Історія зарубіжної літератури XX століття - Навчальний посібник (Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гринчак Н. І.)

Передмова

 

 

Курс «Історія зарубіжної літератури XX століття» — останній із гуманітарних дисциплін, який завершує дисципліну «Історії зарубіжної літератури» його завдання допомогти студентській молоді прилучитися до культурної скарбниці людства, всесвітнього літературного процесу, збагатити їх духовний світ знаннями історії зарубіжної літератури, залучити до загальнолюдських цінностей, виховати почуття власної гідності, потребу в читанні, сформувати естетичний смак, високу загальну і читацьку культуру.

Програмою курсу передбачено:

Виявлення особливостей розвитку літератури модернізму і постмодернізму.

Розкриття специфіки естетичних систем модернізму та постмодернізму.

Характеристика художніх напрямків.

Аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвагоміших письменників.

Вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого начала в літературному процесі.

Засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літературних жанрів, еволюції художньої форми.

На вивчення курсу навчальними закладами відводиться різна кількість годин. Мінімальна кількість аудиторних годин — 135: лекцій — 34 години, практичних занять — 30 годин, самостійної роботи — 71 година. На заочній формі навчання кількість годин значно зменшена. На лекції відводиться 26 годин, на практичні заняття — 12 годин, на самостійне опрацювання — 136 годин.

Дисципліну можна викладати і за кредитно-модульною системою. Компонування тем на модулі подано у робочій програмі для денної форми навчання. Результати діяльності студентів оцінюються за 100-бальною системою за такими формами контролю: поточний — виступ на практичному занятті (до 5 балів), ведення читацького щоденника (до 5 балів), вивчення творів напам'ять (до 5 балів), виконання домашніх індивідуальних занять (до 40 балів — кожне індивідуальне заняття оцінюється до 5 балів); тематичний (за модулем) контроль (тестування) — до 50 балів (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал). Підсумковий контроль — виставлення семестрової оцінки студентам, які опрацювали теоретичні теми і практично засвоїли їх. Усі оцінки виставляються у відомість.

За результатами поточного контролю та виконання домашніх індивідуальних завдань студенти, які отримали від 90 до 100 балів, можуть бути звільнені від підсумкового контролю та отримати оцінку «відмінно», від 80 до 90 балів — «добре», від 80 до 70 — «задовільно».

Для заочної форми навчання передбачається написання домашньої контрольної роботи за варіантами.

У результаті вивчення предмета студенти повинні вміти:

Вирізняти основні методологічні підходи до змісту та характеру цінностей художніх творів літератури XX століття.

Орієнтуватися в основних напрямах літератури XX століття.

Усвідомлювати світобачення та світорозуміння літератури XX століття.

Розрізняти різні жанри художньої творчості й мистецтва.

Володіти творчим підходом до аналізу творів художньої літератури у контексті літератури XX століття.

Завдання посібника — сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури XX століття для денної та заочної (дистанційної) форми навчання студентів ВНЗ І—IV рівня акредитації.

Посібник складається з чотирьох розділів. У першому подається навчальна програма курсу «Історія зарубіжної літератури XX століття», варіанти «Робочої програми», перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять.

У другому — запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, що передбачено робочою програмою, після теми подані питання для самоконтролю.

Розділ третій — практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Практичні заняття складаються з: плану, завдання для підготовчого періоду і списка літератури. До них подані інструктивно-методичні матеріали. Тема практичного заняття методично виправдана, оскільки сприятиме більш поглибленому засвоєнню тексту з метою кращого його розуміння, отримання естетичної насолоди від читання, конкретизації уявлення про творчість окремих митців. Практичні заняття передбачають теми, необхідні майбутньому вчителю в його педагогічній роботі, оскільки всі вони включені у шкільну програму. У цьому ж розділі подається тематика для СРС і методичні рекомендації до її виконання, домашня контрольна робота за варіантами і методичні рекомендації до її написання (для заочної форми навчання), коригуючі матеріали: тести, орієнтовні запитання для іспиту, критерії оцінювання знань студентів.

Четвертий розділ — додатково-бібліографічний. У ньому подано додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, словник термінів і понять, бібліографія.

Посібник стане у нагоді студентам гуманітарних факультетів.