за майно, що належить СТРА- ХУВАЛЬНИКОВІ, за місцем його постійного перебування, а та- кож при переміщенні його між виробничими об'єктами при умові страхування всього майна на повну вартість, крім випадків, коли майно взято для експонування на виставці;

в)         не пізніше як за два робочі дні після одержання письмової за- яви СТРАХУВАЛЬНИКА про загибель (пошкодження) майна і при наявності підтверджуючих страховий випадок документів скласти акт встановленої форми та протягом 7 днів, якщо СТРА- ХУВАЛЬНИКОМ подані всі необхідні документи, визначити розмір збитку і виплатити страхове відшкодування;

г)         керуватися висновками пожежної охорони, гідрометеороло- гічної служби та іншою інформацією компетентних відомств та установ, слідчих органів, судів про причини та розмір загиблого або пошкодженого майна;

д)         тримати в таємниці відомості про СТРАХУВАЛЬНИКА і май- новий стан за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4. Виключення

Не можуть бути об'єктами страхування:

документи, готівка, цінні папери;

акти, плани, бухгалтерські книги, картотеки, креслення, перфокарти, дискети та інші носії даних;

ділова деревина та інші дрова на лісосіках і під час сплаву;

будівлі, споруди, вітрини та інше майно, строк експлуатації яких минув;

майно, яке перебуває в аварійному стані чи знаходиться у зоні, якій загрожує обвал, зсув, повінь або інше стихійне явище - з часу оголошення у встановленому порядку про таку загрозу або оформлення компетентними органами (гідрометслужба тощо) відповідного документа (акта, висновків тощо), що підтверджує факт аварійної загрози.

Страховому покриттю не підлягають збитки завдані:

застрахованому майну внаслідок його обробки вогнем, теплом або іншими термічними впливами з метою переробки чи іншою метою (наприклад: висушування, варіння, копчення, гаряча обробка або плавлення металів тощо);

внаслідок перебігу процесів, неминучих у роботі або таких, що природно випливають з них (корозія, гниття, природне зношення та інші природні властивості окремих предметів);

механізмам внутрішнього згорання при вибухах, що виникають в камерах згорання, а також тиском газу в розподільному пристрої електричного вимикача;

дією електричного струму на різні електричні пристрої з виникненням полум'я або без нього (внаслідок перенапруження, порушень в ізоляції— коротке замикання, замикання в обмотці і при інших аваріях та несправностях електротехнічного обладнання);

попаданням блискавки в електричні пристрої, якщо це не викликало пожежі;

навмисними діями СТРАХУВАЛЬНИКА та осіб, які знаходяться з ним у трудових відносинах;

неправомірними діями третіх осіб, а також внаслідок крадіжки зі зломом (пограбування) майна, якщо факти не підтверджено органами міліції або іншими правоохоронними органами;

техногенними аваріями, викликаними систематичним нерегла-ментованим використанням технологічного обладнання;

будівельно-монтажним об'єктам та обладнанню;

воєнними діями та їх наслідками, громадськими порушеннями, повстаннями, заколотами, державним переворотом, змовою;

ядерною енергією.

5. Терміни дії договору

Договір набуває чинності з дня надходження на поточний рахунок СТРАХОВИКА обчисленої суми страхових платежів по першому строку сплати.

Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну дії;

виконання СТРАХОВИКОМ зобов'язань перед СТРАХУВАЛЬНИКОМ в повному обсязі;

несплати СТРАХУВАЛЬНИКОМ страхових платежів у встановлені договором терміни;

прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним з моменту його укладення;

ліквідації СТРАХУВАЛЬНИКА.

Договір дійсний до   200      року.

Спори, пов'язані зі страхуванням, вирішуються в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені лише за письмовою згодою сторін.

Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу і знаходиться в обох юридичних осіб.

Юридичні адреси та реквізити сторін.

СТРАХОВИК: СТРАХУВАЛЬНИК:

п/р       п/р     

МФО  МФО

Індентифік. код                     Індентифік. код        

М П (  )           М П ( )

Додаток Б

Коригуючі коефіцієнти для розрахунку страхових платежів відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: «Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 9 серп. 2010р. №566

 

 

Тип коригуючого коефіцієнта залежно від:

Договір

Договір

Договір

I типу

II типу

III типу

1

2

3

4

I. Типу транспортного засобу

1. Легковий автомобіль

1) до 1600 кубічних сантиметрів

1

1,82

1

2) 1601-2000 кубічних сантиметрів

1,14

1,82

1,14

3) 2001-3000 кубічних сантиметрів

1,18

1,82

1,18

4) більше 3000 кубічних сантиметрів

1,82

1,82

1,82

2. Причепи до легкових автомобілів

0,34

0,34

0,34

3. Автобуси з кількістю місць для сидіння

1) до 20 чоловік (включно)

2,55

3,00

2,55

2) більше 20 чоловік

3,00

3,00

3,00

4. Вантажні автомобілі вантажопідйомністю

1) до 2 тонн (включно)

2

2,18

2

2) понад 2 тонни

2,18

2,18

2,18

5. Причепи до вантажних автомобілів

0,5

0,5

0,5

6. Мотоцикли та моторолери

1) до 300 кубічних сантиметрів (включно)

0,34

0,68

0,34

2) більше 300 кубічних сантиметрів

0,68

0,68

0,68

II. Місця переважного використання транспортного засобу: для фізичних осіб — місце проживання страхувальника; для юридичних осіб - місцезнаходження страхувальника

 

1) місто Київ

3,2-4,8

3,2-4,8

3,2-4,8

2) міста Бориспіль, Боярка, Бровари, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь

1-2,5

3,2-4,8

1-2,5

3) міста з населенням більше 1 мільйона чоловік

2,3-3,5

3,2-4,8

2,3-3,5

4) міста з населенням 1 мільйон-500 тисяч чоловік

1,8-2,8

3,2-4,8

1,8-2,8

5) міста з населенням 500-100 тисяч чоловік

1,3-2,5

3,2-4,8

1,3-2,5

6) населені пункти з населенням менше 100 тисяч чоловік

1-1,6

3,2-4,8

1-1,6

7) для транспортних засобів, які зареєстровані в інших країнах

2-4

3,2-4,8

2-4

III. Сфери використання транспортного засобу

1) автомобіль, який використовується фізичною особою (крім таксі, вантажних автомобілів, автобусів)

1,0

2) автомобіль, який використовується юридичною особою (крім таксі, вантажних автомобілів, автобусів)

1,1-1,4

3) вантажні автомобілі, автобуси

1,0

 

 

4) легковий автомобіль або автобус із кількістю місць для сидіння до 20 чоловік, який використовується фізичною особою для надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування або для надання послуг із перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

1,0-1,4

5) легковий автомобіль або автобус із кількістю місць для сидіння до 20 чоловік, який використовується юридичною особою для надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування або для надання послуг із перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

1,1-1,5

* Якщо в договорі III типу зазначено декілька осіб, то при розрахунку страхового платежу застосовується коефіцієнт групи IV, що відповідає особі з найбільшим значенням цього коефіцієнта.

Додаток В

Система «бонус-малус» для розрахунку страхових платежів відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

Додаток Д

Коефіцієнти, що застосовуються до річного страхового платежу при укладанні договору на термін менше одного року відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

 

Строк дії договору

Коефіцієнт, що застосовується до річного страхового платежу

15 днів

15 \%

1 місяць

20 \%

2 місяці

30 \%

3 місяці

40 \%

4 місяці

50 \%

5 місяців

60 \%

6 місяців

70 \%

7 місяців

75 \%

8 місяців

80 \%

9 місяців

85 \%

10 місяців

90 \%

11 місяців

95 \%

12 місяців

100 \%.

Додаток Е

Порядок розрахунку величини резервів незароблених страхових премій відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування»

Страховики зобов'язані формувати і вести облік таких технічних резервів за видами страхування (крім страхування життя):

незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;

збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування.

Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які не можуть бути меншими 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:

частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за перші три місяці розрахункового періоду множаться на одну четверту;

частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за наступні три місяці розрахункового періоду множаться на одну другу;

частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за останні три місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих;

одержані добутки додаються.

 

ДЛЯ НОТАТОК

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ФИСУН Ірина Владиславівна ЯРОВА Галина Миколаївна

СТРАХУВАННЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 20.10.2010. Формат 60x84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура РеіегеЬш^С. Умовн. друк. арк. 13,05. Наклад - 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006