Дослідження операцій і дискретний аналіз - Навчально-методичні матеріали (О.С. Катуніна)

Тематичний план дисциплІни

№ п/п

Розділ і тема

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

Індивідуальна робота

Самостійна робота

1

Тема 1. Теоретичні засади операційних досліджень в економіці

2

 

 

 

2

2

Тема 2. Операційне визначення цілей, альтернатив та організаційна поведінка у прийнятті рішень і в управлінні

 

 

 

2

2

3

Тема 3. Розв’язання слабоструктурованих та неструктурованих задач в економіці методами дослідження операцій

 

 

 

2

4

4

Тема 4. Дискретна математика як підхід та інструментарій дослідження й моделювання економічних систем і процесів

1

 

 

 

2

5

Тема 5. Елементи теорії множин і комбінаторного аналізу

1

1

 

2

4

6

Тема 6. Математична логіка та теорія графів

1

1

 

2

4

7

Тема 7. Чисельні методи аналізу в економічних дослідженнях

1

 

2

 

4

8

Тема 8. Класифікація економіко-математичних моделей дослідження операцій

 

 

 

2

2

9

Тема 9. Детерміновані моделі та методи оптимізації

2

2

 

 

8

10

Тема 10. Стохастичні моделі та методи дослідження операцій

2

2

 

2

6

11

Тема 11. Економічний аналіз оптимальних рішень і планів

2

 

2

 

4

12

Тема 12. Дискретні динамічні моделі економічних систем. Динамічне програмування

2

2

 

 

4

13

Тема 13. Теорія масового обслуговування.

2

 

 

 

4

14

Тема 14. Управління запасами

2

 

2

 

6

15

Тема 15. Моделювання конфліктності у соціально-економічних системах

2

 

2

 

4

 

Разом — 108 год

20

8

8

12

60