Економіка та підприємництво. Випуск 5 - Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Формування економІчних вІдносин в умовах перехІдноЇ економІки
Читать: ФункцІЇ державноЇ власностІ на засоби виробництва в перехІднІй економІцІ
Читать: АналІз стану та умови розвитку приватного пІдприЄмництва в украЇнІ
Читать: ІнновацІйна полІтика держави: вибІр прІоритетІв науково-технІчного розвитку
Читать: МоделІ регулювання ринку працІ
Читать: ЕкономІчнІ моделІ розподІлу суспІльного продукту
Читать: Соціальні зв’язки та проблеми економічного розвитку
Читать: МІжнародна економІка
Читать: ПринциповІ засади сучасного мІжнародного маркетингового планування
Читать: ОперацІйнІ аспекти реалІзацІЇ зовнІшньоекономІчноЇ стратегІЇ
Читать: Методика застосування swot- аналІзу для вивчення можливостей пІдприЄмства на зовнІшньому ринку
Читать: ЕкономІка та управлІння
Читать: Формування механІзму активІзацІЇ ІнвестицІйноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: Система управлІння акцІонерними товариствами в ринкових умовах господарювання
Читать: ТеоретичнІ аспекти визначення базових категорІй управлІння персоналом
Читать: Житлова реформа та її вплив на соціально-економічний розвиток міст
Читать: Маркетинг
Читать: КонцепцІя маркетингу як ключ до ефективноЇ дІяльностІ пІдприЄмств украЇни: реальнІсть, сутнІсть, надІя
Читать: ЦІновий ризик у маркетинговІй дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: ОсобливостІ маркетингу освІтнІх послуг
Читать: Аграрний менеджмент
Читать: Формування джерел вІдтворення основних засобІв аграрних пІдприЄмств
Читать: Створення «ІнвестицІйного фонду» в рамках акцІонерних товариств бурякоцукрового пІдкомплексу апк украЇни
Читать: ПІдходи до дослІдження ризику в сІльському господарствІ
Читать: ФІнанси І кредит
Читать: РегІональнІ особливостІ Іноземного Інвестування в економІку украЇни
Читать: ЕфективнІсть використання Іноземних кредитІв пІд гарантІЇ кабІнету мІнІстрІв украЇни
Читать: УкраЇнськІ банки та банки з Іноземним капІталом на ринку украЇни: деякІ порІвняння
Читать: УправлІння активами комерцІйних банкІв як засІб змІцнення позицІй банку на фІнансово-кредитному ринку
Читать: Ринок мбк в ІнфраструктурІ банкІвськоЇ системи украЇни
Читать: Реформування регуляторноЇ полІтики на ринку цІнних паперІв в украЇнІ
Читать: ЛІзингова дІяльнІсть в украЇнІ: перспективи та проблеми розвитку
Читать: КласифІкацІя акцІонерних товариств І проблеми формування Їх статутного капІталу
Читать: ОблІк, аналІз та аудит
Читать: МетодологІчнІ аспекти формування нацІональних стандартІв бухгалтерського облІку
Читать: Принципи облІку основних засобІв у ринковІй економІцІ
Читать: АналІз впливу використання позикових коштІв на прибуткову дІяльнІсть пІдприЄмства: вІтчизняний І зарубІжний досвІд
Читать: ОблІк за центрами вІдповІдальностІ І сегментами дІяльностІ
Читать: ЕкономІко-математичне моделювання
Читать: ПопереднІй аналІз короткострокових вкладень банку в цІннІ папери
Читать: Питання Ґрунтозахисного сІльсько- господарського виробництва та його моделювання