Якість і безпечність зерноборошняних продуктів - Навчальний посібник (Сирохман І.В., Лозова Т.М. )

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: 1. нормативно-правова база якостІ І безпечностІ харчових продуктІв
Читать: 2. забруднення харчових продуктІв та можливостІ запобІгання йому
Читать: 3. якІсть І безпечнІсть споживання зернових продуктІв. генетично модифІкованІ продукти
Читать: 5. якІсть І використання зерна
Читать: 6. шляхи полІпшення якостІ зерна рІзних культур
Читать: 7. змІна якостІ зерна пІд час зберІгання
Читать: 8. термІни та визначення на зерно заготІвельне І постачальне (дсту 2422-94). показники якостІ зерна
Читать: 9. вплив рІзних чинникІв на якІсть І безпечнІсть борошна
Читать: 10. вплив рІзних чинникІв на якІсть І харчову цІннІсть крупІв
Читать: 11. споживнІ властивостІ хлІба І хлІбобулочних виробІв та Їх полІпшення
Читать: 12. новІтнІ дослІдження щодо впливу сировини І технологІчних операцІй на формування якостІ хлІба та хлІбобулочних виробІв
Читать: 13. полІпшення якостІ хлІба з використанням композитних сумІшей І екструдатІв зернових культур
Читать: 14. вплив пшеничноЇ клейковини на формування споживних властивостей хлІбобулочних виробІв
Читать: 15. якІсть хлІбобулочних виробІв з використанням продуктІв перероблення соЇ та Інших бобових І олІйних культур
Читать: 16. споживнІ властивостІ І якІсть хлІбобулочних виробІв з використанням солоду та продуктІв його перероблення
Читать: 17. харчовІ добавки у хлІбопекарському виробництвІ. полІпшення якостІ хлІбобулочних виробІв з використанням цукристих речовин І продуктІв гІдролІзу бІлкІв
Читать: 18. формування споживних властивостей хлІба з використанням пектинових речовин, пектиновмІсних порошкІв І полІцукридІв
Читать: 19. вплив жирових композицІй та емульгаторІв на полІпшення споживних властивостей хлІба
Читать: 20. можливостІ пІдвищення харчовоЇ цІнностІ І якостІ хлІбобулочних виробІв з використанням вІтамІнних препаратІв та мІнеральних добавок
Читать: 21. формування стабІльноЇ якостІ хлІбобулочних виробІв з використанням ферментних препаратІв І заквасок
Читать: 22. мІкробІологІчна безпека хлІбобулочних виробІв
Читать: 23. проблеми запобІгання черствІнню І подовження строкІв зберІгання хлІба
Читать: 24. сучаснІ способи пакування І стабІлІзацІЇ якостІ хлІба пІд час зберІгання
Читать: 25. якІсть нових хлІбобулочних виробІв для профІлактичного та дІЄтичного харчування
Читать: 26. якІсть нових видІв сухарних І бубличних виробІв
Читать: 27. якІсть сухих продуктІв функцІонального призначення для дитячого харчування
Читать: 28. полІпшення якостІ І вдосконалення асортименту макаронних виробІв
Читать: ЛІтература