Страхування - Навчальний посібник (Фисун В. І., Ярова Г. М.)

Тема 11. доходи, витрати та прибуток страховика

Діяльність компанії, яка хоче отримувати позитивні економічні результати, повинна бути прозорою для споживача (Пітер Ф. Драккер)

11.1.    Зміст теми:

Економічний зміст та складові доходів страховика.

Витрати страховика та порядок визначення його прибутку.

Особливості оподаткування страхової діяльності.

Література: [4]; [5]; [7]; [27]; [30]; [42]; [43]; [47]; [48]; [59].

Метою діяльності страхової компанії є отримання прибутку шляхом надання юридичним і фізичним особам послуг для забезпечення страхового захисту їх майнових інтересів. При цьому, для забезпечення своєї діяльності страховик формує і використовує кошти страхового фонду з метою покриття збитків страхувальників, компенсації власних витрат з проведення страхових операцій та одержання прибутку. Крім того, в умовах ринкових відносин страховик вкладає тимчасово вільні кошти в інвестиційну діяльність, що приносить йому прибуток, та може здійснювати операції, як і будь-який інший суб'єкт господарювання, не пов'язані зі специфікою страхування.

Під час засвоєння цієї теми важливо з'ясувати джерела доходів та витрат страховика у відповідності до видів діяльності, які він здійснює, а також порядок формування та використання його прибутку. Особливу увагу слід звернути на порядок оподаткування страхової діяльності, враховуючи його відмінності та специфіку порівнюючи з іншими галузями господарської діяльності.

11.2.    Огляд ключових положень та категорій теми

Для страховика характерним є подвійний характер його діяльності, що полягає у проведенні ним страхування та у виконанні ролі активного інвестора. З огляду на це, доходи страховика поділяються на такі види:

^ доходи від страхової діяльності;

^ доходи від інвестиційної діяльності й розміщення тимчасово

вільних коштів; ^ доходи від проведення інших операцій.

Доходи від страхової діяльності - це первинні доходи страховика, до яких відносяться всі надходження на його користь, пов'язані з проведенням страхування і перестрахування (рис. 11.1).

Страхові премії, отримані за договорами страхування

Страхові премії, отримані за договорами перестрахування

Комісійні винагороди,

отримані за

перестрахування

 

Частки страхових відшкодувань та страхових сум, сплачені перестраховиками

Доходи страховика від страхової діяльності

Повернуті суми з централізованих страхових резервних фондів

Повернуті суми з технічних резервів, інших,

ніж резерв незароблених

премій

 

Рис. 11.1. Складові доходів страховика від страхової діяльності

Другу групу доходів страховика складають доходи від інвестиційної діяльності, які є вторинними доходами. Залучивши у своє розпорядження страхові премії та отримавши доходи від страхової діяльності, страховик протягом певного часу може розпоряджатися цими коштами, інвестуючи їх. При цьому, обмеження в інвестуванні й розміщенні тимчасово вільних коштів поширюються на кошти страхових резервів. Складові доходів страховика від інвестиційної діяльності представлені на рисунку 11.2.

Інші доходи страховика аналогічні доходам інших суб'єктів підприємницької діяльності і не мають особливостей, пов'язаних зі специфікою страхування. До них належать:

^ доходи від здавання майна в оренду;

^ доходи у вигляді позитивного результату перерахунку іноземної валюти порівняно з її балансовою вартістю на кінець звітного періоду;

^ доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги й безоплатно наданих товарів (послуг);

^ доходи від індексації та передачі (продажу, обліку й інших видів відчуження) основних фондів і нематеріальних активів;

^ доходи від врегулювання безнадійної заборгованості;

^ доходи від реалізації прав регресивної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяний збиток;

^ доходи від надання консультаційних послуг; штрафи, пені; ^ інші доходи.

Витрати на проведення страхової діяльності складають від 60 до 90 відсотків їх загального розміру. Закон України «Про страхування» до витрат страховика від страхової діяльності відносить:

виплати страхових сум та страхових відшкодувань;

відрахування в централізовані страхові резервні фонди;

відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій;

витрати на ведення страхової справи;

інші витрати, що включаються до собівартості страхових послуг:

а) оплата стороннім установам, організаціям, підприємствам або фізичним особам за надані послуги, пов'язані з основною діяльністю страховика;

б) відшкодування страховим агентам витрат на службові поїздки, пов'язані з виконанням їхніх службових обов'язків (рис. 11.3).

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань за договорами страхування та перестрахування

Подпись: іі н
,3	я	«
ці	ці ца
и	ца ді
із	с ів
кв	ак кі
<	Я	Ч
няськ   ир       нн

нрс        п        е

бл       д           д

де       н           я

иц      е            р

ирна    р          ді

Е ;       °           Ш

 

Рис. 11.3. Складові витрат страховика на проведення страхової діяльності

Крім витрат від проведення страхової діяльності страховик має витрати, пов'язані із забезпеченням процесу інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів, тобто витрати, пов'язані з управлінням своїми активами. Такі витрати, зазвичай, є не значними і складаються з оплати послуг фінансово-кредитних установ.

Усі види витрат страхова компанія враховує при визначенні фінансових результатів своєї діяльності, найважливішим з яких є прибуток.

Загальним показником діяльності страховика є його валовий прибуток, що складається з:

^ прибутку від страхової діяльності;

^ прибутку від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів;

^ прибутку від інших операцій.

Прибуток від страхової діяльності визначається як різниця між доходами від страхової діяльності та витратами від страхової діяльності. Він планується при розробці тарифів за всіма видами страхування (виняток складають окремі види обов'язкового страхування) як складова навантаження, яка є невід'ємним елементом тарифної ставки.

Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» прибуток страховика від страхової діяльності для цілей оподаткування не визначається. Але страховик повинен його розраховувати, щоб визначити фінансові результати від проведення страхових операцій, контролювати ефективність ведення страхової справи, на чітко визначеній основі формувати страхові резерви, виплачувати дивіденди засновникам та акціонерам, складати фінансову звітність, в якій передбачається висвітлення цього показника.

Згідно з чинним законодавством, прибуток від страхової діяльності визначається за формулою 11.1:

Псд = (ЗП + КП + ВП + ПЦР + ПТР) - (ВС + ВЦР + ВТР + ВВС) (11.1)

де ЗП - зароблені страхові премії за договорами страхування й перестрахування;

КП - комісійні винагороди за перестрахування; ВП - частки страхових виплат, сплачені перестраховиками; ПЦР - повернені суми із централізованих резервних фондів; ПТР - повернені суми з технічних резервів, інших, ніж резерв не-зароблених премій;

ВС - виплати страхових сум та страхових відшкодувань; ВЦР - відрахування в централізовані страхові резервні фонди; ВТР - відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незаро-блених премій;

ВВС - витрати на ведення справи, що відносяться на собівартість.

Головною складовою при визначенні прибутку від страхової діяльності є величина зароблених премій. В будь-який момент часу страхова премія складається з двох частин - тієї, що вважається заробленою і тієї, що на даний момент вважати заробленою не можна. Співвідношення між цими частинами пропорційне часу, що залишився до закінчення дії договору страхування (формула 11.2).

ЗП = (СПс - СПп) + НЗПпп - НЗПкп (11.2)

де СПс - страхові премії, отримані за договорами страхування та перестрахування за період;

СПп - страхові премії, сплачені перестраховикам за період; НЗПпп ; НЗПкп - резерв незароблених страхових премій на початок та кінець періоду.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 року страховики, що здійснюють ризикові види страхування, зобов'язані формувати і вести облік таких технічних резервів: ^ незароблених премій, що включають частки від сум надходжень страхових премій за договорами, строк дії яких не закінчився на звітну дату; ^ збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування. При цьому, резерв незароблених страхових премій визначають, використовуючи спеціальні методи. Відповідно до Закону України «Про страхування» величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату розраховується за допомогою методу «плаваючих кварталів». В статті 31 цього Закону зазначено, що величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових премій, які не можуть бути меншими 80 відсотків загальної суми надходжень страхових премій, з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку: ^ частки надходжень сум страхових премій за перші три місяці

розрахункового періоду множаться на одну четверту; ^ частки надходжень сум страхових премій за наступні три місяці розрахункового періоду множаться на одну другу; ^ частки надходжень сум страхових премій за останні три місяці

розрахункового періоду множаться на три четвертих; ^ одержані добутки додаються.

У практичній діяльності страховиків приділяється особлива увага пошуку найпридатніших методів розрахунку величини резервів незароблених премій, оскільки від цього залежить ступінь точності визначення прибутку від страхової діяльності. А тому як вітчизняні, так і зарубіжні страховики застосовують й інші методи визначення величини резервів незароблених премій.

Акумуляція значних сум грошових коштів забезпечує можливість здійснення страховиками інвестиційної діяльності та отримання прибутку від таких операцій. Крім того, страховик може отримувати прибуток від проведення інших операцій. Загальна сума прибутку, яку отримує страхова компанія, має назву комерційного прибутку. Він визначається як сума прибутку від усіх трьох видів діяльності.

Страхові компанії сплачують такі ж податки та обов'язкові платежі, що й інші суб'єкти господарювання, але порядок сплати податку з прибутку страховика має суттєві особливості.

Податок на прибуток страхові компанії сплачують відповідно до статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» і механізм сплати податку на прибуток відрізняється від порядку сплати такого податку промисловими, торговельними, транспортними й іншими підприємствами. Специфіка цього податку полягає в тому, що він сплачується з прибутку від трьох видів діяльності страховика (страхової, інвестиційної та від інших операцій) окремо. Крім того, порядок сплати податку на прибуток для страхових компаній, які здійснюють ризикові види страхування, значною мірою відрізняється від порядку сплати такого податку для страхових компаній, що здійснюють страхування життя.

Проектом Податкового кодексу України передбачені зміни в оподаткуванні страхової діяльності, які будуть застосовуватись зі вступом в дію цього законодавчого акту.

11.3. План практичного заняття

Доходи страхової компанії. Складові доходів від страхової діяльності.

Витрати страховика. Витрати на виплати страхового відшкодування.

Порядок визначення прибутку страховика, резерву зароблених та незароблених страхових премій.

Оподаткування страхової діяльності. Порядок сплати податку з прибутку страховиками з ризикового страхування та страхування життя.

11.4.    Питання для самоперевірки

З яких джерел страховик може одержувати доходи?

Назвіть складові доходів страховика від страхової діяльності.

За якими напрямами страховик може проводити інвестиційну діяльність?

Що являють собою доходи страховика від здійснення інших операцій?

За якими напрямами поділяються витрати страхової компанії?

Назвіть складові витрат страховика від страхової діяльності.

Як визначається прибуток страхової компанії?

Що таке резерв незароблених страхових премій?

Як визначається валовий дохід страховика від страхової діяльності?

У чому полягають особливості оподаткування страхової діяльності?

11.5.    Теми науково-дослідних робіт

Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності страховика, джерела їх формування.

Собівартість страхових послуг та особливості її визначення.

Методичні підходи до визначення зароблених страхових премій в зарубіжних країнах.

Принципи формування та розподілу прибутку страхових компаній.

Порівняльна характеристика доходів та витрат страхових компаній та інших фінансових установ.

11.6.    Тести для самоконтролю

Доходи страховика формуються від таких видів діяльності:

а)         страхових операцій;

б)         виробництва продукції;

в)         страхової діяльності, розміщення та інвестування коштів й ін- ших операцій;

г)         правильна відповідь 1) і 2).

Відрахування до централізованих страхових резервних фондів відносять до:

а) доходів від страхової діяльності;

б)         державного бюджетного фінансування;

в)         витрат від страхової діяльності;

г)         доходів від розміщення резервних фондів.

Дивіденди за акціями відносяться до доходів страховика від:

а)         страхової діяльності;

б)         інвестиційної діяльності;

в)         фінансової діяльності;

г)         іншої діяльності.

При обчисленні податку на прибуток від страхової діяльності використовують показник:

а)         прибуток від страхової діяльності;

б)         валовий дохід від страхової діяльності;

в)         валові витрати страховика;

г)         валові витрати від перестрахування.

Інвестиційний дохід страхової компанії становить 650 тис. грн., витрати на його обслуговування - 50 тис. грн. Величина податку з інвестиційного доходу становитиме:

а)         150 тис. грн.;

б)         120 тис. грн.;

в)         18 тис. грн.;

г)         6 тис. грн.

Надходження страхових премій страхової компанії з ризикового страхування становить 700 тис. грн., сума премій за договорами, переданими в перестрахування - 300 тис. грн. Величина податку з прибутку від страхової діяльності страховика становитиме:

а)         100 тис. грн.;

б)         50 тис. грн.;

в)         24 тис. грн.;

г)         12 тис. грн..

Доходи від участі у прибутку перестраховиків відносяться до:

а)         доходу від основної діяльності;

б)         доходу від страхової діяльності;

в)         доходу від іншої діяльності;

г)         доходу від інвестиційної діяльності.

Резерв збитків - це:

а)         частки страхових сум за договорами перестрахування;

б)         частки страхових сум за договорами страхування;

в)         суми надходжень страхових премій за договорами, строк дії яких не закінчився;

г)         зарезервовані страхові відшкодування за договорами, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті.

Основною статтею витрат страховика є:

а)         витрати на обслуговування процесу страхування;

б)         витрати на утримання страховика;

в)         виплати страхових сум та страхових відшкодувань;

г)         відрахування в централізовані страхові резервні фонди.

Джерело сплати податку на прибуток від страхової діяльності:

а)         поточні витрати;

б)         надходження страхових премій;

в)         прибуток;

г)         чистий прибуток.

Податки, які сплачують страховики:

а)         податок на прибуток;

б)         податок на додану вартість;

в)         акцизний збір;

г)         комунальний податок.

Основним джерелом доходів від страхової діяльності є:

а)         комісійні винагороди за перестрахування;

б)         страхові премії за договорами страхування та перестрахування;

в)         повернуті суми технічних резервів;

г)         частки, сплачені перестраховиками.

Комісійні винагороди, отримані за перестрахування відносять до:

а)         доходу від страхової діяльності;

б)         доходу від іншої діяльності;

в)         доходу від інвестиційної діяльності;

г)         витрат від інвестиційної діяльності.

Резерв незароблених премій - це:

а)         частки страхових сум за договорами перестрахування;

б)         частки страхових сум за договорами страхування;

в)         суми надходжень страхових премій за договорами, строк дії яких не закінчився;

г)         зарезервовані страхові відшкодування за договорами, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті.

Ліквідаційними витратами страховика є:

а)         витрати страховика, пов'язані з його ліквідацією, реформуван- ням, реструктуризацією та санацією;

б)         витрати на ліквідацію збитків, що виникли через настання страхової події: на оплату послуг ліквідаторів; судові, поштово- телеграфні витрати;

в)         витрати, зумовлені сплатою страхових відшкодувань громадя- нам, що мають статус «Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС (ІІ та ІІІ категорій)»;

г)         витрати на покриття збитків внаслідок подання регресних по- зовів страховиків, що ґрунтуються на принципі суброгації в стра- хуванні.

11.7. Задачі

Задача 1. Надходження страхових премій страхової компанії за 2010 рік становлять: в І кв. - 420 тис. грн.; в ІІ кв. - 400 тис. грн.; в ІІІ кв. - 440 тис. грн.; в ІУ кв. - 480 тис. грн. Визначте резерв незаро-блених страхових премій на 1 жовтня 2010 р. та на 1 січня 2011 року.

Задача 2. Визначте величину зароблених страхових премій страхової компанії, якщо відомо:

сума незароблених страхових премій на початок року — 260 тис. грн.;

сума незароблених страхових премій на кінець року - 320 тис. грн.;

сума надходжень страхових премій за звітний період - 640 тис. грн.;

страхові премії, сплачені перестраховикам у звітному році - 35 тис. грн.;

-           сума доходів від депозитного вкладу в банку - 250 тис. грн. Задача 3. Визначте прибуток (збиток) від страхової діяльності

страхової компанії, маючи такі дані (млн. грн.):

зароблені страхові премії за договорами страхування і перестрахування у звітному періоді - 80 ;

виплати страхових сум та страхових відшкодувань - 35 ;

відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій - 15;

частки страхових виплат, сплачені перестраховиками - 20;

повернуті суми із централізованих страхових резервів - 12;

витрати на ведення справи - 10.

Задача 4. Визначте доходи, витрати, прибуток страховика від страхової діяльності та величину податку на прибуток за квартал на основі таких даних (тис. грн.):

страхові премії, отримані за договорами страхування та перестрахування - 190;

сплачені страхові відшкодування - 90;

страхові премії, сплачені перестраховикам - 30;

комісійна винагорода за перестрахування - 4;

повернуті суми із централізованих резервних фондів - 60;

відрахування до технічних резервів - 52;

витрати на ведення страхової справи - 24.

Задача 5. Загальна сума надходжень страхових премій компанії зі страхування життя за квартал становить 900 тис. грн., в тому числі:

за договорами страхування життя, укладеними на термін до 10 років - 700 тис. грн.;

за договорами довгострокового страхування життя, укладеними на термін 10 років і більше - 200 тис. грн.

Визначте податок з прибутку від страхової діяльності страховика зі страхування життя.

Глосарій

Аквізиційні витрати - витрати страховика, спрямовані на збільшення кількості страхувальників за посередництвом страхових агентів.

Витрати страховика - сукупність усіх витрат страховика: на здійснення виплат з відшкодування збитків або страхових сум, на ведення страхової справи, на забезпечення фінансової стійкості.

Доходи страховика - загальна сума доходів, що формуються від основної (страхової) діяльності, від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів страховика, від інших операцій.

Зароблені страхові премії - частки страхових платежів за ризики, які на звітну дату вже відбулися.

Інкасаційні витрати - витрати на обслуговування готівкового обігу страхових премій.

Ліквідаційні витрати - витрати на ліквідацію збитків, що виникли через настання страхової події: на оплату послуг ліквідаторів; судові, поштово-телеграфні витрати.

Незароблені страхові премії — частки страхових премій за ризиками, які не минули станом на звітну дату.

Організаційні витрати - витрати, пов'язані із заснуванням страхової компанії.

Прибуток страховика від страхової діяльності - різниця між доходами від страхової діяльності та собівартістю страхових послуг.

Резерв збитків - суми страхового відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких ще не прийнято рішення про виплату страхової компенсації.

Резерв незароблених премій - частки страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які ще не відбулися.

Управлінські витрати - загальні управлінські витрати та витрати з управління майном.