Фінансовий ринок - Навчальний посібник (Bacильєвa B.B., Bacильчeнкo O.P.)

Тема 6. ринок облІгацІй та ринок пайових цІнних паперІв як складовІ ринку капІталІв

Характеристика акцій і законодавче підґрунтя емісії акцій.

Характеристика видів і типів облігацій та їх роль в економіці.

Вексель. Проблеми вексельного обігу в Україні.

Банківські цінні папери.

Акція — цінний папір, що випускається акціонерним товарис­твом (емітентом), свідчить про пайову участь у статутному фонді даного товариства і підтверджує право участі в управлінні ним.