Державне регулювання економіки - Навчальний посібник (Стельмащук А.М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: В с т у п
Читать: 1.основи  становлення регульованоЇ ринковоЇ економІки
Читать: 1.1. етапи  становлення економічної науки
Читать: 1.2. розвиток економічних моделей суспільства
Читать: 1.3. умови становлення регульованої ринкової  економіки
Читать: 1.4 основи державного регулювання економіки
Читать: 1.5. конституційні засади державного управління
Читать: 2. державне регулювання вІдносин власностІ І становлення ринкових структур
Читать: 2.1. державна програма приватизації майна державних підприємств
Читать: 2.2. особливості  оцінки вартості майна при приватизації його шляхом  продажі
Читать: 2.3. особливості  приватизації майна  в агропромисловому комплексі
Читать: 2.4. визначення статутних фондів відкритих акціонерних товариств (ват)
Читать: 2.5. обгрунтування доцільності  заходів фінансової  реструктуризації ват
Читать: 2.6. формування і державне регулювання ринку цінних паперів
Читать: 3. державне регулювання створення виробничих  І сервІсних пІдприЄмницьких ринкових структур
Читать: 3.1. реструктуризація сільськогосподарських підприємств
Читать: 3.2. організаційно-правова основа створення  господарських формувань
Читать: 3.3. державне  регулювання форм ділового підприємництва
Читать: 3.4. державне  регулювання створення приватних агроформувань
Читать: 3.5. державне регулювання розвитку фермерства
Читать: 3.6. сутність  підприємств малого бізнесу
Читать: 3.7. організаційні об’єднання  підприємств
Читать: 3.9. державне  регулювання кооперативної діяльності
Читать: 4. модель економІчного обороту краЇни  в системІ нацІональних рахункІв
Читать: 4.1.структурна характеристика системи національних рахунків
Читать: 4.2. міжгалузевий баланс виробництва і розподілу товарів та послуг
Читать: 4.3.макроекономічні показники системи національних рахунків
Читать: 4.4. показники ефективності суспільного  виробництва та методика  їх визначення
Читать: 4.5. економічний оборот країни  в системі національних рахунків
Читать: 5. прогнозування та Індикативне планування народного господарства
Читать: 6. фІнансово-бюджетне І кредитне регулювання
Читать: 7. податкове регулювання економІки
Читать: 8. державне замовлення І контракт на продукцІю
Читать: 9. державне регулювання земельних вІдносин
Читать: 10. державне регулювання ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 11. державне регулювання ІнвестицІйноЇ дІяльностІ
Читать: 12. державне регулювання структурноЇ перебудови народногосподарського комплексу
Читать: 13. державне регулювання ринку  продовольства
Читать: 14. спецІальнІ (вІльнІ) економІчнІ зони (вез)
Читать: 15. державне регулювання ринку  працІ
Читать: 16. державне регулювання зовнІшньо-економІчноЇ дІяльностІ