Економічні ризики та методи їх вимірювання - Навчальний посібник (Донець Л.І.)

Розділ 1 ризик як економІчна категорІя 1.1. поняття про ризик

В умовах ринкової економіки ризик є ключовим елементом підприємництва. У Законі України "Господарський кодекс України" сказано, що підприємництво — це самостійна ініціатива, систематична на власний ризик діяльність, спрямована на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг і здійснення торгівлі з метою одержання прибутку. Однак процес прийняття відповідальності одночасно є й процесом прийняття на себе ризику. Отже, здатність і готовність до ризику — якість, що притаманна підприємцю.

В умовах політичної й економічної нестабільності міра ризику значно зростає. У сучасних умовах розвитку економіки України проблема посилення ризиків дуже актуальна, що підтверджується даними про зростання збитковості підприємств промисловості.

В економічній літературі спостерігається неоднозначність у трактуванні рис, властивостей і елементів ризику, у розумінні його змісту, співвідношення об'єктивних і суб'єктивних сторін. Розмаїтість думок про сутність ризику пояснюється, зокрема, багатоаспектністю цього явища, практично повним його ігноруванням в існуючому господарському законодавстві, недостатнім використанням у реальній економічній практиці й управлінській діяльності. Крім того, ризик — це складне явище, що має безліч неспівпадаючих, а іноді протилежних реальних основ.

Розглянемо деякі існуючі підходи до трактування категорії "ризик". Походження терміна "ризик" має свої витоки із грецьких слів гісЬікоп, гісЬа — стрімчак, скеля. В італійській мові гізіко — небезпека, погроза; гізіеаге — лавірувати між

 

 

скель. У французькій мові гізцое — погроза, ризикувати (буквально — об'їжджати стрімчак, скелю).

У словнику Вебстера "ризик" визначається як "небезпека, можливість збитку чи втрат". У словнику Ожегова "ризик" визначається як "можливість небезпеки" чи як "дія наудачу в надії на щасливий результат".

Як показує аналіз, у літературі значно поширене судження про ризик як про можливість небезпеки чи невдачі. Аналогічне положення склалося і в економічній літературі. У книзі "Фінансовий менеджмент" дається таке визначення.

Ризик — це імовірність виникнення збитків чи недоодержання доходів порівняно з прогнозованим варіантом.

У книзі "Ризик у сучасному бізнесі" відзначається:

Під ризиком прийнято розуміти імовірність (погрозу) втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоодержання доходів чи поява додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової діяльності.

Найповніше визначення ризику наведено в книзі "Ризик і його роль у суспільному житті":

Ризик — це діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, у процесі якого мається можливість кількісно і якісно оцінити імовірність досягнення передбаченого результату, невдачі і відхилення від мети.

Таким чином, категорію "ризик" можна визначити як небезпеку втрати ресурсів чи недоодержання доходів порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів.

У зазначених визначеннях виділяється така характерна риса ризику, як небезпека, можливість невдачі. Однак усі ці визначення не охоплюють усього змісту терміна "ризик". Для повнішої характеристики визначення "ризик" доцільно виявити поняття "ризикова ситуація", оскільки воно безпосередньо поєднане зі змістом терміна "ризик".

Поняття ризикової ситуації можна визначити як поєднання, сукупність різних обставин і умов, що створюють певну об

становку для того чи іншого виду діяльності. Іншими словами саме сукупність умов і обставин створюють ризикову ситуацію і виступають причинами ризику (рис. 1.1).

Митне регулювання

Відсоток за кредит

 

Інвестиційний клімат

 

 

Змішана форма

 

 

Ціна енергоносіїв

 

 

Президентська форма

 

 

Статевий фактор

Кон'юнктура ринку

 

 

Парламентська форма

 

 

Демографічний фактор

 

 

 

 

Економічні умови

 

Політичні умови

 

Соціальні умови

 

 

 

Об'єктивна основа

 

 

^ т

 

 

 

РИЗИК

 

 

 

 

 

 

Суб'єктивна основа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ризикова ситуація пов'язана зі статичними процесами; її супроводжують три одночасних умови:

наявність невизначеності;

необхідність вибору альтернативи (при цьому варто мати на увазі, що відмовлення від вибору також є різновидом вибору);

можливість оцінити імовірність здійснення вибраних альтернатив.

Слід зазначити, що ризикова ситуація якісно відрізняється від ситуації невизначеності. Ситуація невизначеності характеризується тим, що імовірність досягнення результатів подій чи рішень стосовно цих подій у принципі не має одностайної альтернативи.

Отже, ризикову ситуацію можна схарактеризувати як різновид невизначеності, коли настання подій імовірне і може бути визначене, тобто в цьому випадку об'єктивно існує можливість оцінити імовірність подій, що приблизно виникають внаслідок сумісної діяльності партнерів по виробництву, дій конкурентів чи супротивника, впливи природного середовища на розвиток економіки, впровадження науково-технічних досягнень і т. ін.

Створення ризикової ситуації обумовлено наступними чинниками:

непередбачені зміни у внутрішніх і зовнішніх умовах діяльності;

наявність альтернативних рішень;

імовірність виникнення збитків;

імовірність одержання додаткового прибутку.

Названі чинники є зовнішньою характеристикою виникнення ризикової ситуації. Але управління цією ситуацією здійснюється суб'єктом, який має певні особливості, а саме:

суб'єкт, що робить вибір з декількох альтернатив, має в розпорядженні об'єктивні імовірності одержання передбачуваного результату, що ґрунтуються, наприклад, на проведених статистичних дослідженнях;

імовірності настання очікуваного результату можуть бути одержані на підставі суб'єктивних оцінок, тобто суб'єкт має справу із суб'єктивними ймовірностями;

суб'єкт у процесі вибору і реалізації альтернативи володіє як об'єктивними, так і суб'єктивними ймовірностями.

Для того щоб зняти ризикову ситуацію, суб'єкт робить вибір і прагне реалізувати його. Цей процес знаходить своє вираження в понятті "ризик", що існує як на стадії вибору рішення (плану дій), так і на стадії його реалізації. І в тому і в іншому випадку ризик представляється моделлю зняття суб'єктом невизначеності, способом практичного вирішення протиріччя при неясному (альтернативному) розвитку протилежних тенденцій за конкретних обставин.