Історія зарубіжної літератури XX століття - Навчальний посібник (Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гринчак Н. І.)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. С. М. СЄРГЄЄВА-ЦЕНСЬКОГО

Г. Й. Давиденко Г. М. Стрельчук Н. І. Гринчак

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ

3-тє видання

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 821(100-87).0(075.8) ББК 83.3(0)я73 Д 13

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-248 від 31.01.2007)

Рецензенти:

Ващенко Ю. А. - кандидат філологічних наук, доцент; Світловський О. Т. - кандидат філософських наук, професор; Науменко К. С. - учитель-методист зарубіжної літератури.

Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гринчак Н. І.

Д 13 Історія зарубіжної літератури XX століття: Навч. посіб. 3-тє вид. -К.: Центр учбової літератури, 2011 - 488 с.

isbn 978-966-364-913-9

«Історія зарубіжної літератури XX століття» - остання із гуманітарних дисциплін, якою завершується курс «Історії зарубіжної літератури» для студентів педагогічних вузів незалежно від обраної ними форми навчання.

Посібник складається із чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу «Історія зарубіжної літератури XX століття», варіанти «Робочої програми», перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій - практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ - додатко-вобібліографічний. У ньому подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, словник термінів і понять, бібліографія.

Посібник стане у нагоді студентам гуманітарних факультетів.

УДК 821(100-87).0(075.8) ББК 83.3(0)я73

ISBN 978-966-364-913-9

© Давиденко Г. И., Стрельчук Г. М.,

Гринчак Н. І., 2011. © Центр учбової літератури, 2011.

 

Подпись:

 

Подпись: