Економічні ризики та методи їх вимірювання - Навчальний посібник (Донець Л.І.)

Анотація

 

Л.І. Донець

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ-2006

УДК 330.131.7(075.8) ББК 65.050я73 Д 67

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-2873 від 15.12.2005 р.)

Рецензенти:

А.В.Гриньов — доктор економічних наук, зав.кафедри міжнародної економіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

Н.І.Огуй — кандидат економічних наук, зав.кафедри економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України;

Н.Б.Ткаченко — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Київського національного торгівельно-еко-номічного університету

Донець Л.І.

Д 67     Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.

ISBN 966-364-279-3

У навчальному посібнику розглядаються питання ідентифікації, оцінки та мінімізації економічних ризиків. Велика увага приділяється висвітленню засобів управління ризиками та їх урахуванню під час прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику. Теоретичний матеріал структурований згідно з логікою засвоєння студентами основних понять, економічних категорій, методів і способів їх використання в практичній діяльності.

До кожного розділу подано питання для поглибленого засвоєння знань студентами, тестові завдання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи.

Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

 

ISBN966-364-279-3

© Донець Л.І., 2006

© Центр навчальної літератури, 2006