Історія зарубіжної літератури XX століття - Навчальний посібник (Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гринчак Н. І.)

1.2. робоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Глухівський державний педагогічний університет

Затверджую:

Проректор по навчальній роботі

«    »    рік

Кафедра зарубіжної літератури

РОБОЧА ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІУ КУРСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (5 р. н.)

Програму склала: Давиденко Г. И., доктор педнаук, професор Робоча програма розглянута та схвалена Вченою радою.

Голова ради: 

Декан філфаку          

Завідувач кафедри:  

 

Курс

Періоди

Семестр

Кіл.

годин

Лекц.

Практ. зан.

СРС

Форма контролю

 

КР

Зал

Екю

УУ

Література XX століття

VII

54

18

16

20

 

 

 

УА

Література XX століття

VII

54

18

10

26

 

 

 

ІУ УУ

Література XX століття

VIII

81

16

14

51

 

 

*

ІУ

УА

Література XX століття

VIII

81

16

12

53

 

 

*

1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, її МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ

1.1. Мета дисципліни, її місце в системі підготовки спеціалістів

Курс «Історія зарубіжної літератури» має допомогти студентській молоді прилучитися до культурної скарбниці людства, всесвітнього літературного процесу, збагатити їх духовний світ знаннями історії зарубіжної літератури, залучити до загальнолюдських цінностей, виховати в них почуття власної гідності, потребу в читанні, за цікавлення художнім словам, сформувати естетичний смак, високу загальну і читацьку культуру.

1.2. Завдання вивчення дисципліни, формування знань та вмінь:

виявлення особливостей розвитку літератури модернізму та постмодернізму;

розкриття специфіки естетичних систем модернізму та постмодернізму;

характеристика художніх напрямків;

аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвагоміших письменників;

вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого начала в літературному процесі;

засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літературних жанрів, еволюції художньої форми.

IVКУРС, VII СЕМЕСТР. ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКЦІЙ ТА ЇХ АНОТАЦІЙ

Змістовий модуль 1. Модерністські зрушення у французькій літературі XX століття

 

 

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

Пр

Лб

Ср

Ір

1

Французька література

1.         А. де Сент-Екзюпері — письменник, льотчик, філо- соф.

2.         Особливості творчого методу Екзюпері.

2

2

 

2

 

2

Екзистенціалізм   у   французькій   літературі. Ж.-П. Сартр. А. Камю

1.         Екзистенціалізм як напрям філософії та літератури. Його особливості.

2.         Ж.-П. Сартр — теоретик екзистенціалізму у літературі:

3.         Вплив екзистенціалістських ідей на творчість А. Камю.

2

2

 

2

 

3

Модерністська проза початку XX століття

1.         Світоглядні та естетичні засади модерністського мис- тецтва.

2.         Марсель Пруст — представник французької модерні- стської прози.

3.         Творчий метод письменника.

2

 

 

2

 

Змістовий модуль 2. Своєрідність світобачення і його художнє вираження у німецькій літературі XX століття

 

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

Пр

Лб

Ср

Ір

4

Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт

1.         Життєвий і творчий шлях драматурга.

2.         Передумови розвитку, сутність реформи драми та ос- новні принципи «епічного» театру Б. Брехта.

3.         Загальна характеристика творчості письменника

2

 

 

2

 

5

Тема війни в німецькій літературі XX століття. Е.-М. Ремарк, Г. Белль

1.         Загальна характеристика німецької літератури XX сто- ліття. Поняття «втрачене покоління».

2.         Життєвий і творчий шлях Е.-М. Ремарка.

3.         Г. Белль — совість німецької нації. Тема Другої світо- вої війни у творчості Г. Белля.

2

4

 

4

 

6

Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна

1.         Томас Манн — майстер інтелектуального роману.

2.         Філософський зміст «великих романів» Т. Манна: «Смерть у Венеції», «Тоніо Крегер», «Маріо і чарівник»

3.         Творчий метод Томаса Манна, його новаторство.

2

2

 

2

 

7

Австрійська література XX ст. Р.-М. Рільке, П. Целан, Ф. Кафка

1.         Р.-М. Рільке — видатний австрійський поет.

2.         П. Целан. Пошуки нової поетичної мови у творчості поета. «Фуга смерті».

3.         Життєвий і творчий шлях Ф. Кафки. Поєднання реаль- ності й міфотворчості у прозі письменника.

2

2

 

2

 

 

Змістовий модуль 3. Філософсько-естетичні та морально-етичні проблеми англійської літератури XX століття

 

 

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

Пр

Лб

Ср

ІР

8

Англійська література

1.         Драматургія Б. Шоу — новий етап у розвитку англій- ської літератури XX століття.

2.         Оскар Вайльд — славетний письменник і теоретик ан- глійського естетизму.

3.         Загальна характеристика методу «потоку свідомості» у творчості Дж. Джойса.

2

4

 

2

 

9

Новітня англійська література. Т. Еліот, У. Голдінг

1.         Роль Т. Еліота у розвитку модерністської поезії в анг- ломовних літературах.

2.         Загальна характеристика творчості У. Голдінга.

3.         Притчевий характер роману «Володар мух».

2

 

 

2

 

 

Всього

18

16

 

20

 

 

IVКУРС, VIII СЕМЕСТР. ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

Змістовий модуль 1. Норвезька та американська література хх століття. Особливості їх поетики і стилю

Змістовий модуль 2. Постмодернізм — його теоретичні засади і літературна практика

 

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

Пр

Лб

Ср

ІР

7

Театр абсурду

1.         Поняття «театр абсурду». Риси, парадокси та символи «театру абсурду».

2.         Швейцарський   драматург —   абсурдист   Ф. Дюр- ренматт.

Проблема ціни життя окремої людини, спокутування боргів минулого у драмі «Візит старої дами».

3.         Протистояння романтично-авантюрної та обивательсько- затишної моделей існування у драмі М. Фріша «Санта Круз».

4.         Е. Ионеско — представник французького «театру аб- сурду». Зображення духовної та інтелектуальної спусто- шеності сучасного суспільства у п'єсі «Носороги».

5.         Загальна характеристика життя і творчості С. Беккета.

2

2

 

6

 

8

Література постмодернізму

1.         Філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вияв у художній літературі.

2.         Роман «Запахи. Історія одного вбивства» П. Зюскін- да — зразок німецької постмодерністської прози.

3.         Іронічний ґатунок центрального конфлікту в романі «Ім'я троянди» У. Еко.

4.         Художній час і простір, символіка і художня сила об- разів в романі «Останній світ» К. Рансмайра.

2

2

 

7

 

9

Всього:

16

14

 

51

 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

п/п

Теми та плани практичних занять

Кількість годин

1

Жанрова своєрідність казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

1.         Присвята казки-притчі, її своєрідність.

2.         Малюнки юного художника і поради дорослим. Думки Екзюпері про до- рослих.

3.         Причини, з яких Маленький принц залишає свою планету.

3.         Характеристика планет, які відвідав герой. Відкриття істини.

4.         Роль постаті льотчика у казці.

2

2

Проблема вибору і її гуманістичне вирішення, тема перестороги в романі Альбера Камю «Чума»

1.         Історія створення роману, тематика та проблематика твору, жанр, фабула, символічність назви.

2.         Система образів у романі:

а)         лікар Ріє;

б)         Жан Тарру;

в)         Раймон Рамбер;

г)         Жозеф Гран;

д)         отець Панлю.

3.         Антигуманна та аморальна позиція Коттара та старого астматика.

4.         Місце роману «Чума» у світовій літературі, його ідейна спорідненість з творами української літератури, з іншими видами мистецтва.

2

№ п/п

Теми та плани практичних занять

Кількість годин

3

Тема «втраченого покоління» у романі Е.-М. Ремарка «Три товариші»

1.         Роман «Три товариші» — життєвий біль Ремарка.

2.         Система образів у романі. Життя «маленької людини».

3.         Тема «втраченого покоління» в романі.

4.         Тема кохання.

5.         Наслідки анархії у країні.

2

4

Своєрідність композиції та символіка оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа...»

1.         Г. Белль — «совість німецької нації».

2.         Назва оповідання, його композиція.

3.         Сприймання героєм навколишнього світу. Засоби характеристики героя.

4.         Символи у творі.

2

5

Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Ф. Кафки «Перевтілення»

1.         Філософська основа новелістики Ф. Кафки. Відчуження людини — дегу- манізація світу — провідна тема творчості письменника.

2.         «Перевтілення» — програмовий твір Ф. Кафки.

3.         Образ Грегора Замзи як гротескний літературний «авторпортрет» пись- менника й символічне уособлення типу «маленької людини» XX ст.

4.         Сутність конфлікту Грегора з родиною.

5.         Причини трагедії Г. Замзи.

2

6

Тема митця та мистецтва у новелі Т. Манна «Смерть у Венеції»

1.         «Смерть у Венеції», історія написання, тематика, композиція новели.

2.         Характеристика образу Густава фон Ашенбаха.

3.         Образ 14-річного Тадзьо — уособлення краси.

4.         Ставлення автора до свого героя, до бездуховного мистецтва.

2

7

«Пігмаліон» Б. Шоу — зразок «драми-дискусії»

1.         Драма <«Тігмаліон>> — втілення естетичних і соціальних принципів дра- матурга. Переосмислення автором міфа про Пігмаліона.

2.         Проблематика твору.

3.         Парадокс — сюжетна основа п'єси.

4.         Система образів, авторське ставлення до героїв, подій твору.

2

8

Філософія життя, краси, насолоди і мистецтва в романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»

1.         Основна тема і проблематика роману.

2.         Ідейно-композиційна роль образу лорда Генрі.

3.         Сутність трагедії Доріана Грея.

4.         Роль парадоксу в романі.

2

9

ВСЬОГО:

16

/ККУРС, VIII СЕМЕСТР ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

№ п/п

Теми та плани практичних занять

Кількість годин

1

Показ шляху становлення особистості жінки у п'єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім (Нора)»

1.         Історія написання драми «Нора». Назва п'єси, архітектоніка твору. Особ- ливості драматичного конфлікту та розвиток дії п'єси.

2.         Образи Нори і Хельмера.

3.         Символіка драми.

4.         Новаторство Ібсена-драматурга.

2

№ п/п

Теми та плани практичних занять

Кількість годин

2

Неоромантичні мотиви й образи в романі К. Гамсуна «Пан»

1.         Історія написання роману «Пан», тема і проблематика твору, своєрід- ність композиції. Сенс назви роману; роль міфологічного підтексту.

2.         Особливості трактування теми кохання (образи Глана, Едварди, Єви, Мака, лікаря і барона). Сутність протиставлення кохання Едварди та Єви.

3.         Природа і людина в романі. Функції пейзажу.

4.         Кнут Гамсун і українська література: контактно-генетичні зв'язки й ти- пологічні паралелі.

2

3

Показ драматичних суперечностей людського буття у повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море»

1.         Сюжет повісті-притчі, головні лейтмотиви.

2.         Старий Сантьяго, його життєва позиція.

3.         Авторська позиція у творі.

2

4

Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням в оповіданні Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»

1.         Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола 3 людьми.

2.         Своєрідність образу янгола: його безпорадність і терпимість до людей, спорідненість з людською природою.

3.         Зображення людського суспільства, в якому немає місця ангелам.

4.         Реальність і вигадка в оповіданні.

5.         Сенс фіналу та назви оповідання.

6.         Зрощення фантастичних елементів з побутовими деталями — характерна ознака художнього світу твору.

2

5

Відображення конфлікту між людиною і системою у романі Є. Замятіна «Ми»

1.         Художній метод Є. Замятіна.

2.         Ідейно-тематичний аналіз роману «Ми». Основні конфлікти твору.

3.         Особливості композиції. Простір і час в романі.

4.         Система образів.

5.         Авторська позиція у творі.

2

6

Викриття «законів» конформістського мислення, показ розриву між науково-технічним прогресом та моральним станом людства у п'єсі Ф.Дюрренматта «Візит старої дами»

1.         Ф. Дюрренматт — швейцарський драматург-абсурдист.

2.         Ідейно-тематичний аналіз п'єси «Візит старої дами».

3.         Алегорично-моральний сенс сюжету драми.

4.         Характеристика мешканців міста Гюллена.

5.         Центральний конфлікт п'єси (образи Клари Цаханасян та Альфреда Ілля).

6.         Художня своєрідність твору (гротеск, умовність, символіка).

2

7

Схрещення елементів класичної та масової літератури у романі П Зюс-кінда «Запахи»

1.         Назва, ідейно-тематичне спрямування сюжету роману. Проблематика твору.

2.         Образ митця Гренуя. Символічний сенс детективної інтриги.

3.         Проблеми співвідношення краси і зла, влади митця та мистецтва над на- товпом, пошук досконалості в романі.

4.         Парфуми як гротескно-іронічна метафора мистецгва.Роль художніх опи- сів у романі «Запахи».

2

 

ВСЬОГО:

14

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

 

п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин

1

Теорія екзистенціалізму в художньому баченні Ж. П. Сартра. Загальна характеристика оповідань: «Стіна», «Кімната».

 

2

Проблематика роману Е. М. Ремарка «Час жити і час помирати».

 

3

Історичні романи Г. Манна: «Молоді літа короля Генріха IV».

 

4

Філософські казки О. Уайльда. Ідейно-тематичний аналіз казки «Зоряний хлопчик».

 

5

Проблематика і система образів у романі К. Гамсуна «Вікторія».

 

6

Автобіографічні мотиви Збірки Джека Лондона «Північні оповідання».

 

7

Поняття «втрачене покоління» в американській літературі XX століття. Загальна характеристика роману Е. Хемінгуея «По кому подзвін».

 

8

Цикл новел ОТенрі. Ідейно-тематичний аналіз новели «Санаторій на ранчо».

 

9

Фантастичні романи Г. Уелса. Загальна характеристика роману «Війна світів».

 

10

Загальний огляд творчості А. Зегерс.

 

11

Сюжет і проблематика роману Маркеса «Полковнику ніхто не пише».

 

12

Місце роману К. Чапека «Війна з саламандрами» у світовій літературі.

 

13

Ідейно-тематичний аналіз роману Кобо Абе «Людина-коробка».

 

14

«Масова література» к. XIX — поч. XX століття: зміст поняття, представники.

2

15

Характеристика образу головного героя у однойменному романі Ромена Ро-ллана «Жан Крістоф».

2

16

Жіночий роман Сандри Браун. Особливості творчого стилю письменниці.

2

17

Інтелектуальні детективи Агати Крісті, загальна характеристика.

1

18

Розвиток жанру детективу у французькій літературі XX століття. Творчість Жоржа Сіменона.

1