Банківські операції - Навчальний посібник ( Капран В.І.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Створення та органІзацІя дІяльностІ комерцІйного банк
Читать: 1.1. порядок реєстрації комерційного банку
Читать: 1.2. класифікація комерційних банків та характеристика банківських операцій
Читать: 1.3. ліцензування комерційних банків
Читать: Ресурси комерцІйного сутнІсть та види
Читать: 2.1.  структура та формування капіталу банку
Читать: 2.2. депозитні ресурси комерційного банку
Читать: 2.3. недепозитні ресурси комерційного банку
Читать: КласифІкацІя банкІвських операцІй та послуг
Читать: 3.1. класифікація банківських послуг
Читать: 3.2. нетрадиційні банківські послуги
Читать: Розрахунково-касовІ операцІЇ банкІв
Читать: 4.1.  порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунків
Читать: 4.2. розрахункові операції банків
Читать: 4.3. касові операції банків
Читать: КредитнІ операцІЇ банкІв
Читать: 5.1. класифікація банківських кредитів
Читать: 5.2. етапи кредитного процесу
Читать: 5.3. кредитний ризик та методи його зниження
Читать: 5.4. резерв на покриття можливих втрат за кредитними операціями банків
Читать: ОперацІЇ банкІв з векселями
Читать: 6.1. векселі: економічна природа, види, основні операції
Читать: 6.2. авалювання та акцептування векселів
Читать: 6.3. Інкасування та доміциляція векселів
Читать: 6.4. урахування та переврахування векселів
Читать: 6.5. Інші операції банків з векселями векселя; заборгованість з позикою обліковується на простому кредитному рахунку.
Читать: ІнвестицІйнІ банкІвськІ операцІЇ
Читать: 7.1. економічна сутність та види інвестицій
Читать: 7.2. Інвестиційна діяльність банків на ринку цінних паперів
Читать: ОперацІЇ банкІв з Іноземною валютою
Читать: 8.1.  відкриття і ведення
Читать: 8.2.  неторговельні операції
Читать: 8.3 торговельні поточні операції уповноважених банків в іноземній валюті
Читать: 8.4.  операції з розміщення валютних кредитних ресурсів
Читать: Забезпечення фІнансовоЇ стІйкостІ банку
Читать: 9.1. фінансова звітність банку
Читать: 9.2. оцінка прибутковості банку
Читать: 9.3. порядок регулювання діяльності банків
Читать: ПерелІк використаноЇ лІтератури