Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Навчальний посібник (Мягченко О. П.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Вступ у безпеку життЄдІяльностІ людини
Читать: РоздІл 1. основи теорІЇ безпеки життЄдІяльностІ людини та суспІльства
Читать: 1.1. Історія виникнення та розвитку теорії безпеки життя та діяльності людини
Читать: 1.2. безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини
Читать: 1.4. машина – елемент  системи
Читать: РоздІл 2. основнІ поняття про безпеку життЄдІяльностІ людини та суспІльства
Читать: 2.1. чинники, що впливають на безпеку людини
Читать: 2.2. принципи безпеки
Читать: 2.3. ергономічні принципи безпеки
Читать: 2.5. небезпечні та шкідливі фактори
Читать: 2.6. класифікація небезпек та їх системний аналіз
Читать: 2.7. кількісна оцінка безпеки
Читать: РоздІл 3. небезпечнІ становища. ризик – оцІнка небезпеки
Читать: 3.1. поняття ризику  і методи його обчислення
Читать: 3.3. причини та результати ризику
Читать: 3.7. методи мінімізації  небезпек, шкідливих  факторів
Читать: РоздІл 4. класифІкацІя забруднень, наслІдки Їх впливІв на людину
Читать: 4.1. хімічні забруднення
Читать: 4.4. фізико-хімічні забруднення
Читать: РоздІл 5. людина – основний елемент ергономІки
Читать: 5.1. біологічні аспекти  структурно-функціональної організації людини
Читать: 5.2. нервова система та безпека людини
Читать: 5.3. вища нервова діяльність – основа  соціальної безпеки людини
Читать: 5.4. аналізатори – сигналізатори небезпек
Читать: 5.5. система  травлення – система енергозабезпечення
Читать: 5.8. дихальна система – посередник між зовнішнім і внутрішнім середовищами
Читать: 5.10. залози внутрішньої секреції – хімічні регулятори діяльності людини
Читать: РоздІл 6. людина в оточуючому середовищІ
Читать: 6.1. шкідливі, небезпечні фактори та організм  людини
Читать: 6.2. корпоративна або економічна безпека
Читать: 6.3. правова безпека людини
Читать: 6.5. небезпеки психічного, фізичного насильства
Читать: 6.6. організація безпечного туристичного походу, екскурсії
Читать: 6.7. польові форми  матерії та їх впливи на людину
Читать: РоздІл 7. соцІально-полІтичнІ небезпеки
Читать: 7.2. війна – крайній прояв соціальної небезпеки
Читать: 7.4. соціально небезпечні вірусні інфекції людини
Читать: 7.6. алкоголізм
Читать: 7.8. бродяжництво
Читать: 7.9. психічна безпека
Читать: 7.11. проституція
Читать: 7.12. вандалізм, ефекти особи та натовпу
Читать: РоздІл 8. небезпеки життЄдІяльностІ людини в природному середовищІ
Читать: 8.1. стан довкілля і безпека людини
Читать: 8.2. небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Читать: РоздІл 9. безпека життЄдІяльностІ в умовах надзвичайноЇ ситуацІЇ
Читать: 9.1. класифікація та загальні характеристики надзвичайних ситуацій
Читать: 9.4. природні небезпеки та людина
Читать: 9.5. безпека населення в надзвичайній ситуації
Читать: 9.6. забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайного стану
Читать: 9.7. дії в різних умовах надзвичайного стану
Читать: РоздІл 10. правовІ та органІзацІйнІ основи безпеки життЄдІяльностІ
Читать: 10.1. антропоохоронне право і безпека людини
Читать: 10.2 управління та нагляд
Читать: Додатки
Читать: Словник термІнІв
Читать: ЛІтература