Банківські операції - Навчальний посібник ( Капран В.І.)

6.5. Інші операції банків з векселями векселя; заборгованість з позикою обліковується на простому кредитному рахунку.

Онкольні кредити під заставу векселів призначені для задоволення постійної потреби клієнтів в обігових коштах. Надання вексельного онколю, облік заборгованості, її погашення здійснюються за допомогою спеціального позичкового рахунку, котрий є аналогом контокоренту. Цей рахунок є рахунком до запитання, що надає банкові право у будь-який момент вимагати від клієнта повного чи часткового погашення кредиту або внесення додаткового забезпечення векселями.

Погашення кредиту під заставу векселів може здійснюватись шляхом перерахування коштів за розпорядженням позичальника з його поточного рахунка (після чого йому повертають векселі) або зарахуванням безпосередньо на спеціальний позичковий рахунок платежів, котрі надійшли від векселедавців за векселями, що були передані до застави (якщо позичальник не має змоги погасити заборгованість іншим чином).

Кредитування під заставу векселів є досить привабливим для підприємств, що інтенсивно використовують векселі у своїй господарській діяльності й володіють значним вексельним портфелем. Особливо зручним для суб'єктів господарської діяльності є вексельний онколь. Така форма кредитування пов'язана з її високою еластичністю, що дає змогу позичальнику оперативно отримувати кошти за рахунок банківського кредиту, уникаючи тривалої процедури оцінки кредитоспроможності, яка передбачена, наприклад, при обліковому кредиті. Крім цього, позичальник сплачує проценти лише за фактичний термін користування кредитом, на відміну від облікового кредиту, при якому клієнт часто змушений погоджуватись на строки, що перевищують реальну потребу в позиці.

Комерційні банки за дорученням своїх клієнтів можуть здійснювати операції зберігання векселів (оригіналів, копій і примірників векселів). Операції зберігання векселів клієнтів можуть полягати в:

а)         схові;

б)         передаванні оригіналу векселя законному векселедержате- лю копії векселя;

в)         передаванні примірника переказного векселя, що признача- вся для акцепту, законному векселедержателю іншого примірни- ка векселя;

г) передаванні оригіналів, примірників і копій векселів іншій особі на умовах, указаних довірителем.

Зберігання вскселів здійснюється за двома видами:

«закрите зберігання» — зберігання векселів шляхом надання довірителю депозитного вічка у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інструкцій щодо дій банку з векселями;

«відкрите зберігання» — зберігання векселів шляхом подання в банк супровідного доручення на зберігання з точними інструкціями щодо дій банку з векселями.

Зберігання векселів банк здійснює на підставі укладеного з довірителем договору про зберігання.

При передаванні векселя для зберігання здійснення індосаменту не потрібне. При поверненні векселів зі зберігання вони можуть бути одержані тільки представником довірителя з належним чином оформленими повноваженнями після юридичної експертизи копії векселя.

При врученні векселя представник довірителя має дати розписку про його одержання, після чого банк направляє довірителю повідомлення про вручення у термін і способом, що встановлені договором про зберігання. За здійснення операцій зі зберігання банк може утримувати на свою користь винагороду. Розмір винагороди може встановлюватись як у відсотках до вартості або суми векселів, так і становити фіксовану суму за один вексель.

Визначення окремих термінів до розділу 5

Аваль — це вексельна гарантія, внаслідок якої особа, що вчинила цю гарантію (аваліст), бере на себе відповідальність повністю або в частині суми за зобов'язання якоїсь із зобов'язаних за векселем осіб (векселедавця, акцептанта, індосанта).

Безобігове врахування — різновид врахування, за яким пред'явник векселя вибуває з числа зобов'язаних за векселем осіб, що здійснюється шляхом учинення пред'явником у тексті індосаменту безобігового застереження (проставлення безобіго-вого індосаменту) або через передавання банку векселя пред'явником без учинення індосаменту, якщо останній індосамент бланковий або на пред'явника.

Бланковий індосамент — індосамент без зазначення певної особи, який складається лише з підпису векселедержателя, за яким векселедержатель передає всі права покупцю векселя.

Вексель — це цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Документарне інкасо — інкасування векселів із супровідними комерційними документами.

Доміциліація — це доручення оплатити векселі в особливому місці платежу, яке відрізняється від місцезнаходження особи, котра зазначена як платник за векселем.

Зберігання векселів — це здійснення банком за дорученням, від імені й за рахунок довірителя (векселедержателя) операцій з векселями на підставі одержаних від довірителя інструкцій.

Іменний індосамент — індосамент, за яким векселедержатель передає права за векселем покупцю та в якому зазначається особа, якій або за наказом якої має бути здійснений платіж.

Переказний вексель — це вексель, виданий у формі безумовного наказу здійснити платіж.

Підроблений вексель — це вексель, в якому міститься підроблений підпис векселедавця, або акцептанта, фальсифіковано вексельну суму чи строк погашення.

Простий вексель — це вексель, виданий у формі безумовного зобов'язання здійснити платіж.

Урахування з реверсом — різновид урахування, за яким пред'явник векселя дає банку позавексельне зобов'язання викупити враховані векселі до настання строку їх оплати або при настанні чи ненастанні певних обставин.

Фінансовий вексель виникає внаслідок фінансової операції і засвідчує отримання грошової позики.

Чисте інкасо — інкасування векселів без супровідних комерційних документів.

9   Завдання для самоконтролю до розділу 6

1. Дати відповіді на наведені нижче запитання:

Як класифіковані операції банків з векселями?

Які основні реквізити повинен мати вексель?

Які існують види векселів?

Як визначається дисконтна ставка при врахуванні банком векселів?

Як розрахувати суму до сплати за векселем у момент його врахування банком?

Що таке авалювання векселів?

Як здійснюється доміциляція векселів?

Що таке чисте та документарне інкасо векселів?

Як здійснюються розрахункові операцій з векселями? 10. У чому різниця між «закритим» та «відкритим» зберіганням векселів?

2. Вибрати правильні варіанти відповіді до наведених далі завдань:

До якого виду банківських операцій з векселями належить інкасація векселя та в чому полягає її сутність:

а)         банк надає кредит під заставу векселя;

б)         банк купує вексель за іменним індосаментом;

в)         банк бере на себе відповідальність за подання векселя вчасно платнику та отримання призначених за векселем платежів у користь векселедержателя;

г)         банк бере на себе зобов'язання оплатити вексель за платника?

При якій операції банку надається право власності на вексель:

а)         врахування веселів;

б)         надання кредитів під заставу векселів;

в)         переврахування векселів;

г)         інкасування векселів?

3. Гарантійні операції з векселями — це операції: а) котрі супроводжуються наданням або залученням грошових коштів проти векселів чи під забезпечення векселями;

б)         з купівлі або продажу векселів за ціною, що встановлю- ється у відсотках до суми векселя;

в)         які супроводжуються взяттям банком на себе зобов'язань платежу за векселями з умовою оплатити векселі при на- станні певних обставин і в обумовлений строк;

г)         які поділяються на операції з оформлення заборгованості векселями та на операції з розрахунків з використанням век- селів.

«Закрите зберігання» векселів — це:

а)         зберігання векселів шляхом надання довірителю депози- тарного вічка у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інстру- кцій щодо дій банку з векселями;

б)         зберігання векселів шляхом подання в банк супровідного доручення на зберігання з точними інструкціями щодо дій банку з векселями.

Чисте інкасо — це:

а)         інкасування векселів без супровідних комерційних доку- ментів;

б)         інкасування векселів із супровідними комерційними до- кументами.

Хто виступає діючими особами в операції з інкасування векселів:

а)         принципал;

б)         банк-ремітент;

в)         інкасуючий банк;

г)         всі відповіді правильні;

д)         всі відповіді правильні?

Переказний вексель -це:

а)         вексель, виданий у формі безумовного зобов'язання здій- снити платіж;

б)         вексель, виданий у формі безумовного наказу здійснити платіж.

Трасант — це:

а)         особа, на користь якої видано вексель;

б)         особа, яка висуває вексель з наказом здійснити платіж;

в)         особа, яка отримує наказ заплатити.

 

Операції з авалювання векселів належать до:

а)         кредитних;

б)         торговельних;

в)         гарантійних;

г)         розрахункових;

д)         комісійних.

Операції з інкасування векселів належать до:

а)         торговельних;

б)         кредитних;

в)         комісійних;

г)         гарантійних;

д)         розрахункових.