Антимонопольно-конкурентне право України - Навчальний посібник (Журик Ю. В.)

2.4. територіальні відділення антимонопольного комітету україни

Територіальні відділення Антимонопольного комітету України входять до системи антимонопольних органів, діють на підставі Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р. [110]. Всього на території України створено 27 територіальних відділень (24 в областях, а також у м. Києві, м. Севастополі та в Автономній Республіці Крим), причому в Законі закріплено, що у разі необхідності можуть утворюватися міжобласні територіальні відділення [6].

Територіальне відділення очолює голова територіального відділення, якого призначає Голова Антимонопольного комітету України. За своїм правовим та соціальним статусом Голови територіальних відділень прирівнюються до заступників голів обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій [92].

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України наділений наступними повноваженнями: він має право проводити та організовувати розслідування за заявами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами про надання дозволу, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, що підвідомчі адміністративним колегіям територіального відділення, а за дорученням Голови чи органів Антимонопольного комітету України — розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію; приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження; складати протоколи про адміністративні правопорушення; здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Територіальне відділення підконтрольне та підзвітне Антимонопольному комітету України (ст. 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України») [6].

Діяльність територіальних відділень має виконавчо-розпорядчий характер, адже вони функціонують на підставі та на виконання законів, інших нормативно-правових актів, наказів Комітету. Виконуючи приписи цих актів, відділення можуть розпоряджатися з конкретних питань і застосовувати різні засоби правотворчого, оперативно-виконавчого (розпорядчого) та юрисдикційного характеру. Компетенцією відділень є сукупність юридично-владних повноважень, закріплених у Положенні про територіальне відділення Антимонопольного комітету України [110].

Стосовно визначення статусу територіальних відділень Антимонопольного комітету України, то в юридичній літературі існує дві точки зору вчених-юристів. Так, наприклад, Н. М. Корчак [26, с. 70], Л. Р. Біла [111, с. 40] вважають, що територіальні відділення не входять до структури органів виконавчої влади і у своїй діяльності незалежні від них. Але, на нашу думку, вірною є позиція тих вчених, зокрема О. В. Когут, згідно з якою територіальні відділення Антимонопольного комітету України «відносяться до місцевих органів виконавчої влади спеціальної функціональної компетенції, які підпорядковані та підзвітні лише «по вертикалі» Антимонопольному комітету України» [112, с. 181].

Територіальні відділення Антимонопольного комітету України створюють адміністративні колегії територіального відділення, які мають такі повноваження: розглядають заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надають попередні висновки стосовно узгоджених дій, проводять розслідування або дослідження за цими заявами і справами; приймають передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надають висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій; розглядають справи про адміністративні правопорушення, виносять постанови в цих справах; переглядають рішення, прийняті адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України та інші. Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції [6].

Адміністративній колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України підвідомчі справи про порушення у вигляді:

зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурентних узгоджених дій, недобросовісної конкуренції, якщо наслідки порушення мають місце на регіональному ринку;

антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, крім тих, що підвідомчі Постійно діючій адміністративній колегії Комітету;

делегування повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування, крім тих, що підвідомчі Постійно діючій адміністративній колегії Комітету;

схилення до порушень, створення умов для вчинення таких порушень чи їх легітимація органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, крім тих, що підвідомчі Постійно діючій адміністративній колегії Комітету;

обмежувальної та дискримінаційної діяльності суб'єктів господарювання, об'єднань, крім тих, що підвідомчі державному уповноваженому Комітету;

неподання, подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення, адміністративною колегією територіального відділення Комітету чи нормативно-правовими актами строки або подання недостовірної інформації територіальному відділенню;

створення перешкод працівникам територіального відділення Комітету в проведенні перевірок, огляду, у вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації;

надання рекомендацій суб'єктами господарювання, об'єднаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють учиненню таких порушень, окрім тих, що підвідомчі Постійно діючій адміністративній колегії Комітету.

Справи, які підвідомчі адміністративній колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглядаються у територіальному відділенні за місцем вчинення порушення, або за місцезнаходженням відповідача, або за місцем настання наслідків порушення [66].

Заключні положення

Під системою антимонопольних органів слід розуміти сукупність самостійних, відокремлених структурних підрозділів, наділених певним колом прав та обов'язків (повноваженнями), які виконують їх в межах наданої їм компетенції за принципом «Дозволено те, що передбачено законом».

Система антимонопольних органів є складовою апарату державного управління, а діяльність Антимонопольного комітету України та його органів в сфері здійснення регулювання конкуренції є різновидом господарсько-управлінської діяльності, яка полягає у практичному здійсненні функцій державного регулювання господарських відносин в Україні.

На нашу думку, термін «компетенція» за смисловим значенням є ширшим смислового визначення терміну «повноваження». Повноваження уточнюють та конкретизують компетенцію певного органу чи посадової особи. Вважаємо, що конструкція окреслення кола питань, розгляд яких покладено на компетентний орган або відомство, повинна бути така: компетенція — загальне коло питань, повноваження — конкретні дії. Компетенція, як і повноваження державного органу, — це певним чином сформульовані його функції, і важливим є те, щоб вони належним чином виконувалися.

Антимонопольний комітет України є адміністративним органом, який розглядає справи про господарські правопорушення, власне кажучи, виконує функції органу правосуддя. Тому ми вважаємо, що Антимонопольний комітет України повинен займатися лише превентивною діяльністю, справи ж повинні розглядати господарські суди України, або судові палати, створені в структурі господарських судів.

З розвитком ринкових відносин та для подальшого розвитку конкуренції необхідно буде створити окремий орган, наприклад Комітет з питань розвитку конкуренції, який би займався як попередженням та розслідуванням порушень у сфері конкуренції (превентивна діяльність), так і розробкою конкретних рекомендацій і пропозицій щодо підтримки та розвитку добропорядних конкуренційних відносин у господарській діяльності.

 

Форму запиту необхідно врегулювати нормативно та закріпити в Законі України «Про Антимонопольний комітет України», наприклад, таким чином: «вимога державного уповноваженого надсилається суб'єкту господарювання у письмовій формі у вигляді запиту з чітким визначенням документів та необхідної інформації».

На нашу думку, неприпустимим є те, що Антимонопольний комітет України має право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення антимонопольного законодавства, адже Антимонопольний комітет України не судовий орган.

Основні наукові результати розділу опубліковані автором в працях [89, 95, 113].