Фінансовий ринок - Навчальний посібник (Bacильєвa B.B., Bacильчeнкo O.P.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: ЗагальнІ теоретичнІ основи фІнансового ринку
Читать: Тема 1. фІнансовий ринок: сутнІсть, функцІЇ та роль в економІцІ
Читать: 1. сутність фінансового ринку та його структурні елементи
Читать: Тема 2. регулювання та саморегулювання фІнансового ринку
Читать: 1. мета і форми державного регулювання фінансового ринку
Читать: 2. принципи регулювання фінансового ринку та нагляду за діяльністю фінансових установ в україні
Читать: 3. уповноважені органи виконавчої влади у сфері регулювання фінансового ринку
Читать: 4. саморегулівні організації професійних учасників фінансового ринку
Читать: Тема 3. фІнансовІ посередники
Читать: 1. сутність фінансового посередництва. функції фінансових посередників
Читать: 2. характеристика контрактних фінансових інститутів, що діють на фінансовому ринку
Читать: 3. Інфраструктура фінансового ринку
Читать: Структурно-функцІональна побудова фІнансового ринку
Читать: Тема 4. ризик І цІна капиталу
Читать: 1. поняття й класифікація фінансових ризиків
Читать: 2. методи оцінювання ризику на фінансовому ринку
Читать: Тема 5. ринок капІталІв
Читать: 1. структура ринку капіталів
Читать: 2. сутність і функції кредиту
Читать: 3. банки — основні учасники ринку капіталів
Читать: Тема 6. ринок облІгацІй та ринок пайових цІнних паперІв як складовІ ринку капІталІв
Читать: 1. характеристика акцій і законодавче підґрунтя емісії акцій
Читать: 2. характеристика видів і типів облігацій та їх роль в економіці
Читать: 3. вексель. проблеми вексельного обігу в україні
Читать: 4. банківські цінні папери
Читать: Тема 7. ринок похІдних фІнасових ІнструментІв
Читать: 1. сутність та критерії класифікації похідних фінансових активів
Читать: 2. опціон та його специфікація
Читать: 4. депозитарна розписка
Читать: 5. варант та інші похідні цінні папери
Читать: Засади регулювання фІнансового ринку
Читать: Тема 8. грошовий ринок та ринок банкІвських позик
Читать: 2. характеристика облікового ринку та його особливості
Читать: 3. характеристика міжбанківського ринку. операції на міжбанківському ринку
Читать: Тема 9. валютний ринок
Читать: 1. сутність і структура валютного ринку
Читать: 2. валютні операції
Читать: 3. валютне регулювання та курсова політика центрального банку. особливості валютного регулювання і курсової політики національного банку україни
Читать: Тема 10. фондова бІржа та її операцІЇ. характеристика фондових ІндексІв
Читать: 1. сутність та характеристика фондової біржі
Читать: 2. біржові операції та їх класифікація
Читать: 3. поняття про індекси та методи їх визначення
Читать: 4. види індексів та їх місце на фінансовому ринку
Читать: 5. характеристика основних світових фондових індексів
Читать: 6. особливості й роль українських фондових індексів
Читать: Тема 11. протидІя легалІзацІЇ сумнІвних фІнансових операцІй
Читать: 1. світова практика запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Читать: 2. україна в міжнародному правовому полі щодо протидії сумнівним фінансовим операціям
Читать: 3. порівняльний аналіз міжнародного та українського законодавства з питань боротьби з відмиванням грошей
Читать: Законодавчих визначень термІнологІЇ фІнансового ринку7
Читать: Список лІтератури