Економічні ризики та методи їх вимірювання - Навчальний посібник (Донець Л.І.)

1.4. класифікація ризиків

Складність класифікації ризиків полягає в їхньому різноманітті. Існують певні види ризиків, дії яких піддані усі без винятку організації, але поряд із загальними є специфічні види ризику, пов'язані з господарською діяльністю; ризик, пов'язаний з особистістю підприємця, ризик, пов'язаний з недостатністю інформації про стан зовнішнього середовища (рис. 1.4).

 

Операційні ризики, пов'язані з динамікою курсів валют, трансак- ційні ризики для транснаціональних компаній та економіч- ні валютні ризики    

Рис. 1.4. Види ризиків та їхня характеристика

 

Виділяють дві групи ризиків: статичні (прості) і динамічні (спекулятивні).

1.4.1. Статичні та динамічні ризики

Статичні ризики завжди несуть у собі втрати. Залежно від причини втрат статичні ризики поділяються на такі групи:

ймовірні втрати внаслідок негативного впливу на активи фірми стихійних лих;

ймовірні втрати внаслідок злочинних дій;

ймовірні втрати внаслідок прийняття несприятливого для підприємницької фірми законодавства;

ймовірні втрати внаслідок погрози власності третіх осіб, що приводить до змушеного припинення діяльності основного постачальника чи споживача;

втрати внаслідок смерті чи недієздатності ключових працівників фірми або основного власника підприємницької фірми.

Динамічний ризик несе в собі або втрати, або прибуток. Вони є складними для управління. До них відносять різні види політичних ризиків, економічних ризиків, галузевих ризиків.

1.4.2. Комерційний ризик

Комерційний ризик — це ризик, що виникає в процесі реалізації товарів і послуг, зроблених чи куплених підприємцем. Основні причини комерційного ризику:

зниження обсягів реалізації внаслідок падіння попиту (потреб) на товар, реалізований підприємством, витиснення його конкуруючими товарами, введення обмежень на продаж;

підвищення закупівельної ціни товару в процесі здійснення підприємницького проекту;

непередбачене зниження обсягів закупівель порівняно з наміченими, що зменшує масштаб усієї операції й збільшує витрати на одиницю об'єму реалізованого товару (за рахунок умовно постійних витрат);

втрати товару;

втрати якості товару в процесі обертання (транспортування, зберігання), що приводить до зниження його ціни;

підвищення витрат обертання порівняно з наміченими в результаті виплати штрафів, непередбачених відрахувань, що призводить до зниження прибутку підприємства.

Комерційний ризик містить у собі такі різновиди:

ризики, пов'язані з реалізацією товару (послуг) на

ринку;

ризики, пов'язані з транспортуванням товару (транспортний);

ризики, пов'язані з прийманням товару (послуг) покупцем;

ризики, пов'язані з платоспроможністю покупця;

ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами.

За структурною ознакою комерційні ризики поділяються на майнові, виробничі і торгові.

Майнові ризики — це ризики, пов'язані з імовірністю втрат майна підприємця через крадіжку, диверсію, перенапруження технічної й технологічної систем і т. п.

Виробничі ризики — це ризики, пов'язані зі збитком від зупинки виробництва внаслідок впливу різних факторів і, насамперед, із втратою чи пошкодженням основних і оборотних фондів (устаткування, сировини, транспорту і т.п. ), а також ризики, пов'язані із впровадженням у виробництво нової техніки і технології.

Торговіризики являють собою ризики, пов'язані зі збитком через затримку платежів, відмовлення від платежу в період транспортування товару, непостачання товару і т.п.

Окремо варто виділити транспортні ризики. Транспортні ризики класифікуються залежно від міри відповідальності в чотири групи: Е, Г, С, £).

Група Е включає ситуацію, коли постачальник (продавець) тримає товар на власних складах (ЕхУогк8). Ризик приймає на себе постачальник до моменту прийняття товару покупцем. Ризик транспортування від приміщення продавця до кінцевого пункту вже приймається покупцем.

Група F містить три конкретні ситуації передачі відповідальності і ризиків:

FCA означає, що ризик і відповідальність продавця переносяться на покупця в момент передачі товару в домовленому місці;

FAS означає, що відповідальність ризику за товар переходить від постачальника до покупця у визначеному договором порту;

FOB означає, що продавець знімає із себе відповідальність після відвантаження товару.

Група С включає ситуації, коли експортер, продавець укладають з покупцем договір на транспортування, але не приймають на себе ніякого ризику. Це такі конкретні ситуації:

CFK — продавець оплачує вартість транспортування до місця перебування, але ризик і відповідальність за схоронність товару і додаткові витрати бере на себе покупець;

СІ — крім обов'язків, як у випадку СРК, продавець забезпечує й оплачує страховку ризиків під час транспортування;

СРТ — продавець і покупець поділяють між собою ризики й відповідальність. У визначений момент (якийсь проміжний пункт транспортування) ризики цілком переходять від продавця до покупця;

СІР — ризики переходять від продавця до покупця у визначеному проміжному пункті транспортування, але, крім того, продавець забезпечує й оплачує вартість страховки товару.

Група D означає, що всі, транспортні ризики лягають на продавця. До цієї групи відносяться такі конкретні ситуації:

DA — продавець приймає на себе ризики до певного державного кордону, а далі ризики приймає на себе покупець;

БЕ — передача ризиків продавцем покупцеві проходить на борті судна;

БЕ — передача ризиків відбувається в момент перебування товару в порту.

1.4.3. Виробничий ризик

Виробничий ризик — це імовірність збитків чи додаткових витрат, пов'язаних із перебоями чи зупинкою виробничих процесів, порушенням технології виконання операцій, низькою якістю сировини чи роботи персоналу і т.п.

До основних причин виробничого ризику відносяться:

зниження намічених обсягів виробництва і реалізації продукції внаслідок зниження продуктивності праці, простою обладнання, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів, підвищеного відсотка браку виробленої продукції;

зниження цін, за якими планувалося реалізовувати продукцію (послугу) у зв'язку з її недостатньою якістю, несприятливими змінами ринкової кон'юнктури, підвищенням попиту;

збільшення матеріальних витрат через перевитрату матеріалів, сировини, палива, енергії, а також за рахунок збільшення транспортних витрат, торгових витрат, накладних та інших додаткових витрат;

зростання фонду оплати праці за рахунок перевищення наміченої чисельності або виплат більш високого, ніж заплановано, рівня заробітної плати окремим робітникам;

збільшення податкових платежів та інших відрахувань підприємства;

низька дисципліна постачань, перебої з паливом і електроенергією;

фізичний і моральний знос устаткування.

індустрію, яка визначає розвиток сучасної економіки, як наприклад, інформатика.

У домашинну епоху економічний ризик ототожнювався з ризиком втрати (заморські подорожі, азартні ігри тощо). У машинну епоху економічний ризик — це ризик первісного ринку, банкрутства, втрати засобів для існування. У сучасну, технотронну епоху ризик втрати не є визначальним. Сучасна інтерпретація економічного ризику — це не втрата, якої можна зазнати під час реалізації підприємцем управлінського рішення, а можливість відхилення від цілі, заради якої приймалось рішення. Тобто сучасний економічний ризик визначається не стільки втратами, скільки відсутністю значних економічних результатів.

Безумовно, економічний ризик містить негативні моменти для підприємця, який приймає рішення. Проте повна відсутність ризику для нього — свідчення серйозних дефектів в організації процесу управління підприємством. Ще в стародавньо-індійському економічному та соціальному трактаті "Артхашастра" (ІІ ст. до н.е. — ІІІ ст. н.е.) дається рекомендація надсилати вельможу в область, яку він розорив надмірними поборами, для того щоб обурене населення знищило його. Як бачимо, ще в ті часи управління державою було пов'язане з ризиком, а некомпетентне управління каралося. Сьогодення дає більш цивілізовані методи покарання безпорадного, некомпетентного керівника — це демократичні вибори. Відсутність же будь-якого ризику для особи, яка приймає рішення стосовно управління соціально-економічною системою, означає відсутність стимулів до компетентного керівництва і є побічним свідченням відсутності демократії.

Для існування економічного ризику необхідна не тільки демократія, а й можливість приймати одноособові рішення (елементи централізму). Навіть під час прийняття рішення на повністю демократичних засадах (наприклад, голосуванням) кожен з членів колективного органу управління приймає одноособове рішення, віддаючи голос за ту чи іншу альтернативу, а отже, ризикує. Про це свідчать коливання рейтингу депутатів за результатами поіменного голосування в країнах з розвинутою демократією.

Важливість фактора економічного ризику зумовила перетворення його на товар; створився потужний ринок ризику. Диференціація умов господарювання та прийняття рішень щодо об'єктів ризику, а також різне відношення до ризику у суб'єктів спричинюють необхідність обміну ризиком. Потужними споживачами ризику є страхові компанії, фірми, організації, фонди. Вони отримують ризик від багатьох суб'єктів ризику і за деяку винагороду повертають їм певні гарантії. Іноді економічний ризик бажаний для суб'єктів, тому він створюється штучно (гральний бізнес).

Таким чином, економічний ризик, виступаючи об'єктивною необхідністю сучасного суспільства, набуває ті риси і особливості, які притаманні соціально-економічному стану країни на певному етапі її розвитку.

Резюме

Ризик — це діяльність, що пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якого є можливість кількісно і якісно оцінити ймовірність досягнення передбаченого результату, невдачі і відхилення від мети.

Економічний ризик — це ризик, що виникає при будь-яких видах підприємницької діяльності, спрямованих на одержання прибутку і пов'язаних з виробництвом продукції, товарів і послуг, їхньою реалізацією; товарно-грошовими і фінансовими операціями; комерцією, а також реалізацією науково-технічних проектів.

Ризик виникає лише тоді, коли має місце невизначеність, відсутність вичерпної інформації про умови прийняття рішень. Якщо все відомо — ризик відсутній. Ризик відсутній також у випадку, коли немає зацікавленості в результатах прийняття рішень.

Складність класифікації ризиків полягає в їхньому різноманітті. Існують певні види ризиків, дії яких піддані усі без винятку організації, але поряд із загальними є специфічні види ризику, пов'язані з господарською діяльністю; ризик, пов'язаний з особистістю підприємця, ризик, пов'язаний з недостатністю інформації про стан зовнішнього середовища.

Ризик — об'єктивна необхідність, він органічно пов'язаний з фундаментальними інститутами сучасного суспільства. Джерела ризику досить різноманітні: науково-технічний прогрес, кон'юнктура ринку, внутрішня та зовнішня політична ситуація, погодні умови, наявність корисних копалин, природа людини та багато інших.

У практичній діяльності ризики можуть бути настільки великими, що здатні зупинити виробничу роботу, змусити підприємця відмовитися від здійснення операцій, що вимагають великих початкових інвестицій і часу. У той же час наявність фактора ризику є для підприємця сильним стимулом для постійного здійснення режиму економії, змушує його ретельно аналізувати рентабельність проектів, розробляти інвестиційні кошториси, наймати відповідні кадри.

У міру розвитку ринкових відносин у нашій державі буде посилюватися і підприємницький ризик. Усунути умови невизначеності майбутнього в підприємницькій діяльності неможливо, тому що вона є елементом об'єктивної діяльності. У цьому полягає об'єктивна сторона фінансових відносин в умовах невизначеності. Але існує і суб'єктивна сторона. Адже саме підприємець оцінює ситуацію, формує безліч можливих виходів і представляє імовірності їхнього здійснення, робить вибір з безлічі альтернатив. Сприйняття таких умов залежить від людини, її характеру, складу розуму, психологічних особливостей, рівня знань.

Питання для поглибленого засвоєння знань

Які чинники зумовлюють необхідність проблем, пов'язаних з ризиком?

У чому полягає сутність основних підходів до визначення ризику як економічної категорії?

За яких умов виникає ризикова ситуація?

Які характерні риси притаманні ризиковій ситуації?

У чому полягає сутність економічного ризику?

У чому проявляється суперечливість як риса ризику?

З чим пов'язана альтернативність ризику?

Яку роль відіграє невизначеність як риса ризику?

Чи пов'язані між собою основні риси ризику та його функції? Обґрунтуйте свою відповідь.

Схарактеризуйте основні джерела ризику і умови його виникнення.

Що виступає критерієм розподілу ризиків на статистичні і динамічні?

У чому полягають причини виникнення комерційного ризику?

У чому полягають причини виробничого ризику?

Який вид ризику вникає при здійсненні фінансового підприємництва чи фінансових угод? У чому полягає його сутність?

У чому полягає принципова різниця між економічними, фіскальними та соціально-політичними ризиками?

Чому ризик у підприємництві — це фінансова категорія?

Які особливості притаманні ризикам, зумовленим сучасним станом розвитку вітчизняних підприємств?

Проблемні ситуації для обговорення

Ситуація 1. Згідно з реформою банківської системи, поряд з ощадними банками створено комерційні. У комерційних банках нараховується більший відсоток на вкладені суми порівняно з ощадними, але сам внесок не гарантується. Перед кожним вкладником постає дилема: мати меншу, але гарантовану суму, або більшу, проте з ризиком втратити сам внесок. На перший погляд, ризику підпорядкована лише частина внеску, розміщена в комерційному банку. Який ризик у цьому випадку є наявним? Обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація 2. Фірма виробляє товар, попит на який наперед невідомий. Подібна ситуація часто трапляється при визначенні обсягу виробництва нової техніки, тиражу видань.

Який ризик є очевидним при відомих цінах та витратах на виробництво? Обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація 3.Розглянемо агропромисловий комплекс із закінченим циклом виробництва, наприклад цукровий, який складається з двох підкомплексів: вирощування цукрових буряків та переробної промисловості (виробництво цукру). Необхідно визначити раціональну структуру використання ресурсів, спільних для обох підкомплексів. З яким ризиком пов'язаний розподіл ресурсів за умов, коли врожайність сільськогосподарської продукції, як правило, випадкова? Обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація 4. У діяльності наукової госпдоговірної лабораторії є істотний ризик розформування творчого колективу внаслідок тимчасової несприятливої кон'юнктури (звичайно, не маються на увазі застарілі та роздуті структури, які повинні зникнути). Необхідно створити механізми пом'якшення негативних наслідків ризику. Якими можуть бути ці механізми? У чому полягають особливості їх реалізації в діяльності лабораторії?

Ситуація 6. Може статися так, що в розробку новацій вкладаються великі кошти, які не відшкодовуються внаслідок несприятливої кон'юнктури ринку. Або, навпаки, зразки нової техніки користуються підвищеним попитом, який повністю не задовольняється, внаслідок чого втрачається частина прибутку. З якими функціями ризику пов'язана ця ситуація? Наскільки неминуча реалізація цієї функції ризику?

Ситуація 7. Оскільки державний розподіл випускників вищих навчальних закладів скасовується, то вже не йтиметься про гарантований "збут" державі молодих фахівців. З іншого боку, вузам надаються широкі права у плануванні своєї діяльності. Отже, виникає необхідність переорієнтувати роботу вузів згідно з потребами замовників. Практично це означає повну перебудову економічних засад діяльності вузів, створення нового економічного механізму вищої освіти. Якому виду (або видам) ризику буде надано пріоритетне значення при визначенні величини набору на окрему спеціальність? Хто повинен взяти на себе цей ризик, у яких розмірах — питання, що постає перед вищою школою та її замовниками.

Тестові завдання для самоконтролю

 

п/п

Завдання

Варіанти відповідей

я я ч я

« Ч

 

1

Альтернативною вартістю економічної незалежності підприємницької діяльності є:

а)         ризик;

б)         джерела коштів;

в)         прибуток;

г)         ресурси

1

 

2

До основних моментів, що характеризують ризикову ситуацію, належить:

а)         випадковий характер події;

б)         наявність альтернативних рі- шень;

в)         наявність бізнес-плану;

г)         імовірність виникнення збитків

3

 

3

Поняття "ризик" характеризує ситуацію, коли:

а)         подія ніколи не відбудеться;

б)         негативна ситуація може на- стати   в   результаті реалізації управлінських рішень;

в)         оцінка якості і імовірності події ускладнена зовнішніми чинника- ми, які впливають на результати- вні показники підприємства;

г)         формуються напрямки інвес- тування коштів підприємства

2

 

4

Якщо перед підприємством існує ймовірність втратити доходи, то це свідчить про:

а)         банкрутство;

б)         ризикову ситуацію;

в)         невизначеність;

г)            неплатоспроможність

1

 

5

Під економічним ризиком розуміють ризик, що виникає в разі:

а)         будь-яких видах підприємни- цької діяльності;

б)         комерційної діяльності;

в)         виробничої активності;

г)         банківської діяльності

1

 

6

Невизначеність зовнішнього оточення підприємства, яка формується різноманітними суб'єктами ринку, визначає:

а)         об'єктивну основу ризику;

б)         захисну основу ризику;

в)         суб'єктивну основу ризику;

г)         регулятивну основу ризику

1

 

7

Інформованість, досвід, кваліфікація та ділові якості підприємця визначають:

а)         міру впливу зовнішнього ото- чення підприємства;

б)         класичну основу управління ризиком;

в)         суб'єктивну основу ризику;

г)         об'єктивну основу ризику

1

 

8

До функцій ризику відносяться:

а)         інноваційна;

б)         регулятивна;

в)         стимулююча;

г)         захисна;

д)         мотивуюча

3

 

9

Стимулювання пошуку нетрадиційних підходів до рішення існуючих або прогнозних проблем полягає у виконанні функцій:

а)         інноваційної;

б)         регулятивної;

в)         аналітичної;

г)         захисної;

д)         немає відповіді

1

 

10

Ризик трансферту пов'язаний з:

а)         виробництвом продукції;

б)         обмеженнями на конверту- вання місцевої валюти;

в)         форс-мажорними обставина- ми;

г)         платоспроможністю покупця

1

 

 

  

 

 

 

11

Які функції виконує ризик?

а)         загальну, приватну, специфічну;

б)         інноваційну, регулятивну, за- хисну, аналітичну;

в)         соціальну,  економічну, полі- тичну;

г)         немає правильної відповіді

1

 

12

Яка з функцій економічного ризику включає в себе деструктивну і конструктивну форми?

а)         регулятивна;

б)         інноваційна;

в)         аналітична;

г)         ревізійна;

д)         захисна

1

 

13

Спроможність ризикувати як особливість та характерна риса підприємницької діяльності віддзеркалюється в такій функції ризику:

а)         інноваційній;

б)         регулятивній;

в)         аналітичній;

г)         захисній;

д)         мотивуючій;

е)         стимулюючій

1

 

14

Імовірність втрат, що виникають при вкладенні коштів у виробництво нового товару, це:

а)         інноваційний ризик;

б)         галузевий ризик;

в)         технічний ризик;

г)         виробничий ризик

 

 

15

Втрати від стихійного лиха, через злочинні дії; несприятливе законодавство; загрози власності 3-х осіб і втрати в наслідок недієздатності ключових робітників фірми - це:

а)         динамічний ризик;

б)         статистичний ризик;

в)         ризик, пов'язаний з господар- ською діяльністю;

г)         ризик, пов'язаний з особистіс- тю

 

 

16

Ризики, що несуть у собі тільки втрати, називаються:

а)         статистичними;

б)         динамічними;

в)         позиційними;

г)         альтернативними

 

 

17

Політичний і галузевий ризики відносять до:

а)         статистичних;

б)         динамічних;

в)         позиційних;

г)         альтернативних

 

 

18

Ризик, пов'язаний з організацією виробництва, називається:

а)         комерційним;

б)         політичним;

в)         галузевим;

г)         виробничим

 

 

19

Під економічним ризиком розуміють:

а)         небезпеку виникнення сукуп- них втрат при будь-яких видах підприємницької діяльності, що пов'язані з виробництвом товару і послуг, їхньою реалізацією, това- рно-грошовими та фінансовими операціями, а також комерцією;

б)         це загроза того, що підприємс- тво понесе втрати у вигляді дода- ткових зобов'язань або отримає доходи нижче тих, на які розрахо- вував;

в)         потенційна небезпека неотри- мання доходів порівняно з варіан- том, що розраховувався на раціо- нальне використання ресурсів;

г)         втрати в результаті несанкціо- нованої дії третіх осіб

 

 

20

Ризик, пов'язаний з реалізацією продукції, товару і послуг, вироблених або куплених, це:

а)         політичний;

б)         виробничий;

в)         комерційний;

г)         фінансовий

1

21

Якщо в ролі товару виступає валюта, цінні папери або грошові кошти, то в цьому випадку говорять про існування:

а)         фінансового ризику;

б)         галузевого ризику;

в)         інноваційного ризику;

г)         комерційного ризику

1

Усього

 

26

 

Завдання для самостійної роботи

Проаналізуйте різні визначення ризику. Яке з них, на вашу думку, найбільше відбиває суть ризику? Яке визначення вам найбільше подобається?

Наведіть приклади ризикових ситуацій як у побуті, так і у виробничій сфері.

Наведіть приклади ризикових ситуацій на рівні міста, регіону, держави.

Наведіть приклади чи спростуйте тезу зростання ролі особистості у підприємницькій діяльності.

Назвіть відомі вам класифікації ризику. Що лежить в основі кожного виду класифікації? Які ще види класифікації ризику ви могли б запропонувати?

Сформулюйте основні причини економічного ризику. Які ще, крім наведених у цьому посібнику, причини ризику ви могли б назвати?

Наведіть приклади глобальності економічного ризику. Покажіть, як несприятливі економічні явища усередині окремої країни позначаються на економіках інших країн.

Назвіть основні ризики фірми і причини, що їх спричинюють.

У чому полягає різниця між чистими і спекулятивними ризиками?

10. Розгляньте функціонування фірми збуту. Які ризики найбільш характерні для її діяльності?

Розгляньте функціонування підприємства, що виробляє продукти харчування. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

Розгляньте функціонування посередницької фірми. Які ризики найбільш характерні для її діяльності?

Розгляньте функціонування підприємства сфери послуг. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

Розгляньте функціонування страхової компанії. Які ризики найбільш характерні для її діяльності? Як співвідносяться ризики, що страхова компанія бере на свою відповідальність за договорами страхування, з її власними ризиками як суб'єкта підприємницької діяльності?

Розгляньте функціонування банку. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

Назвіть основні ризики ЗЕД і причини, що їх спричинили.

Розгляньте ЗЕД підприємства металургійної промисловості. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

Розгляньте ЗЕД підприємства, що виробляє харчову продукцію. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

Розгляньте ЗЕД фірми, що займається діяльністю зі збуту. Які ризики найбільш характерні для її діяльності?

Розгляньте ЗЕД страхової компанії. У чому специфіка ЗЕД страхової компанії? Які ризики найбільш характерні для її діяльності?

Які ризики ЗЕД, на вашу думку, найбільш небезпечні для суб'єктів підприємницької діяльності України?

Дайте характеристику і назвіть причини, що спричинюють галузеві ризики, виберіть якусь галузь і зробіть аналіз її ризиків.

Наведіть приклади відомих вам проявів галузевих ризиків.

Дайте характеристику і назвіть причини, що призводять до ризиків форс-мажорних обставин. Чи однакові ці ризики для різних виробництв і різних територій?

Наведіть приклади відомих вам проявів ризиків форс-ма-жорних обставин.

Дайте характеристику і назвіть причини, що спричинюють банківські ризики.

Дайте характеристику і назвіть причини, що спричинюють податкові ризики. Поясніть суть кривої Лаффера.

Наведіть приклади відомих вам проявів податкових ризиків як в Україні, так і на прикладі якої-небудь іншої країни (на ваш вибір).

Дайте характеристику і назвіть причини, що призводять до екологічних ризиків.

Наведіть приклади відомих вам проявів екологічних ризиків на рівні фірми, регіону, держави, у світовому масштабі.

Які ще ризики, не розглянуті, на вашу думку, в даній темі, ви можете назвати?

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань

Якими чинниками зумовлено необхідність проблем, пов'язаних з ризиком?

У чому полягає сутність основних підходів до визначення ризику як економічної категорії?

За яких умов виникає ризикова ситуація?

Які характерні риси притаманні ризиковій ситуації?

У чому полягає сутність економічного ризику?

У чому проявляється суперечливість як риса ризику?

З чим пов'язана альтернативність ризику?

Яку роль відіграє невизначеність як риса ризику?

Чи пов'язані між собою основні риси ризику та його функції? Обґрунтуйте свою відповідь.

Схарактеризуйте основні джерела ризику та умови його виникнення.

Що виступає критерієм розподілу ризиків на статистичні і динамічні?

У чому полягають причини виникнення комерційного ризику?

В чому полягають причини виробничого ризику?

Який вид ризику вникає при здійсненні фінансового підприємництва чи фінансових угод? У чому полягає його сутність?

Які особливості притаманні ризикам, зумовленим сучасним станом розвитку вітчизняних підприємств?

Теми рефератів

Сутність та необхідність управління ризиком.

Підприємницький ризик.

Види ризику та критерії їх класифікації.

Теоретичні підходи до визначення ризику.

Особливості прояву ризику в сучасних умовах.

Основні характерні риси економічного ризику.

Функції    ризику    та    особливості    їх    реалізації в підприємницькій діяльності.

Теоретична сутність і наслідки екологічних ризиків.

Визначення проблеми складності класифікації ризиків.

Порівняльний аналіз статистичних і динамічних ризиків.

Чинники, що зумовлюють виникнення ризикової ситуації для підприємства.

Фінансові ризики та види їх прояву.

Особливості комерційних ризиків у діяльності торговельного підприємства.

Порівняльна характеристика статичних та динамічних ризиків.

Виробничий ризик у діяльності промислового підприємства.